0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Norwegian SARS-CoV-2 study – Virological, clinical and immunological characterisation of inpatients during the COVID-19 outbreak

Sykdommer som skyldes infeksjoner er den hyppigste årsak til død på verdensbasis. Nye infeksiøse agens, slik som SARS-CoV-2, må gjennomgå mye forskning for å få kunnskap om virusets biologi og evne til å fremkalle sykdom (patogenese) i verten. For å kunne få en god mekanistisk forståelse av sykdo...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Supporting Personalized Treatment Decisions in Head and Neck Cancer through Big Data

Hode- og halskreft er aggressive og heterogene kreftsvulster med høy dødelighet. Behandling kan medføre store inngrep, som ofte har stor negativ konsekvens for pasientens livskvalitet. Verken inndeling av krefttilfellene i molekylære underklasser eller prognosemodeller er etablerte i klinisk virk...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Eye drops for Hereditary Corneal Vascularization treatment

Prosjektet går ut på å forhindre blindhet forårsaket av karinnvekst på hornhinnen ved å omformulere en kreftmedisin slik at den kan benyttes til lokal behandling (øyedråper). Vi har funnet forandringer i genet som koder for «platelet derived growth factor receptor beta» (PDGFRB) hos pasienter so...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

CovidNor - Experiences of patients and primary health care professionals during the COVID-19 epidemic in Norway

De fleste pasienter med COVID19 har et mildere sykdomsforløp og behandles utenfor sykehus. I prosjektet CovidNor har vi undersøke symptomer, plager og bekymringer hos pasienter som behandles i primærhelsetjenesten, og vi har utforsket hvordan fastleger og kommuneleger håndterer pandemien. Prosjek...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Establishing a role for LTK as a regulator of the proteostasis network in response to folded proteins

Proteiner er de viktigste byggesteinene i vår celler. Derfor må cellens proteinbalansen reguleres av mange forskjellige prosesser som tilsammen heter Proteostase-netwerk. Det endoplasmatiske retikulum (ER) er den del av celler som er ansvarlig for å styre en stor del av den Proteostase-netwerk. V...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

OPTIMIZATION OF STEM CELL-LADEN SMART BIOMATERIALS FOR 3D BIOPRINTING OF HUMAN CORNEA

Hornhinneblindhet påvirker livskvaliteten til millioner av mennesker over hele verden. Ifølge Verdens helseorganisasjon har mer enn 200 millioner moderat til alvorlig nedsatt syn, og mer enn 40 millioner mennesker har blindhet som et resultat av hornhinnesykdommer så vel som grå stær. For øyeblik...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Genetically engineered macrophages for immunotherapy of malignant brain tumors

Prosjektet handler om å utvikle en ny immunterapi for hjernekreft. I prosjektet skal det utføres eksperimenter for å forbedre neste ERC søknaden.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Prognostic factors in cutaneous melanoma - towards a more personalized risk stratification

Melanom, den alvorligste typen hudkreft, øker stadig i Norge og vi har høyest dødelighet i Europa. Internasjonalt er Norge topp tre i forekomst, tapte friske leveår og dødelighet. Vi vil studere betydningen av vertsfaktorer og livsstilsfaktorer på overlevelsen etter melanom diagnose i den sto...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

High-dimensional analysis of AXL-mediated immunotherapy resistance: Clinical translation for personalized medicine

Kreft er nå den ledende dødsårsak i Norge. Selv om nye medisiner som aktiverer kroppens immunsystem (immunoterapi) har forbedret vår evne til å behandle kreft, får ikke de fleste pasienter vedvarende behandlingseffekt. De fleste krefttyper blir resistent mot terapi, sprer seg i kroppen og underg...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Deciphering the molecular and functional heterogeneity of group 2 innate lymphoid cells in cancer.

Kreftimmunterapi er den form for kreftbehandling som har sett størst fremskritt innen kreftforskning. Hovedgrunnen til den store fremgangen innen immunterapi er en dypere og bedre forståelse av samspillet mellom immun systemet og kreftceller. Målet for vårt prosjekt er å få en dypere og bedre ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

STROKE RISK PREDICTION IN ATHEROSCLEROSIS MEASURING CIRCULATING COMPLEMENT SYSTEM PROTEINS

Hjerneslag er en stor folkehelsebelastning, som forårsaker 5,5 millioner dødsfall årlig over hele verden og er årsaken til en vesentlig prosentandel av pasienter med funksjonshemning. Ny behandling har forbedret overlevelsen, men fortsatt er det et økende antall mennesker som overlever med perman...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM)

Ett stort antal studier har lett till ökad optimism kring mikrobiomet och dess roll för att skapa en detaljerad förståelse för såväl mekanismerna bakom komplexa inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, som upptäckt av effektiva mediciner samt preventiva åtgärder. Det finns fortfarande mycket ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: STAY Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden. Verdens helseorganisasjon rapporterer at 1,9 milliarder mennesker var overvektige og 650 millioner var fete i 2016. Fedme er forbundet med økt risiko for kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og dødelighet. I løpet av...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Alzheimer’s disease as a co-morbidity of chronic periodontitis with Porphyromonas gingivalis as a causative link between both diseases

En rekke kliniske og epidemiologiske studier viser en sammenheng mellom kronisk periodontitt (PD) og Alzheimers sykdom (AD). AD, den vanligste formen for demens, manifesteres med nevroinflammasjon i samsvar med mikrobiologisk infeksjon, inkludert mikroglialaktivering, inflammasome og komplementak...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: Self-assembly of nanoparticle structures for optics applications. Anna Stephenson

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Exposure to epoxy resin systems and hypersensitivity among workers in the surface coating industry

Due to unique technical properties, epoxy resin systems (ERS) is among the major surface coating products used in Norway. ERS comprise compounds that are potential sensitizers, and exposure to ERS is a recognized cause of occupational allergic contact dermatitis, contact urticaria, and occupation...

Awarded: NOK 21,029

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Precision Medicine Interventions in Alzheimer’s Disease

Prosjektet har sammenstilt en omfattende database av pre-demens tilfeller med kognitiv svikt (svikt i hukommelse, andre tankeprosesser) basert på eksisterende studier fra Norge, Nderland og Slovenia der mer enn 2000 pasienter er fulgt gjennom opp til 6 år, med opplysninger om mange typer undersøk...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Neuronal self-defence: Identification of mechanisms that protect dopaminergic neuronal health during aging

Aldringsprosessen er den største risikofaktoren for et bredt spekter av alvorlige og utbredte sykdommer. Dette går utover både individets livskvalitet og samfunnsøkonomien. Forståelsen av grunnleggende mekanismer for aldring på cellenivå er avgjørende for å danne kunnskap om hvorfor vi blir mer u...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National network of Advanced Proteomics Infrastructure

Proteomikk er storskala studier av proteiner. Sammenlignet med genomet, er proteomet langt mer dynamisk og mer komplekst. Informasjon på proteomnivå er imidlertid helt fundamental for å kunne forstå sykdomsmekanismer, identifisere nye mål for terapi og å utvikle persontilpasset behandling. I till...

Awarded: NOK 57.0 mill.

Project Period: 2020-2029

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomised Controlled Study

Eldre pasienter og deres pårørende blir ofte ikke godt nok involvert i diskusjoner om fremtidig behandling og omsorg. Forhåndssamtaler er en godt dokumentert fremgangsmåte for å få frem pasientens verdier og preferanser, og for å tilpasse fremtidig helsehjelp og beslutningsprosesser til pasienten...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

REVEALING CIRCUIT MECHANISMS FOR COGNITIVE DEVELOPMENT DURING SLEEP

Søvn er som mat eller vann: går vi for lenge uten kan vi dø. Likevel sover vi mindre og mindre. Våre barn er blant de mest sårbare ofrene for denne epidemien. Leger rapporterer om en dramatisk økning i antall barn som sover dårlig eller har søvnforstyrrelser. Kronisk søvndeprivasjon er potensielt...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Avslutningskonferanse ERANet-LAC CODE-prosjektet

Søknaden gjelder avslutningskonferansen for prosjektet ERANet-LAC CODE (Care Of the Dying Evaluation): «Pårørendes vurdering av omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus». Dette er et treårig prosjekt 2017-2020, med deltakende forskergrupper fra Argentina, Brasil, Uruguay, Polen, Tyskland, Sto...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Inequalities in non-communicable diseases: Indirect selection or social causation? (The Indi-Ineq study)

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) står for en stor del av sykdomsbyrden i Norge og lignende land. Sykdommene varierer mellom sosiale grupper og er i stor grad bestemt av røyking, blodtrykk, usunt kosthold, inaktivitet, overvekt og alkohol. Prosjektet vil undersøke hvilken rolle individuelle trekk h...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Enhanced cryoimmunotherapy against urogenital cancers

Prosjektet utvikler dendrittisk cellebasert cryoimmunterapi (CryoIT). Kreftceller er forandret fra normale celler og varierer fra pasient til pasient. CryoIT starter NY immunreaksjon mot kreftceller i den enkelte pasient uavhengig av hvor forskjellige kreftcellene er. Dendrittiske celler (DC) er ...

Awarded: NOK 16.6 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

COSTINF-COST Infrastruktur

COST CA-16225 Norwegian Cardioprotection Summit 2019

Møtet «Norwegian Cardioprotection Summit 2019» ble gjennomført 16.-18.09.2019. Møtet var det femte møte i COST CA16225 «cardioprotection» syklus. Det var 84 deltakere på møtet hvorav 16 fra norske universiteter, resten fra Europa og USA. Hovedmål med møtet var å starte aktiv eksperimentell og kli...

Awarded: NOK 64,744

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Characterizing and reversing ß-cell senescence and proliferation quiescence in monogenic diabetes

Cell senescence is defined as a permanent exit from cell cycle. Pancreatic ß-cells undergo rapid postnatal senescence and subsequent proliferative quiescence. Yet, in certain conditions, ß-cells are able to retain/regain a juvenile status and maintain their proliferative capacity. We recently des...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Understanding the Heartbeat at the Nanoscale

Hjerteslaget genereres av at individuelle hjertemuskelceller trekker seg sammen på en samstemt måte. Til tross for flere tiår med forskning vet man fortsatt ikke nøyaktig hvordan denne cellesammentrekningen oppstår. En viktig årsak til at vi mangler kunnskap om dette skyldes at strukturene som er...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Impact of Molecular Point-of-Care Testing on Improved Diagnosis, Treatment and Management of CAP in NORWAY: a pragmatic RCT

Lungebetennelse ervervet utenfor sykehus er en alvorlig sykdom, og derfor behandles pasienter med samfunnservervet lungebetennelse (CAP) raskt med antibiotika etter diagnose. Siden behandlende lege ikke vet hvilken mikrobe pasienten er smittet med, får de dårligste pasienter først et bredspektret...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

5th International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) meeting

The International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) is a non-profit, scientific society that aims to reduce the impact of adverse chemical, physical, biological and social influences on childrens health. We have previously held four successful meetings, two in the United St...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) - konferanse Oslo 2019

ESPMH-konferansen 2019 Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo hadde i anledning sitt 30-års jubileum i 2019 gleden av å arrangere den 33. årlige konferansen til organisasjonen ESPMH ? European Society for Philosophy of Medicne and Health Care. ESPMH ble grunnlagt i 1987 av en gruppe...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo