0 projects

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

First World Colloquium on Hyperemesis Gravidarum Bergen 20th-21th October 2015

The Norwegian Research Council (NRC) has over the last decade had an increasing focus on women?s health in general. As a part of NRC's efforts, severe nausea and vomiting in pregnancy (hyperemesis gravidarum, HG) has been explored thoroughly using large N orwegian population based datasets. Altho...

Awarded: NOK 83,794

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Pathways from Normal and Disordered Personality to Substance Use Disorders

Formålet med prosjektet var å studere sammenhengen mellom normal personlighet, patologiske personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og ruslidelser gjennom en longitudinell, populasjonsbasert tvillingstudie. Tvillingstudier er godt egnet til å undersøke årsaksmekanismer. Vi har tidligere ...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

LOGGING ON FOR BETTER HEALTH - IDENTIFYING RISK FACTORS AND INVESTIGATING THE EFFECTS OF INTERNET BASED PREVENTIVE INTERVENTIONS FOR DEMENT

Mild cognitive impairment (MCI) and dementia are projected to increase dramatically in Europe. More than 50% of subjects with MCI will become demented within 5 years, placing large demands on treatment/care facilities. The first aim is to assess the signi ficance of suspected risk factors for MCI...

Awarded: NOK 73,613

Project Period: 2014-2016

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Prevention of hyperglycaemia in antenatal care using tailored communication strategies and mobile learning devices

Kort tittel for vårt prosjekt er Gravid+. Svangerskapsdiabetes, definert som diabetes først oppdaget i svangerskapet, antas å forekomme blant cirka 11% av etnisk norske gravide og mellom 12-17% blant dem med en ikke-europeisk bakgrunn. Svangerskapsdiabetes medfører helserisiko for både den gravi...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Menopause and respiratory health: The role of sex hormones, life-style factors and hormone therapy

Vår kunnskap om lungehelsen hos kvinner i forhold til overgangsalder (menopause) har vært svært begrenset. Dette skyldes manglende kunnskap om kjønnsforskjeller i lungehelsen, tidligere manglende interesse vedrørende kvinners lungehelse i forhold til hormonelle og reproduktive faktorer, og mangel...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Social inequalities, educational attainment and mental health: Development, mediators and moderators in a longitudinal child cohort study

Det er en dokumentert sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykiske vansker. Kunnskap om hva som påvirker utviklingen av dette over tid er imidlertid begrenset. I prosjektet har vi benyttei data fra ulike tidspunkt i Barn i Bergen studien, som nå er koblet til registerdata. Med dette datagr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Coping Kids: a randomized controlled study of a new indicated preventive intervention for children with symptoms of anxiety and depression

TIM-studien har effektevaluert et ny lavterskel tiltak kalt Mestrende barn blant skolebarn i alderen mellom 8 og 12 år. Studien ble gjennomført med en randomisert kontrollert studiedesign i 36 skoler med 266 barn, mens 428 barn har besvart etterundersøkelsen og deltatt i kontrollskoler (totalt 36...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Secondary prevention of depression applying an experimental Attentional Bias Modification procedure.

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen og mange får tilbakefall, både etter medikamentell og psykologisk behandling.Derfor har National Institute of Health and Clinical Excellence pekt ut forebygging av nye depressive episoder (sekundær prevensjon) til å være den viktigste utfordringen i hå...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mental health outcomes in adopted children - a longitudinal register-based study

Fra tidligere forskning vet vi at internasjonalt adopterte barn og ungdom har større risiko for å utvikle psykiske problemer sammenlignet med jevnaldrende som ikke er adopterte. Likevel har flertallet av adopterte god psykisk helse på tross av en vanskelig start på livet. Det har blitt foreslått ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

2011 Norway attacks: Predictors of long-term physical and mental health in victims of the Utøya Island massacre.

Hovedmålsettingen med denne studien var å kartlegge psykiske og kroppslige plager hos rammede av terrorangrepet 22.7 og og deres foreldre. En bedre forståelse av hvordan psykologiske og somatiske reaksjoner og plager kan utvikles over tid, samt hvilke forhold som bidrar til å forverre eller mest...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Promoting health in Healthy living centres - does it work, how does it work and why?

Inklusjonen i voksenstudien er avsluttet og 118 kvinner og menn er rekruttert. Et stort flertall av studiedeltagerne ønsker hjelp med bedring av fysisk aktivitet og kosthold, og ønsker hjelp med overvektsproblem. Det er også tydelig at den inkluderte populasjonen angir sin selvvurderte helse bety...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COGNITIVE AND CEREBRAL CHANGES IN PATIENTS WITH ANOREXIA NERVOSA

Dette prosjektet undersøkte hvordan hjernen og kognitive funksjoner påvirkes av anoreksi. Metodene som ble benyttet var nevropsykologisk/kognitiv testing og funksjonell hjerneavbildning med MR. Pasientene ble undersøkt når de var i den akutte sykdomsfasen av anoreksi og ved 10 måneder etter den f...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

ConDiPa - Consumer perspectives, differentiation and diet and physical activity choices

"Forbrukerperspektiv, differensiering og valg av kosthold og fysisk aktivitet" (ConDiPa), et konsortium bestående av forskere fra SIFO, NIH og HiOA, har deltatt i "Determinants of Diet and Physical Activity" Knowledge Hub (DEDIPAC KH), et tverrvitenskapelig europeisk forskernettverk med over 300 ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

ID-PAD - Investigating Determinants in Physical Activity and Diet

Det overordnede målet med DEDIPAC var å bygge en kunnskapsbase for fremtidig overvåking, forskning og omsetting av forskning til politikk og praksis med hensyn til faktorer som påvirker kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting. Arbeidet var delt i tre tematiske områder (TA) med sju arbeidsgrup...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Science communication: Actions and reactions on the 2009 swine flu outbreak

Vitenskapsformidling: Holdninger og handlinger i forbindelse med svineinfluensa-utbruddet i 2009 Prosjektet har studert kommunikasjonsprosessen rundt fagkunnskap om svineinfluensaepidemien i 2009-2010 og de tilhørende massevaksinasjonstiltakene. Vi har utforsket helsemyndighetenes kommunikasjo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study.

Det overordnede målet med prosjektet var å utvikle, gjennomføre og evaluere en teori- og kunnskapsbasert intervensjon for å fremme sunne spisevaner blant 3-5 åringer gjennom å endre miljøet i barnehagen og hjemme i en gruppe-randomisert kontrollert undersøkelse. Etter at resultatene er publisert ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Immunotoxic effects of prenatal and childhood exposure to perfluoroalkyl substances

Immunsystemet utvikles i stor grad i fosterlivet. Dette gjør fosteret spesielt sårbart for eksponering for miljøkjemikalier. Endringer i immunsystemet på grunn av eksponering for immuntoksiske stoffer kan resultere i varige endringer i barnet immunforsvar og til utvikling av kroniske immunrelater...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Environmental noise and childrens`s sleep and health - using the MoBa cohort

Er det en sammenheng mellom nivå av veitrafikkstøy på natt og lengde og kvalitet på barns søvn? Og mellom nivå av nattlig veitrafikkstøy og barns hukommelse, oppmerksomhet og risiko for overvekt? Dette er spørsmål som det er forsket lite på til nå, og som er de sentrale spørsmålene i denne st...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inhalation and prenatal exposure to phthalates: influence on airway immunology

Ftalater er en type kjemikalier som lekker ut av plastprodukter vi omgir oss med og som finnes i de fleste innemiljøer. I tillegg utsettes vi for ftalater gjennom mat, drikke og kosmetiske produkter. Befolkningsstudier antyder en sammenheng mellom eksponering for ftalater og utvikling eller forve...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Public health through walks in neighbouring green areas.

Hovudmålet for NÆRTUR er å rette merksemda mot det å gå i nærmiljøet (dvs. heimanfrå, både i det grøne og i det "grå"), fordi internasjonal faglitteratur peikar på gåing som ein enkel, attraktiv og fullverdig moderat fysisk aktivitet. Helsedirektoratet har funne at 7 av 10 vaksne nordmenn er mind...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Innlandet

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inflammation by Mixtures - Exploring the fundamentals of proinflammatory responses by complex combustion-derived pollutants

Dieseleksospartikler (DEP) og andre forbrenningspartikler er blant de viktigste bestanddelene i luftforurensning i byer. Slike luftbårne partikler kan forårsake eller forsterke betennelsesreaksjoner i kroppen. Kroniske betennelser med lav intensitet er et sentralt element i utvikling av mange syk...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Explaining health inequalities in an ageing population: Social pathways and linked lives

Å ivareta en aldrende befolkning forutsetter et økt fokus på helse og velvære gjennom livet, ikke minst i eldre år. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt i Norge. Over tid bidrar denne utviklingen til økte helseforskjeller på tvers a...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention.

Internettbasert program som tilbakefallsforebygging ved røykeslutt. Tilbakefallsraten for personer som forsøker å slutte er svært stor. Omtrent halvparten begynner å røyke igjen i løpet av en uke og 19 av 20 har begynt etter ett år. Selv med de beste farmakologiske og psykososiale virkemidlene...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The European burden of disease of psychosocial stress and physical risk factors at work

Sosial ulikhet i helse er et betydelig folkehelseproblem. Når vi skal forsøke å forstå, forklare, og finne redskaper for å kunne redusere slike forskjeller i helse har det vært pekt på vitkgheten av yrkesrelaterte faktorer, som særlig omfatter psykososiale (som høye krav og begrenset autonomi etc...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the polygenic basis of the human brain and neurodevelopmental disorders

Schizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser er anerkjent som ledende helseproblemer globalt, og er blant de mest kostbare lidelser som rammer mennesker. Identifisering av de underliggende sykdomsmekanismer er derfor viktig, og kan føre til store helsemessige fordeler, gjennom bedre behandlin...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Psychiatric Disorders in Young Children-Part 2. Trajectories of Disorders from age 4 to 12: Differential Susceptibility to the Environment

For å undersøke forløp og prediktorer for psykiske vansker hos barn har vi i prosjektet Tidlig trygg i Trondheim fulgt 1000 barn fra de var 4 år opp annet hvert år med omfattende undersøkelser i form av observasjoner, tester, intervjuer og spørreskjema. Vi henter også informasjon fra foreldre og ...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Signaling Impairments GeNerated by Endocrine Disruptors.

-

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Identifying the polygenic basis of the human brain and psychiatric disorders

Mentale lidelser er den sykdomsgruppen som er en av den største årsaken til uførhet i verden. Det er mange faktorer som spiller sammen i utviklingen av disse sykdommene, og det er viktig å forstå endringene som skjer i kroppens funksjoner ved sykdom (patofysiologi). Vi har et stort behov for ny k...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Do environmental pollutants interact with stress responses?

Forurensninger i miljøet er uunngåelig og kan forårsake skadelige effekter på menneskers og dyrs helse. Persistente organiske miljøgifter (POPs) akkumulerer i næringskjeden og har skapt forhøyede nivåer av miljøgifter i organer, blodserum og brystmelk i både mennesker og dyr. Det har i de siste å...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

INSULIN RESISTANCE AND OBESITY The sweet aftertaste of exposure to dietary environmental persistent organic pollutants.

Miljøgifter som oppkonsentreres i sjømatkjeden har vært assosiert med utvikling livsstilsykdommene fedme og diabetes. Mus fôret med en diett tilsatt de mest vanlige stabile organiske miljøgiftene (POP) som finnes i sjømat har blitt fulgt over en lengre periode med fokus på parametere som sier noe...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland