0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Innovative og bærekraftige metoder for tørking av mat

I prosjektet «Innovative og bærekraftige metoder for tørking av mat» med kortnavnet «Innotørk», har vi sett på hvordan nye og forbedrete tørkemetoder kan gi gode og sunne produkter og samtidig bevare næringsinnhold og sensoriske egenskaper. Orkla Foods Norge (OFN) AS har vært prosjektansvarlig og...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler teknologi for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Gjennom Decarbonize prosjektet så skal Standard Bio utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på biokarbon som kan erstatt...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrating machine learning and genomic prediction for advancing Norwegian potato cultivar development.

I dette prosjektet skal vi utvikle verktøy for presist å kvantifisere potetknollenes egenskaper som form, farge og sykdomsangrep. Ved å sammenholde slike data med genetiske data, skal vi utvikle prediksjonsmodeller for å effektivisere utvalgsarbeidet i den norske potetforedlingen. Potetenes ekste...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep

Hovedmålet i prosjektet er å klarlegge om skrantesyke (CWD) hos villrein kan overføres til sau og hvilken rolle sauen kan ha i å spre sykdommen. I 2016 ble prionsykdommen CWD diagnostisert for første gang i Europa hos en villrein fra Nordfjella. Høsten 2017 og vinteren 2018 ble hele villreinbesta...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Teaching the computer to recognise suboptimal skeletal growth/osteochondrosis, to use this in selection for sustainable legs

Bak en lang og vanskelig tittel skjuler det seg egentlig en ganske enkel målsetting: vi ønsker å bruke kunstig intelligens for å forbedre vurderingen av skjeletthelse hos gris. Norge er et foregangsland i bruken av computer tomografi (CT) på gris For å ha friske og sunne griser er det minst lik...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adapting Norwegian grass and clover seed production to a changing climate with more rainfall during seed maturation and harvest (FRØTAP)

Sikker frøforsyning av klimatilpassa norske gras- og kløversorter er en forutsetning for konvensjonell og økologisk grovfôrdyrking over hele landet. Mye frø kan imidlertid gå tapt både før frøhøsting, på grunn av dårlig frømating forårsaket av legde, og under frøhøstinga, spesielt under våte innh...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards a Norwegian pork production free of tail biting

Halebiting er et alvorlig velferdsproblem i svineproduksjon og en økonomisk utfordring for bonden. Hensikten med prosjektet var derfor å redusere frekvensen av halebiting i Norge og i andre land hvor Norsvin har genetikk. Prosjektet har vær delt inni to ulike deler, en del som omhandler miljøfakt...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Saken er Biff

Hovedmålet med prosjektet Saken er biff var å utvikle et differensieringskonsept basert på opplevd spisekvalitet av storfekjøtt. Differensiering av kjøtt av ulik kvalitet til ulike markedssegmenter og forbrukere kan bidra til både bedre lønnsomhet og mindre svinn. Resultater fra prosjektet er vik...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effects of lipids composition and structure in meat and dairy foods on digestibility and low-grade inflammation in cell, animals and humans

Prosjektet har hatt 4 aktive arbeidspakker (AP) hvorav AP1’s forskningsfokus var å bestemme fettsyrer i SN2 posisjoner ved å bruke en kvantitativ 13C NMR metode direkte på intakte triglyserider. Ved høyfelts NMR og avansert signalbehandling fant man den dominante fettsyre i SN2 posisjon for svine...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SmaT - Smart technology for sustainable agriculture

Smart teknologi må ta hensyn til omgivelsene. Å ta teknologi i bruk i bred skala er en prosess hvor marked, kultur og sosial aksept spiller inn på hvordan produkter utvikles, formes og om den i det hele tatt blir tatt i bruk i stor skala. Kunnskap fra prosjektet Smart teknologi for et bærekrafti...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart sensor and optimisation systems for future food biorefineries

Enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) er en prosessteknologi som brukes for å oppgradere restråstoffer fra animalsk og marin matproduksjon. Tilsetning av enzymer sørger for nedbrytning av råstoffet til løselige proteiner og peptider, en fettfraksjon, samt mineralrike sedimenter. Tre bedrifter har del...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Østfold

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Farm-based adapted education for pupils in the secondary school

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan kvalitetssikrede gårdsbruk (IPT-tilbud) kan benyttes for tilpasset opplæring for elever på ungdomstrinnet. Vi vil undersøke hvordan elevene erfarer opplegget på gården. Tilsvarende vil vi undersøke hvordan pedagogene og gårdbrukerne har opplevd elevenes...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Safe Packaging, Food and Migration

Mat og mattrygghet er viktige temaer i dagens samfunn. Maten skal være trygg, sunn og bærekraftig pakket i trygg og bærekraftig emballasje. Dette er viktig både for matkvalitet, holdbarhet, redusert matavfall og mattrygghet. Når det gjelder mattrygghet kreves det at alle emballasjematerialer i ko...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Avian pathogenic E. coli in Norwegian broiler Production - characterisation, identification of risk factors and prevention

Den første leveuken er en kritisk periode for slaktekyllingen. Norsk fjørfeindustri har et felles mål om å redusere dødeligheten i første leveuke i slaktekyllingflokker til under 0,8 %. På tross av dette har man i løpet av de siste årene opplevd perioder med økning i dødelighet forårsaket av E. c...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Future Farm: Morgendagens digitale løsninger for bonden

Future Farm prosjektet har ved hjelp av sensorikk, automatisert datafangst og datadrevet innsikt utviklet løsninger rettet mot norske melkeprodusenter. I prosjektet har vi samlet relevante data fra hele verdikjeden i et økosystem. Videre har vi fokusert på å generere innsikt og forslag til handli...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A novel adaptation strategy for forage production under wet growing conditions - robotization and high quality forages

Hovedmålet for GrassRobotics-prosjektet var å etablere et bærekraftig driftssystem for grovfôrhøsting i form av en lett robot med slåtte-, oppsamlings- og transportutstyr i kombinasjon med relevante frøblandinger som er egnet for mange høstinger i en lengre og våtere vekstsesong. Prosjektet unde...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptation strategies for increased cereal production under a wetter future climate

Mer nedbør og en stadig tyngre maskinpark, kombinert med utilfredsstillende drenering, vil kunne føre til alvorlige avlingsbegrensninger i kornproduksjonen. OPTIKORN prosjektet har bidratt med kunnskap for å utvikle strategier som reduserer risikoen for jordpakking og vannmetning, og som minimere...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Helsetilstanden til steinfrukttrær må forbedres

Hovedemnene i prosjektet var sykdommene sølvglans i plomme, bakteriekreft i plomme og søtkirsebær og bladflekker i plomme. Sølvglans i plomme ble undersøkt i forsøksfelt og kommersielle frukthager i Norge og Chile. Omfanget av sølvglans kunne øke gjennom sesongen. Symptomer gikk tilbake og varier...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Buskerud

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

MeaTable har hatt som mål å utvikle en ny robotisert «celle» til bruk ved nedskjæring av slakteskrotter i slakterier. Hovedmålet i prosjektet har vært å redusere arbeidsbelastningen for slakteriarbeidere. Cellen kan holde, løfte, manipulere og vende slakteskrottene, slik at operatøren kan utfø...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of a metabolomic- and immunological platform as a precision phenotyping tool for selection of pigs with improved resilience

I det internasjonale markedet for svinegenetikk har vi søkelys på sykdomsresistens og robusthet i møte med miljøer som er ulik det norske miljøet. Produksjonsforholdene i Norge er svært lite krevende i global målestokk, og fravær av varmestress er en av dem, noe som indirekte kan forårsake begren...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Presisjonsgjødsling til epletre

Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv og miljøvennleg måte. Forbruket av frukt er aukande, men det meste er importvare. Prosjekteigar Hardanger Fjordfrukt, andre fruktpakkeri og dyrkarane deira ville vidareu...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New traits in pig and cattle based on 3D imaging technology

I dette prosjektet har avlsorganisasjonene Norsvin, Geno og Tyr sammen med NTNU, og Universitetet i Auckland (NZ) utviklet nye avlsegenskaper, basert på bildeteknologi. Formålet med prosjektet har vært både å effektivisere datafangst for tradisjonelle avlsegenskaper, samt å utvikle nye egenskaper...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved precision in forage crop management

Det overordna målet med prosjektet IMPRESS har vært å bidra til å heve avling og kvalitet i norsk grovfôrproduksjon. Dette har en gjort ved å utvikle og tilpasse teknologi og modeller som kan brukes som verktøy i et framtidig presisjonsjordbruk. Et av de viktigste prinsippene i slikt jordbruk er...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems

Jurbetennelser hos ku forårsaket av bakterien Streptococcus dysgalactiae er mer enn fordoblet de siste 15 årene. Samtidig har man sett en økning av leddbetennelser hos lam forårsaket av samme bakterie. Infeksjonene gir produksjonstap, redusert dyrevelferd og fører til økt antibiotikabehandling. ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian processed foods in the prevention of colorectal cancer

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa, og norske forskningsstudier viser en assosiasjon mellom høyt inntak av pølser og økt kreftrisiko. Prosjektet har som mål å undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i pølser kan påvirke utvikling av tarmkreft, og om innblan...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable strawberry production in high plastic tunnels

Formål med prosjektet har vært å øke arealet av norsk jordbærproduksjon i plasttunneler, og bidra til økte, mer stabile avlinger, og en større forutsigbarhet i leveransene. Dette er basert på utvikling av ny kunnskap og økonomisk- og miljømessig bærekraftige løsninger, som blant annet vil reduse...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES; HEALTHY, TASTE & NO WASTE

FRUIT-N- QUALITY hadde som mål å skaffa kunnskap om viktige eigenskapar hjå gamle norske eple-, plomme- og bringebærsortar. Dette er sortsmateriale som er bevara av Norsk Genressurssenter i nasjonale klonarkiv eller feltgenbanker rundt om i Noreg. Disse genressursane er ei kjelde for utvikling a...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards a Future for Common Grazing - rules, norms and cooperation in outlying grazing areas

Den norske utmarka er i rask endring om dagen. Dei tradisjonelle brukarane – typisk dei lokale gardbrukarane – har blitt færre, samstundes driv dei som framleis finst, på ein heilt annan måte enn kva generasjonane før dei gjorde. Frå at mesta alle gardsbruka dreiv fleire ulike produksjonar, der e...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Turkey welfare indicators for improved animal welfare, health and sustainable food production

KALKU-LATOR er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU Veterinærhøgskolen og norsk kalkunnæring som skal bidra til mer kunnskap om velferdssituasjonen og velferdsindikatorer hos kalkuner under norske produksjonsforhold, samt identifisere faktorer som bidrar til «godt røkt og stell». Prosjektet bidrar m...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Detection and inactivation of parasites on berries: development and implementation of food safety tools for the industry.

I de siste tiårene har det norske konsumet av fersk frukt og grønnsaker vært økende. Samtidig har nye mattrender ført til at vi bruker disse råvarene annerledes; tidligere var det mer vanlig å koke syltetøy, nå lager vi heller smoothies, og mens grønnsakene i større grad ble kokt før i tiden, bli...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus