0 projects

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Old Norse Poetry and the Development of Saga Literature

Det norrøne skaldeverset fant sin form i Norge allerede ca. 850 og er kanskje Nordens viktigste bidrag til den europeiske kulturarven. Skaldedikt er en vesentlig bestanddel i sagalitteraturen som utviklet seg på 11-1200 tallet. Hovedmålet i dette prosjektet er å undersøke skaldediktningens betydn...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mprint@EAST_AFRICA Islamic Manuscript, Print and Practice: Textual adaptations in coastal East Africa, c. 1880-2020

Noe skjedde i islam mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Fra å være en tradisjon som kom til utrykk på ulike måter på ulike steder, vokste det frem en såkalt global islam med mindre lokal variasjon. Der lokale og regionale Sufi-brorskap hadde hatt religiøs autoritet gjennom ritual...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Early History of the Codex: A New Methodology and Ethics for Manuscript Studies (EthiCodex)

Når begynte vi å lese bøker med boksider i? I middelhavsområdet ble oldtidens litteratur gjennom århundrene kopiert og skrevet ned i bokruller. Men, noe skjedde under den romerske keisertiden (ca. 100-400 e.kr.). Kodeksen ? det vil si boken med håndskrevne sider ? erstattet bokrullen som formidli...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Infinity and Intensionality: Towards a New Synthesis

Prosjektets mål er en systematisk og helhetlig utforskning av to knipper av spørsmål, som normalt bare studeres hvert for seg. Det første knippet dreier seg om teorien om uendelige mengder, som danner grunnlaget for våre dagers matematikk. Dette grunnlaget trues av diverse indre spenninger og par...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Accountable Solar Energy TransitionS (ASSET)

Mangelen på raske utslippskutt på tross av forestående klimaendringer undergraver legitimiteten til institusjonene som styrer energiomstillingen på flere nivåer. Forskning på ansvarlighet har fokusert på strukturelle aspekter av global og nasjonal styring, men forsømt (i) uformell konkurranse og ...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The extent of tax haven use and its consequences

Enkeltpersoners og selskapers bruk av skatteparadis undergraver demokratiet, legger til rette for korrupsjon og økerulikhet. Men vi har fremdeles lite forskningsbasert kunnskap om omfanget og konsekvensene av bruken av skatteparadis. I dette prosjektet vil vi bidra til dypere innsikt i størrelsen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CO-DUTIES: Democratic Duties, Collective Action, and the Greater Good after COVID-19

Co-Duties-prosjektet sammenligner tiltakene som ble rettet mot COVID-19 i tre europeiske land (Norge, Frankrike og Storbritannia). Formålet er å få ny innsikt i hvordan sosiale forpliktelser (duties) er blitt gjenoppdaget og redefinert under COVID-19-pandemien. Prosjektet fokuserer spesielt på po...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

CHANGE: Environmental system shift in clothing consumption

Miljøpåvirkninger fra klessektoren har økt raskt de siste 30 årene og skyldes i stor grad de høye volumene av klær som produseres, brukes og avhendes. Likevel er forskning på klesforbruk begrenset, og det er store mangler i vår kunnskap om hvordan klær brukes og hvordan dette påvirker det totale ...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

ClimateCultures. Socionatural entanglements in Little Ice Age Norway (1500-1800)

Hva skjedde forrige gang de nordiske samfunnene møtte raske klimaendringer? Hvordan reagerte folk da de møtte lignende utfordringer som de vi står overfor i dag? I dette prosjektet ser vi på den siste perioden med store klimaendringer i Norden, den lille istiden (1500-1800). Forskergruppen rekons...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Make Taxation Fair

TaxFair undersøker tre lite studerte spørsmål i beskatning for å bedre kunne informere offentlige og akademiske debatter om den økende ulikheten. Først studerer prosjektet fordeler og ulemper ved kapitalinntektsskatt kontra formuesskatt. Ny empirisk forskning fremhever at avkastningen på investe...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Technologies for Immortality: A study of Human Futures

Vår første felles prosjektbaserte artikkel er ferdig og sendt inn til tidsskriftet "science as culture". Artikkelen har som mål å forklare endringer i kryonikk. Kryonikk er en svært marginal praksis som innebærer å fryse ned personer som er erklært klinisk og juridisk død, i flytende nitrogen me...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Virtual Reconstruction, Interpretation and Preservation of the Textile Artifacts from the Oseberg Find

Virtuell rekonstruksjon, tolkning og bevaring av tekstiler fra Oseberg-funnet (TexRec) Over 80 fragmenter av billedvev er bevart fra vikingtidsgraven Oseberg i Viken. Denne samlingen er i sitt slag enestående i verden og fragmentene utgjør derfor en unik kilde til kunnskap om formspråk, mytologi...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Ethics of Contagion: How We Should Respond to the Spread of Infectious Diseases

SARS-utbruddet i 2002-2004, svineinfluensa-pandemien i 2009-10 og Ebola-epidemien i 2014-2016, var alle kraftige advarsler om hva som kunne komme. Likevel tok COVID-19-pandemien de fleste regjeringer på senga. Pandemien avslørte ikke bare manglende pandemi-beredskap, men også en rekke uløste eti...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Social Injustice and Criminal Justice

Blir straffens rettferdighet undergravet av sosial urettferdighet? Empiriske studier viser at sosialt depriverte personer - fattige, sosialt marginaliserte, de som har hatt en barndom preget av mishandling, forsømmelse og traumer - er sterkt overrepresenterte blant dem som straffes. Selv om det f...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at politiet slutter opp om bruken av kunstig intelligens (AI) som beslutningsverktøy for å forebygge kriminalitet og uorden. Bruken av digital teknologi og den voksende rollen til private sikkerhetsselskaper, teknologiselskaper og konsulentselskaper, bidrar...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Luxury, Corruption and Global Ethics: Towards a Critical Cultural Theory of the Moral Economy of Fraud

Hvorfor øker korrupsjon på verdensbasis, selv om alle relevante internasjonale organisasjoner er enige i at den må bekjempes? Alle er mot korrupsjon. Haider al-Abadi, tidligere statsminister i Irak, har uttalt at korrupsjon er farligere enn terrorisme. Kofi Annan og pave Frans er enige om at korr...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway Modul 2: Explaining socioeconomic outcomes and cultural adaptations in early adulthood

The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) er en kvantitativ longitudinell studie av langsiktige økonomiske og kulturelle integrasjonsprosesser blant unge med og uten innvandrerbakgrunn. I CILSNOR Modul 1 ble det i 2016 gjennomført en survey blant førsteklassinger i videreg...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

A-PLANET: Acceptable PoLicies for the optimAl balaNce between driving and activE Transport

Norge har som mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050. Elbilpolitikken har vært svært kraftfull og Norge har verdens høyeste elbiltetthet, noe som har bidratt til reduserte CO2-utslipp. Men elbilpolitikken har også vært en belastning på offentlige budsjetter, og de lave driftskostnadene til e...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Novel Insights and Mechanisms for the International Cooperation on Climate Change and the Avoidance of Global Risks (NIMICAR)

NIMICAR baserer seg på tre komplementære innfallsvinkler til hvordan internasjonale avtaler lages og hvordan analysere global risiko. Vi introduserer først et nytt og enkelt likevektskonsept for å forbedre forståelsen av internasjonale avtaler. De fleste nåværende teorier om mellomstatlig samar...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Welfare, Work, and Health

Ikke relevant

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Asset pricing and investor behavior

Forskningsgruppen på finansiell beslutningstaking, husholdingsfinans, markedsers mikrostruktur og verdisetting av finansielle instrumenter ved Senter for Verdisettingsforskning (CAPR) ved Handelshøyskolen BI arrangerer årlige workshoper og en årlig konferanse sammen med Swedish House of Finance. ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Innovation, Welfare and Policy: Scientific development and renewal of TIK’s research group in innovation studies

Den skal skrives i første fasen av prosjektet.

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Kunstig intelligens i Business (KIB)

Kunstigl Intelligens i Business (KIB) er forankret i utfordringene som norske ledere av etablerte firmaer står overfor, og som har understreket fire bekymringer rundt digitalisering: 1) Hvorfor sliter så mange firmaer med å implementere (digitale) innovasjoner ?; 2) Hvordan innoverer de digitale ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Internasjonalt nettverk for Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling

Prosjektet tar sikte på å holde ved like det stimulerende forskningsmiljøet rundt Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling. Senteret driver forskning på feltene økonomisk politikk, vekst og utvikling, inntekt og inntektsfordeling, arbeid og velferd samt ressurser,...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Shrinking the Planet: Psychotherapy and the New Global Middle Class.

Vår verden endres raskt. Økonomiske og politiske maktsentre flyttes fra Europa og Nord-Amerika til Sør- og Øst-Asia. I løpet av det neste århundret vil nye middelklasser i Kina og India være ledende i utviklingen av nye forbrukertrender og kulturer. Dette er en sosial revolusjon av historisk bety...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Semantic Pre-activation in a Potts Latching Network: Modelling the N400

Nevrovitere har visst lenge at hjernens aktivitet kan måles med elektroder koblet til hodebunnen. Men det å skjønne hva disse målingene egentlig forteller oss om hjernen har vist seg å være et langvarig og vanskelig prosjekt. Likevel har eksperimenter avslørt små spenningsbølger produsert av h...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Longitudinal perspectives on local, central and supranational public bureaucracies

Ved administrative reformer skjer det endringer i byråkratier, og etater blir omorganisert, slått sammen eller splittet. Slike endringer kommer ofte ved endringer i regjeringer og departementenes politiske ledelse. Også ved ulike kriser, som pandemier, og for å håndtere nye utviklingstrekk, som ø...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Bodies of Evidence

Målinger av menneskekroppen har en lang og politisk betent forhistorie, spesielt innen kriminologifaget og kriminalvitenskapene. Vi ser nå en framvekst av bruk av biometri på den offentlige og private arena, så vel som helt nye måter å gjøre kroppen om til data. På dette feltet skaper digitaliser...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Cost of Doing Politics: Gender Aspects of Political Violence

Politikken blir stadig mer likestilt. I 2022 var det mer enn dobbelt så mange kvinner i nasjonale parlament som i 1995 (henholdsvis 26.4% og 11.3 %) (Inter-Parliamentary Union), men for mange kvinner er prisen for å engasjere seg politisk høy. Flere akademikere og en rekke organisasjoner som jo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Value-Threads: Tracing the economy as technology and culture in an emergent value-economy

mellom økonomi og natur. Benevnelsen «verdi-økonomi» er utviklet som et analytisk verktøy for dette arbeidet. Prosjektet vil gjøre ulike delstudier, av OECD, start-ups knyttet til biotech, analyser av samtidig og historiske lærebøker i økonomi og bioøkonomiprosjekter knyttet til forvaltning av n...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Oslo