0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Enabling Graph Neural Networks at Exascale

Hvor vil det være trafikkork i morgen? Hvilke bivirkninger vil du få av medisinen? Hvor kommer falske nyheter fra, og hvordan spres de? Mange avgjørende spørsmål krever prediksjoner i en tilkoblet verden, og Graf Nervale Nettverk («GNN») lar oss komme med slike prediksjoner. Mens nåværende AI-sys...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

First-principles modeling of magnetic topological materials from relativistic hybrid density functional theory

Topologiske materialer danner en klasse av materialer som har bemerkelsesverdige egenskaper beskyttet av symmetri av grunnleggende fysiske lover. For eksempel leder topologiske isolatorer strøm bare på overflaten, mens "innsiden" er isolerende. På grunn av denne symmetribeskyttelsen, er de elektr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New ferroelectric organic molecular crystals through computer design and experimental realization

Sett en elektrisk spenning over ferroelektrisk materiale i en kort periode og materiale vil huske: selve krystallstrukturen endrer seg slik at materialet blir permanent polarisert. Denne egenskapen gjør ferroelektriske materialer utrolig nyttige, ikke bare som dataminne, men også som i sensorer, ...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

What Makes Magnetic Reconnection Stop?

Magnetfelt eksisterer i alle størrelser og former i hele universet - fra galaksehoper og interplanetarisk rom, og til mindre skalaer som på solen, i vår egen magnetosfære og jordens dipolfelt. Magnetfeltene spiller en stor rolle i utviklingen og bevegelsen av plasma i hele universet. Magnetiske e...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Positronium laser cooling

I 2019 science fiction-filmen Ad Astra blir Roy McBride sendt på oppdrag til romstasjonen for Lima-prosjektet, hvor kraftkilden basert på antimaterie er ute av kontroll. En grunn til at det er umulig å bygge en så fantastisk kraftkilde i dag, er at vi ikke vet hvordan vi kan produsere store mengd...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Upscaling hotspots - understanding the variability of critical land-atmosphere fluxes to strengthen climate models

Mange viktige prosesser foregår akkurat der landoverflaten og luften berører hverandre. Å forstå disse prosessene har blitt et vitenskapelig imperativ ettersom menneskelige aktiviteter truer med å endre vær- og klimasystemene våre. Vi trenger derfor bedre prediksjoner for utveksling av klimagasse...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stability Through Asymmetry: Breaking vortical symmetry to enable zero-carbon combustion

Gassturbinmotorer er typisk brukt i fly, og i gasskraftverk for å generere strøm. Selv om slike motorer anses som rene og effektive, slipper de ut forurensning under forbrenning. En mulighet for å redusere disse utslippene er å endre mengden drivstoff som brukes i flymotorer. Slik kan man reduser...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmosphere-Sea Ice interactions in the new Arctic

Arktis blir radikalt transformert av pågående klimaendringer. Dette har viktige effekter på folks liv, ikke bare i Arktis hvor mennesker nå opplever et klima som er veldig annerledes enn det de har opplevd gjennom 1900 -tallet, men også lengre unna ettersom endringene i Arktis også kan påvirke væ...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Personalized Virtual Heart Models for Diagnosis and Treatment Planning in Patients with Heart Failure

Hjertesvikt (HF) er et stort helseproblem i Norge som forventes å øke med en aldrende befolkning. Det er fortsatt utfordrende å identifisere hvilke pasienter som er i risikosonen for HF og fastslå en optimal behandling for disse pasientene. Visjonen til MyVirtualHF er å omforme diagnostisering og...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards a mathematical model and a computational framework of the physical processes leading to Alzheimers disease

Nevrodegenerative sykdommer er et voksende problem i Europa, og kostnadene for Alzheimers sykdom ble estimert til 100-200 milliarder euro i EU bare i 2010. For å håndtere dette problemet har medisinske forskere stilt grunnleggende spørsmål om hjernens fysiology, spesielt angående rensing av metab...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subsea gas energy and quality measurement using ultrasonic flow meters

Internasjonal handel av naturgass er basert på høg-presisjons-, sporbare og akkrediterte fiskale strømningsmålesystem og internasjonal rørleidnings-infrastruktur. Norsk O&G-industri siktar i dag mot "subsea"-løysingar for fiskal allokeringsmåling. Desse skal erstatte dagens "topside"-målesystem....

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer avgir hvitt lys, bestående av et av synlig lys fra 380 til 740 nm. Lasere derimot avgir bare en bølgelengde (et veldig smalt spekter) av lys, men med mye høyere intensitet. I dette prosjektet vil vi studere en ny type laserkilde kalt frekvens-kam. Slike frekvens-kammer avgir laserlys med...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quantifying past and future sea level changes in Norway

QUANTSEA-prosjektet forbedrer framskrivinger av havnivåendringer langs norskekysten inn i framtida. For å kunne beregne hvordan havnivået vil endre seg ulike steder i Norge framover i tid, kreves kunnskap både om forventet issmelting, fordeling av smeltevann og om landheving. Dette prosjektet sam...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM)

Ett stort antal studier har lett till ökad optimism kring mikrobiomet och dess roll för att skapa en detaljerad förståelse för såväl mekanismerna bakom komplexa inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, som upptäckt av effektiva mediciner samt preventiva åtgärder. Det finns fortfarande mycket ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

An Analysts Path to Quantum Symmetry

Ordet "symmetri" er av eldgammel gresk opprinnelse. Grekerne brukte dette ordet for å uttrykke et harmonisk forhold mellom forskjellige deler av en gjenstand, de gode proporsjonene mellom dens bestanddeler. I våre dager brukes ordet symmetri i formell forstand om invarians av et objekt under en s...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometric and dynamical properties of rational maps (GrandDrm)

Iterative prosesser har anvendelser i mange deler av vitenskapen og livet ellers. For eksempel vil en numerisk optimaliseringsmetode (som for eksempel gradientnedstigning eller Newtons metode) å finne minimum av en funksjon ved å starte fra en tilfeldig innledende gjetning (startpunkt), og derett...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Applications of reduction techniques and computations in representation theory

Lineære strukturer er av fundamental betydning i alle grener av matematikken og i mange anvendelser. Studiet av slike strukturer, lineær algebra, er en av hjørnesteinene i moderne matematikk og handler om studiet av vektorrom og lineære avbildninger. Strukturer som forekommer både i den matema...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel (M,Ga)2O3 thin films for two-dimensional electron gas devices

GO2DEVICE-prosjektet har som mål å bidra til utviklingen av nye komponenter for bruk innenfor kraftelektronikk. Kraftelektronikk spiller en avgjørende rolle for omforming, distribusjon og lagring av energi, og er helt nødvendig for at fornybare energikilder, f.eks. vindkraft, skal kunne tas i bru...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards the next generation of lubricants by artificial intelligence

Produksjon av smøremidler er en hundre år gammel industri hvor utvikling og nyvinning er basert på eksisterende oppskrifter med små endringer i ulike additiver. Smøremidler brukes for å oppnå nødvendige nivåer av friksjon og slitasje i bevegelige systemer. De kan være flytende, faste eller halvfa...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Computational Dynamics and Stochastics on Manifolds

I forskningsåret 2020-2021 har vi hatt vesentlige framskritt i forståelsen av konneksjons-algebraer. Konneksjoner er den geometriske strukturen på en mangfoldighet som definerer parallellitet og geodetiske kurver. Denne typen geometrisk informasjon er essensiell i mange anvendelser som informasjo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Virtual Surgery in the Upper Airways – New Solutions to Obstructive Sleep Apnea Treatment

Søvnapne oppstår når de myke delene i de øvre luftveiene vibrerer så mye at luftveien klapper sammen når man sover. Obstruktiv søvnapne (OSA), rammer opptil 20% prosent av befolkningen. Lidelsen er kjennetegnet ved kraftig snorking, hyppige pustestopp, gisping etter pusten og gjentatte oppvåkning...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Data-driven Algorithms for Physical Simulations

Å lære av eksempler er sentralt i naturvitenskap og ingeniørfag. Metoder som gjør dette har vist seg svært nyttige det siste tiåret, takket være tilgjengeligheten av mer data, raskere datamaskiner og bedre algoritmer. Innvirkningen sees i mange områder, inkludert språkprosessering, nevrovitenska...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multi-scale-multi-method analysis of mechanisms causing ice acceleration MAMMAMIA

I tillegg til å smelte, transporterer isbreer is til havet; derfor har økninger i brebevegelse potensiale til å påvirke havsnivåøkning i stor grad. Til tross for den store betydningen, gjenstår det fortsatt betydelige utfordringer for å forutsi responsen av isbreer på klimaendringer pga mangelful...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Theory, methods, and tools for testing autonomous systems

Autonome systemer (AS) er nye teknologier som har potensial til å påvirke mange områder av menneskelivet i dag. I T3AS utforsker vi autonome biler (AC) som en populær type AS. I løpet av de siste årene har interessen for testing av AC -er vært stor. Hovedårsaken er at til tross for den teknologis...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Establishing Long-term High-Resolution Coralline Algae Records of Arctic-Atlantic Ocean-Sea Ice Variability

Reduksjonen av arktisk sjøis de siste tiårene er godt dokumentert og er et av de mest synlige tegnene på pågående klimaendringer. Nedgangen har vært mest markert i sommerhalvåret, og hvis dagens trender vedvarer, antyder prognoser at arktisk sommersjøis kan forsvinne helt innen noen få tiår. I ti...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Error estimates for coupled-cluster methods, ground states and excited states

Dette forskningsprosjektet har som mål å forbedre forståelsen av kvantekjemi ved å studere coupled-clustermetoden med sikte på å oppnå (i) en matematisk analyse av eksiterte tilstander, og (ii) en detaljert analyse av tilnærmingsfeil siden de nøyaktige løsningene aldri er oppnådd i praksis. I ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling hidden processes at the Aurora seamount: connectivity and biogeography of hydrothermal vents in the deep Arctic ocean

Varme havkilder på Gakkelryggen kan med sin plassering midt i Polhavet utgjøre et bindeledd for larvedrift mellom varme havkilder i Stillehavet og Atlanterhavet. For å få svar på dette må man imidlertid få tak på fysiske prøver av dyr fra varme havkilder i Polhavet og sammenligne deres morfologi ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Water wave modulation and wave forces with sheared currents

Interaksjoner mellom vannbølger og omgivelsene, f.eks. undervannsstrømmer og en havbunn som er fokus for dette prosjektet, forekommer mye i kyst- og havområder. De er avgjørende for spredning av næringsstoffer og forurensninger, kyst erosjon og bølgekrefter som virker på faste, fortøyede og flyte...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exploring Millimeter Indicators of Solar-Stellar Activity

Aktivitet i de ytre lagene til solen og andre stjerner er ikke ennå forstått på grunn av vanskeligheter med å tolke observasjoner. Atacama Large Millimeter / Sub-millimeter Array (ALMA) er et teleskopanlegg som ligger høyt på de chilenske Andene. Det observeres på bølgelengder rundt en millimeter...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo