0 projects

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Forvaltningsaktive skogeiere: Kvinners utforming og utøvelse av forvalterrollen i relieff til menns... 153249/110

Skogbruksnæringen gjennomgår endringer som innebærer at skogeierne får nye roller og funksjoner. Det har skjedd en gradvis forskyvning fra praktisk skogsarbeid til større vektlegging av forvaltningsoppgaver. Parallelt ser vi også en utvikling i det prakti ske skogsarbeidet hvor en større del av a...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlige reduksjonsprosesser

Den norske produksjon av ferrolegeringer er ca 1 million tonn per år. Som raduksjonsmaterialer brukes hovedsakelig fossilt kull og koks, og som resultat får vi et utslipp på ca 3 million tonn CO2 per år. En måte å redusere dette utslippet er å øke andelen biologisk karbon som ikke gi...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Effektivitets- og fordelingsvirkninger av endringer av tilpasninger av skatte- og pensjonssystemet til eldrebølgen.

Prosjektets empiriske mål er evaluering av effektivitets- og fordelingsvirkningene av endringer i skattesystemet etter 1991 og av aktuelle forslag til nye endringer i skattesystemet, f.eks. en flatere beskatning både gjennom redusert toppskatt og ved å re dusere betydningen av ulike fradrag. Des...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Overspenningsforhold lange kraftkabler

Prosjektet vil gjennom teoretisk arbeid, analyser og målinger etablere et grunnlag for mer optimal dimensjonering av kraftkabler mht de påkjenningene som kan oppstå under ulike driftsforhold. Påkjenningene i kabelutstyret vil bli studert spesielt. Dersom en kan bestemme overspenningene som følge...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Østfold

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

SyVN-2/SyPD-1.1 Kraftsystemforvaltning - vedlikehold, reinvesteringer, drift og organisering

Det norske energiforsyningssystemet representerer i størrelsesorden 400 mrd kroner i nyverdi, kapitalslitasjen og investeringene er på hhv. 7.5 mrd kroner og 4 mrd kroner per år. <.zeta.> holde reinvesteringer nede og samtidig holde risikoen under kontrol l blir vesentlig både i et bedrifts-og sa...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2002-2009

Location: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

LAP - Læring og kunnskapsbygging på arbeidsplassen

Visma Services Norge AS og Statoil Detaljhandel med støtte av HSH og forskningspartnerne NR, SINTEF og InterMedia vil gjennom dette prosjektet drive FoU for å styrke sine aktiviteter innen læring og kunnskapsbygging. Visma Services Norge har sin virksomhe t innen tjenesteyting, og Statoil Detaljh...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

OG-Program for olje og gass

Ferdigstillelse av Elektronisk Kontrollsystem og Testing av Marin Skjærbølgekilde - VibroPile

150009 Prosjektet VibroPile har hatt seks delmål eller faser der det endelige mål er å utvikle en praktisk S-bølgekilde for generering av horisontaal polariserte skjærbølger for kartlegging av stukturen over og i olje- og gassreservoarer. Disse fasene er følgend e: 1. Mulighetrsstudie for teoret...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Stenotiske plakk i halspulsårene. Relasjon til hjerneslag, kognitiv svikt og demens

Stenose (innsnevring) pga. aterosklerose i halspulsårene er en viktig årsak til hjerneslag, som er den nest hyppigste årsak til død i verden i dag, og er også en viktig årsak til kognitiv svikt og demens. I 1994-95 ble det gjort ultralydsundersøkelse av a terosklerotiske forandringer i halskar (a...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Arbeidshukommelse og språkvansker

Mellom 3 til 10 % av alle barn har det en kaller spesifikke språkvansker, 90% av disse får diagnosen dysleksi. I det kliniske arbeidet med barn i denne gruppen står en overfor det problem å skille mellom barn med språkvansker der vanskene er miljørelatert e (som hos minoritetsbarn) og barn som ha...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Statistical techniques for risk assessment of environmental effects of pollutants from diffuse sources

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Light scattering and absorption by nonspherical particles in the atmosphere and the ocean - VIDEREFØRING AV 127696/720

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Samspillet mellom infeksjoner og hypoxi/ischemi ved perinatal hjerneskade og -død: Eksperimentelle, epidemiologiske og kliniske studier

Utvikling av perinatal hjerneskade knyttes både til intrauterine infeksjoner/inflammasjon og hypoxi/ischemi. Kombinasjonen av disse har potenserende effekt. Imidlertid er mekanismene for øket risiko for hjerneskade ved infeksjoner/inflammasjon dårlig kjen t, og det finnes heller ingen virksomme b...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Evaluering av autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling av fokale bruskskader på distale femur og patella

Autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling for bruskskader i kneet ble publisert første gang i 1994. Det er imidlertid ennå ikke publisert kontrollerte studier over metoden. Prosjektet, som er i tre deler, skal evaluere denne behandlingsstrategien . 1. Autolog chondrocytt-transplantas...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Mat og miljøgifter. Risikable kostvaner til hvilken pris? Effekten av miljøgifter på barns helse MH 155749

Miljøgifter overføres til barnet i fosterlivet og gjennom morsmelken, og kan ha negative og irreversible effekter på forsterutviklingen. Hormonelle, immunomodelerende og nevropsykologiske effekter er blant annet dokumentert men vår kunnskap om de enkelte miljøgifter på fosteret og barns helse er...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sentraladministrasjonens historie etter 1945

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

High resolution environmental information from Svalbard ice cores

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

MILHEL-Miljø og helse

Gene-environment interactions in human lung cancer risk

Mennesker utsettes i varierende grad for ulike miljøforurensninger. Studier har vist at påvirkninger fra miljøet medvirker blant annet til kreft. Hovedfokus i dette prosjektet er hvordan genetiske faktorer samspiller med miljøet når det gjelder sykdomsris iko. En vil etablere metoder for å kunne ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Døves globale og translokale nettverk: En studie av transnasjonale møtesteder og betydningen av cyberspace for IKT og døve (samfinans IT-fun

Prosjektet handler om døves økte bruk av IKT og forsterkede transnasjonale identitetsutvikling. Noen endringer er ferske (som eksplosjonen i mobiltelefoni etter at tekstmeldingssystemer ble standard rundt 1997, og Internett noe tidligere), mens andre endr inger er noe "eldre" (så som anerkjennels...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Markedsprosjekt for oppdrettet torsk (Samfinansiert med 149558/I10)

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Endocytosis and downregulation of the receptor for the epidermal growth factor (EGFR).

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Intracellulær transport av MHC klasse II og "invariant chain"

Prosjektets mål er å studere intracellulær transport av membranproteiner i mammalske celler. Prosjektet har fokusert på proteiner som sorteres til de endosomale spor, spesielt immunologisk relaterte proteiner. Prosjektet ønsker videre å studere interaksjo ner mellom sorteringssignal og adaptor mo...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

PoP - Produktutvikling og Produksjon

...

Awarded: NOK 33.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kvitkløver som beitevektst til mjølkedyr

Planteforsk og NLH har nyleg peika ut kvitkløver som den høgst prioriterte forskingsoppgåva innan beiting, med næringsinnhald i beitegrøde som nummer to. Kvitkløver har til no vore lite brukt i beite i Noreg, men ei rekke forhold kan nemnast som bakgrunn for at ein ventar ei auka satsing p å kvit...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert risiko for mykotoksiner i norsk kveite.

Det blir lagt stadig større vekt på å produsere sunn og trygg mat. Analyser av norsk kveite har imidlertid vist til dels høyt innhold av mykotoksiner produsert av Fusarium-sopper. Vel halvparten av norsk kveite brukes til mat og resten til kraftfôr. Det e r derfor grunn til å tro at mennesker og ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Telemark

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Awarded: NOK 46.2 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Sektorregulering

De senaste årens genomgripande førendring av spelreglerna på elmarknaden er ett stort marknadsekonomiskt experiment. Før att denna nya ordning verkligen skall leda till en effektiv elførsørjning krevs økad kunskap om hur en elmarknad i konkurrens verklige n fungerar och hur de problem vi ser best...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Sosialhjelp i et dynamisk og komparativt perspektiv

Hovedformålet med prosjektet er å gjennomføre empiriske baserte komparative analyser av ulike velferdssystemers innvirkning på fattigdomsmønstre og sosialhjelpsforløp. I første omgang vil fokus rettes mot analyser av Norge og Tyskland, men det drøftes ogs å videreføringer ved å inkludere flere la...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Akershus

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Monitorering

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo