0 projects

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Biologisk aktive komponenter i råvarer og deres effekter i fisk: hvordan lage fôr uten fiskemel.

Valg og kjøp av råvarer til fôrproduksjonen er avgjørende for BioMars konkurranse¬kraft fordi fôrkontrakter inngås hovedsakelig basert på fôrpris. Råvarer utgjør ca 80% av fôrpris. Råvarer som ikke kan inngå i det humane næringsnettet fordi konkurransen o m slike råvarer er mindre, vil nå bli bru...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Salmon Lice. The effect on Reputation, Economics and Industry Development

Lakselus har sammen med rømming vært laksenæringens største miljøutfordring i senere år, og er den største hindringen i forhold til videre vekst i næringen. Lakselusen rammer næringens rammevilkår på forskjellige måter, hvor direkte innvirkning på produksjonskostnadene, effekten på reguleringsreg...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fagkonferanse "Lukking av oppdrettsanlegg mot rømming og lus hvor langt har vi kommet ?"

Arrangementet er det første felles produktet som kommer ut fra prosjektet Laksedialog Trøndelag. Dette har vært en dialogprossess som har foregått i Trøndelag i 2011 mellom lakseoppdrettsnæringen, sjølaksefiskenæringen og elvefiskenæringen, samt Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Både nærin...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

"Sats Marint !" konferansen, 8. - 9. februar 2012. Scandic Bergen City.

Søknad om delstøtte til gjennomføring av . Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Aquaculture og nettverket "Sats på torsk" hvor Norsk Sjømatsenter har ansvaret for den praktiske planleggingen og gjennomføringen av konferansen. "Sats marint !" nettver ksmøtet fokuserer på kunnskapsformidling...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Support for International cooperation on sustainable sea farming with Canada,China and New Zealand.

SINTEF Fisheries and Aquaculture (SFH) has in recent years, emphasized the development of good relationships with research partners in China, Canada and New Zealand. The present proposal is a preparatory project for a larger grant proposal to develop a co mmon project between partners within thes...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bilateral research cooperation between Japan and Norway on Seafood Safety

NIFES and NRIFS are currently collaborating on the RCN BILAT project 193637 "Toxicity of dietary mercury to cultured fish: Implications for fish health, seafood safety and the influence of dietary selenium" (2009-2011). NRIFS and NIFES have common areas o f research interest within the field of s...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploitation of nutrients from Salmon aquaculture, EXPLOIT

Exploitation of nutrients from Salmon aquaculture EXPLOIT Bakgrunn I integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) blir avfall fra arter som fôres, utnyttet til produksjon av arter på et lavere nivå i næringskjeden. Målet er å resirkulere avfallet gjennom produksjon av andre kommersielle arter,...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

External Sea Loads and Internal Hydraulics of Closed Flexible Cages

Dette prosjektet har hatt som hovedmål å øke forståelsen av oppførselen til flytende lukkede fleksible merder i bølger og strøm. Utviklingen av lukkede merder er motivert av ønske om å kunne kontrollere vannkvaliteten i merden, og dermed kunne eliminere viktige problem, f.eks. lakselus. Å gå ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Coordinated Bacterial Virulence: Relevance in Winter Ulcer

Et viktig element i akvakulturproduksjonen er å kontrollere smittsomme sykdommer. Sårproblematikk og skinnhelse har fått et økt fokus de siste årene ettersom dette er en utfordring gjennom hele produksjonssyklusen. Vintersår har en kompleks etiologi. Sårene observeres typisk ved lave vanntemperat...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Innovative approaches in examining plant-based aquafeed ingredients

We propose a research project that will take a three-tiered approach in examining and addressing current perplexities in aquaculture nutrition. Many studies have been conducted to determine the effect of plant-based feed ingredients on salmonid fish. Bec ause these studies vary in methodology, i...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Solving bottlenecks in triploid salmon production - a way to strengthen the sustainability of the salmon aquaculture industry

The current project aims to study the termal preference and dietary demands of triploid Atlantic salmon. The results of the project will reveale if triploid salmon can be put to culture in regions with a moderat water temperature during the summer. If so, farming of triploid salmon may have the ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Norway-India-Bangladesh consortium for Hilsa aquaculture in South Asia

Macher Raja Ilish "hilsa the king of fish" as known in Bangladesh is one of the world?s most cultural important fish. It is the national fish of Bangladesh and extremely popular in the Indian states of West Bengal, Orissa, Tripura and Assam, known by a wi de variety of names, and perhaps consumed...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Quantifying genetic effects of escaped farmed salmon on wild salmon

Kunnskapsplattformen QuantEscape kombinerer ekspertise fra fire sentrale norske forskningsinstitusjoner for å besvare forskningsutfordringene omkring genetiske interaksjoner mellom oppdretts- og villaks. Forskningen vi utfører omfatter populasjonsgenetikk, økologi, genomikk og kvantitativ geneti...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Optimalisert postsmolt: et paradigmeskifte for norsk lakseindustri

Lakseoppdrett har tradisjonelt forgått i åpne merder i sjø. Nå er flere lukkede produksjonsformer under utvikling, slik som landbaserte anlegg, som resirkulerer 99% av vannet, og semi-lukkede flytende anlegg i sjø. Først og fremst er det interesse for å ta en del av produksjonen i lukkede anlegg,...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

FAGKONFERANSEN: Makten i Marine Nettverk

Norge er verdens nest største sjømateksportør og samtidig ledende innen marin næringsvirksomhet, teknologi og vitenskap. Norge er kjent for rimelig effektiv marin regulering. Vestlandet er et kraftsentrum i sektoren, nasjonalt og internasjonalt med Fisker idirektoratet, Havforskningsinstituttet o...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2012

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fish Breeders Round Table 2011

Norway is world leading in fish selective breeding and genetics both on the research and applied side. Worldwide, fish selective breeding is still a relatively new research discipline and industry, where the exchange of information between research and in dustry is rather limited. We would like t...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2011-2011

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

IABC-conference

Arrangementet er delt i to deler. Den første delen er en to-dagers konferanse med presentasjoner av inviterte foredragsholdere og med kortere innlegg og postere fra påmeldte deltakere. Dette etterfølges av en workshop der den teoretiske kunnskapen blir de monstrert ved besøk på oppdrettsanlegg. H...

Awarded: NOK 19,999

Project Period: 2011-2011

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bærekraft, areal- og kystsoneforvaltning i skotsk oppdrett

Prosjektet vil studere hvordan skotsk areal- og kystsoneforvaltning er organisert og fungerer, med sikte på å skulle besvare om hvorvidt de endringer de nye strategiene for forvaltning av den skotske kystsonen indikerer kan gi skotske oppdrettere komaprat ive fortrtinn. Videre vil prosjektet unde...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Whole-genome sequence data for selective breeding against infectious diseases in aquaculture

Formålet med dette prosjektet er å bruke genominformasjon som verktøy for å øke torskens resistens mot to vanlige sykdommer i oppdrett. Vi har sekvensert genomet til 111 torsk fra det nasjonale torskeavlsprogrammet for å bygge et datasett med genetiske (SNP) markører. Vi har identifisert 19 milli...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Smart bruk av vannressurser i akvakultur - et viktig steg mot økt bærekraft

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid mellom NIVA og Akvaplan-niva, og inngår som et arrangement under AquaNor 2011. Åse Åtland fra NIVA vil inneha ordstyrerfunksjonen. Sekretær for seminaret vil være Inger Margrethe Berger, NIVA Seminaret har to hoveddele r. Den første del av dagen er temaet, Avf...

Awarded: NOK 28,999

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Akvakulturseminar - krabbe & hummer

Oppdrett med krepsdyr som hummer og krabbe har de siste årene vært økende i omfang og interesse. Globalt har de aller fleste krespdyrartene stor økonomisk verdi i de kommersielle fiskeriene, og interessen for oppdrett har økt proporsjonalt med reduksjon i de ville bestandene. Hummer- og krabbeop...

Awarded: NOK 37,499

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sjømatkonferansen 2011

Havbruksnæringen på Vestlandet er en av de største og mest lønnsomme regionene for oppdrett av laks i Norge, og har en av Norges største og mest moderne havgående fiskeflåter. Regionen er også et nasjonalt og internasjonalt tygndepunkt for marin FoU og bø r ta mål av seg å være toneangivende inne...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

International aquaculture seminar

Søknad om delstøtte til gjennomføring av arrangementet som er et samarbeid mellom NCE Aquaculture, Norsk Sjømatsenter og Innovasjon Norge på oppfordring fra utenlandske besøkende på messen. Seminaret består av 3 sesjoner; Del 1. Lakselus situasjonen - problemer og løsninger. Presentasjon av ...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

EAS AquaNor Forum 2011

Aqua Nor Forum 2011 er det andre seminaret i den serien Aqua Nor Forum som arrangeres hvert fjerde år i forbindelse med Aqua Nor. Årets Aqua Nor Forum arrangeres av European Aquaculture Society i samarbeid med Nor-Fishing Foundation, SINTEF og CREATE, og vil danne et forum hvor forskning, indust...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

ROGNKJEKS SOM BIOLOGISK AVLUSINGSMETODE FOR OPPDRETTSLAKS OG TORSK I NORD-NORGE

Se vedlagt framdriftsrapport

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Oppstartskonferanse "AHA 1" med vekt på kunnskapsformidling av FoU relatert til problestillingar akturelle for Sognefjorden.

Målet med AHA er å utvikle ein modell for kunnskapsbasert akvakulturforvalting, både på tvers av kommunegrenser og på tvers av forvaltningsnivå og -organ. Ein vil gjennom denne prosessen utvikle ein ny samhandlingsmåte i forvaltninga. Som arena for gjenno mføring av prosjektet har ein vald Sognef...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Salmon Price Cycles

I denne rapporteringsperioden er fem forskningsarbeider publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, det er hold fem foredrag på næringsrettede konferanser, seks på fagkonferanser og publisert seks kronikker. Prisvariasjonen (volatiliteten) fo r laks har vært økende i senere år. For å...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Application of a new principle to combat infectious salmon anemia (ISA)

Summary Infectious salmon anemia (ISA) is still a serious viral disease for the national and international farmed salmon industry. The ongoing devastating ISA disease outbreaks in Chile, but also the situation in Norway, are a reminder of the importance o f this emerging disease, and effective va...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Molekylære verktøy for å overvåke akvakultur i samtid.

IRIS Biomiljø ønsker å etablere et prosjekt med MBARI (Monterey Bay Aquarium Research) for å evaluere deres Enivronmental Sampling Processor (ESP) (www.mbari.org/esp) til bruk mot utfordringer innen akvakultur næringen. Det er og ønskelig å involvere fle re partnere, der en ser for seg Nofima Ma...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Cardiac performance in fishes

Norsk version Problemet med anemi og parasitemia i fisk utgjør betydelige patofysiologiske begrensninger på fisk ytelse som kan oversette til nedsatt ytelse i akvakultur. Dette prosjektet har som mål å ta opp disse to aspektene ved hjelp av egnet eksperim entelle modeller bygger på forskerens sis...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Nordland - Nordlánnda