0 projects

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Emnekartteknologi og fullført elektronisk saksbehandling på eServicetorget i Numedal i samarbeid med statlige aktører

eServicetorget i Numedal har etablert og synliggjort et funksjonelt konsept med nye dimensjoner i en innbygger- og virksomhetsportal på tvers av offentlige forvaltningsnivå. Det er blitt en nasjonal demonstrator og et eksempel som har vagt positiv oppmerk somhet blant både kommunale, regionale og...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

eServicetorget i Numedal

eServicetorget i Numedal har etablert og synliggjort et funksjonelt konsept med nye dimensjoner i en innbygger- og virksomhetsportal, på tvers av offentlige forvaltningsnivå. Det er et løsningskonsept som har vagt positiv oppmerksomhet blant både kommunal e, regionale og statlige aktører. Samtidi...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Samordna bruk og drift av administrative IT-system

Prosjektet gjeld 6 kommunar med 14.500 innbyggjarar og 50% av arealet i Telemark. I kommunane er det i stor grad samanfall når det gjeld fagapplikasjonar innafor lønn/personal, rekneskap/økonomi og fakturering. Ein bakgrunn for dette er at ein gjennom I T-samarbeid over fleire år medvete har ar...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

KS - Integrasjonsprosjekt, pilotering og drift

I mange land arbeides det med løsninger for integrasjon mellom ”front office” og ”back office”, dvs. mellom portalløsninger, sak/arkiv-systemer og fagsystemer. Slik integrasjon er nødvendig for å kunne tilby elektroniske selvbetjeningsløsninger for publik um og næringsliv og effektivisere offentl...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd i klasserommet - det virker som det ikke virker

Det investeres betydelige midler i utbygging av bredbånd til norske skoler. Likevel er tilbakemeldingene fra ”fiberskolene” at de ikke opplever økt kapasitet i klasserommene. Investeringene i fiberoptisk bredbånd merkes ikke. Hvorfor er det slik? Er dett e en viktig årsak til at den omfattende p...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kvalitativt tilbud til pasienter på flyttefot og fagnettverk innen demensomsorgen

Prosjektet vil utarbeide rutiner for pasientoppfølging ved ut- og innskriving til spesialisthelsetjenesten og ved overføring til differensiert omsorgsnivå innen samme institusjon. Individuelle planer og standardmeldinger for inn- og utskrivning utvikles for kvalitetssikring av tjenestetilbudet...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

BLiNK - ny BredbåndsLøsning i NumedalsKommunene

- Numedal har i dag ikke et fungerende marked for bredbåndstjenester. Høye utbyggingskostnader pr. kunde fører til høy økonomisk risiko for potensielle tilbydere. - For å redusere risikoen for utbyggerne, har kommunene nå vedtatt å samordne nye innkjøp a v bredbåndstjenester gjennom langsiktig f...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Nasjonalt senter for undersivningsfilm og film i undervisning

Kristiansand kommune ønsker i samarbeid med Norgesfilm, den interkommunale AV – sentralen og Norsk filminstitutt å få erfaringer med driftsmuligheter og driftsmodell for et ”Nasjonalt senter for undervisningsfilm”. Vi vil bygge opp et senter som kan gi skolenorge veiledning i bruk av undervis...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Demonstrere og fremskynde hjemmebasert opplæring og oppfølging av pasienter over bredbånd

Vi ønsker i dette prosjektet å utnytte de muligheter bredbånd og moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir for opplæring og oppfølgning av pasienter i hjemmeomgivelsen. Viktige politiske føringer gjør at det nå er klima og modenhet for å gå i g ang med dette. S@mspill 2007, som er stra...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Ny forvaltning - Interaktiv saksbehandling mellom forvaltningsnivå og næringsliv/publikum

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, kommunane Eid, Stryn og Hornindal og leverandørane Ergo og Acos teste ut elektronisk dokumentutveksling frå dei to leverandørane sine løysingar mellom stat/stat, stat/k ommune og kommune/kommune. Vi vil dokumen...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fellesprosjekt for SHdir fyrtårnkommuner - elektronisk samhandling i helsesektoren ved bredbåndstilkobling gjennom Norsk helsenett AS

Sosial- og helsedirektoratet har valgt 6 fyrtårnkommuner som skal iverksette deler av strategiplanen S@mspill 2007 over tre år. Kriterier for utvelgelsen har blant annet vært eierskap og engasjement i kommunen, etablert samarbeid, gode ideer på anvendelse /tjenester hvor pasienten er i fokus og k...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

eElev i Porsanger kommune

Skolene har i dag et sterkt begrenset tilbud mht internett. Vi ønsker at de skal få et adekvat tilbud som følger nasjonale planer og målsettinger for skoleverket. Et felles system for skolene vil frigjøre tid for de dataansvarlige slik at fokus kan dreies fra teknisk til pedagogisk virksomhet. T...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

ORKIDÉPORTALEN - En felles inngangsportal for samarbeid og service på Nordmøre

Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) et formalisert samarbeid mellom kommunene Kristiansund, Frei, Tustna, Smøla, Aure, Halsa, Rindal, Surnadal, Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Averøy og Eide, som til sammen har 60 000 innbyggere. Nordmøre Næri ngsråd (www.nordmorenr.no) er sekretariat...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Veiledningstjenesten HØYVIS

Med sine 5 høgskoler hadde den nye regionale satsningen sin oppstart i månedsskifte august/september i 2004. Høyvis.no skal fortsette sin innsats overfor målgruppene og særlig distriktskommunene som har en utfordring i å holde tritt med utviklingen i sen trale deler av Norge. Høyvis.no har igje...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Innlandet

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

To skoler, en læringsarena

Dette er ett av 4 delprosjekter med innholdsløsninger for 4 videregående skoler i Narvik og Hamarøy kommuner, Nordland, samt kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken i Narvik. Foruten de 4 innholdsprosjektene samarbeider de 3 Narvik-skolene om et felles infrastrukturprosjekt som omfatter selve d...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Integrerte kommunale tenesteportalar i Sogn og Fjordane

Prosjektet omfattar følgjande aktivitetar avleda av målsettinga ovanfor: 1: Utvikling og etablering av innsynsmodul for Nordfjordkommunane med PKI, skjema-tilgang og ferdigstilling av GIS-teneste i alle kommunar. 2: Utvikling og etablering av felles GIS -tenester for kommunane i Sogn Regionråd ...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fleksibel læring i Finnmark - en kompetent region

Videregående opplæring i Finnmark Fylkeskommune tilbys gjennom 8 fylkeskommunale skoler. Disse skolene har foruten ordinær videregående opplæring ansvaret for voksenopplæring. Skolene forventes å ta større ansvar for regional utvikling bl.a. gjennom kurst ilbud til næringslivet og det offentlige....

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Salten- en mer konkurransedyktig region, både for næringsliv og offentlig sektor

Salten region består av ni kommuner (75000 innbyggere) fra 1.januar 2005. I noen kommuner tilbyr flere leverandører bredbånd, mens andre kommuner har dårlig bredbåndsdekning. Bodø kommune opplever vekst i folketallet, mens situasjonen er motsatt i de øvri ge kommunene. For å stabilisere tilbakega...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Norge nå!

Prosjektet vil fjerne stengsler mellom offentlige etater og sikre enkel utveksling av store mengder data og informasjon mellom offentlige etater, næringsliv, forsking/utdanning og ikke minst det alminnelige publikum. Prosjektet skaper helt nye tjenester o g formidler et helt nytt bilde av Norge v...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Helsefilm

Prosjektet skal utvikle tre elementer: Pilot: For en utvalgt gruppe kroniker-pasienter skal prosjektet utvikle et behandlingsprogram som utnytter nye, interaktive og filmbaserte informasjonsvektøy for å øke kvaliteten av kommunikasjon pasient - helsevesen /sykehus, pasient -pårørende og pasient -...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Agder

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Visualisering av geodata i 3D-terrengmodell på Web

Vi skal lage en terrengmodell av Hemne kommune for Web som skal nyttes til - kostnadseffektivisering av prosessen med å lage arealplaner, vurdere naturinngrep, foreta landskapsanalyser risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) mm gjennom spart tid i administrat iv- og politisk behandling - å gi bruker...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Vats friskule- eit elektronisk kulturnav i disgtriktsbygda

Prosjektet er tenkt som ein del av det pedagogiske utviklingsarbeidet ved Vats friskule. Skulen kom i gang i august 2004 etter at den offentlege skulen vart nedlagt, Med det planlagde prosjektet ynskjer vi at elevane skal få handlingskompertanse slik at d ei meistrar bruk av moderne ITK. Dette vi...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Regionalt utviklingsarbeid Barnevern samt IKT-plattform for personsensitive løysingar

Kommunene kan få billigare, og ikkje minst betre IKT- tenester ved å etablere en interkommunale driftssentral og felles applikasjonsplattformer. Direkte kostnader til databaselisensar, beredskapsavtaler, brukerstøtte, maskinvare vil bli kraftig redusert. Arbeidsrutinar for fagområdet blir samkjø...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

VIKOM - Videokommunikasjon i fibernett

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestfold

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Stedsutvikling i Øvre Eiker - hovedprosjekt

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Buskerud

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Utbygging av bredbånd i Nesna kommune

Nesna kommune er geografisk fordelt over øyene Tomma, Hugløy, Handnesøy og en fastlandsdel hvor selve tettstedet Nesna ligger. Gjennom dette prosjektet vil vi knytte øyene og tettstedet sammen via bredbånd. Kommunene i Indre Helgeland regionråd har satt i gang et interkommunalt samarbeid innenfo...

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Midt-Telemark IKT-samarbeid i god glid

Midt-Telemarkrådet er koordineringsorgan for et omfattende regionsamarbeid mellom kommunene Nome, Bø og Sauherad. En region med 16 000 innbyggere som i 2002 etablerte et forpliktende kommunesamarbeid. I løpet av første hele driftsår-2003- med utvikling a v konkrete samarbeidsområder, har kommune...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Telemark

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Grenseløs kommunikasjon, samhandling og samarbeid - et bredbåndsprosjekt for Inderøy og Mosvik kommuner

Inderøy og Mosvik kommuner skal ha tilgang til bredbånd med stor kapasitet som virkemiddel for å nå målsetninger innenfor ulike områder, og for videre utvikling på en rekke felt. De kommunale driftsenhetene i begge kommunene skal være tilknyttet et bredb ånd med tilstrekkelig kapasitet til overf...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Suldal kommune

Utbyggjinga skal sikre at elevane kan bruke internett aktivt i sitt skolearbeid. Auka båndbredde vil også endre premissgrunnlaget i positiv retning for både oppstart og drift av elevbedriftar i kommunen. Administrasjonsnettet vil med en breibandsløysing koplast opp mot sentrale servere på komm...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Unike - Nordmøre

Lokal utbygging og bruk av bredbånd i Gjemnes kommune danner grunnlaget for satsingen, både i regional og lokal målstokk. Kommunen har stilt seg i spissen for en utbygging med målsetting om at alle innbyggerne i kommunen skal få et tilfredsstillende bre dbåndstilbud. Det er innhentet priser på ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2004-2005

Location: Møre og Romsdal