562 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Comsol simulering av metall 3D printer

3 D printing med metall er blitt et marked i sterk vekst og med stor industriell betydning. Vanligvis er slike printere basert på laserteknologi. Marna Engineering har under utvikling en metall printer etter FFF prinsippet (Fused Filament Fabrication). Her bringes sammen elementer fra plastprinti...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool <NOV>

NOV is the world leading company in delivering automated drilling equipment for the offshore oil and gas market. However, there are still needs to increase the automation level to replace the different small manual tasks performed by operators as per today. In this contract, NOV is requesting con...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport

Korona-pandemien har aktualisert behovet for et billettsystem som er mer tilpasset sporadisk reisende. Dette har blitt diskutert i media gjennom hele pandemien. Betalingsmodeller for lokal kollektivtransport består gjerne av en sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rab...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent dispatching and optimal operation of cascade hydropower plants based on spatiotemporal big data

I Norge er vannkraft den viktigste strømkilden, og den står for 96% av strømproduksjonen. Dessuten har Kinas vannkraftsektor vokst tju ganger for en total kapasitet på 352 GW de siste 40 årene. Dette utgjør over en fjerdedel av verdens installerte vannkraftkapasitet. Aktørene i dagens kraftmar...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digitalization of table top serious games

We shall together With SINTEF digital plan and test existing table top serious games in a digital context using whiteboard browser whiteboard program suppported with HoK knowledge hooks. Further test including external experts from among others Airbus and Sony. Evaluate architecture for existin...

Awarded: NOK 87,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Platform as Service Technologies for High-performance Blockchain-based Supply Chain Management Systems

Spore fisken med blokkjeder Kina er et av de viktigste markedene for norsk fisk, både direkte til deres indre markeder som konsum, men også som videreforedlingsmarked. Kravene til norsk fisk i ulike markeder er under kontinuerlig endring, og hvor problemene tidligere ofte var relatert til toll ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Early COVID-19 wave in Norway: Social inequality in morbidity, compliance to non-pharmaceutical interventions and labour marked consequences

Dette prosjektet har studert første bølge av pandemien Covid-19 i Norge våren 2020 og har analysert om det er en sammenheng mellom utdanning og inntekt på den ene siden og selvrapportert sykelighet, etterlevelse av smitteverntiltak og arbeidsmarkedskonsekvenser på den andre siden. I analysene ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Interpretable Deep Learning from Electronic Health Records under Learning Constraints

Pasient- og populasjonsdata fra forskjellige datakilder innen elektroniske pasientjournaler (EPJ - Engelsk: Electronic Health Records - EHR) blir viktigere og viktigere for datadrevet beslutningsstøtte og diagnosestøtte. Kunstig intelligens ved hjelp av dyp læring representerer forskningsfronten ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collective Efficient Deep Learning and Networked Control for Multiple Collaborative Robot Systems

De siste årene har samarbeidende robotsystemer fått økende oppmerksomhet i flere industrielle sammenhenger som produksjonslinjer, nye additive prduksjonsmetoder, bilindustri, materialhåndtering, emballering og pakking, samt kvalitetskontroll. Samarbeidet mellom flere roboter og menneskelige opera...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Remote Control Centre for Autonomous Ship Support

Dette prosjektet tar sikte på å etablere et fjernkontrollsenter for ombordstøtte til autonome skip, noe som er svært relevant for de tematiske områdene ?Ubiquitous data and services? og ?Digitalisation of traditional industries? i utlysningen. Det vil i arbeidet bli lagt spesielt vekt på sub-områ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Møre og Romsdal

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Development and application of key big data technologies for mineral processing

Digital bearbeiding av data er en pådriver i utvikling av forandringer i verden. Digitalisering vil være en drivkraft i endring av bedrifter og deres vekselvirkning med sine ansatte, med kommuner og regjering og hvert trinn i verdikjeden innenfor gruvedrift og metallindustrien. Imidlertid krever ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital Arctic Shipping - New data products and visualisation services

Arktis opplever nå de raskeste klimaendringene på kloden, noe som viser seg i form av tynnere og mindre utbredt sjø-isdekke, sterkt økende smelting av breer, tining av permafrost, og økende sannsynlighet for ekstremvær og andre hendelser. I forskingsmiljøene debatteres det hvilken rolle disse kli...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TrACEr: Time-Aware ConstrainEd Multimodal Data Fusion

Komplekse systemer finnes i mange domener og en bedre forståelse av hvordan slike systemer oppfører seg og utvikler seg over tid kan gi oss økt forståelse av viktige mekanismer som f.eks. hjernedynamikk og det menneskelige metabolomet. Bedre forståelse kan hjelpe oss å fange opp tidlige tegn på ...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RE-AIMED: Readjusted responses by use of AI in medical calls

I RE-AIMED skal vi utforske hvordan bruk av kunstig intelligens kan støtte medisinske telefonvurderinger utført av operatører i legevaktsentraler. Vi skal lage en tjeneste som gir operatøren spørsmål tilpasset samtalen gjennom et web-grensesnitt. Ved at operatøren velger spørsmål og svar, kan sam...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Pioneer Robotics AS

Prosjektets formål er å forenkle programmering og utførelse av sveisefuger med varierende toleranser og lokale deformasjoner i materialene som skal sveises sammen. Det resulterende systemet vil øke bedrifters effektivitet ved bruk av robotiserte fleksible sveise systemer ved å redusere behovet ...

Awarded: NOK 96,999

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop - 2020

Since the first event in February 2011, the Norwegian Biometrics Laboratory (NBL) Annual Workshop has become a multi-stakeholder platform for information sharing for academic and technical discussion, and strategic perceptiveness of research and innovation frontiers, in this ever-interesting fiel...

Awarded: NOK 47,092

Project Period: 2020-2020

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The first workshop on Artificial Intelligence & Data science for Arctic: AIDingArctic

There are extreme challenges unique to the Norwegian Arctic, from activities in remote Arctic locations to Arctic data collection and monitoring. There is a strong need to direct AI applications towards solving Arctic challenges that are important for Norway and the world (e.g., marine pollution ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Personalized ocean forecasts in a two-way data flow system

Værvarselet har blitt et sentralt verktøy som vi bruker daglig for å ta både store og små avgjørelser. For de som jobber tett på havet, så kan derimot et havvarsel være vel så viktig. For eksempel er redningstjenesten avhengig av gode prediksjoner av drivbaner basert på havstrømmer, bølger og ...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

NOKIOS arrangeres i 2020 for 14. gang med hovedtema "Bærekraftig digitalisering under den nordiske modellen" NTNU tok initativet til konferansen i 2006, og den ble arrangert for første gang i 2007. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. Digi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EXAIGON - EXplainable AI systems for Gradual industry adoptiON

Kunstig intelligens («artificial intelligence» på engelsk, derfor ofte forkortet AI) er i ferd med å bli allestedsnærværende, og AI er disruptiv for bransjer som helsevesen, transport, produksjon, robotikk, detaljhandel, bank og energi. I følge en fersk europeisk studie vil AI kunne bidra med opp...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Software Technologies: Applications and Foundations (STAF2020)

Konferansen har til formål å fungere som en åpen internasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen IKT. Konferansen skal ha stor faglig og institusjonell bredde og fungere som paraply for ECMFA: European Conference on Modelling Foundations and Applications, ICGT: ...

Awarded: NOK 1,351

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk medieforskerkonferanse 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

De siste årenes teknologiutvikling har ført til at tillit og mistillit er sentrale stikkord for å forstå vår tids medievirkelighet. På medieforskerkonferansen 2020 adresserer vi hvorfor og hvordan tillit inngår i problemstillinger medieforskningen må forholde seg til: hvilken betydning har tillit...

Awarded: NOK 54,037

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digitalisering av ferrosilisiumsproduksjon

Elkem har utviklet et robust simuleringsverktøy (Raffsim) som brukes til å analysere samt optimalisere produksjon av ferrosilisium. En viktig del av produksjonsprosessen er den såkalte "post-taphole" delen, hvor den kjemiske sammensetningen til flytende ferrosilisium korrigeres inntil kundespesif...

Awarded: NOK 89,499

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sensorlink

Sensorlink leverer egenutviklet ultralydteknologi for å måle materialtap på produksjonsutstyr innenfor olje og gass. Selskapet leverer løsninger for bruk både over og under vann, og har kunder og installasjoner over hele verden. For å utnytte det fulle potensialet for nøyaktighet og oppløsning f...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine Learning for the Anonymisation of Unstructured Personal Data

Mange offentlig etater og private bedrifter har utfordringer med personlige data som de behandler, samler inn eller produserer. Slike data kan beskrive pasienter, kunder, mottakere av velferdstjenester eller til og med tiltalte i rettssaker. Databaser med slike data er ofte svært verdifulle, også...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - 2020 - Oivi

Optical Coherence Tomography (OCT) is an imaging technique which allows for capture of 3D volume images of the retina, being used by opthalmologists (eye-doctors) to diagnose and monitor multiple retinal eye diseases, such as Diabetic Retinopathy, Glaucoma and Age-related Macular Degeneration. Th...

Awarded: NOK 87,299

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Northern Lights Deep Learning Workshop 2020

The workshop is non-profit and will be organized at UiT The Arctic University of Norway. The team has previously organized SCIA 2017, NLDL 2018 and NLDL 2019, which also received support for the events via the IKTPLUSS funding and were successes. The group has several projects ongoing related to ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Felles Norsk Konferanse for IKT-forskning (NIK/NOKOBIT/NISK/UDIT)

Konferansen får bidrag og deltagere fra alle universiteter og høgskoler i Norge og vil være organisert i fire parallelle spor bestående av: -NIK (Norsk informatikkonferanse) som er en nasjonal konferanse innen informatikk arrangert årlig siden 1988. NIK er en felles arena for forskere og student...

Awarded: NOK 60,257

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Veien til presisjonsmedisin i Norge - BigMedseminar 2020

Konferansen arrangeres i regi av BigMed-prosjektet, som ligger under IKT PLUSS-programmet, og tar for seg veien til gode IKT-løsninger for presisjonsmedisin. Seminaret bruker erfaringer fra BigMed som et startpunkt for å peke ut nye temaer og veien videre. Arrangementet etterfølger seminaret i ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo