0 projects

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Verdi av kvitkløver i nordnorsk landbruk

Kvitkløver har i sørlige deler av Norge og i Europa et betydelig potensiale som eng og beitevekst, og som fôrmiddel til drøvtyggere. Planteforsk har utviklet det første norske sortsmaterialet av kvitkløver og dette gir mulighet for dyrking av belgvekster i så å si hele Nord-Norge. Egnet sortsmate...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kunnskap om produksjon av bringebær, bjørnebær og hagebær utenom normal høstsesong.

Prosjektet skal skaffe ny kunnskap om viktige vekstfysiologiske forhold og fenologisk utvikling i relasjon til klima i de tre bærartene bringebær, bjørnebær og hageblåbær. Denne kunnskapen er en forutsetning for å kunne bygge opp en konkurransekraftig pro duksjon av norske bær til friskkonsum ute...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekt av ernæringsfaktorer på forekomst og utvikling av osteochondrose hos gris

Osteochondrose (OC) er et stort problem hos moderne slaktegriser. Siden 1970 har det vært en økning i forekomsten av OC, der unge griser i rask vekst er mest utsatt. OC er en multifaktoriell tilstand, der årsaksfaktorene enda ikke er klarlagt. Siden OC fo rekommer hos daggamle grisunger, er det ø...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Vegetasjonssoner som pesticidfilter for overflatevann.

Vegetasjonssoner langs vassdrag er et effektivt tiltak for å redusere tap av jord og næringsstoff fra jordbruksarealer. Sedimentasjon av partikler og partikkelbundne stoffer er en viktig renseprosess i vegetasjonssoner. Partikkelbundne plantevernmidler i overflatevann til sannsynligvis også kunn...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Småfesemin

I Norge har semin med frossen sæd blitt brukt siden 1975 i et begrenset omfang ved eliteparinger i væreringer i bukkeringer. I gjennomsnitt har rundt 1000 geiter og 4000 søyer blitt inseminert hvert år. Dagens skjukdomssituasjon, hvor vi bruker betydelige ressurser på å bekjempe skrapesjuka, har...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 1999-2004

Location: Oslo