0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Fagseminar om karbonlagring i naturbeitemark/jordbruksjord: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester

Formålet med prosjektet er å arrangere et fagseminar for å formidle resultater fra flere forskningsprosjekter om karbonlagring i jord, spesielt naturbeitemark, sett i sammenheng med kartlegging av denne naturtypen, og betydningen av albedo, biologisk mangfold, verdien av kulturlandskapet og avvei...

Awarded: NOK 50,565

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

DirtX - Evaluating sediment Delivery Impacts on Reservoirs in changing climaTe and society aCROSS scales and sectors

Følgende aktiviteter ble utført i det andre året av prosjektet. Siden august 2021 var vi fri til å reise, og vi brukte tiden til å gjennomføre en første ekskursjon og gjøre måling for å kalibrere modellene våre. Vi gjorde batymetri-, topografi- og sedimentprøvemålinger. Kampanjen har vært svært ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Sustainable development pathways achieving Human well-being while safeguarding the climate And Planet Earth

SHAPE-prosjektet er et samarbeid mellom 7 Europeiske forskningsorganisasjoner som er finansiert gjennom AXIS-JPI samarbeidet. SHAPE ønsker å skape vitenskapelig visjoner om hvordan menneskeheten kan oppnå god livskvalitet for alle samtidig som vi ivaretar planeten vår. Prosjektet er inspirert av...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

TV-meteorologen som klimaformidler

Klimakommunikasjon og TV-meteorologen som klimaformidler Meteorologisk institutt ønsker at koblingen mellom vær og klima skal gjøre det enklere for folk å forstå klimaendringer og hvordan klimaendringene påvirker dem. Meteorologene på TV og radio er instituttets ansikt utad. Det falt seg derfo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LAnd MAnagement for CLImate Mitigation and Adaptation

LAMACLIMA vil undersøke hvordan arealforvaltningstiltak som naturforyngelse, påskoging, vanning og vedhøsting vil påvirke klima, landbruk, vanntilgjengelighet, skogbruk og økonomisk produktivitet. Dette vil bli oppnådd ved å bruke en tverrfaglig tilnærming. Ettersom fokuset for dette prosjektet e...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Unpacking climate impact chains: A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments

Prosjektet har publisert fire artikler som analyserer kunnskapsstatus og behov for ny kunnskap når det gjelder analyse av klimarisiko. Den første artikkelen går gjennom internasjonale erfaringer med å ta i bruk det rammeverket som er grunnlaget for UNCHAIN-prosjektet ? Impact Chain rammeverket ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Targeting Mental Models of Climate Change Risk to facilitate Climate Action

Klimaendringer har negative konsekvenser for menneskers velvære, velstand og sikkerhet. Disse implikasjonene er spesielt alvorlige for regioner under utvikling med begrenset kapasitet til å tilpasse seg. Målet med dette prosjektet er å identifisere effektive måter å tilrettelegge og takle disse u...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

PACES: The Air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies

We will organize the third open science meeting in PACES (air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies) in Oslo in September 2019. PACES is a new international initiative to coordinate international and interdisciplinary research on Arctic air pollution. This workshop will fost...

Awarded: NOK 57,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbru...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Visuell historiefortelling om ekstremvær i Norge i fremtiden

Dette prosjektets målsetting er å skape et effektivt kommunikasjonsverktøy i form av en film for å formidle resultatene av det KLIMAFORSK-finansierte forskningsprosjektet TWEX. Filmen vil bli aktivt markedsført og vist for relevante målgrupper for å bidra til at forskningsbasert kunnskap tas inn ...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Public responses to climate policies - analyze empirical data in the ACT project - create a basis for comparative analyses

The Autumn 2019, the ACT project is in a phase of analyzing data and writing papers. Dr. Aasen’s research stay at Cambridge in this period is an important contribution to progress and research results in this ACT project in several ways. Firstly, the research environment at the Department of Land...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The human imprint on land-atmosphere exchange in high latitudes

Endringer på landoverflaten grunnet menneskelig aktivitet bidrar til klimaendringer på flere måter. Arealbruksendringer bidrar med omtrent 12% av globale karbonutslipp. Samtidig påvirker arealbruksendringer biokjemiske og biofysiske egenskaper som styrer vekselvirkning mellom jord, vegetasjon og ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Vær og vegetasjon – 1700-tallet, i dag og i fremtiden

Med utgangspunkt i klimahistorisk kildemateriale skal ”Vær og vegetasjon – 1700-tallet, i dag og i fremtiden” stimulere til refleksjon om klimaendringer og konsekvensene av disse. Prosjektet kombinerer nye digitale teknologier som 3D-grafikk og spillteknologi med fysiske kunst- og utstillingsform...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Cascading consequences of hunting and fishing for ecosystem services in Amazonian forests

Jakt og fiske er livsgrunnlaget for urfolk og annen lokalbefolkning i Amazonas. I senere tid har imidlertid ukontrollert jakt og fiske ført til stor nedgang i populasjoner av både vilt og fisk mange steder i denne regionen. En god løsning for jakt- og fiskeforvaltning er derfor avgjørende for bev...

Awarded: NOK 19.8 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emit now, mitigate later? IMPlications of temperature OverShoots for the Earth system

IMPOSE har produsert et stort sett idealiserte overshoot-scenarier med NorESM2 (https://doi.org/10.11582/2022.00012). I disse scenariene er CO2-utslippet i utgangspunktet for stort, og CO2 fjernes fra atmosfæren senere i simuleringene for å nå målet om å holde oppvarmingen "godt under 2 grader". ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem function

Fjellområder gir viktige leveområder for mange plante- og dyrearter, og de bidrar også med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester som karbonlagring, områder for utmarksbeite og regulering av flom og jordskred. Samtidig er fjelløkosystemene spesielt utsatt for globale forandringer skapt fra men...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

PREDICTION OF CLIMATE CHANGE EFFECTS ON SPECIES WITH COMPLEX LIFE HSITORIES

The aim with this project is to assemble 10 internationally leading scientists in a workshop in Trondheim to evaluate different approaches for how to estimate and model the effects of climate change on the population dynamics of species with complex life histories. The aim of the project is to p...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Methane cycling archives from warming Arctic lakes: Retrieving the genomic blueprints of Holocene microbes

Land og innsjøer i Arktis slipper ut betydelige mengder metan (CH4), en effektiv drivhusgass som bidrar til globale klimaendringer. Likevel er effekten av hurtig oppvarmning på metanutslippene i Arktis dårlig forstått, spesielt over tidsrom fra årtier til årtusener. Den nyeste utviklingen i sekve...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Stimuleringsmidler til EU-prosjektet AtlantOS

H2020 prosjektet AlantOS tar sikte på å optimalisere og integrere innsamling av data som beskriver Atlanterhavets fysiske og kjemiske miljø, dets økologiske status og utvikle et enhetlig og harmonisert observasjonssystem innenfor rammeverket av GOOS (Global Ocean Observing System) og GEOSS (Globa...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer - et undervsiningsprogram på viten.no

I dette formidlingsprosjektet skal det utvikles et undervisningsprogram om klimaendringer på det etablerte nettstedet viten.no. Programmet skal gi elvene oppdatert og forskningsbasert kunnskap om klimaendringer som bidrar til dybdelæring. Programmets målgruppe er elever på ungdomstrinnet og vider...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge

Målet med kunnskapsplattformen PLATON er å øke og spre kunnskapen om hvordan Norge kan nå sine klimamål. Prosjektet skal fremskaffe nye forskningsresultater i tillegg til å samle og systematisere kunnskap som allerede finnes på kunnskapsfronten. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til gr...

Awarded: NOK 48.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet

Planter regulerer kretsløpene av karbondioksid og vann, justerer atmosfærens sammensetning og påvirker hvordan landskapet tar opp i seg og reflekterer sollys. Vegetasjonen endres som følge av klimaendringer, og den både formes av - og former - omgivelsene. Vegetasjonen spiller derfor en viktig ro...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Ocean mixing processes and vertical fluxes of energy and matter

AROMA er motivert av de pågående hurtige endringene i det Arktiske klimaet, tydeligst uttrykt via reduksjon av sjøistykkelse og økt temperatur i havet og atmosfæren, med konsekvenser for atmosfærens karbonopptak, netto primærproduksjon, sterk klimarespons, og dramatiske følger for samfunnet. ARO...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

FUTURUM: Et museum om fremtiden

NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU Bærekraft, NTNU Energi og NTNU Havrom skal i samarbeid med utvalgte fagmiljø og eksterne aktører lage en nyskapende utstilling som vil åpne under NTNUs Vitenskapsfestival 2019. Dette tiltaket skal prege festivalen med nye formidlingsmetoder for opplevelser, kunnskap og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Transformation as Praxis: Exploring Socially Just and Transdisciplinary Pathways to Sustainability in Marginal Environments (TAPESTRY)

Prosjektet har utviklet en ny måte å tilnærme seg transformasjon på, ved å konseptualisere deg som nedenfra-og-opp-drevet praskis. Vi har studet hvordna potensielt transformative endringer utspiller seg i tre områder I India, deltaet Sundarbans, tørrlandsområdet Kutch og storbyen Mumbai. Den Fors...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2018

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen 2016 ble arrange...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

ByBy-konferanse 2018: Siste nytt fra forskninga!

Forskningsgruppen Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt søker om støtte til gjennomføring av todagers seminar om Byutvikling og bytransport: Siste nytt fra forskninga! Arrangementet er rettet mot praktikere fra offentlig og privat sektor, andre fosrkningsmiljøer og andre slu...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arktis klima inn i undervisningen - Kunnskapsportalen IGLO

Prosjektets formål er å forbedre mulighetene for at undervise om Arktisk klima på realfag i VGS. Dette gjøres ved at utvikle webportalen «IGLO – Byg din egen undervisning om Arktis». IGLO er et verktøy som gjør det lettere å tilrettelegge realfagsundervisning om Arktisk klima. Her samles og ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Role of Atmospheric Waves in Arctic-midlatitude Linkages

The Arctic is warming more than twice as fast as the rest of the globe. This warming is accompanied by profound changes in polar regions, including a shrinking sea ice cover, the loss of permafrost, and a moistening of the atmosphere. Coincident with this period of Arctic change, there has been ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland