0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

International Conference on Chemistry and the Environment

I år ble ICCE 2017 konferansen arrangert av Norske Kjemisk Selskap (NKS) og Norges Forskningsråd (RCN) på veien av EuCheMS, Division for Chemistry and the Environment (DCE) i tidsrom 18. til 22.Juni 2017 ved Universitet i Oslo, Campus Blindern. Den lokale organisasjonskomiteen bestå av forskere f...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Novel organic pollutants from recycling of organic waste as risk factors for human exposure

Novelpol-feltstudien ble avsluttet i 2021. I tillegg ble flere eksperimentelle lab-baserte studier gjennomført. Dette inkluderer kompostering av menneskelig avføring, soppvekst-tester på biogass-nedbrytninger og testing av jordens aggregat stabilitet. I tillegg til tidligere analyser av norske b...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Back to basics: simplifying microbial communities to decrypt complex interactions

Alt liv på jorden er avhengig av mikroorganismer. For eksempel er fordøyelsessystemet hos mennesket avhengig av et komplisert samfunn av mikroorganismer som styrer nedbryting av inntatt mat, samtidig som det danner en beskyttende barriere mot sykdom og infeksjon. Mikroorganismer spiller også en s...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Identification of novel cell cycle proteins in Staphylococcus aureus

Antibiotikaresistens er et økende globalt problem. Infeksjoner som tidligere kunne behandles med antibiotika er nå potensielt livstruende på grunn av manglende behandlingsmetoder. Det økende resistensproblemet gjør at vi trenger inngående kunnskap om levemåten til sjukdomsfremkallende bakterier f...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Discovering novel functions of carbohydrate-active enzymes to unravel novel mechanisms of bacterial virulence

Hvert år opplever fiskeoppdrettsnæringen problemer forårsaket av bakterielle infeksjoner. Dette medfører ikke bare økonomiske tap, men også nedsatt fiskevelferd siden mange av de patogene bakterier lager sår på huden som fisken kan leve med i lang tid. Dessverre er forståelsen av selve infeksjons...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel antimicrobial peptides to overcome drug-resistant infections in veterinary medicine

Behovet for nye antibiotika i human- og veterinærmedisin er større enn noensinne på grunn av den raske fremveksten av nye infeksjonssykdommer og multiresistente bakterier (MRB). Infeksjoner som skyldes MRB fører til store økonomiske tap og samfunnsmessige utfordringer. Mastitt er en bakteriell in...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Biocatalytic utilization of lignin for increased biogas production in a biorefinery setting

I prosjektet BioLiGas var hovedmålet å produsere biogass fra lignin-rik biomasse ved å bruke enzymer og mikrobielle samfunn. Prosjektet ble ledet av NMBU med NIBIO og RISE-PFI som partnere, og NREL i USA som internasjonal partner. En viktig del av prosjektet var å utvikle en analyseplatform for å...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Environmental friendly product for disinfection of soil infected by potato cystnematodes.

Potetål, som også er kjent som potetcystenematode, er et stort skadedyr både i Norge og store deler av resten av verden. Alle kjente kjemiske bekjempelsesmetoder er blitt forbudt grunnet høy giftighet eller andre ulemper. I dette prosjektet mener vi å ha funnet et miljøvennlig, naturproduktbasert...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploring tree-derived hemicelluloses as a source for prebiotics

Den globale tre- og papir industrien møter store utfordringer gjennom sterkt redusert etterspørsel og stadig flere fabrikker lukker dørene for godt. Industrien anser utvikling av sammensatte bioraffineriløsninger for produksjon av nye (høyverdi) varestrømmer fra trebiomasse som et alternativ som ...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Resolving molecular mechanisms of biomass degrading enzymes through a combined computational and experimental approach

Cellulose og kitin består av lange kjeder med sukkermolekyler som er pakket tett sammen, noe som gjør at de er umulige å løse opp i vann. Mye av tilgjengelig biomasse i dag består av nettopp disse karbohydratene, og slikt sett er de potensielt verdifulle ressurser for bioraffinering, for eksempel...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cell division in Streptococcus pneumoniae: identification and characterization of the cross wall-splitting machinery.

Antibiotika er stoff som brukes for å bekjempe bakterielle infeksjoner hos mennesker og dyr. Antibiotika virker ved at de hemmer essensielle prosesser hos bakterier, som for eksempel DNA syntese, protein syntese eller celledeling. Det er i dag en faretruende økning av bakterier som har blitt resi...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development and production of new insect chitosan and chitosan-based functional coatings for yarns and textile fabrics

Kitin er den nest viktigste naturlig polymer i verden etter cellulose og finnes i marine krepsdyr, som reker og krabber, insekter og sopp. Det er økende kommersiell interesse for kitin og kitin-baserte produkter på grunn av dens bio-nedbrytbarhet, bio-kompatibilitet, antimikrobiell aktivitet, og ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Akershus

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Food-grade bacterial vectors as novel tuberculosis vaccines

Tuberkulose (TB) forårsakes av Mycobacterium tuberculosis og er en meget alvorlig sykdom med nesten 10 millioner nye tilfeller og 1,4 millioner dødsfall hvert år. Den nåværende BCG vaksinen har begrenset effekt mot infeksjon og overføring av smitte. Derfor er en av de høyeste prioriteter innen TB...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

COSTINF-COST Infrastruktur

Cost Action Arrangement i Norge juni 2014 av FA 1005 "Food Digestion".

Cost Action Fa 1005 "Digestion of Food" ble godkjent av EU Kommisjonen i Desember 2010. Den 8. Februar 2011 signerte Forskningsrådet Memorandum of Understanding (MU) og utnevnte representanter i MC fra NMBU (G. Vegarud, vara T. Lea) og NoFima (B. Kirkhus ) og flere representanter fra Ås Campus t...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2014-2014

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Consumers in a sustainable food supply chain: understanding barriers and facilitators for acceptance of visually suboptimal foods

A lot of food gets wasted that is still fine to eat, but doesn't look perfect: it may have an odd shape, unattractive colour, breaks or dents, or with a best-before date that is close by or even past. These "suboptimal foods" may account for a large share of food waste: around 25% of foods that a...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Enigmas of NirS regulation; novel aspects of the defining step of denitrification

Denitrifiserende bakterier kan skifte fra aerob respirasjon til respirasjon av nitrogen oksider, og de er vanlige i jord og andre miljøer hvor oksygenkonsentrasjonen fluktuerer. Ved fullstendig denitrifikasjon reduseres nitrat via nitritt, NO og N2O til N2. Om oksygenkonsentrasjonen synker, forbe...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Next generation's food production for a healthy life

The network is largely representing a new alliance consisting of partners from the newly established Faculty of Bio- and Veterinarian Sciences (FBVS)at The Norwegian University of Life Science at Ås and the Faculty of Medicine at the The Norwegian Univers ity of Science and Technology, Trondheim....

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

The potential of quality milk from native endangered dairy cattle breeds - genetic and phenotypic characterization

Dette prosjektet har gått ut på genotypisk og fenotypisk kartlegging av individuelle dyr fra 6 gamle norske fe-raser for å undersøke den genetiske sammenhengen mellom hoved komponentene i melka og melkas teknologiske egenskaper. Hovedhensikten har vært å undersøke kvaliteten til melka fra de 6 ul...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Biogas from organic residues and livestock manure as a vehicle fuel Biogass fra organisk avfall og husdyrgjødsel som drivstoff

Oppstarten av Oslo EGE viste store endringer i det mikrobielle samfunnet. Et klart skifte var at metanproduksjonen ble overtatt av Methanosaeta etter å innledningsvis ha vært dominert av Methanosarcina. Totalt ble 170 gigabaser av DNA sekvensert og 361 genomer ble delvis rekonstruert, hvorav 70 v...

Awarded: NOK 15.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

NORA - Nitrous oxide research alliance training network. A Marie Curie ITN

Summary of the NORA project: The fate of anthropogenic nitrogen is at the core of our environmental predicament. Human activities have more than doubled the annual input of reactive nitrogen to the biosphere compared to prehistoric levels, causing escalat ing emissions of nitrous oxide (N2O) whic...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

A study of key components in the pneumococcal cell wall biosynthesis machinery and their role in beta-lactam resistance.

Økende antibiotikaresistens blant humanpatogene bakterier er en av vår tids største trusler. Skulle eksisterende antibiotika miste sin effekt vil det meste av moderne medisin være truet. For at dette ikke skal skje må det utvikles nye antibiotika. Streptococcus pneumoniae er en viktig humanpato...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Developing Novel Application Routes for Chito-Oligosaccharides Produced from the Marine Biopolymer Chitin

Kitin er en lineær, 1,4-beta-linket uløselig marin karbohydrat biopolymer bestående av N-acetylglukosamin med en årlig produksjon på 100 gigatonn i naturen. Denne kan modifiseres til kitosan ved å endre mellom 0 til 100 % av N-acetylgrupper til fri amin og både kitin og kitosan kan spaltes til ki...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Monitoring Sources and Sinks of Persistent Organic Pollutants (POPs) in Arctic Environments using Stable Carbon Isotope Analysis

Persistent organic pollutants (POPs) are subject of long-range transport into regions where they have never been used or produced. POPs are, thus, considered to be a global threat to humans and the environment. Hexachlorocyclohexane (HCHs) are still consi dered as a major POP group to be found in...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2013-2015

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Enzyme development for Norwegian biomass - mining Norwegian biodiversity for seizing Norwegian opportunities in the bio-based economy

I dette prosjektet jobber seks forskningsinstitusjoner og to bedrifter sammen for å utvikle konkurransedyktig enzymteknologi for å utnytte norsk biomasse. Målet er å øke verdiskapingen i norsk biobasert industri. Med naturens egne verktøy (her: enzymer) skal vi skape en god bioøkonomi, basert på ...

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2012-2019

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Enzyme technology for next generation biofuels

Prosjektets overordnede mål er å utvikle kompetanse på enzymatisk nedbryting av lignocellulose-rik biomasse med spesiell fokus på utvikling av enzymblandinger og prosesser for biomasse av den typen som produseres ved Borregaard ut fra norsk gran. Dvs at vi jobber med forbehandlede råstoffer hvor...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Innovative enzyme technology for biomass processing

Prosjektet gikk ut på å studere en hel ny type enzymer som ble oppdaget ved NMBU i 2010 (se http://www.umb.no/forsiden/artikkel/nytt-enzym-gir-berekraftig-biodrivstoff). Disse enzymer kalles i dag "LPMO" for "Lytic Polysaccharide Monoxygenase" og gjør enzymatisk nedbryting av biomasse, slik som c...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Konferanse: Protein- og lipidoksidasjon

...

Awarded: NOK 46,365

Project Period: 2012-2012

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Energetics in depolymerization of recalcitrant polysaccharides

The enzymatic degradation of the closely related insoluble polysaccharides cellulose [beta(1-4) linked glucose] and chitin [beta(1-4) linked N-acetylglucosamine] is of large biological and economical importance. This process is higly demanding since enzym es acting on cellulose or chitin face the...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Chinese-Norwegian collaboration on metagenomics in complex environments

We here apply for a grant to start a bilateral collaboration between our research groups at UMB (UMB Nitrogen Group and Gut Microflora Group) and the Key State Laboratory of Microbial Metabolism, Shanghai University, China. The project targets the link be tween genomic/transcriptomics and metabol...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Pilot Plant Facilities for Food Processing at Campus Ås

Food is a prioritized area of research in Norway. Campus Ås is the national top competence centre for research and education within food science. The number of students at Ås will increase dramatically in the future, caused by the merger with Norwegian School of Veterinary Science and co-localiza...

Awarded: NOK 28.5 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Akershus