0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptual engineering

I enhver vitenskapelig undersøkelse vil våre begreper påvirke oss. Vitenskapshistorien viser at mange store vitenskapelige gjennombrudd kan knyttes til endring og forbedring av begreper. Et eksempel er skillet mellom begrepene vekt og masse i fysikken, skillet mellom begrepene kjønn og "gende...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Legal Regimes and Womens Economic Agency

Studier fra hele verden har vist at det å bedre mulighetene for kvinner - ved å la dem få utdanning, kunne arve, arbeide utenfor hjemmet, eller få maktposisjoner - er en effektiv måte å bekjempe kjønnsdiskriminering, endre sosiale normer, og bidra til utvikling. Men i store deler av verden blir k...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Radar altimetry for ice mass balance - impact of melting and refreezing in the snowpack

Klimaendringer har ført til økte massetap fra isbreer, innlandsis og havis de siste tiårene, og det påvirker både havnivået og havsirkulasjonen. Radaraltimetri fra satellitt er en av få teknikker som kan overvåke disse endringene ved hjelp av repeterte høydemålinger av jordas overflate. Nøyaktigh...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

ROMFORSK-Program for romforskning

Solar Atmospheric Modelling, adjunct professor position

Solens magnetfelt er avgjørende for mange viktige fenomener. Magnetfeltets intrikate struktur, solens aktivitetsykel og hvordan magnetfeltet innvirker på heliosfæren representerer viktige problemstillinger innen (astro)-fysikk som har direkte betydning for vår omgivelse. Solens magnetfelt dannes ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CoDINA - Cod: DIet and food web dyNAmics

Hva bestemmer menyen til Barentshavstorsken - et modellstudium på torskens diett og næringsnettet i Barentshavet Prosjektet CoDINA - Cod: DIet and food web dyNAmics er et Norsk-Britisk-Russisk samarbeidsprosjekt ledet av Havforskningsinstituttet. CoDINA tar for seg sammenhengen mellom Barentsh...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lipid-binding proteins in autophagy - molecular mechanisms and links to disease

Autofagi er en prosess som benyttes av alle celler for å resirkulere ødelagte eller overflødige komponenter, hvor cellulære proteiner eller organeller omsluttes av membraner (autofagosomer) og transporteres til cellens gjenvinningsanlegg (lysosomet), hvor de brytes ned til byggesteiner som kan br...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modeling Religion in Norway

Etter tre år har det MODRN prosjektet utviklet flere datamodeller som kan simulere årsaker, effekter og intern dynamikk av religion og sosiale konflikter som er publisert i tidsskriftene: Journal for Artificial Societies and Social Simulation and Religion, Brain & Behavior. Vi har jobbet med aktu...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Back to basics: simplifying microbial communities to decrypt complex interactions

Alt liv på jorden er avhengig av mikroorganismer. For eksempel er fordøyelsessystemet hos mennesket avhengig av et komplisert samfunn av mikroorganismer som styrer nedbryting av inntatt mat, samtidig som det danner en beskyttende barriere mot sykdom og infeksjon. Mikroorganismer spiller også en s...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Autophagy-regulated Signalosomes in Cellular Stress and Disease Pathways

Prosjektet vårt handler om autofagi ("selv spising"), en renovasjonsprosess i cellene våre som bidrar til å holde cellene våre og dermed oss friske. Vi utreder hvordan denne prosessen kan være selektiv (målrettet) og hvordan selektiv autofagi regulerer signalering i cellene. Ved kreft, diabetes, ...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Social sustainability in aquaculture governance - from general statements to practical politics

Havbruk påvirker - og er påvirket av - en rekke samfunnsmessige interesser. En bærekraftig havbruksproduksjon må derfor også ta hensyn til de samfunnsmessige virkningene av havbruk. Målsettinger om bærekraftig vekst i havbruksnæringa er nedfelt i politiske dokumenter og reguleringer, også når det...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Multiple routes to B cell memory in Atlantic salmon

Virussykdommer utgjør en stor trussel for norsk oppdrettslaks og dagens kommersielle vaksiner gir begrenset beskyttelse. For å utvikle bedre virusvaksiner må vi forstå hvordan laksens immunforsvar fungerer og hvilke mekanismer som bidrar til langvarig beskyttelse. De fleste vaksinene på markedet ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Expertization of public inquiry commissions? Democracy and good governance in a Europeanized administrative order

Offentlige utredninger er en viktig del av offentlig politikk og forvaltning i de nordiske landene. Tidligere forskning har vist hvordan offentlige utredningsutvalg dels fungerer som en forlengelse av forvaltningen, dels er en måte å involvere interessegrupper i politikkutforming på, og dels brin...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Moisture dynamics and carbon sequestration in boreal soils

Klodens største landbaserte karbonlager finner vi i jord hvor det er minst tre ganger så mye karbon som i levende planter og mer enn dobbelt så mye karbon som i atmosfæren. Karbonbinding i jord er derfor en viktig økosystemtjeneste med globale klimavirkninger. Det meste av klodens jordkarbon befi...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reproductive sustainability in Norwegian Red cows

God fruktbarhet er en nøkkelfaktor for effektivitet og økonomi i mjølkeproduksjon. Kuas fruktbarhet er et resultat av kompliserte samspill mellom en rekke faktorer som alle påvirkes av både arv og miljø. Kua skal komme i syklus etter kalving, vise tydelig brunst, bli drektig ved inseminering, emb...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Designing rules for enhancing SURface KINetics in functional OXides for clean energy technologies

SURKINOX er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, UiO, UTwente og ICN2 med mål om å øke den grunnleggende forståelsen av overflatekinetikk for oksidmaterialer som brukes som oksygentransportmembraner og/eller elektroder for fastoksidbrenselceller. I prosjektet ble det benyttet flere avanserte tekn...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ANIHWA Toward a tool for farmers to evaluate welfare states of pigs: measuring vocal indicators of emotions

Hovedmålet med SoundWel var å utvikle et verktøy som kan brukes for å måle emosjonelle tilstander hos gris basert på deres vokalisering. For oppgave 1.1 skulle alle prosjektpartnere lage en database med vokaliseringer fra gris i forskjellige sammenhenger man mener oppleves negativt eller positivt...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving PREdictability of circumboREAL forest fire activity and its ecological and socio-economic impacts through multi-proxy data compari

Evnen til å forutsi skogbrannaktivitet er avgjørende for å redusere dens innvirkning, inkludert brann- og klimadrevne endringer i økosystem og sosioøkonomiske tjenester. Klima og brann er primære drivkrefter for økosystemdynamikken i den boreale skogen, som direkte påvirker den globale karbonbala...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

MeasurEGrid: Measurable security and privacy for services on the Smart Electricity Grid

IoT dukket opp med rent funksjonelle formål som ga sensing, tilkoblings- og kontrollfunksjoner til en lavere pris. Det var lite eller ingen fokus på sikkerhet og personvern. Imidlertid har økende antall cyberangrep på IoT-systemer og bredere bruk av IoT-systemer i kritiske infrastrukturer som sma...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Østfold

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International coordination 2016-2020 of the International Permafrost Association at the University Centre in Svalbard

I perioden 2018-2020 IPA Executive Director Sarah Strand og IPA President Hanne H. Christiansen ledet IPA Executive Committee, produserte de årlige nyhetsbreve, håndterte al kommunikasjon for IPA samt ledede IPA's Council. Både IPA Executive Director og IPA President deltog i First International ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

STOCKSHIFT - Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management

Tre spørsmål har styrt prosjektet: Hvordan påvirker klimaendringene størrelse og geografisk fordeling av polare fiskebestander? Hva er virkningen på de regionale forvaltningsregimenes effektivitet? Og på hvilke måter vil fortsatt effektivitet kreve tilpasninger innenfor eller mellom slike regimer...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Thermal modelling of transformers

Effektransformatorer er en viktig del av det elektriske nettet. Transformatorer i dagens nett har blitt installert over en tidsperiode som går helt tilbake til 1950-tallet, og utskiftingen har vært moderat. Derfor øker gjennomsnittsalderen for transformatorer i nettet kontinuerlig. Faktisk, for m...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Post-processing Climate Projection Output for Key Users in Norway

For langsiktig planlegging er det viktig at mulige fremtidige klimaendringer og deres konsekvenser tas med som beslutningsgrunnlag der det er relevant. Hva som er relevant klimainformasjon varierer fra sektor til sektor. I PostClim har Norsk klimaservicesenter (KSS) og Norsk regnesentral (NR) fåt...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Direct acoustic sizing of pelagic fishes for improved catch selectivity

Prosjektet har utvikla kunnskap og metodar for å måla lengda på middels stor pelagisk fisk ved hjelp av akustikk. Breibandsekkolodd vart nytta til å måla delar av ekkoet til individuell fisk, og ved hjelp av dette estimera lengda. Metoden vart utvikla og testa ved hjelp av kunstige mål, fisk i me...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Software for risk assessment of Listeria in ready-to-eat meat products.

Matbedrifter som produserer spiseklare kjøttprodukter, dvs produkter som kan spises uten oppvarming hos forbruker, har ansvaret for å bestemme rett holdbarhet for sine produkter. Holdbarheten bestemmes blant annet ut fra mulig vekst av Listeria-bakterien, og er definert som tiden et produkt kan l...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

New causal evidence on the effects of activation- and workplace intervention policies for reducing sickness absence

Dette prosjektet bidrar til den vitenskapelige litteraturen om årsakene til sykefravær. Det har to hovedtemaer: 1) Vi undersøker effektene av dialogmøter ved hjelp av ett stort randomisert felteksperiment sammen med NAV. Felteksperimentet i samarbeid med NAV samlet inn data på over 13.000 ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Albatross

Innovative applications of wireless services pose new and diverse connectivity requirements beyond what can be supported by current wireless networks. Massive MIMO (MaMi) is a confirmed and conceptually proven critical technology for 5G, with the potential to address many of these unresolved need...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2016-2017

Location: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Troll anti-fouling cleaning system FORPROSJEKT

Alger, skjell og krepsdyr lager biofilm og koloniserer nøter og konstruksjoner. Disse er igjen livsgrunnlaget for som er livsgrunnlaget til større organismer skjell, rur og anemoner som igjen forsterker problematikken med lakselus. Dette skaper vesentlige utfordringer og utgifter i fiskeoppdrett....

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES søknad H2020 Fase 1

Selskapet har hatt som målsetning å utvikle et komplett trådløst Plug and Play telemtrisystem for digital måling og varsling av elektroniske verdier som er virksomhetskritiske i en bedrifts hverdag. Systemet går på tvers av det tradisjonelle markedet og skal være kostnadsbesparende for kundene i ...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2016-2016

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Møte om virbrasjonsberegninger av massivtregulv

CEN har nedsatt en teknisk komité (TC250) med en underkomité (SC5) samt prosjektgrupper som skal jobbe med utkastet til ny europeisk standard for prosjektering av trekonstruksjoner, deriblant massivtreelement. Vibrasjoner er et veldig avgjørende punkt i forbindelse med beregninger av massivtregul...

Awarded: NOK 58,076

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NEMO - Rensing av tungmetaller og mikroplastikk FORPROSJEKT

NEMO teknologien er en innovativ og kostnadseffektiv teknologi for rensing av sjø, vann og vannbærende systemer for tungmetall og mikroplast. NEMO teknologien baserer seg på å nyttiggjøre seg mekanismene i naturens egne akkumulerende egenskaper og lage en teknisk ekvivalent for oppsamling av tung...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage