0 projects

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

PlaNet International research Network on Plant-based solutions to mitigate climate-induced geo-hazards.

PlaNet – Tverrfaglig internasjonalt forskningsnettverk om plantebaserte løsninger som tiltak for naturfarer Det internasjonale forskningsnettverket PlaNet er et tverrfaglig nettverk som skal samle eksperter som arbeider med naturbaserte løsninger (NBS); løsninger som benytter naturlige prosess...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Climate Futures er et samarbeid for å øke det norske samfunnets tilpasning til klimarisiko, altså risiko forbundet med endringer i vær og klima. Arbeidet vårt har satt lyset på betydelige kunnskapshull i næringslivet og offentlig sektor, og vi har satt i gang en rekke prosjekter som har potensial...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Local climate change adaptation: from risk governance to securitisation strategies?

Internasjonal og nasjonal politikk omfatter i dag en rekke tiltak og planer for klimatilpasning som er reduksjon av risikoen ved klimaendringene. Slike retningslinjer er som oftest ovenfra og ned, som for eksempel de som er fremmet av FN. Men klimaendringene skjer på lokalt nivå og tiltak må derf...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimadult Norge rundt: En workshopturné for kunnskapsdeling og samskaping av beste praksis innen grønn nudging

Nudging er et verktøy for å endre folks atferd, som går ut på å legge til rette for at ønsket atferd er enkelt, intuitivt og attraktivt å gjennomføre. Dult er små endringer i valgsituasjonen, og kan for eksempel brukes til å stimulere til klimavennlige valg. Det er et alternativ til påbud, forbud...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socially Inclusive Transformations to Sustainability

Prosjektet SoTrans utforsker forholdet mellom to viktige samfunnsutfordringer i vår tid: Transformasjoner til bærekraftige samfunn og arbeid mot sosial ulikhet og ekskludering. Selv om det har vært en økende interesse for hva som bidrar til transformasjoner til bærekraftige samfunn, er det blitt...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Functional responses of forest soil biota to climate change and biochar: ecosystem carbon budget, soil condition and management implications

Det er viktig for samfunnet å forstå effektene av klimaendringer på biologisk mangfold og viktige prosesser i våre økosystemer. Slik forståelse er nødvendig for å kunne utforme tiltak mot og tilpasse seg til klimaendringer på en effektiv måte. Prosjektet ForBioFunCtioN vil undersøke hvordan klima...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maximizing long-term impacts and synergies of H2020 SponGES

Nord-Atlanteren omfatter en rekke sårbare svampedominerte dyphavsøkosystem som leverer viktige økosystemtjenester. Imidlertid er virkningene fra etablerte og nye menneskelige aktiviteter, samt klimaendringer, på slike økosystemer stort sett ukjente. Forekomsten av svampedominerte økosystem (svamp...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living with climate change: motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE)

Prosjektet CLIMLIFE studerer hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv og passe på våre behov og interesser og vårt fellesskap. Hvor villige er vi til ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of artificial light on arctic marine organisms and ecosystems during the polar night

Til enhver tid vil halvparten av jordens overflate være mørklagt. Og mens det er mørkt, er en vanlig antagelse at biologiske prosesser som ellers er regulert av solen opphører. Men mørket er også det foretrukne 'habitatet' for de mange nattaktive organismene som heller sover seg gjennom dagen. Fo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114129 MEWS - A distributed, scalable and cost-effective Mass movement Early Warning System

Vi ønsker i prosjektet å utvikle et skalerbart system (Mass movement Early Warning System - MEWS) for tidlig deteksjon og tidlig varsling av massebevegelser som jordras, steinsprang og snøskred. Systemet vil samle store mengder data fra en rekke feltutplasserte, trådløse, rimelige og selvdrevne I...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

The 25th IAHR Symposium on Ice

The IAHR Ice Symposium was arranged for the first time in Reykjavik, Iceland in 1970. Since then the conference has been arranged as a biannual event with a few exceptions. The conference is formally arranged by the IAHR ice committee and usually held in one of the countries represented in the co...

Awarded: NOK 53,636

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Permafrost ecosystems entangled with human life in Mongolia- evaluating the impact of land use change in a warming climate

Permafrost4Life er et prosjekt som undersøker permafrost og klima i Mongolia ved hjelp av feltmålinger, fjernanalyse og numerisk modellering. Fokuset er interaksjonene mellom permafrost, lokale økosystem, og påvirkningen fra den tradisjonelle, nomadiske gjeterlivsstilen som fortsatt i dag preger ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er basert på Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skolebarn til å bygge små trebåter som de...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Trygg Elv: Identifisering og sikring av kritiske vassdrag.

Ekstremnedbør og flom er ei stor utfordring for samfunnet med tanke på skadar eigedom og infrastruktur og brot på viktige samfunnsfunksjonar som kommunikasjon og transport. Det er forventa å skje oftare og med enno større intensitet i framtida. Ifølge Norsk naturskadepool har skadar relatert til...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Frost, flom og tørke - sju historier om klimaet historie

Jordens klima har aldri vært stabilt. Kloden har vekslet mellom å være et drivhus og et ishus. Går vi 55 millioner år tilbake, var planeten vår over fem grader varmere enn i dag, mens den for 20 000 år siden var fire grader kaldere. I historisk tid har klimaet bidratt til sivilisasjoners vekst og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sustainable Tourism in Svalbard: A Balancing Act

«Bærekraftig turisme på Svalbard: En balansekunst» (kortnavn BalancingAct) er et samarbeid mellom et tverrfaglig forskerteam og to turismeorganisasjoner Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) og Visit Svalbard. Vi ser på hvordan turismenæringen kan utvikle nye og bærekraftige pr...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Mapping of Algae and Seagrass using Spectral Imaging and Machine Learning

MASSIMAL utvikler nye metoder for å kartlegge undervannsvegetasjon som ålegras, tang, tare og ruglbunn. Denne type vegetasjon danner artsrike enger og "blå skoger" i havet, og bidrar med primærproduksjon, karbonfangst, og opptak av næringssalter i havet. Menneskelig aktivitet, klimaendringer og o...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Norge har mer enn 100.000 km kystlinje, inkludert alle øyer og skjær, der kun en brøkdel av artene og naturtypene er kartlagt. Her finnes truede arter av sjøfugl og pattedyr, livsviktige naturtyper med ålegress, tang og tare som har betydning som karbonlagre, oppvekstområder og matfat for et rikt...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2020-2029

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Extreme windstorms and related damage

Ekstrem vind og relaterte skader er en viktig faktor i det norske samfunnets generelle vær- og klimasårbarhet og stormskader (inkludert vind og stormflo) utgjør over halvparten av de private forsikringsutbetalingene knyttet til naturskade. Planlegging og avbøtende tiltak for å redusere vindrelat...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

NORTHERN FOREST: A multi-driver framework for near-term iterative forecasting of ecosystem states

Tilstanden til et økosystem bestemmes av et samspill mellom biologiske, fysiske og menneskelige faktorer. Menneskeskapte klimaendringer medfører at dette samspillet i dag er i endring i mange systemer. Fordi disse endringene skjer raskt og samspillet er komplisert, er det imidlertid vanskelig å f...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjekt...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

MONEC - To manage or not: Assessing the benefit of managing ecosystem disservices

Kan en plante forårsake mer skade enn gagn i et økosystem? Den vakre kreklingen lager grønne, teppebelagte heier og smakfulle bær, og den lagrer karbon. Men for mange arter i økosystemet er den en dårlig samarbeidspartner. Bladene til krekling inneholder kjemiske stoffer som hindrer andre planter...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Understanding Resilience and Long-Term Environmental Change in the High Arctic: Narrative-Based Analyses from Svalbard (SVALUR)

SVALUR har som målsetning å bygge resiliens og kapasitet for å tilpasse seg de raske miljøendringene som finner sted på Svalbard. Det finnes mange programmer som fokuserer på miljøovervåkning på Svalbard, men hver av disse har relativt spesifikke mandater og begrensede tidsrammer. I SVALUR har vi...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Sense Making, Place attachment and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic

SeMPER-Arctic-prosjektet (Sense making, place attachement, and extended networks as sources of resilience in the Arctic) har som mål å samle lokale historier om endringer, kriser og sjokk i tre arktiske lokalsamfunn i Grønland og Russland, og tverrfaglig analysere hvordan disse fortellingene inkl...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forest fertilization using nutrient-enriched biochar for climate change mitigation effects

Gjødsling av skog skjer i form av mineralgjødsel der den viktigste gjødsel-komponenten er nitrogen. Dette er et tiltak som øker tilveksten for trær, noe som også har en gunstig klima-effekt siden det øker skogens karboninnbinding. Samtidig er det en viss risiko for at noe av mineralgjødselen løse...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quantifying past and future sea level changes in Norway

QUANTSEA-prosjektet utvikler resultater som skal brukes til å forbedre framskrivinger av havnivåendringer langs norskekysten inn i framtida. For å kunne beregne hvordan havnivået vil endre seg ulike steder i Norge framover i tid, kreves kunnskap både om forventet issmelting og om landheving. I 20...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Oil workers and their climate struggle

Det siste årene har oljearbeideren vært gjenstand for en intens debatt i norsk offentlighet. I møte med krav og forventninger i offentligheten om letestans, sluttdato og utfasing, har mange oljearbeidere svart med kampanjer på sosiale medier der målet er å ta til motmæle mot såkalt oljeskam, og f...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal (sub)Arctic North Atlantic

Symposium i Paris for NICH-Arctic og studenter og ansatte ved École des hautes études en sciences sociales, Paris. Tema: "Cultural and Literary Histories of the North". Lansering av to bøker fra prosjektet: Henning Howlid Wærp: "L Árctique de la littérature norvégienne" og Malan Marnersdóttir: "U...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Climate Smart Forestry Norway

Prosjektet Klimasmart skogbruk Norge skal se på kunnskapsmangler spesielt knyttet til analyser og modellering av risiko i skog. Hovedformålet er å utvikle et vitenskapelig rammeverk som tar hensyn til karbonbinding, strålingspådriv, substitusjonseffekter og risiko på en helhetlig måte, samtidig s...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaMatBordet

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken