0 projects

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Resirkulering av fosfor fra kommunalt avløpsvann og avfall

Fosfor er en begrenset ressurs. Behovet for, og kravet til gjenvinning av fosfor er en del av den sirkulære økonomi. På mange kommunale renseanlegg blir fosfater i avløpsvann felt kjemisk med jern- eller aluminiumsalter. Slik utfelt fosfat i avløpsslam er ikke plante-tilgjengelig, og avløpsslam i...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Akershus

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt Robotdusj som et løft i omsorgsektor

Forprosjektet skal bygge oppunder en visjon om å skape egenmestring for mennesker som ikke lenger kan utføre personlig hygiene og stell i dusj: I stedet for pleiepersonell vil en robot assistere ved hår- og kroppsvask. Et slikt system vil avlaste helsepersonell og gi brukere en bedre hverdag. For...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen

Kommunene har en sentral rolle i folkehelsearbeidet. FolkeKommune vil imøtekomme behovet for tilgang på relevante data og gode indikatorer for et kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Innovasjonsideen er en ny infrastruktur for brukervennlig og trygg tilgang til data fra kommunens mange fagsystemer...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Åpen kommune

Trondheim kommune har vedtatt "Vi er en åpen kommune" som mål for perioden 2017-2020. En tilsvarende ambisjon ligger i Steinkjer kommunes slagord "Åpen, lys og glad". Trondheim kommune jobber dessuten med en ny ledelsesplattform, der lederskapets betydning for mobilisering av idéer og ressurser h...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Smartbyen - innovasjon gjennom nettverk

Smartbyen Stavanger har som mål å være en felles plattform for samarbeidsdrevet innovasjon. Rådmannen anbefaler at arbeidet organiseres gjennom partnerskap og nettverk, og anbefaler at det opprettes et formelt partnerskap med tilretteleggingsansvar for felles smartby-innsats. I den videre prosess...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Norsk deltakelse i EU's Fuel Cells & Hydrogen Joint Undertaking, 2017-2019 - Ansvarlig for Transport Pillar i styret for N.ERGHY

Siden 2008 har EUs forskning- og utviklingsmidler innen hydrogenteknologi vært håndtert i en satellitt til rammeprogrammet, under det offentlig-private samarbeidet (PPP) Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) https://www.fch.europa.eu/. Som for de andre PPP-ene, er FCH JU ledet av den...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanostructured Thin Film Electrodes for Supercapacitors

The rapid development of the so-called the Internet of things (IoT) is accelerating the reduction in size and weight of electronic devices to be used in cyber-physical systems. This, in turn, drives an increasing demand for rechargeable high-performance energy storage devices that are small enoug...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Graphene enhanced battery: A preliminary study

Due to its extraordinary physical and chemical properties, graphene is expected to become a key component in future Lithium-ion batteries (LIB) to improve critical properties such as energy density, power density and cyclic performance as well as operational safety. Using CealTechs newly install...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forenkling av kommunikasjons muligheter mellom kommune, næringsliv og innbygger.

Hadsel kommune har over år hatt utfordringer med å få tildelte ressurser til å møte kravene til hvilke tjenester en kommune skal levere. Forventningene øker fra år til år. Hadsel kommune er ikke alene om å føle at rammene stadig blir trangere. Forventningene kommer både fra ansatte, innbyggere, n...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fast and Active-targeted Encapsulated Metal Drugs Against Cancer

iNANOD AS is a biotech company focusing on developing a new generation of metal encapsulated nano-sized anticancer drugs. Upon desired successful combination of the technology, it will allow faster and targeted delivery of anticancer drugs to tumours, improving drug efficacy and reducing side ef...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mode Hydration tracker

Prosjektets formål er å utvikle en robust kroppsbåren sensor for måling av hydreringsgrad. I 2012 anslo den Norske Legeforeningen at opptil 60% av alle eldre, både hjemmeboende og på institusjon, var underernærte eller i risikosonen for underernæring eller dehydrering. Mode Sensors utvikler derfo...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av nye fotokatalysatorer for rensing av vann

KeraNor har i en periode utviklet dopede fotokatalysatorer, med deltakelse av bl.a. NTNU. I denne utviklingen er det utviklet, fremstilt og testet en rekke dopede katalysatorer. Imidlertid har vi nå i siste fase av denne utviklingen sett at den dopede katalysatoren ikke er optimal. Vi ønsk...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mikrogjødsling - fra årsbehov til dagsbehov

Utvikling av gjødslingsrådssystemer er et viktig FoU-område i landbruket. Dette har tidligere vært basert på jordanalyser som grunnlag for årsbudsjett, med vårgjødsling ved såing samt en til to tilleggs-gjødslinger. Med dette gjødslingsregimet er det vanskelig å dosere riktige mengder i forhold t...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

NANSEN-Arven etter Nansen

Nansen LEGACY forprosjekt

Arven etter Nansen Forprosjekt har forberedt oppstarten av den store norske arktiske marine forskningssatsningen Arven etter Nansen. Hovedprosjektet fikk lovnad om finansiering fra Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd høsten 2017, og startet opp i 2018. Oppstarten var tilpasset tilgang ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innstikkmåler for biomarkører

Nothing to show

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: IFEs Deltakelse i ETIP

Målet med prosjektet er å delta i det nyetablerte ETIP DG (jordvarme) Engasjement omhandler 2 hoved aktiviteter. -Deltakelse i styret -Deltakelse i arbeidsgrupper Effekten av dette arbeidet er å påvirke arbeidsprogrammet til EU Horizon 2020, og informere norsk geotermisk samfunn (industri, aka...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: IFE deltakelse i EERA JP Fuel Cells & Hydrogen

European Energy Research Alliance (EERA) er Europas største energiforsknings-organisasjon med deltakelse fra 50.000 forskere, 250 organisasjoner og 30 land. EERA består av 17 programmer (joint programs, JP) og et av disse er JP innen brenselceller og hydrogen (JP FCH). IFE har lange tradisjoner o...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Task 39 Hydrogen i maritim transport

Bærekraftig maritim transport er svært viktig rene hav, klima og miljø samt verdenshandelen og det forventes at denne vil øke betydelig frem mot 2035. Nye fremdriftsystemer, hydrogen og brensel celler er lovende teknologier som kan bidra til reduserte utslipp i maritim transport. Dette prosjektet...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Medvirkning i EERA Joint Program on Geothermal Energy 2017-2019

SINTEF har gjennom deltagelse og partnerskap i EERA Joint Program Geothermal Energy (JPGE) arbeide for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny geotermisk bore og brønnteknologi. Delmål i deltagelsen har vært å: - Koordinere norske indu...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: IEA Mexnext

Dette er IEA Wind Task 29, Mexnext fase III. Hver av fasene kjører som egne IEA prosjektet, og man har valgt å bruke samme task nummer på hver av dem og organisere det som faser istedenfor å opprette nye task nummer for hver av fasene. Hver av dem fremlegges for godkjenning av IEA Wind Exco. The...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

InvertaPro Assessing the economic viability of insect-based animal feed production in the Nordics (Norway)

InvertaPro er et ny oppstartet dyrefôr selskap. Vi skal produsere insekt-basert fiskefôr igjennom effektiv utnyttelse av lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall (upcycling). Overordnet vil vi demonstrere økonomisk lønnsomhet ved storskala insektmel produksjon i Norge. Sosialt vil vi skape arbe...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: NorEUnergy II - Establishment of Norwegian-EU networks in the bioenergy field

The number of activities conducted in NorEUnergy II in 2018 and 2019 are considerable and most importantly have resulted in successful outcomes in terms of project initiatives towards H2020, not only in terms of proposal submissions but also and most importantly in granted H2020 projects. The fac...

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI 2017

Dette prosjektet har som mål å fremme norsk deltagelse i industriinitiativet innenfor energimaterialer (EMIRI) . Prosjektets hovedmål er å bidra til at norske interesser ivaretas i utviklingen et Industridrevet Initiativ (IDI), kalt EMERIT (Energy Materials for Europe - Research and Industry inn...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: IFEs Deltakelse i EERA-JPGE (Geotermisk) Dette er forlengelse av løpende prosjekt

Målet med prosjektet er videreføring av IFEs deltakelse i EERA-JPGE (Joint Program on Geothermal Energy) som gir kompetanse om sporingsteknologi, korrosjon og skalering (flow assurance) i følgende underprogrammer (SP) som er opprettet i september 2016 etter intern omorganisering av EERA-JPGE som ...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Medvirkning til ETIP Deep Geothermal Energy 2017-2019

SINTEF har gjennom en aktiv deltagelse og partnerskap i ETIP Deep Geothermal Energy i perioden 2017-2019 arbeidet for å fremme norske industriprioriteringer og forskningsagenda innen utviklingsprosjekter i EU for ny teknologi rettet mot anvendelser innen dyp geotermisk energi. SINTEF har jobbe...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av id og lokaliseringsmerke.

Nothing to show

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Wave free ocean space

En av aktiviteten ut fra Idelab er prosjektet med tittelen "wavefree ocean space". Prosjektet ser nærmere på varianter av flytende strukturer til havs for å muliggjøre et bølgefritt havområde.

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: EERA JP e3s, Economic, environmental and social impacts

Prosjektet har bidratt til deltakelse i e3s. Etablering av SP på Markeder for energi transisjonen. Gjennom arbeidet er det initiert norks deltakelse i flere H2020 søknader hvor H2020 prosjektet Open Entrance er den viktigste.

Awarded: NOK 0.51 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Støtte til medvirkning i Joint Programme PV under EERA for IFE

IFE har i løpet av sin deltakelse i EERA Joint Programme for PV vært med å utforme arbeidsplaner og bidratt til å få inn tematikk av spesiell interesse for norske aktører. Erik Stensrud Marstein har rolle som leder for subprogrammet for Si Technology (fra 2016) og Sean Erik Foss har rollen som fo...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Deltagelse i EERA JP ESI - Energy Systems Integration

Målet med ESI er å samle sterke europeiske forskningsmiljø som kan optimalisere energisystemet, og da spesielt ved å utnytte synergier mellom oppvarming, kjøling, elektrisitet, fornybar energi og ulike drivstoffkilder. Programmet omfatter også energiaspekter innen vann- og transportsektorene samt...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland