552 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Early Christian prayers on papyrus

Noen av de vakreste bønnene skrevet av kristne i senantikken kan bli lest i papyrusene som ble oppbevart i den tørre sanden av Egypt. De var skrevet på gammelgresk, det offisielle språket av den egyptiske kirken i den tid, og på koptisk, det lokale språket. De fleste av dem har blitt glemt og ikk...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade

Forskere innen språk og humanistiske fag produserer mye data, f.eks. digitale ordbøker, tekstkorpus, tale- og videoopptak og litterære og historiske arkiver - alt som har å gjøre med språk, også psykologiske eksperimenter om språk. Disse dataene bør ikke legges i en skuff, men bør gjøres tilgjeng...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Dette prosjektet skal undersøke hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det skal også undersøke hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i de...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Oil workers and their climate struggle

Det siste året har oljearbeideren vært gjenstand for en intens debatt i norsk offentlighet. I møte med krav og forventninger i offentligheten om letestans, sluttdato og utfasing, har mange oljearbeidere svart med kampanjer på sosiale medier der målet er å ta til motmæle mot ?oljeskam?, og gjenopp...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113804 Digitization, indexation and conservation of audiovisual (AV) cultural heritage treasures.

Målet med AV-Treasure-prosjektet er å undersøke, utvikle og validere en ny integrert online åpen plattform for tilgang til, - og bevaring av AV-innhold. Plattformen vil være beriket med automatisk utvunnet så vel som crowddsourced (CS) innhold og kontekstmetadata. Institusjoner med ansvar for v...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Source Criticism and Mediated Disinformation

Prosjektet Source Criticism And Mediated Disinformation (SCAM) vil utvikle ny kunnskap og metoder som er egnet til å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i demokratiske samfunn. Desinformasjon, som falske nyheter, konspirasjonsteorier, propaganda og mediamanipulering, har dukket opp so...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal (sub)Arctic North Atlantic

Prosjektet har høsten 2021 hatt to webinarer, ett med tittel "Representation of winter and climate in historical sources of Nunatsiavut/Labrador", med Dr. Marie-michéle Ouellet-Bernier, og ett med tittel "Using water isotope proxy systematics to infer past changes in the Arctic water cycle", med ...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in Norway

BeeCaution prosjektet har som formål å involvere og nå ut til flere norske aktører i kunnskapsproduksjonen i det spesifikke Horisont 2020-prosjektet RECIEPES. RECIPES-prosjektet setter søkelys på forholdet mellom føre-var prinsippet og innovasjon. Føre-var prinsippet er et internasjonalt anerkjen...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Media competition and media policy

Målet med dette prosjektet er å analysere hvordan teknologisk fremgang og digitalisering kan føre til kvalitative endringer i mediemarkedskonkurransen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for utformingen av mediepolitiske virkemidler. En sentral konsekvens av digitaliseringsprosessen er at ko...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ festivalpakketering Inferno Metal Festival og Beyond the Gates

Inferno Metal Festival har i over 20 år vært et sentralt sted å oppsøke for metalfans fra hele verden. Hver påske strømmer metalfans fra over 50 land til Oslo for å feire metalmusikken og det sosiale samholdet som denne unike festivalen bygger. Norge er et Mekka for fans av ekstrem metal/Black Me...

Awarded: NOK 13.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM studerer hvordan den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen tolker og iverksetter sitt mandat gitt av Stortinget. Stortinget vedtok i 2018 at en egen kommisjon skal granske myndighetenes fornorskningspolitikk som ble ført overfor samer, kvener og norskfinner (skogfinner er i ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

CHANGE - Norwegian Network

Prosjektet NO CHANGE er en forlengelse av det EU Horizon 2020-finansierte prosjektet CHANGE (https://www.change-itn.eu). CHANGE har i hovedsak fokus på å utdanne unge forskere til å løse utfordringer innenfor kulturarv, og NO CHANGE vil bidra til at norske aktører i kulturarvsektoren får tilgang ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Warring with Machines: Military applications of AI and the relevance of Virtue Ethics

Warring with Machines vil utarbeide et etisk rammeverk utvikling og implementering av kunstig intelligensteknologi i militære settinger. Prosjektets primære fokus er menneskene - militært personell gjennom hele kommandostrukturen - som i kampsituasjoner vil interagere med militærteknologi der ...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Enhancing the Digital Wellbeing of Norwegian 12-17-year-olds in collaboration with the Public Sector, Industry and Research organisations.

'Digiskills' er et forskningsformidlingsprosjekt. Prosjektet formidler forskning fra det H2020 prosjektet ySKILLS til norske samfunnsaktører og interessegrupper. ySKILLS undersøker hvordan europeiske barn utvikler digital kompetanse. I løpet av det siste året har vi samarbeidet med våre prosje...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inspirational creative practice: the work of artists in times of war and violent conflict (INSPIRE)

Hvordan kan kunstneriske uttrykk inspirere mennesker til å kjempe for sosial rettferdighet? Hva inspirerer og motiverer folk til å involvere seg i slik kreativ praksis? INSPIRE utforsker kunstneres- og kreativ praksis sin rolle i og etter voldelig konflikt. Prosjektet introduserer inspirasjon som...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arctic Silk Road: Imagining Global Infrastructures and Community Boundaries in Sápmi and the Russian North

"Arctic Silk Road" -prosjektet følger de sosiale og materielle livene til globale infrastrukturer over tid og rom. "Silkeveien" i Arktis refererer til et infrastrukturnettverk som skal lette varestrømmen mellom det nordøstlige Kina og markedene i Europa gjennom en nordlig sjørute og smeltende hav...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language use in the Norwegian Deaf community: reflections of a signed language ecology

"Språkbruk i det norske døvemiljøet: et dypdykk i norsk tegnspråkøkologi" Gjennom flere studier av norsk tegnspråk vil dette prosjektet utfordre og kanskje snu opp-ned på tradisjonelle oppfatninger av hva 'språk' og 'grammatikk' er. Norsk tegnspråk er et nasjonalt minoritetsspråk i Norge som b...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi

Maskinsyn: Utstilling og laivrollespill for utforskning av etikk og ny teknologi er et formidlingsprosjekt som søker å skape arenaer hvor et allment publikum kan øve på å ta etiske avgjørelser i møter med ny teknologi. Prosjektet har laget en utstilling på Universitetsmuséet i Bergen som var åpen...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

MONS 18. Møte om norsk språk 2019

MONS (Møte om norsk språk) er ein nasjonal konferanse som har vorte halden annakvart år sidan 1985. Arrangementsansvaret går på rundgang mellom dei norske universiteta som har forskingsmiljø i norsk språkvitskap. Arrangør i 2019 er Institutt for språk og litteratur og Institutt for lærarutdanning...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes "ytre høyre" s...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach

Målet med Machine Learning Aphasia-prosjektet er å få bedre innsikt i afasi, en tilstand som er preget av språk / kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade. Verb-relatert morfosyntaktisk forringelse er et av hovedtrekkene til agrammatisk afasi. Selv om det har blitt gjort mange studier p...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500

Middelalderens steinteknologi knyttes primært til kongen og kirken. Hamarbispedømme utmerker seg således i høy- og senmiddelalderen, med stor byggeaktivitet. Prosjekt studerer steinteknologi med utgangspunkt i kirkens steinarkitektur i Hamar bispedømme i middelalderen. Materialet gir et helhetlig...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Gjennomføring av vedtak og planer for opplæringen i samisk ved tre videregående skoler i Troms"

Prosjektets mål er å beskrive og vurdere hvordan politisk vedtatte strategier og handlingsplaner for samiskopplæringen gjennomføres av tre skoler med særlig ansvar for denne opplæringen i Troms: Hvordan ivaretar og oppfyller skolene krav og forventninger fra politiske vedtak og de faglige utredni...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Borgund Kaupang by Aalesund, western Norway Life and Death of a small town in the periphery of Europe.

Borgund var en av de 16 byer i Norge i middelalderen. Den lille byen er kjent fra skriftlige kilder og fra arkeologiske undersøkelser. En regner med at Borgund går tilbake til Vikingtiden og ble forlatt sist i middelalderen. I vårt tverrfaglige prosjekt studerer vi de økonomiske og kulturelle fak...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380-1530

I middelalderen var en av de vanligste typene av tekster som ble produserte av kvinnelige forfattere visjonære tekster. Den hellige kvinnen Birgitta av Sverige (1303-73) var kjent over hele kontinentet, og i England, gjennom sin enorme samling av guddommelige åpenbaringer, Den latinske Revelation...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Curatorial Strategies and Methodologies: Momentum for Rethinking Sámi Art

"Museums are not neautral" er et globalt initiativ som driver beslutningspåvirkende arbeid, og en frase som er utgangspunktet for case studiene i dette forskningsprosjektet. Innenfor en ramme der museer er endringsagenter, Gullickson sikter mot å forstyrre status quo i kunstmuseets praksis. Det e...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework

Målsettingen med prosjektet er å undersøke hvorfor begreper som 'mengde' og 'tall' fortsatt er filosofisk obskure - ingen vet egentlig hva disse er - til tross for matematikkens enorme suksess de siste århundrene. Tanken er å nærme seg problemstillingen fra et nytt perspektiv, nærmere bestemt ved...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Frihet i Kitty Kiellands kunst og tekster

Kan Kitty L. Kiellands (1843-1914) kunst og tekster forstås som et uttrykk for frigjøring? Kielland var først og fremst landskapsmaler, men malte også portretter. Hun var et kulturelt og samfunnsengasjert menneske, som skrev artikler og noveller om kjønn, etikk og kunst. Som billedkunstner bl...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NGINO - Next Generation Internet in Norway

Europakommisjonen lanserte høsten 2016 initiativet om neste-generasjons internett (Next Generation Internet, NGI). Initiativet tar sikte på å forme det fremtidige internettet som et interoperabel plattforms økosystem som støtter de sentrale europeiske verdiene: åpenhet, inkludering, transparens, ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Performative Theatre Criticism as a Method to Train Pupils in The Cultural Schoolbag to Articulate Experiences of Artistic Quality

Alle skoleelever i Norge får flere ganger i året oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Opplevelsene skal være av høy kunstnerisk og formidlingsmessig kvalitet, og omfatter de seks kunstformene litteratur, musikk, visuell kunst, film, kulturarv og s...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo