0 projects

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

MediaFutures - Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation

Senterets hovedmål er å generere betydelig innovasjon og verdiskaping for de norske nyhetsmediene og medieteknologibransjen gjennom langsiktig forskning på ansvarlige medieteknologier. Senteret er det første forskningssenteret i Norge som utvikler ansvarlig medieteknologi. Senteret utvikler ny av...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

NorwAI - Norwegian Research Center for AI Innovation

Norsk forskningssenter for AI-innovasjon (NorwAI) vil være et internasjonalt ledende senter for forskningsbasert innovasjon på datadrevet kunstig intelligens (NorwAI). Senterets oppgave er å utvikle teorier, metoder og teknologier for vellykket og ansvarlig utnyttelse av datadrevet kunstig intell...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Ecological Globalisation; Domestication beyond control

Dette prosjektet springer ut av en langsiktig forskningsstrategi ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo for å styrke og utvikle forskningsgrupper over temaene ‘Domestisering’ og ‘Overheating’, samt å styrke samarbeid og fellesinteresser mellom disse gruppene. Prosjektet innebærer...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socially Inclusive Transformations to Sustainability

Prosjektet SoTrans utforsker forholdet mellom to viktige samfunnsutfordringer i vår tid: Transformasjoner til bærekraftige samfunn og arbeid mot sosial ulikhet og ekskludering. Selv om det har vært en økende interesse for hva som bidrar til transformasjoner til bærekraftige samfunn, er det blitt...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Science Fictionality

Dette prosjektet bruker science fiction (SF) som et utgangspunkt for å stille spørsmål ved de kulturelle vilkårene som ligger bak sosiale forestillinger om mulig endring. Fordi ting endrer seg over tid, er tanken om framtid og hva vi kan gjøre i den eller hva som kan bli mulig å gjøre i den, vevd...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

"Nye transnasjonale fortellinger om nordisk fotografisk modernisme"

Dette prosjektet vil, på bakgrunn av den unike samlingen av fotografier i Nicolai Tangens kunstsamling, undersøke mulighetene for å etablere nye, transnasjonale perspektiver på nordisk fotomodernisme. Dette er perspektiver som så langt har vært fraværende i den nordiske fotohistorieskrivningen, s...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Displaying which Art History? - A Study of Narratives in Art Museums' Collection Displays

En samling utgjør en essensiell del av det å være et museum, i henhold til International Committee of Museums. Internasjonalt er samlingsvisninger og kunsthistoriske narrativer er for tiden et felt i bevegelse, og i de senere år har flere forårsaket debatt og kontroverser. Det skjedde bl.a. i Tat...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Egyptology, feminist theory and alternative worlds: Body/sex/gender in New Kingdom Egypt, and their affective environments

EgFem undersøker det tverrfaglige potensialet mellom egyptologi og feministisk teori: Det primære målet er å utforske potensialet i dialogen mellom nåværende teorier om kjønn og tidligere praksis som manifestert av det gamle egyptiske materialet. Og utvikle det som kalles kropp/kjønn skillet [bod...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse.

Kunstfaglig skjønn, en begrepsanalyse Kunstfaglig skjønn er et sentralt premiss for Kulturrådets virksomhet. Hvert år behandles ca. 8 000 søknader om støtte til kunst og kultur og ca. 1 milliard kroner tildeles på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn. Men hva er kunstfaglig skjønn? Kan...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Storegga tsunami c. 6150 BC - a wave of destruction or transformative disruption for a prehistoric society?

Fikk Storeggatsunamien ringvirkninger for samfunnet i eldre steinalder? I år to av prosjektet Life After the Storegga Tsunami (LAST) begynner vi å ane konturene av hvordan samfunnet var rigget slik at folk var i stand til å håndtere farer ved å leve ved, på og av sjøen, for rundt 8000 år siden. ...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

New Frontiers of Speech: Linguistic Meaning and Communication in the Information Age

Fremskritt innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), innen kunstig intelligens (AI), og deres påfølgende raske opptak i samfunnet for øvrig, har betydelig endret språklig kommunikasjon på en rekke måter. Et viktig og underutforsket spørsmål er hva virkningen av alle disse endringene h...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Governmateriality of Indigenous Religion(s)

GOVMAT-prosjektet utforskar fysiske framstillingar av indigenitetar og religionar i ulike samanhengar og deira politiske roller i dag. Korleis blir dei skipa og utvikla? Kva gjer dei? Kven framfører dei og kven stiller spørsmål til dei? På kva måtar verkar dei på alle og alt som deltek i eller kj...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

VIRTUAL PRESENCE: A cultural analysis of the emergence of telepresence technologies as a solution to loneliness

VIRTUAL PRESENCE: En undersøkelse av samspill mellom ensomhet, teknologi og kultur En norsk folkehelsemelding fra 2019 utpekte forebygging av ensomhet som en hovedprioritering og etterlyste forskning. Covid-pandemien har ytterligere forsterket behovet for forskning på ensomhet og sosial isolasjon...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living with climate change: motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE)

Prosjektet CLIMLIFE studerer hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv og passe på våre behov og interesser og vårt fellesskap. Hvor villige er vi til ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Arctic Voices er et prosjekt som bringer fram historier fra Arktis der erfaringene til urfolk og dyr settes i sentrum. Fortellingene har sitt utgangspunkt i lokale steder i Arktis (Sápmi, Kalaallit Nunaat (Grønland), Inuit Nunangat, Canada og Alaska) mellom cirka 1789 og 1914, en periode da folk ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Legacy of Feminism in Art Museums

Hva er rammene for å bygge kunstsamlinger i dag, og hvordan forankres disse i historiefortellinger og ideologi? Hvilke betydningsrom kan og bør åpnes for kvinners kunst og kulturproduksjon? Dette er spørsmål vi stiller os selv i FLAME. Nordiske land scorer i internasjonale undersøkelser høyt på l...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak

Det har vært stor variasjon i hvordan ulike lands myndigheter har kommunisert med sine innbyggere om COVID-19. Nasjonalitet påvirker altså folks sårbarhet. Samtidig vet vi fra tidligere forskning at andre sosiale faktorer også kan ha betydning. Formålet med PAN-FIGHT har vært å undersøke mulige s...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Curating Sustainable URBAn Transformations through HERItage

Et overordnet mål med CURBATHERI-prosjektet er å undersøke hvordan byfornyelse med utgangspunkt i bruken av urban kulturarv bidrar med å skape sosialt bærekraftige byer. Sentralt i prosjektet er inkludering av digitale løsninger og medvirkningsmetodikk i byplanlegging der både lokalsamfunn og god...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

STUD: Rubato Booking

Rubato Booking er en digital bookingplattform for artister og arrangører i musikkbransjen. Tjenesten gjør det enkelt for arrangører og artister å gjennomføre bookinger på en sømløs og tidsbesparende måte. Arrangører får en oversikt over hvilke artister som finnes på markedet, kan ta kontakt med a...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Multiparameter Active Antenna Sensor

Med utvidelse av tingens-internett (IoT) i forskjellige sektorer, det er estimert at antall tilkoblede enheter vil nå 75 milliarder innen 2025. En av de viktigste bruksområdene til disse enhetene er å føle/måle en eller flere fysiske parametere for overvåking- og/eller aktiveringsformål. Den rask...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

How can language technology make a difference? An investigation of the impact language-aware computer programs have upon Saami literacy

Samiske språk har de siste tiåra blitt tatt mer og mer i bruk i skolen og samfunnet for øvrig. Parallelt med dette har det blitt utarbeida tastatur, ordretteprogram og andre dataprogram for de samiske språka, og sammenligna med tilsvarende språksamfunn står de dermed relativt godt rusta i den dig...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Crowdfunding in the Culture Sector: Adoption, Effects and Implications

Finansiering er blitt en stor utfordring for kultursektoren i mange land, blant annet på grunn av kutt i offentlig støtte og økt konkurranse om sponsorer. Det er derfor blitt stadig vanligere at nye kulturproduksjoner baserer seg på såkalt «crowdfunding» (eller «folkefinansiering», det at enkeltp...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

STUD: Snowroller AS - Commercialization of a complete circular business model (CCBM) for the fashion industry

Snowroller lager Instagram-vennlig og bærekraftig skitøy til Generasjon Z og Millennials verden over. Dagens bruk-og-kast mentalitet fører til at store mengder tekstiler blir produsert på en energikrevende og lite miljøvennlig måte, samt kun brukt få ganger før det kastes. Dette er med på å gjøre...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Pandemic Rhetoric, Trust and Social Media: Risk Communication Strategies and Public Reactions in a Changing Media Landscape (PAR-TS)

Samfunnet er avhengig av en viss grad av tillit mellom borgere, og mellom borgere, myndigheter og medier. Under en krise som COVID-19 settes slik tillit på prøve, og dette er fokuset for PAR-TS-prosjektet. For det første studerer vi hvordan norske helsemyndigheter forsøker å bygge tillit til hvor...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From Asia to East Africa: Antibiotic Trajectories Across the Indian Ocean (FAR)

Prosjektet startet i desember 2020. Vi har i perioden frem til oktober 2021 ansatt hele forskerteamet og rekruttert studenter, opprettet lesegruppe om antibiotikaresistens, samt hatt oppstartsseminar. Vi har lykkes i å rekruttere både PhD- og Postdokstipendiater og forskere med solid språkkompeta...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: Automated Fake News Detection

Fake News er en enorm samfunnsutfordring som har oppstått i forbindelse med sosiale medier og nyhetsspredning på nettet. Årsaken til falske nyheter er mange, men kan også tilskrives nasjonale interesser i å skade eller destabilisere regioner eller land. Falske nyheter kan ha ødeleggende konsekven...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The impact of food culture in Medieval towns (FOODIMPACT)

Matkultur i middelalderbyen (FOODIMPACT) Vi stiller spørsmålet: Hvilken betydning hadde matkulturen for fremveksten av en urban identitet i middelalderen? Med utgangspunkt i det rike materialet som er gravet frem fra middelalderens Oslo, ser vi nærmere på sosiale forskjeller i byen. Hva spist...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Private Lives: Embedding Sociality at Digital Kitchen-tables

Hvordan preger digitale verktøy tilhørighet og sosialt liv? De fleste studier av sosialitet og vennskap forutsetter at mennesker møtes i tid og rom, ansikt til ansikt. Slik var det vanligvis før. I dag er sosiale medier og digitalisering viktige dimensjoner i menneskers liv, men hvordan preger de...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage