0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Challenges of participation when service users autonomy is challenged/restricted in health and welfare services.

Fremdriften i prosjektet har vært god til tross for utfordringer knyttet til koronapandemien, men mulighetene til å gjøre feltarbeid er i flere tilfeller blitt noe forsinket. Forskerne har i stor grad anvendt digitale verktøy i datainnsamlingen. I løpet av året har vi hatt regelmessige digitale m...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

We know Individual Placement and Support (IPS) works in clinical trials. Can it improve outcomes for patients in the real world?

Psykiske lidelser er nå den vanligste årsaken til uførhet i de fleste vestlige land, og andelen personer som blir uføre med psykiske lidelser har økt de siste tiårene. Kun fem til ti prosent av personer med schizofrenidiagnose er i arbeid i Norge. Deltakelse i arbeidslivet kan øke livskvaliteten ...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet rettersærlig oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. Polske samarb...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Innlandet

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Formålet med HIRE-prosjektet er å bidra med kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere med funksjonsnedsettelser. Prosjektet inkluderer fire delstudier og ble gjennomført i nært samarbeid med partnere fra Sverige og USA, og representanter fra NAVs arbeidslivssentre i Ak...

Awarded: NOK 13.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Hovedmålet med prosjektet har vært å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkj...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan vi definere sykdomsbegrepet i trygdemedisin for å sikre en mer rettferdig forvaltning av ytelser i folketrygdloven?

NAV er arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ulike ordninger. Et grunnleggende trekk ved velferdsstaten er at syke blir tatt hånd om. Dette innebærer ikke bare behandling, men også at de som er syke får dekket levekostnader ved arbeidsuførh...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare, særlig i norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og student...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2017-2026

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

Effektivitet og ulikhet I en ny studie (Andersen, Markussen og Røed, 2021: Pension Reform and the Efficiency-Equity Trade-Off: Impacts of Removing an Early Retirement Subsidy, doi: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2021.102050 , ser vi på forskjeller i responsen på reformen etter alder 62, og hvo...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Specifics of Client Engagement in the Supported Employment Process Applied to the Job-Seekers With Immigrant Background in NAV

Denne studien er av betydning i kraft av den store innvandringsstrømmen til landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og nødvendigheten av å støtte nykommernes integrering i vertssamfunnene, der det å lykkes med å få arbeid spiller en viktig rolle. Ettersom enkelte innv...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

NAVs tjenester til arbeidsgivere - felles utfordringer i skjæringspunktet mellom arbeid og helse

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)s overordnede mål er å øke aktivisering og deltakelse i arbeid, redusere stønader og bidra til et effektivt arbeidsmarked. Til tross for kontinuerlig bedrede levekår og nivå på helsetjenester, øker sykefraværet. I 2019 mottok 10% av den norske befolkningen sykepeng...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Barn ut av foreldrekonflikten - samskaping av hjelpsomme tiltak for foreldre og barn som lever med høy konflikt etter samlivsbrudd.

Forskningsprosjektet søkte å undersøke hva det vil si å være foreldre i møte med velferdsstatens hjelpetiltak i situasjoner der det er vedvarende konflikt mellom foreldre etter samlivsbrudd. Den belyser hva deltakelse i ulike rettslige og terapeutiske tiltak innebærer for foreldre, hvordan dette ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The acceptability of child protection interventions A cross-country analysis

Det norske barnevernet er utsatt for hard kritikk fra flere hold, og massemedia presenterer regelmessig dystre beskrivelser av det det som påstås å være feilaktige og illegitime inngrep. Også i andre land er institusjonene som ivaretar barns rettigheter omstridt. Sentralt i begrunnelsen for inng...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

FINEX: Financial Exclusion, Islamic Finance and Housing in the Nordic Countries

Noen muslimer mener at visse elementer i det moderne finansielle systemet ikke er forenelig med religiøse normer. Noen tolker Koranens forbud mot riba til å bety et forbud mot renter i en moderne forstand. Andre mener imidlertid at Koranens forbud mot riba egentlig handler om en form for ågerrent...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Pathways to work. Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market - INTEGRATE

INTEGRATE utvikler et kjernemiljø for forskning om koordinert innsats for å oppnå arbeidsinkludering for grupper som er marginalisert i arbeidsmarkedet. Helhetlige og sammenhengende brukerforløp rettet mot arbeidslivdeltakelse fordrer koordinert innsats mellom hjelpesystemet og arbeidslivet fordi...

Awarded: NOK 25.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Under Pressure? Migration and Labor Market Integration in Norway

Innvandrere generelt og flyktninger spesielt har ofte vansker med å få innpass i arbeidslivet. Dette er problematisk både for innvandrernes velferd, levekår og integrering, og for samfunnets behov for høy sysselsetting. UPMIN-prosjektets generelle målsetting er å kaste lys over hvordan institusjo...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteshop - brukerstyring av kommunale tjenester

Tjenesteshop er en brukervennlig og lett forståelig teknologisk løsning som setter tjenestemottakeres autonomi og opplevelse av livskvalitet i fokus. Samtidig tror vi løsningen har potensiale for effektivitetsgevinster og kostnadsreduksjoner i offentlige tjenester. Tjenesteshop innebærer å ta ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestfold og Telemark

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration and Support for the Welfare State: Local and Institutional Responses

Gjennom fire ulike delprosjekter har vi studert hvordan økt innvandring henger sammen med holdninger til innvandring, støtte til partier som ønsker å begrense innvandring, og oppslutning om fagforeninger og andre trekk ved velferdsstaten. Prosjektet har resultert i seks vitenskapelige artikler, h...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Collaborative Skill-Based Interventions between State and Community Child-Welfare Services in Norway:Improving Child Well Being

Implementering av Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) i barnevernet er et internasjonalt samarbeid med hovedmål å styrke livskvaliteten, mental helse og omsorgstilbudet for barn og ungdom under beskyttelse av barnevernet. OEM legger stor vekt på kompetansebygging for personalet som underbygger bed...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Politikk og praksisutvikling rettet mot bostedsløshet - I skjæringsfeltet mellom bolig- og velferdspolitikk

Avhandlingen Homelessness: knowledge, policy and practice handler om hvordan kunnskap, strategi og styring er koblet sammen i dagens kunnskapssamfunn. Bostedsløshet er case og tema, studien fokuserer på Norge, på hvordan begrepet bostedsløshet ble introdusert i 1996, og hvordan fenomenet er forst...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kompetanse for bedre tjenester - betydning av kompetansesatsing rettet mot ansatte som møter brukere som kan være truende og voldelige

Mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser er oftere å finne på statistikker over ofre for vold og trusler, enn blant utøvere. Likevel blir ansatte som jobber med denne brukergruppen tidvis utsatt for vold og trusler i forbindelse med sin tjenesteutøvelse. Konsekvensene av dette kan vær...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

JPI MYBL - European Welfare Models and Mental Wellbeing in Final Years of Life

Hovedmålet med EMMY-prosjektet var å bidra til utvikling av god velferdspolitikk som støtter psykisk velvære blant de eldste eldre). Antallet (og andelen av befolkningen) i aldersgruppen 80 år og eldre øker globalt. Denne demografiske endringen kan kreve ny politikkutvikling som bygger på psykisk...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Helhetlig behandlingsforløp demens, til nytte for pasientene, familienettverket og helsetjenestene

Forprosjekt behandling ?Et helhetlig behandlingsforløp for personer med demens? Formålet med forprosjektet er å etablere en samarbeidskonstellasjon som utarbeider et prosjekt for helhetlig behandlingsforløp for PMD med mål å optimalisere tjenestetilbudet, støtte og styrke familienettverkene samt...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ICI-HomeTime: Integrated Care Innovation to Improve Home Time in People with Dementia

One of the most pressing issues in our society is the integrated care in an increasing group of elderly people with dementia. In Norway, 77000 people have dementia, approximately 42000 live at home. Main goal of ICI-HomeTime is to increase their QoL and enable them to live safely and cost-effecti...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Web-basert kartleggingssystem for kommunale psykiske helsetjenester

Systematisk kartlegging er en forutsetning for å kunne tilby behandling av høy kvalitet, og for å oppdage effekten av behandlingen som gis. Dessverre mangler kommunehelsetjenesten både tilgang til forskningsbaserte verktøy og kunnskap om bruk av disse. I samarbeid med tjenestene vil vi derfor und...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forprosjekt for utvikling av mhelse for bedre mestring av psykiske plager blant ungdom 18-25 år

Formålet med prosjektet er å bidra til økt mestring blant ungdom som sliter med psykiske plager og samtidig redusere bruken av anti-depressiva. For å oppnå dette vil prosjektet utvikle en mhelse-tjeneste som bidrar til et bedre og mer målrettet opplegg for behandling, oppfølging og samarbeid m...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Demens hos personer med utviklingshemning - tidlige tegn, utredning, diagnostikk og behandling

Antallet eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge som i resten av verden i tiden fremover. Flere med utviklingshemning enn før vil få aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for å utvikle demens, spesielt personer med Downs s...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The effect evaluation of combined cognitive and vocational interventions after traumatic brain injury: a randomized controlled trial

Mange arbeidstakere som får traumatisk hodeskade (Traumatic Brain Injury, TBI) opplever langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle symptomer som gjør det vanskelig å komme tilbake i arbeid eller opprettholde stabile arbeidsforhold. Selv om flere studier har undersøkt medisinske, psykologiske ...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Kan kunnskapsbasert og personrettet utredning av psykoselidelser hos eldre gi bedre diagnostikk og behandling og riktigere bruk av ressurser

Bedre behandling og generelt økt levealder i befolkningen gir et forventet økt antall eldre med psykotisk lidelse i samfunnet. Personer som har en kronisk lidelse kan forvente å leve lenge med sin sykdom, mens en viss andel eldre utvikler psykoselidelse i eldre år. Man har vist at kostnaden forbu...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The interface between behavioural and psychological symptoms of dementia, and delirium: Development of a new diagnostic approach

I forprosjektet ønsker vi å planlegge et forskningsprosjekt som kan frembringe en ny metode for å diagnostisere delirium hos skrøpelige pasienter med kjent kognitiv svikt til bruk i sykehjem, samt blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie. Hovedmålet er å utviklet et verktøy som evner å skille...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo