0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forskeropphold ved University of California Los Angeles (UCLA) for å tilrettelegge for samarbeid mellom UCLA og Universitet i Sørøst Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge ble i mai 2018 akkreditert universitetsstatus. Universitetet har i sin stategiske plan uttrykt et ønske om å styrke sitt internasjonale samarbeid. Det første av totalt to hovedmål for dette prosjektet er derfor å etablere et forskningssamarbeid mellom University of C...

Awarded: NOK 39,961

Project Period: 2018-2019

Location: Vestfold og Telemark

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PLATONICS - Shaping PLAnetary tecTONICS by solid-state convection incorporating damage and inheritance

Overflaten til mange planeter har en tekstur som skyldes tektonisk deformasjon, eller overflatetektonikk, som på Jorden opptrer som et resultat av platetektonikk. Jordens overflate er delt opp i et antall jordplater som beveger seg. Jordplatene blir født oppstår ved midthavsrygger og forgår i sub...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi carrier separation and distribution for a flexible energy system

Prosjektet skal utvikle og bygge et demonstrasjonsanlegg for å konvertere biogass til hydrogen, varme, CO2 og strøm. Teknologien skal så spres til andre deler av Europa.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

New thermoelectric ANtimonides and Silicides With EntRopy stabilization

Omtrent 60% av det globale primærenergiforbruket går tapt under forbrennings- og varmeoverføringsprosesser. Energigjenvinning er derfor et sentralt instrument for å begrense behovet for ikke fornybar energi og redusere klimagassutslipp. Termoelektriske materialer er avgjørende for vellykket konve...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Closing the Carbon Window- The Role of CCS in Meeting the Paris Agreement

Formålet med møtet var å samle en rekke fremstående eksperter for å vurdere vår kunnskap om CCS og dets potensiale i forhold til å lukke karbonvinduet. Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem av The European Academies' Science Advisory Council (EASAC), som nylig har utgitt rapporten: «Negative em...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DropTech AS - forbedring av kjemikalieinjeksjon for olje- og gassindustrien.

I offshore olje- og gassproduksjon injiseres forskjellige kjemiske hjelpestoffer for blant annet å unngå avleiringer i rør, for å beskytte utstyr og rør mot rust, forbedre utskillingen av råolje fra vann, samt mange andre områder. Den teknologiske utfordringen ved slik injeksjon er at det er utfo...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Agder

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Whole Value Chain CCUS Student Week

"Whole Value Chain Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)Conference" er en internasjonal konferanse om hel-verdikjede CCUS. Arrangementet var et samarbeid mellom Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP) (Petroleum Research School of Norway), NorTex Petroleum Cluster, International Ene...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Production of JP-8 Range Fuels and Chemicals from Pyrolysis bio-oil using Nanostructured Catalyst

Landbruk og skogbruk i India og Norge utgjør et godt grunnlag for utvikling av landsbybasert sirkulær bioøkonomi, inkludert inntekt, arbeid og velferd, der biomasse erstatter fossilt brensel og petroleumsbaserte kjemikalier og materialer. Spesielt gjelder dette for tungtransport og sjøtransport, ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET: Flexible smart grid energy system for quarters considering a market exchange platform, local storage and electro mobility

Prosjektets hovedmål er demonstrasjon og evaluering av effekten av Energismart nabolag (ESN) konseptet i nabolag med lokale fornybare energikilder (RES) og elbil lading som muliggjør en fleksibel utveksling av lokalt produsert energi. Ved å utnytte energilager, smart lokalt energistyringssystem o...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner

Mange kommuner i Norge vil gjerne måle luftkvalitet i lokalmiljøet og dele informasjonen med innbyggerne sine. Men stasjonære målestasjoner er dyre i anskaffelse og drift, så det er ikke mange av dem i norske byer. Alternativet er dermed enklere og billigere luftkvalitetssensorer, som er forholds...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12344 Water and Wastewater Pipeline Inspection

Vi har utviklet et system (WAWPINS) for inspeksjon av vann- og avløpsledninger. Systemet kan inspisere rørledninger for defekter med full 3D digital rekonstruksjon av både røret og dets umiddelbare omgivelser. Systemet kan se igjennom ikke-ledende materialer som plast, glassfiber og betong, og ve...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12528 Long-Range Unmanned Aircraft System (UAS) for Automatic Power Line Inspection and Documentation

SEVISI er et konsortium opprettet av Sevendof og SINTEF fra Norge, sammen med Visimind fra Sverige, for å gjennomføre Eurostars-prosjektet "Langdistanse Ubemannet Fartøyssystem for Automatisk Inspeksjon og Dokumentasjon av Kraftlinjer". Kraftnettet er en vital del av samfunnet, og kraftlinjer må ...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

More for less - an analytical approach to reduced excess production.

Prosjektet har en proaktiv tilnærming til å redusere overproduksjon i kreative forbrukernæringer med stadig skiftende trender (som klær, møbler, sport osv), og gjennom det, redusere mengden produkter i sirkulasjon og produksjon av avfall. Prosjektet skal utvikle prosesser og verktøy som støtter i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RubberRoad -Used tires in asphalt producttion- Feasibility Study

Hvordan bør vi kvitte oss med brukte bildekk? RubberRoad-prosjektet tar for seg ansvarlig bruk av brukte bildekk ved å stimulere til produksjon av asfalt med gummiinnhold i Norge. Brukte dekk er et betydelig miljøproblem både globalt og i Norge. Hvert år kvitter nordmenn seg med ca. 60.000 ton...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

ERA-NET ACES - Adaptive Control of Energy Storage

ACES-prosjektets senere periode var fokusert på prosjektleveransene. Tettere samarbeid mellom prosjektpartnere og mer konsentrert fokus på å få ting til å fungere etter hensikten. Teststedene ble av åpenbare grunner gjenstand for mye testing og evaluering i denne perioden. For å spre kunnskap og ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftig Betonggjenvinning

Forprosjektet har bestått i å utarbeide skisse til hovedprosjekt (del1) samt grovplanlegge en prosjektplan for hovedprosjekt (del2). Prosjektet tar utgangspunkt i Ny by - ny flyplass, der en ny flyplass skal bygges og en ny bydel skal bygges der den gamle flyplassen nå ligger. Dette representerer...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Nordland - Nordlánnda

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Åpen dag Svelvik CO2 Field Lab

-

Awarded: NOK 34,715

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

COMPAX - Development of smart waste compactors for paper towels

COMPAX skal utvikle og selge smarte avfallskompaktorer for tørkepapir. Denne baserer seg på kompresjonsteknologi som er utviklet av studenter ved NTNU. Ved å komprimere tørkepapir kan opptil 10 ganger mer plass frigjøres i avfallsbeholderen, samtidig som at antallet plastikkposer som brukes redus...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning

Denne prosjektidéen skal bidra ti å oppnå FNs bærekraftsmål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Delmål 12.4 «Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livss...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Samarbeid mellom industriaktører med etablerte verdikjeder som globalt representerer kjente miljøutfordringer knyttet til produksjon.

Naturen er viktig for raumaværingene, med en visjon om å være verdens beste kommune for naturglade mennesker. Globalisering og internasjonalisering øker konkurransen i næringslivet. Miljøet trues av klimaendringer. I lang tid har vi handlet som om naturens ressurser og bæreevne ikke har grenser, ...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

HVIT - Høyisolerende Vinduer og dører med Integrert Teknologi

Den overordnede ideen i HVIT-prosjektet medfører å ta et steg bort fra den tradisjonelle måten å konstruere vinduer på. Vi skal utvikle vinduer med minimalt varmetap og godt dagslys og solenergiinnslipp. Vi skal tilby våre kunder en ny type vinduer og dører med svært gode isolerende egenskaper og...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftig Norbyen 2020 - forundersøkelse

Under programmet BIA lyste NFR i 2018 ut midler, med formål å samskape ny innovasjonsrelevant kunnskap for å fremme FNs bærekraftsmål nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon». Forslaget til et forprosjekt «Nordbyen 2020» fikk bevilget midler og hadde Access Eiendom AS, Nordbyen utvikling AS og NI...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NEWMAT - New Value Creation based on Global Circular Material Streams

Litium-ion-batterier (LIB) er potensielt betydelig verdikjede. Dette prosjektet vil gi norske bedrifter en strategisk forståelse av material resirkulering flyt og fremtidig bruk (inkludert sekundærmarked), slik at de kan ta en ledende posisjon i det europeiske markedet. Norge har en sterk primærm...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikle infrastruktur for økt lokal produksjon av mat for bærekraftig samfunnsutvikling.

Mulighetene for kortreist mat ligger der, midt i det urbane strøket vi bor i. Forprosjektets mål var å undersøke muligheter og løsninger for lokal produksjon av mat på tak. Befolkningsutviklingen i Norge er under stadig endring. Sentralisering rundt byer og fortetting av bykjerner gir økt ur...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New development process for sustainable value creation and green innovation through sharing of knowledge

Utvikling og kommersialisering av bærekraftige industriprodukter krever omstilling. Mange bedrifter trenger ny kunnskap innen områder som digitalisering, energieffektivisering, fornybar energi, gjenbruk, sirkulærøkonomi og «reparerbarhet». Mange trenger ny kompetanse fra andre bransjer. Industrie...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

SCINDEEP: Safety Challenges for Industries; Dermal Exposure to nanosized Particles.

SCINDEEP-prosjektet fokuserer på hudeksponering for nanopartikler fra støv og røyk i arbeidsatmosfæren i norsk metallegeringsindustri, for brannfolk og feiere. Dette er yrker utenfor nanoteknologibransjen der folk jobber under forhold hvor det er risiko for å bli utsatt for nanopartikler, i denne...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utredning av behovet for digitalisering av et praktisk metodeverktøy for utvikling av bærekraftig virksomheter med fokus på SMBer

Pure Consulting med partnere arbeider mot digitaliseringen av et praktisk metodeverktøy som skal støtte omstillingsevnen til norske virksomheter mot mer bærekraftig forretningsdrift i tråd med FNs Bærekraftsmål. Målet med forprosjektet er å tilegne oss mer innsikt i hvordan bistå små og mellomsto...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulære forretningsmodeller: grønn verdiskaping og grønn kundeatferd i Orkla

For å skape en bærekraftig fremtid, er det nødvendig at bedrifter endrer forretningsmodellene sine for å gjøre det mulig for forbrukere å leve mer bærekraftige liv med et lavere fotavtrykk. Et stort fotavtrykk som får mye oppmerksomhet er det såkalte «plastproblemet». Det innebærer plastavfall fr...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TIMBIO: The production of biochar from waste timber for the remediation of soil contamination

Det eksisterer store mengder lettforurenset, organisk avfall som for eksempel resttrevirke (treavfall fra rivning av hus, møbler, sagflis), hage-/skogsavfall, matavfall og kloakkslam. Et bærekraftig samfunn har behov for gode behandlingsmetoder som optimaliserer ressursutnyttelsen og minimere uts...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo