0 projects

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Usikkerheter ved gjennomføring av prosjekter i industrien

Målsettingen for doktorgradsprosjektet er å videreutvikle prinsipper, metoder og modeller for usikkerhetsstyring ved gjennomføring av prosjekter der både tekniske, økonomiske, menneskelige, organisatoriske og ledelsesmessige faktorer blir vurdert. Anvende lsesområdet vil være rettet mot prosjekts...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2004-2004

Location: Rogaland

GENOMER-Kartlegging genoma storfe og torsk

Sequencing the bovine genome - why should Norway participate?

...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

HUM-Fagkomiteen for humaniora

INFECTIO: Teksten, tegnet og smerten. Humanistisk sykdomsforskning med litteraturvitenskapelig og idéhistorisk perspektiv

Prosjektet stiller følgende overordnede spørsmål: Hvordan blir sykdom til som kulturelt fenomen og litterært uttrykk? Dette søkes besvart med litteraturvitenskapelig metodikk som redskap, og med sideblikk til medisin, idéhistorie, sosialantropologi og fil osofi vil sykdom studeres slik den fremst...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Syntese med dihydroxyaceton

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Forprosjekt -" Dyrevelferd-forsknings- og kunnskapsbehov" Samf. 162513

...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Awarded: NOK 131.5 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

KOSK-Katalyse og organisk syntetisk kjemi

Gas conversion to fuels and chemicals including hydrogen

...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Micronutrient malnutrition and obesity: overlap and potential causal links in populations experiencing the nutrition transition

...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Akershus

CGIAR-Internasj. landbruksforskning

Does collective action reduce transaction costs? A panel data study of small-scale potato farmers in the Peruvian highland

...

Awarded: NOK 28,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Stochastic partial differential equations and the theory of interest rates

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Potenssumvarieteten til apolare former tilordnet aritmetiske Gorenstein-varieteter

Hvis f er et homogent polynom i n+1 variable av grad d med komplekse koeffisienter, ønsker vi å skrive f som en sum av s potenser av lineære former, f=1_1^d+...+1_s^d, det s er minimal. Nullpunktsmengden til 1_i er et hyperplan i et n-dimensjonalt projekt iv rom P^n, og dermed et punkt i dualromm...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

SPECTRUM - Spectrum management in static and dynamic networks

...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Studies on Error-correcting Codes-SEC

...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Topology in Norway

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Component-oriented model-based security-analysis

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

DNA microarray technology for diagnosos and subclassification of acute myeloid leukemia: the development of tools for riskadapted therapy

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Pasienterfart resultat etter kransarteriekirurgi med eller uten bruk av hjerte-lungemaskin

Studien utgår fra Program for utvikling av hjertekirurgi ved Thoraxkirurgisk avdeling i samarbeid med Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet, og sammenligner pasienterfart resultat etter kransarteriekirurgi hvor inngrepet er gjort enten med (konvensjone lt) eller uten (ny metode) bruk av hjerte...

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genetics and functional genomics of Celiac Disease

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Biacore instrument

Institutt for kjemi og bioteknologi ved Norges landbrukshøgskole har funksjonell proteom- og genomforskning som sine hovedsatsingsområder. Instituttet har derfor målbevisst arbeidet for å bygge opp en instrumentpark som støtter opp om denne satsingen. Det er nylig bygget opp et microarraylabora...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Akershus

TU-Tungt utstyr

NMR Imaging System

The Medical Faculty at the University of Bergen has available three unique animal facilities for biomedical research. These facilities provide a number of scientific groups with opportunities to study a large number of functional parameters related to both normal as well as pathological conditio...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Late sequelae following radiotherapy - LASERA

Stråleterapi alene eller i kombinasjon med kirurgi kurerer nær 40% av alle kreftpasienter. Fortsatt dør ca. 18% på grunn av manglende lokal tumorkontroll ofte knyttet til sentrale residiver. Økt lokal tumorkontroll vil kunne oppnås ved å øke stråledosene til pasienter som mottar stråleterapi. Do...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Laser OPC on an Autonomuos Underwater Vehicle

We propose funding of equipment for making measurements on marine zooplankton. Our aim is to combine the very latest within optical instruments and Autonomous Underwater Vehicles (AUV). This approach has the potential to greatly improve the way we monitor marine zooplankton and the marine envir...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Troms - Romsa - Tromssa

TU-Tungt utstyr

Ultralydscanner

Det har i mange år vært drevet ultralydforskning innen hjerte på høyt internasjonalt nivå i Trondheim, og det har vært flere gode evalueringer; sist i forbindelse med SFF-søknaden "MR and Ultrasound for Improved Patient Care" og i forbindelse med deltakel se i Forskningsrådet sine strategiske pro...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Molekylær og funksjonell MR

MR-senteret i Trondheim har de siste par årene fått flere gode evalueringer, bl.a. Forskningsrådets biofagevaluering, tildeling av Marie Curie Training Site fra EU, viktig deltaker i den høyt evaluerte SFF-søknaen "MR and Ultrasound for Improved Patient C are", og som viktig deltaker i Forsknings...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Genetiske studier ved parkinsons sykdom

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Deep drilling in Lake Malawi, East Africa, and Lake Bosumtwi, West Africa: Preliminary core description and geochemical screening

During 2004 major dilling projects will be carried out in the sediments of Lakes Malawi and Bosumtwi (tropical Africa) under the auspices of ICDP and NSF. One of the primary goals is to obtain high-resolution records of environmental change in the tropics spanning the las 0.5-1.0 myr. This propo...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

The deep biosphere of the ocean crust: biomass, diversity, activity and biogeochemical cycles

Until recently it was generally believed that microbes could only thrive in the Earths surface regions. During the last years, observation of microbes in deep groundwater, oil wells and deep-sea hydrothermal vents, sub-seafloor sediments and oceanic igneo us crust has given increasing evidence fo...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Social movements and urban governance in South Africa. The struggle for adequate housing in Cape Town and Durban

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Gjesteforskerstipend ved Centre for Molecular Biology and Neuroscience for Peter Agre

...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Sabbatical/Forskningstermin: Crystallization of a glutamate transporter

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo