0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Asian Scientific Alliance for Plastic Pollution and Value Network Management

Plastforurensning er en av vår tids største miljøutfordringer. Det anslås at utviklingsland i Asia står for mer enn 85 prosent av den landbaserte tilførselen av plast til havet. Avfallshåndteringen i disse landene avhenger i stor grad av flere millioner søppelinnsamlere i uformell sektor, samt...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

MONEC - To manage or not: Assessing the benefit of managing ecosystem disservices

Kan en plante forårsake mer skade enn gagn i et økosystem? Den vakre kreklingen lager grønne, teppebelagte heier og smakfulle bær, og den lagrer karbon. Men for mange arter i økosystemet er den en dårlig samarbeidspartner. Bladene til krekling inneholder kjemiske stoffer som hindrer andre planter...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

NORTHERN FOREST: A multi-driver framework for near-term iterative forecasting of ecosystem states

Tilstanden til et økosystem bestemmes av et samspill mellom biologiske, fysiske og menneskelige faktorer. Menneskeskapte klimaendringer medfører at dette samspillet i dag er i endring i mange systemer. Fordi disse endringene skjer raskt og samspillet er komplisert, er det imidlertid vanskelig å f...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Effects of multiple stressors on coastal copepods: MULTICOP

Forurensning er en av vår tids største utfordringer for livet i havet. Effekter av miljøgifter samvirker med allerede eksisterende naturlige stressfaktorer som predasjon og næringstilgang. I MULTICOP undersøker vi effekten av kombinerte biotiske og menneskeskapte stressfaktorer på biologiske nøkk...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Norge har mer enn 100.000 km kystlinje, inkludert alle øyer og skjær, der kun en brøkdel av artene og naturtypene er kartlagt. Her finnes truede arter av sjøfugl og pattedyr, livsviktige naturtyper med ålegress, tang og tare som har betydning som karbonlagre, oppvekstområder og matfat for et rikt...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2020-2029

Location: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Dette er et lite prosjekt som inngår i et større europeisk prosjekt under JPI-oceans paraplyen, «Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters» (FACTS), koordinert av Universitetet i Aalborg. FACTS vil gi økt kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

SLUDGEFFECT: Life cycle effects from removing hazardous substances in sludge and plastic through thermal treatment

Akkurat nå sitter kanskje én du kjenner på toalettet og funderer på om de skal kjøpe en ny TV? Den samme personen har kanskje også tidligere på dagen tatt smertestillende for en ryggprolaps eller sin vonde skulder? Det vi ikke ser er at i samme tidspunkt starter denne personen flere prosesser...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital Water City in Norway

Vannsektoren er villig til å øke sin effektivitet samtidig som man tilbyr bedre og sikrere vannrelaterte tjenester relatert til mengde av og kvalitet på vannet som leveres innbyggere og andre kunder. Å finne de gode og robuste løsningene som samtidig tar hensyn til nødvendige krav og egenskaper e...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Kinesisk - Norsk samarbeid innen Biogeokjemi for økt kunnskapsbehov for en bærekraftig miljøforvaltning.

Hovedmålet er å legge til rette for et økt forskningssamarbeid mellom Senteret for Biogeokjemi i Antropocen (CBA), UiO, og utvalgte kontakter i Kina. De norske samarbeidspartnerne har brede kontaktnett i Kina innenfor biologi, geovitenskap og kjemi. For å få til en bærekraftig utvikling i Kina og...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

From Nunavik to Iceland: Climate, Human and Culture through time across the coastal (sub)Arctic North Atlantic

Symposium i Paris for NICH-Arctic og studenter og ansatte ved École des hautes études en sciences sociales, Paris. Tema: "Cultural and Literary Histories of the North". Lansering av to bøker fra prosjektet: Henning Howlid Wærp: "L Árctique de la littérature norvégienne" og Malan Marnersdóttir: "U...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Circular Alumina Production

CIRCALU akronymet står for CIRCular ALUmina produksjon. Målet med prosjektet er å se på mulighetene for kommersiell utnyttelse av resultatene av EU-prosjektet kalt ENSUREAL, i Norge. ENSUREAL-prosjektet handler om å utvikle en ny produksjonsprosess av alumina. Alumina er råmaterialet som brukes t...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

4TheWind: promotering av innovative planleggingsverktøy for offshore vind

Forsterkningsprosjektet 4TheWind er knyttet til Horisont 2020 prosjektet i4Offshore hvor SINTEF Ocean var prosjektleder for arbeidspakken "Offshore logistics and installation". Formålet med 4TheWind var å forsterke nytteverdien av planleggingsverktøyene som SINTEF Ocean (videre)utviklet i i4Offsh...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Det overordnede målet med JPI FACTS-prosjektet er å avklare hvordan MP beveger seg vertikalt i vannsøylen over tid, under velkjente hydrodynamiske forhold. FACTS er strukturert rundt et sett med prøvetakingskampanjer fra Tyskebukta til Svalbard, samt kystområder som Byfjorden i Bergen. Plastparti...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Strategisk plattform “Clean Energy Transition” Partnerskapet – co-ansvarlig for utforming av totalstrategien (SRIA)

SINTEF deltok i helhetlig utforming av Strategic Energy Research and Innovation Agenda - SRIA for Clean Energy Transition Partnerskapet (CETP) på vedne av norske interesser og i tett samarbeid med representanter fra OED og Forskningsrådet. CETP er videreføringen av SET Plan aktiviteten inn i Hori...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

HydrogenEnergi fra Raggovidda: MarkedsEtablering og -Sikring

Hermes-prosjektets utførelse ble sterkt preget av Covid-19-pandemien i 2020 og 2021. Mye av prosjektet skulle handle om møter og verksteder som ikke kunne lenger holdes av helsemessige grunner; arbeidet måtte raskt omstilles til aktiviteter forenlige med hjemmekontor. En viktig del av arbeidet v...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

NORMIND: NOrgewian Resources for MINimum Impact MINeral INdustry

NORMIND er en formidlings- og nettverksinnsats som kompletterer og utvider omfanget av H2020-prosjektet AlSiCal ved å nå og knytte norske aktører til AlSiCals vitenskapelige, teknologiske og forretningskonstellasjon. "AlSiCal: Towards sustainable mineral and metal industry: ZERO Bauxite Residue a...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, med påfølgende økning i temperaturekstremer og endring i n...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Green Hydrogen Initiative

Prosjektet baserer seg på de mest relevante resultater og informasjonen fra det FCHJU-finansierte REFHYNE-prosjektet og produsere formidlingsmateriell og aktiviteter spesielt rettet mot forskjellige norske interessenter fra den generelle befolkning, forsknings- og næringsaktører. Dermed vil prosj...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids in Norway

RESOLVD Norge siktet seg mot å overføre kunnskap og teknologi fra H2020-prosjektet RESOLVD til et bredt norsk publikum, spesielt med fokus på de identifiserte hovedbrukerne av RESOLVD-teknologien, Distribution System Operators (DSOs). Det ble arrangert en serie med tre interaktive nettverksted...

Awarded: NOK 0.81 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Evolutionary Demography Society’s 7th Annual Meeting

Mangelen på interaksjon spesielt mellom human-demografere og biologer var bakgrunnen for at organisasjonen «Evolutionary Demography Society» (https://www.evodemos.org/) ble etablert i 2013, med hovedsiktemål å skape en felles arena for forskere fra ulike fagdisipliner i bruken av demografiske an...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Beyond freshwater generation: Mineral extraction from seawater desalination brine and seawater greenhouse (SG) farming

Salt-Mine-prosjektet er en del av Belmont Forums Collaborative Research Action om bærekraftig bruk av havet og marine ressurser (SDG nr. 14 og Ocean-Decade). Prosjektkonsortiet samler syv partnerinstitutter og en rekke interessentorganisasjoner fra Somalia, Kenya, Sør-Afrika og Norge. Pågående fo...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Strengthening the regional approach to boost building integration of solar renewable energy systems

En multilateral regional strategi for å utnytte, kommunisere og formidle informasjon om resultatene fra prosjektet H2020 PVadapt skal utvikles og iverksettes for å sikre maksimal effekt både under og etter prosjektperioden. Målgruppen er alle som er involvert i, eller blir påvirket av, PVadapt-p...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia

Nedbørfattige tropiske skogområder, som millioner av verdens fattigste og mest marginaliserte mennesker er avhengige av, er blant verdens mest truede og forsømte økosystemer. Samtidig har kravene til disse skogenes areal- og økosystemtjenester økt med økende konflikt med hverandre. Mens fokus på...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Constraints to degradation of biodegradable plastics in terrestrial systems

Det er et økende fokus på plast, både som ressurs og som forurensning. Selv om det legges mye vekt på resirkulering, er bruk av resirkulert plast fremdeles liten i Europa. I denne sammenheng har en del klima- og miljøhensyn drevet fram ulike former for bionedbrytbar plast til ulike anvendelser. D...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Are rare earth elements emerging contaminants of concern in the marine environment in Norway? (ELEMENTARY)

De 15 lantanoidene danner sammen med yttrium de sjeldne jordartselementer og yttrium (REY). De er essensielt for det grønne skiftet og klassifisert som teknologikritiske elementer ettersom de brukes i mange produkter og applikasjoner, fra batterier, magneter, lyskildekomponenter, drivstofftilsetn...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben (KK) og snøkrabben (SK) er invaderende arter i Bar...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Pathways to food security, poverty alleviation and livelihoods through the implementation of farmers rights to crop genetic diversity

DIVERSIFARM har til formål å identifisere veier til matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling blant småbrukere i utviklingsland, basert på plantegenetisk mangfold. Mangfoldet av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk er en sentral faktor for bønders muligheter til å tilpasse ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Innovations in cumulative impact studies and applications to aid conservation and sustainable management of Reindeer in Scandinavia

De siste hundre årene har verden endret seg raskt som en følge av menneskelige aktiviteter. Klimaendring og effektene av dem er ofte på forsiden av nyhetene, og menneskelig arealbruk har forandret jordens overflate. For eksempel fungerer veier og jernbaner ofte som barrierer for ville dyr. Result...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Reuse of building materials - a user perspective

Prosjektet startet i april 2020 med et digitalt oppstartsmøte og en partnerworkshop med fokus på diskusjon om potensielle brukergrupper og byggevarer for ombruk som kan vurderes i REBUS (WP1). En systematisk litteraturgjennomgang ble utført (WP1) med tett samarbeid med en sommerstudent for å eval...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage