0 projects

RBGRUNPRIM-M-Res.bas.grunnbev.prim.- marin

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Primærnæring)

...

Awarded: NOK 327.6 mill.

Project Period: 2009-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

TEKMAR 2008

Havbruksklyngen er en viktig bidragsyter til norsk økonomi, og kan med økt teknologisk kompetanse og kapabilitet få økt økonomisk betydning i framtiden. Hovedfokus for TEKMAR er å sikre tilførsel av ny teknologisk kunnskap slik at bransjens etablerte og n ye produkter får et økt innhold av ny bes...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Safe Operations of Subsea Systems

Recent history has shown that the handling of subsea systems involves significant operational risk. Fishermen are, in fact, exposed to higher risk levels than most other occupational groups in Norway. The safety level in the offshore sector is in general higher, but better procedures and training...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BILATNAER-Bilat.samarb.m.N-AM,Kina,Jpn,I

Bilateral collaboration to make aquaculture structures more escape safe by utilizing full-scale testing facilities

The proposed project is for funding to arrange a workshop where a groupe of researchers from Nortway and the US meet to discuss ideas for a larger bilateral research program on escape related issues in the aquaculture industry worldwide, with special emph asis on problem related to a move towards...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

I prosjektet skisseres et todelt utviklingsløp for å nå hovedmålsetningen om å bidra til å øke konkurranseevnen i Norges brønnbåtnæring. 1) Situasjonsbeskrivelse og scenariebygging Lovverket stiller strenge krav til utslipp fra brønnbåter samt desinfeks jon av lasterom/rørsystemer, mens oppdret...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Møre og Romsdal

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Prosjektbeskrivelse VRI Oslo/Akershus

VRI Oslo/Akershus er en utvidelse av regionens strategier for å mobilisere næringsliv til forskningsbasert innovasjon i samhandling med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Prosjektet er forankret i Regionalt innovasjonsprogram (RIP), regjeringens stor bymelding, og inngår som en del av satsni...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Nor-Fishing Technology Conference 2008

Prosjektets formål er å arrangere en internasjonal fagkonferanse 11-12 august 2008 i tilknytning til Nor-Fishing messen 2008 (12-15. august 2008) innenfor fagfelt med relevans for messen. Årets konferanse er en videreføring av NFTC 2006 og intensjonen er en videreføring i 2010. Den faglige konfer...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Rettet formidling av forskningsresultater fra MAROFF-prosjekter.

For å stimulere til formidling av resultater fra forskningsprosjekter har forskningsprogrammet Maritim virksomhet og offshore operasjoner (MAROFF) åpnet for søknader om økonomisk støtte til arrangementer for forskningsformidling. Den foreliggende søknaden er et initiativ fra tre av MAROFFs prosj...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

UTRED-Utredning

Oppfølging av kartleggingene av marin FoU og havbruksforskning 2007

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisk klassifisering og sortering av fisk i trål

Formålet med prosjektet er å utvikle et elektronisk system som registrerer, klassifiserer og sorterer fisk i en trål uten å påføre fisken skade. Systemet vil gjøre det mulig å velge ut fisk som skal fanges og slippe fri fisk som er uønsket. Systemet skal baseres på billedanalyse metoder som Scant...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Feedserver - Fôringsteknologi for torsk i stor merd med fokus på svømmeblæreproblematikk

_Bakgrunnen_ for prosjektet ligger i hvordan torsk som art skiller seg fysiologisk fra laks og hva slags føringer dette legger for teknologien som kan nyttes i oppdrett. En av disse artsforskjellene er knyttet til svømmeblæren, som er åpen hos laks og luk ket hos torsk. Den lukkede svømmeblæren b...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av kostnadseffektive båter i aluminiumspaneler

Gjennom et tidligere prosjekt, Alumarin, har 5 mindre bedrifter som leverer bruksbåter i aluminium til fiskeri og havbruk og Fjellstrand som storleverandør av passasjerkatamaraner, i samarbeide med Sintef/NTNU og aluminiumsindustrien innledet en kostnadse ffektivisering av byggeprosessen hvor det...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Securing fish-farming technology and operations to reduce escapes (SECURE)

Solving problems related to escapes is dependent on a combination of research into several technological disciplines and biological knowledge related to the behaviour of fish in net pens. SECURE will address these challenges by bringing together expertise in structural engineering, hydrodynamics...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

OST-Øst-Europa-programmene

MAritime REsources of the BArents SEa: Satellite data driven monitoring in the context of increase of commercial efficiency of the fishery

The main objective of the four-year project is to advance our capability to monitor the Barents Sea maritime resources focusing on the increase of the commercial efficiency of the fishery. It is anticipated that implementation of the developed monitoring system will result in significant reductio...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

Utfordringene ved håndtering av havbrukskonstruksjoner øker ved at anleggene blir større og ved at produksjonen skjer på mer krevende og eksponerte lokaliteter. Kravene til fartøy og utstyr blir stadig større og en står nå i en situasjon der eksisterende fartøy og hjelpeløsninger har problemer m...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High resolution imaging and beamforming

This project aims at providing new knowledge in the field of imaging and beamforming for acoustic applications. The research shall be firmly established in real world data and thus based on measurements in the laboratory and on data from field experiments . The main contributing partner in the pr...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Intelligente transportsystemer i havbruk

Målsetningene i prosjektet er bestemt av to hovedutfordringer knyttet til transport ved havbruksanlegg: - Sikre verdier ved å redusere tap ved rømming og skade på anlegg. - Unngå konflikter med annen transportaktivitet i kystsonen Målsetningene er forran kret i to hovedutfordringer. 1) Sikring a...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Tverrfaglig innovasjonssatsing i Møre og Romsdal

To paradoks preger samfunnsutviklingen i Møre og Romsdal. For det første, her finnes noen av de mest moderne og fremtidsrettede næringsklyngene i landet, men befolkingen kjennetegnes ved lav utdanningsgrad. For det andre er det rekordlav arbeidsledighet i fylket, men ungdommen flytter i økende g...

Awarded: NOK 15.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

The Michelsen Centre for Industrial Measurement Science and Technology

Michelsensenteret for Industriell Målevitenskap og Teknologi (MIMT)er et tverrdisiplinært ressurssenter i instrumentering og måleteknikk innen petroleum, miljøovervåking samt fiskeri og havbruk. Sensorteknologiene som blir utvikla i prosjektene, er basert på akustikk, elektromagnetisme, optikk el...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CREATE - Centre for Research-based Innovation in Aquaculture Technology

CREATE, Senter for forskningsbasert innovasjon i Aquaculture Technology, ble etablert i 2006. Senteret ble grunnlagt av industrien og Norsk Forskningsråd gjennom finansieringsplan fra Senter for Forskningsbasert innovasjon (SFI) og ble drevet i åtte år til og med 2014. CREATE utførte forskning ...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2007-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Future catch platform for the Norwegian fishing fleet

The aim of the Strategic Institute Programme (SIP) is to further develop SINTEF Fisheries and Aquaculture as a national and international research institute within the field of fisheries technology. The programme will emphasize the development of energy e fficient fishing vessels, increased work ...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Utvikling og implementering av prosess-styringssystem (operasjonssentral) for fiskeoppdrettsnæringen (PISCADA)

Sammenkopling mellom teknologi og menneske ved hjelp av IKT-baserte trådløse nettverk har ikke vært gjort før innafor havbruksnæringa. En har operert med frittstående system som ikke har kommunisert med verken menneske eller med instrumentering på intelli gent vis. Heller ikke har en tenkt på opp...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Strategic collaboration between SINTEF Fisheries and aquaculture AS, the US Naval Academy (USA) and the Cawthron Institute (NZ)

We propose a strategic collaboration between researchers within SINTEF Fisheries and aquaculture (SFH), specifically from the aquaculture technology and marine resource technology divisions, the United States Naval Academy and the Cawthron Institute (New Zealand) to investigate some of the challe...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Optimization of bottom trawl gear with respect to energy consumption.

The increasing oil prices and the minimal pricing on catch are making energy optimization a topic of current interest for the bottom trawling industry. Experiments with different trawl configurations in order to optimize the gear are both costly and time consuming. The consequence is that in orde...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Wave and current loads on net panels and net cages

SINTEF Fisheries and Aquaculture (SFH) has over the last five years developed a numerical model (3dNet) of a three dimensional net structure exposed to waves and current. This activity has been financed by the Research Council of Norway through two projec ts: 3 Dimensional netpen movement and moo...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Integrated open seawater aquaculture, technology for sustainable culture of high productive areas

The aquaculture industry is diversifying and several species are produced. In Norway, salmon is the economically most important species, but several species are coming up. Combining species belonging to different trophic levels as fish, seaweed and mussel s may benefits of growing together. The f...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Enteric viruses in food and environmental samples.

Shellfish, drinking water and vegetables are known vectors of enteric viruses as they are prone to sewage contamination. Sewage contain all enteric viruses that circulate in the population and a study in different treatment plants in Norway showed high le vels of several enteric viruses in treate...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Viken

ERA-NET-ERA-NET

MARTEC - ERA-NET (ERAC-CT-2006-026101)

...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Ukjent Fylke

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Fra sjø til bord, bruk av TraceFish standarden til sporing av pelagisk fisk

EU Regulation 178/2002 krever at alle matvarer produsert i, eller eksportert til, EU må tilfredsstille ny produktkvalitetsstandard fra 01.01.2005. Tilsvarende krav gjelder i det amerikanske markedet. For å imøtekomme krav til produktdokumentasjon, både fr a myndighetene og fra markedet, kreves de...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Begroingskontrollerende tiltak i lakseoppdrett - løsninger for reduksjon av kobberbruk til impregnering av oppdrettsnøter (BEGROKONTROLL).

Begroing på oppdrettsnøter er et betydelig problem for marikultur verden over. I norsk lakseoppdrett er bruk av kobberbasert impregnering dominerende tiltak for å kontrollere begroing. Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å arbeid e for å redusere bruk av kobberbestandige...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage