0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

Logistic requirements, environment and costs

Hovedformålet med LIMCO (Logistics, Environment and Costs) har vært å bidra til kunnskap som vil øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningen fra godstransport med lastebiler ved å utnytte data om transport og logistikk som for noen år tilbake ikke eksisterte. I prosjektet har det pågått en...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Sustainable Food Platforms: Enabling sustainable food practices through socio-technical innovation

Med flere forbrukere som har tilgang til en internettforbindelse og med introduksjonen av pålitelige elektroniske betalingsalternativer, har matforsyningen over nett økt i Europa. Data fra Eurostat viser at i 2009 hadde 5 prosent av forbrukerne kjøpt mat på nett i løpet av de siste 12 månedene, i...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Zendera AS – Optimaliserer transportørens virksomhet ved å automatisere både administrasjon og beslutningsprosesser

Over 50% av lastebiltransportørene i Norge har en driftsmargin på under 5% mye på grunn av uproduktiv personell på kontoret, lav fyllingsgrad i bilen og lite effektive ruter. Ikke bare er dette dumt for transportørene, men også for samfunnet. Økt trafikk, klimagasser og veislitasje er en stor kos...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Chatbots supporting user loyalty to service providers

Det globale chatbot-markedet er spådd å vokse fra 900 millioner kroner i 2015 til 9 milliarder i 2024. I Chatbots for Loyalty samarbeider ledende norske forskere, næringsliv og chatbot-utviklere i et forsknings og utviklingsprosjekt støttet av Norges Forskningsråds BIA-program. Prosjektet har løp...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

TRANSPORT-Transport 2025

Digitalisation and mobility: Smart and sustainable transport in urban agglomerations (DIGMOB)

Prosjektet har undersøkt hvordan digitalisering kan bidra til at transportsystemet for personer og gods i urbane områder kan bli mer effektivt og miljøvennlig. Målet har vært å utvikle kunnskap om hvordan digitalisering av transportsystemet kan føre til økonomiske, miljømessige og sosiale forbed...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

GEOFENCING FOR SMART URBAN MOBILITY

Bakgrunnen for prosjektet var å undersøke nytten av å bruke geofencing for trafikkantstyring og trafikantinformasjon. Geofencing er metode for å digitalt kunne kommunisere med kjøretøy eller sjåfører. Teknologien er et lettfattelig og dynamisk hjelpemiddel som myndigheter kan ta i bruk for å regu...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12158 Mode Vivo - et innovativt sensorplaster til forebygging av dehydrering blant eldre

Dehydrering blant eldre er en global utfordring som er forbundet med alvorlige personlige helsekonsekvenser og betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. For å løse utfordringen trengs nye praktiske og nøyaktige metoder for å forebygge dehydrering. I tråd med dette utvikler Mode Sensors AS, i samar...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

TravelCompanion

De siste årene har det blitt rettet et større fokus mot universell utforming av kollektivtrafikk i Norge. Dette gjelder både med hensyn til av- og påstigning på kjøretøy, og fysisk utforming av holdeplasser. Dette prosjektet fokuserer på et annet område for å gjøre kollektivtrafikk mer tilgjengel...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestfold og Telemark

TRANSPORT-Transport 2025

Test & Training Center (TID) -Et test- og øvingssenter for transportsektoren med bruk av IKT for å fornye, forenkle og forbedre.

TID er et forprosjekt for å undersøke og evaluere om forutsetninger for å etablere et Test og Training Center i Åndalsnes. Åndalsnes ligger i Romsdalen med fjelltopper som perler på en snor. Mulighetene er mange i Romsdalen, både for deg som vil bestige høye topper, vandre innover fjellheimen og ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Møre og Romsdal

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ teknologi for vegbruksavgifter

Tenk deg en usynlig bompengestasjon. Du kjører igjennom og tollavgiften blir trukket fra kontoen din eller registret i abonnementet. Slike usynlige stasjoner kan settes opp over alt. Det er bare å trekke en strek eller slå en ring på et digitalt kart på pcen. Der vegene krysses av streken blir ti...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Integrering av e-handelsløsning i mobil markedsplass for varetransport

Carrycut ønsker å integrere en løsning for kjøp av varer i vår digitale markedsplass for varetransport. Hjemlevering er et voksende marked, men kundereisen er at kjøper først handler varen og deretter velger et transportalternativ. Transport kjøpes da i et lukket system og ikke på en åpen markeds...

Awarded: NOK 79,123

Project Period: 2018-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Machine Learning Models for the Surveillance of Physical Power Markets

For at kraftmarkeder skal bli velfungerende og levere lovet samfunnsøkonomiske fordeler, må de (blant annet) være fri for manipulasjon fra markedsaktørene. Et marked som er utsatt for manipulasjon, spesielt hvis dette er utbredt, lider av redusert effektivitet, lavere offentlig tillit og til slut...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Den nasjonale helseanalyseplattformen skal gi enklere tilgang til helsedata for forskning, på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Løsningen skal tilby enklere veilednings-, søknads- og analysetjenester for tilgang til og analyse av helsedata. Aktuelle datakilder for plattformen ...

Awarded: NOK 165.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mitigation of societal risks imposed by geohazards in a changing climate through digitalization

Nyere klimatrender har ført til at det norske samfunnet opplever ekstraordinære utfordringer. En av disse er hyppige og store hendelser innen geofarer, som jordskred, flomskred og snøskred. Klimaprognoser for Norge indikerer en økning i hyppigheten av utløsende hendelser for geofarer som ekstreme...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir Management

For å velge riktig utvinningsstrategi må man utvikle en kvalitativ forståelse av reservoaret og dets oppførsel, undersøke ulike brønnplasseringer, og vurdere forskjellige dreneringsstrategier. Høy regnetid for standard simuleringsverktøy begrenser muligheten til å systematisk utforske forskjellig...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Innovative hybrid energy system for stable power and heat supply in offshore oil and gas installation

Utvinning av olje og gass er en energikrevende sektor. Offshoreinstallasjonene bruker for det meste forbrenning av naturgass som kraftkilde for utstyr til utvinning, produksjon og prosessering av konvensjonell råolje og naturgass. Petroleumsindustrien står dermed for en stor del av Norges utslipp...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SIKRERE LOGISTIKK FRA FARTØY MED UBEMANNET LOGISTIKKHELIKOPTER

Arbeidspakke H3 er den eneste som har hatt aktivitet i 2021. Forskningsaktiviteten har forløpt noenlunde som forventet, men noe preget av Koronapandemien. Drift av lab har vært utfordrende på grunn av utsatte leveranser av spesifikt utstyr, men vi har fått gjennomført teoretisk arbeid og publiser...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Møre og Romsdal

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A novel adaptation strategy for forage production under wet growing conditions - robotization and high quality forages

Hovedmålet for GrassRobotics-prosjektet var å etablere et bærekraftig driftssystem for grovfôrhøsting i form av en lett robot med slåtte-, oppsamlings- og transportutstyr i kombinasjon med relevante frøblandinger som er egnet for mange høstinger i en lengre og våtere vekstsesong. Prosjektet unde...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Safety 4.0: Demonstrating safety of novel subsea technologies

Havbunnsteknologi er viktig for utvikling av norske petroleumsressurser og representerer en stor eksportnæring for Norge. Det forventes at 68 av 88 funn på norsk kontinentalsokkel vil bli bygget ut med en undervannsløsning. Drevet av behovet for kostnadsreduksjoner og vanskeligere driftsforhol...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart Sustainable Composite Products

CompDetect samler Hexagon Ragasco, Brødrene Aa og Steni med felles mål om å utvikle mer sirkulære forretningsmodeller for sine produkter i glass- og karbonfiber kompositt; materialer med svært attraktive egenskaper som høy styrke, lav vekt og god motstand mot korrosjon. Disse egenskapene gjør kom...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smart design and founding process for large sandcasted aluminium parts.

Prosjektet har som mål å få økt anvendelsen av store sandstøpte deler i aluminium ved å finne frem til nye og/eller forbedrede støpelegeringer, hvor resirkulert aluminium benyttes, samt utvikle bedre og mer forutsigbare prosesser for støping og etterbehandling av store deler. Prosjektet er et sa...

Awarded: NOK 12.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Innlandet

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr

Det er utviklet verktøy for vurdering av nye prosjekt/produkt og hvilken innvirkning det vil ha på kapasitetsutnyttelse/flaskehalser. Prosjektet har også gitt en anbefaling i forhold til valg av verktøy for praktisk kortsiktig planlegging i denne type bedrifter (Lav-volum/høy variasjon eller Asse...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Smart styring av næringsbygg med lokal strømproduksjon

I Smart Nærstrøm har vi utviklet logikk, programvare og produkter for å styre strømforbruket i bygg med komplekse energisystemer på en måte som sparer både strøm og penger. Viktige momenter for å oppnå dette er å lage programmer som kan lage prognoser på hvor mye strøm bygget vil forbruke og prod...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Dynamics Of Floating Ice

Polare områder, særlig Arktis, har fått økt oppmerksomhet innen forskning de siste 10 år. Klimaendringer og i parallell teknologiske nyvinninger gir nye muligheter i disse sårbare områdene for menneskelig aktivitet, inkludert bærekraftig utvikling av råvarebasert industrier, havbruk, turisme og k...

Awarded: NOK 12.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Engineering speed modelling of realistic fatigue for all the individual turbines in wind parks by representative pre-calculations

Vindparker er svært kompliserte systemer. En vindpark består av mange turbiner hvis oppførsel er avhengig av været og de andre turbiner i vindparken. Slitasje på forskjellige turbiner i en vindpark kan variere mye. Noen turbiner vindpark kan for eksempel bli utslitt etter 20 år, mens andre har ma...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FinAI: Artificial Intelligence tool to monitor global financial markets

Profesjonelle investorer jobber i en tilstand der de sliter med å håndtere de enorme mengdene av informasjon. Mye av informasjonen kommer fra helt nye kilder, som transaksjonsdata, geolocation data og webscraped data. Dagens verktøy evner ikke å prosessere disse mengdene informasjonen på en effek...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Wide Frequency Range Damping Solutions for Offshore Wind Turbines

Vindturbin-understell er utsatt for laster med et bredt spekter av frekvenser. Turbintårn og understell har mange egenfrekvenser. Flytende understell har egenfrekvenser som er mye lavere enn på de bunnfaste på grunn av flyterens bevegelse i vannet. Dette gir en design-utfordring med mulige resona...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Data Space (MDS)

Mer og mer digitale skipsdata produseres ombord på skip, fra økt digitalisering og rimeligere sensorteknologi men også fra verft, utstyrsleverandører, interesseorganisasjoner, klasseselskap og myndigheter. For å kunne gjøre nytte av disse dataene ønsker nye tjenesteleverandører å tilby nye funksj...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Module-Aware Modeling and Assessment of Performance of Interconnected AC/MTDC Power Grids

Multiterminal likestrøms transmisjon (MDTC) har i dag utviklet seg til å bli den mest relevante teknologien for bruk i energi transport over lange distanser via kraftkabler. MTDC er derfor forventet å bli en standard komponent i fremtidige kraftnett i Europa og Japan blant annet som et ledd i å s...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage