0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does...

Awarded: NOK 71,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Zhu Hao

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Hu Changfeng

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Zhang Yu

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Peng Guicang

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Rogaland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Liu Zheng

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Li Yue

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Porous Media Laboratory, Porøse-medier laboratoriet

Porøse media er faste materialer som er full av hull. Hvis disse hullene henger sammen, kan væsker eller gasser strømme gjennom dem. Hvordan de gjør dette utgjør porøse mediers fysikk. Når det er flere ikke-blandbare væsker som konkurrerer om de samme porene og det er overflatespenning mellom væs...

Awarded: NOK 148.1 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Zhang Bing

...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR)

FAIR har som mål å gjøre banebrytende forskning på hvordan å adressere ulikheter i samfunnet. Senteret er et langsiktig samarbeid mellom forskergruppene The Choice Lab (TCL) og The Center for Empirical Labor Economics (CELE) ved NHH. Siden oppstart i august 2017 har FAIR hatt stor aktivitet. S...

Awarded: NOK 167.0 mill.

Project Period: 2017-2027

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Living Integration: at the Crossroads between Official Policies, Public Discourses and Everyday Practices

Prosjektet har utviklet ny kunnskap om integrering i norsk sammenheng. Det har utforsket erfaringer, praksiser og forståelser knyttet til det å innlemme og det å bli innlemmet som innvandrer og innflytter i et nytt samfunn. Kunnskap om hvordan integrering som et komplekst samfunnsfenomen kan virk...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

First Postgraduate Colloquium on Frontiers of International Environmental Law

Frontiers in international environmental law are key in guiding how States implement their transformation in response to climate change. This area addresses directly the call for research on adaption in the form of expanding climate rights and legal responsibilities. The recent adoption of a new ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Acoustic Cluster Therapy (ACT) for improved treatment of cancer and brain diseases

Kjemoterapi gitt alene eller i kombinasjon med strålebehandling eller kirurgi, er en vanlig kreft-behandlingsform. Et stort problem ved kjemoterapi er å få tilstrekkelig cellegift inn i svulsten og unngå at friskt vev ødelegges. Behandling av sykdommer i hjernen som for eksempel hjernesvulster el...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ISA RC52 Interim: Change in Professions and Professionalism?

Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus er blitt anmodet av styret i forskningsgruppen for profesjonssosiologi i den Internasjonale sosiologforeningen om å arrangere interimkonferansen våren 2017. Senteret ønsker å påta oss dette arrangementet. Konferansen er planlagt 8-10 j...

Awarded: NOK 91,000

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Maintenance Manager

Vedlikeholdsplanlegging utføres vanligvis manuelt i jernbanesektoren. Det er tidkrevende og komplekst, for det finnes mange ulike vedlikeholdsoppgaver og mange ting som skal klaffe. Verkstedet må ha riktig personell, inventar og spesialutstyr tilgjengelig. Dessuten må vedlikeholdet gå minst mulig...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

10th International Conference On Middle English

The University of Stavanger has agreed to organize the tenth International Conference on Middle English (ICOME) in Stavanger 30 May - 2 June 2017. ICOME is an international conference that has been arranged since 1994 at intervals of two or three years. The conference has previously been arran...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2017

Ocean Week 2017 har som tittel "Unraveling the unmanned". Konferansen vil sette fokus på automasjon i havrommet og hvordan det vil bidra til å utvikle maritim transport, havbruk, mineralutvinning og operasjoner i krevende miljøer. Nye teknologiutviklinger vil settes i et samfunns- og bærekraftspe...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Assessment for Learning

Assessment for learning: Prosjektets mål er å undersøke hvordan en organisasjonens vurderingskultur ser ut. Det skal bidra til å støtte studenters læring gjennom en bevisstgjøring av at læring begynner med å planlegge en god vurderingsform og gode vurderingsprosesser samt evaluering av undervisni...

Awarded: NOK 36,999

Project Period: 2017-2018

Location: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

Macro- to Micro-climate: An empirical validation of a novel multifaceted climate downscaling framework using Norwegian climate data.

Changes in climate impact upon vegetation dependent ecosystem functioning (structure and dynamics) and in-turn on the ecosystem services on which human societies depend. The scale at which climate impacts upon plant species interactions and functional processes is relatively fine-scaled (ca. <100...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International Project Office for Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR)

Prosjektet Integrated Marine Biosphere Research (IMBeR), tidligere prosjektet Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IMBER), er et globalt miljøforskningsinitiativ. I løpet av de første 10 årene har IMBeR forbedret forståelsen av mulige marine miljøeffekter av globale endringer...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Neurorehabilitation- how plastic is the human brain? What promotes motor learning and cognitive function in rehabilitation?

Objectives of the project The primary aim is to share knowledge of how to promote and optimilize motor learning and cognitive function in neurologically disabled persons.We invite to an international seminar where leading neuroscientists from home and abroad can present their research and discuss...

Awarded: NOK 18,723

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Systematisk observasjon i pedagogisk forskning - Europeisk workshop om systematisk klasseromsobservasjon.

Målet med workshopen var å bidra til å styrke kompetansen innen systematisk observasjon i klasserommet. I tillegg ønsket en å bidra til økt kompetanse på sentrale områder innen systematisk observasjon som forskingstilnærming. Ved å invitere både nasjonale og internasjonale forskere til workshopen...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Engaging the Norwegian research and policy community in international reporting on biodiversity and ecosystem services

FN's Naturpanel har til formål å øke kunnskap om og forståelse av naturen og naturgodenes uunnværlige betydning for liv, helse, og velferd. Naturpanelets rapporter tar pulsen på naturen; de undersøker tilstand og trender i biologisk mangfold, økosystemer, og naturgoder; de kartlegger de bakenforl...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BACK AND NECK PAIN RESEARCH FORUM, OSLO 2017: the 15th International Forum on Back and Neck Pain Research in Primary Care.

Rygg- og nakkesmerter er den sykdommen/plagen som rammer flest og koster mest både i Norge og i et globalt perspektiv. Mesteparten av behandlingen foregår i primærhelsetjenesten av ulike faggrupper, slik som allmenpraktiserende leger, fysioterapeuter, kiropraktorer mm. I Norge er det mange forske...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nordic Research Symposium on Science Education 2017: Evidence-based development in science for schools and teacher education

NFSUN 2017 Nordisk forskersymposium i Naturfag (NFSUN) er en nordisk konferanse som avholdes hvert tredje år. Konferansen presenterer og diskuterer resultater fra naturfagdidaktisk forskning, søker å koble forskning og utvikling, og er rettet mot alle nivåer i utdanningssystemet. I tillegg fun...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

INAS 2017. Conference of the International Network of Analytical Sociologists

The Conference of the International Network of Analytical Sociologists (INAS 2017) will take at University of Oslo on June 8-9, 2017. The annual conferences in analytical sociology are arranged by an international network of academics. The conferences take place at European and North American u...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

IAPT Conference 2017

Konferansens hovedidé er å stimulere den faglige diskusjonen om hva endring (Reforming) kan bety innenfor praktisk teologi. Den første keynote-foreleseren er en internasjonalt anerkjent forsker fra Brasil som nå underviser i Chicago. Han vil introdusere konferansens hovedtema. Tradisjonelt tenker...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Lecithin-cholesterol acyltransferase (LCAT) deficiency - from pheonotype to genotype and beyond.

Det er i år 50 år siden den første pasienten med familiær lecitin-kolesterol-acyltransferasemangel (familiær LCAT-mangel) ble oppdaget på Rikshospitalet, og neste år 50 år siden Kaare R. Norum og Egil Gjone publiserte den første familien med denne sykdommen. Symposiet er en markering av dette jub...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Årlig forskningskonferanse i European Organisation for Caries Research (ORCA) i juli 2017 i Oslo, Norge

Avdeling for kariologi og gerodontologi ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo vil i 2017 arrangere den 64. ORCA Conference (European Organisation for Caries Research). Konferansen arrangeres hvert år i Europa, med unntak av 2005 og 2012 hvor den fa...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometry and Algebra of PDEs International Conference at the Gateway to Arctic

Geometry and Algebra of PDEs International Conference at the Gateway to Arctic. Location/Date: University of Tromsø - The arctic university of Norway, June 5-10 2017. Konferansen samlet både veletablerte forskere og forskere i begynnelsen av sin karriere til å diskutere nyere fremskritt innen f...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku