2,078 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Outcomes of Instrumental Tuition and Playing in an Ensemble - Teaching Music in Cooperation Between Primary and Music Schools (OutMus)

I OutMus forsøker vi å forstå bedre hvordan forskjellige former for musikkundervisning påvirker eleven. I grunnskolens rammeplan er noen av målene for musikkundervisningen at eleven skal både oppleve, reflektere, forstå og deltar i musikalske aktiviteter. For å nå disse målene er læringsutbytte i...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rehearsing Teaching Professionally (ReTPro) – Building Purposeful Teaching Repertoires to Bridge Theory and Practice in Teacher Education

ReTPro (Rehearsing Teaching Professionally) har som overordna mål å bidra til å etablera ei grunnskulelærarutdanning der lærarstudentane får høve til å øva på å vera den fagleg utøvande læraren, også når dei er på campus. Lærarstudentane vekslar mellom å øva på, utøva, undersøkja og reflektera ov...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

INTERACT: Enhancing upper secondary students’ engagement and learning through video-based professional development on teaching interactions

INTERACT handlar om samhandlinga mellom lærarar og elevar i vidaregåande opplæring (vgo). Målet er å utvikle og evaluere eit nettbasert kompetanseutviklingstiltak for lærarar som kan bidra til å styrke lærar-elevinteraksjonar. Ved å styrke lærar-elevinteraksjonar kan engasjementet og læringa til...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Shared Reading Practices in Early Childhood Education and families for Language Learning and Literature experiences

SPrELL skal støtte flerspråklige barns litterasitets- og andrespråksutvikling, motivere omsorgspersoner og barnehagelærere til å lese sammen med barn - i digitale bøker på flere språk - og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. Overordnet mål i SPrELL er å øke kvalit...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Adult Acquisition of Norwegian as a second language

Målet med ALAN-prosjektet er å bidra til å utvikle kunnskap om korleis immigrantar med låg utdanning frå heimlandet utviklar kommunikative ferdigheiter på andrespråket norsk. I Noreg utgjer innvandrarar utan høgare utdanning frå heimlandet den største gruppa av deltakarar i det offisielle statleg...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mangfoldsledelse i tverrkulturelle bærekraftige industriprosjekter

Effektiv mangfoldsledelse anses som en forutsetning for suksess i bærekraftig utvikling innen den kunnskapsbaserte økonomien i konkurranseutsatte markeder. God mangfoldsledelse innebærer utvikling av kunnskap og lederstil, og styrking av kommunikasjonsferdigheter for lederne. Mangfoldsledere må v...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Next generation hydrogel for bone tissue engineering

Behandling av skjelettdefekter er en stor samfunnskostnad, og med en økt andel eldre i befolkningen øker behovet for behandling betraktelig. Det gir en stor etterspørsel for nye og bedre medisinske produkter, helst gjennom minimalt invasive metoder for kortere sykehusopphold. Samtidig begrenser d...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

When Robots meet the Nordic model: job creation, destruction or retraining? (RoboNord)

Formålet med dette prosjektet er å undersøke virkningen av robotisering på ferdighetskrav og arbeidsmarkedsutfall for både bedrifter og enkeltpersoner. Vi vil studere disse effektene både på individ- og bedriftsnivå. For å fange opp overveltningseffekter av robotisering vil vi også gjennomføre an...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hjemmesykehus for voksne pasienter

PhD- prosjektet utforsker ulike forhold ved hjemmesykehus for voksne pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling, hvor samhandling mellom sykehus og kommune og bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging er sentrale elementer. I hjemmesykehus ytes spesialisthel...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Møre og Romsdal

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 18 SINTEF (2021-2023)

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Metoder og teknologikonsept for kontroll av geosmin og andre odør-forbindelser i RAS-systemer for matfiskproduksjon

Ved oppdrett av matfisk på land kan vann være en begrenset og kostbar ressurs. Mange landbaserte anlegg baserer seg derfor på teknologi hvor vannet resirkuleres, såkalte Resirculating Aquaculture systems (RAS). RAS-anleggene har omfattende systemer for vanrensing, men erfaring viser at det likeve...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Møre og Romsdal

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematics, Science and Computational Thinking (MASCOT)

Algoritmisk tenkning (AT) regnes som en viktig kompetanse for det 21. århundre. Å arbeide med AT er å utvikle analytisk og kritisk tenkning, kreativitet, problemløsingsevner samt innsikt i vitenskapelige praksiser. Disse ferdighetene er avgjørende for læring og demokratisk deltakelse i samfunne...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Industrial Internet of Things based Smart Warehouse Management System

IIoT-basert smart lagerstyringssystem Prosjektet har som mål å utvikle et smart lagerstyringssystem til bruk for Equinors nye flytende produksjonsskip Johan Castberg. Tanken er at et slikt system skal effektivisere og modernisere Equinors lagerfunksjoner. For å kunne realisere et slikt lag...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bærekraftig forvaltning av genetisk mangfold i avlsprogram med genomisk seleksjon for gris

Den første artikkelen skal ta for seg hvordan tradisjonell innavl målt etter stamtavler og slektskap på papiret forholder seg til genomiske metoder å måle innavl på. Vi vet at to søsken med samme foreldre i teorien deler 50 % av genene, men i virkeligheten kan de dele en større eller mindre andel...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Innlandet

NAERINGSPH-Nærings-phd

New Technologies and Methods for Ultrahigh and High Resolution 3D Seismic Characterization of the Shallow Subsurface

Prosjektets målsetning er å utvikle nye tredimensjonale (3D) høyoppløselige avbildningsløsninger for karakterisering av undergrunnen i fjorder og kystnære miljø. Det nåværende markedet for grunn avbildning er dominert av høyoppløselig todimensjonal (2D) teknologi. Som et resultat av dette er geol...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway Modul 2: Explaining socioeconomic outcomes and cultural adaptations in early adulthood

The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) er en kvantitativ longitudinell studie av langsiktige økonomiske og kulturelle integrasjonsprosesser blant unge med og uten innvandrerbakgrunn. I CILSNOR Modul 1 ble det i 2016 gjennomført en survey blant førsteklassinger i videreg...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

How to improve Cyber Security performance by researching human behavior and improve processes in an industrial environment.

Å lese en standard om cybersikkerhet er en krevende oppgave, fagområdet er stort og nytt for mange innen prosess- og produksjonsindustrien. Det at tema er vanskelig, omfattende og nytt skaper inngangsbarrierer for selskaper eller personer som skal starte sin reise inn i det relativt nye fagfeltet...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: TRALL - building a sustainable commercial future for the song-app that brings people together

Trall er en sang-app for barn, ansatte i barnehager og skoler og familier. Trall har den gode musikkopplevelsen i fokus, og skal gjøre det lett og inspirerende å synge, enten du har sunget mye eller lite før. Ved å kombinere innovativ teknologi med musikk-, kunstfaglig og pedagogisk metodikk, øns...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Precision microbiome profiling in diagnosis and disease prediction in inflammatory bowel disease

Dette nærings-ph.d.-prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og Bio-Me, hvor vi skal studere mikrobiota hos pasienter med inflammatorisk tarmssykdom (IBD). IBD brukes til å beskrive to tilstander, ulserøs kolitt og Crohn?s sykdom, som begge karakteriseres ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NIBIO (2021-2023)

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NGI (2021-2023)

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Skole i Verden: nettverk for tverrfaglig samarbeid i utdanning for bærekraft

Skole i Verden er et konsept og et nettverk rettett mot å støtte samarbeid på tvers av norske skoler og utenfor skole aktører (lokal samfunnsaktører, næringsliv, osv), med fokus på bærekraftig utvikling. Skole i Verden bygger på og videre utvikler erfaringer og verktøy skapet under H2020 SEAS pro...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RObot Supported Education for children with ASD

Barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) kan ofte ha utfordringer med å utvikle god kommunikasjons- og sosiale ferdigheter. I ROSA-prosjektet skal sosiale roboter brukes som et hjelpemiddel for å lære disse elevene språk- og kommunikasjonsferdigheter kombinert med sosiale ferdigheter. Sosiale ro...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NGI (2021-2023)

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 4 NORCE (2021-2023)

...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Understanding Polymerizable Tracers for Quantifiation of Variable Flows

RESMAN-teknologien fokuserer på overvåking av olje, vann og gass i produserende brønner ved bruk av vår unike prorietære intelligente sporstoffer inkorporert i en polymermatrise. RESMAN teknologi gir en lavpris- og lavrisikoløsning for å få en langsiktig overvåkning i hva som flyter hvor, hvor my...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

OEES: The Oslo Early Education Study. A Collaborative and Knowledge-building Project

Hvordan kan barnehager i flerspråklige områder bli enda bedre til å støtte barns språkutvikling? Det skal vi forsøke å finne ut av i kompetanse- og samarbeidsprosjektet The Oslo Early Education Study (OEES), eller Språksterk 1-6 som vi kaller prosjektet på norsk. Prosjektet er et samarbeid mello...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

European Universities Outreach

Universitetet i Bergen deltar i den europeiske universitetsalliansen Arqus sammen med universiteter i Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova and Vilnius. FORSTERK-prosjektet bygger på H2020 Arqus R.I. prosjektet som har som mål å addressere globale samfunnsutfordringer gjennom økt felles forskning....

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to the Profession (STEP): Becoming a professional teacher

STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer Høsten 2022 starter de første nyutdannede lærerne med 5-årig masterutdanning å arbeide i grunnskolen. Utdanningens formål er å gi studentene kunnskap om forskningsbasert skoleutvikling og økt fo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mechanisms and mode of action for probiotic enhancements in Atlantic salmon.

Norge er verdens største produsent at atlantisk laks. En av hovedutfordringene er sykdom, som begrenser industriens vekst. For å kontrollere og begrense sykdom er nye tilnærminger til fiskehelse helt nødvendig. Mikrobiota har et velkjent potensial til å hemme patogener, men er sjelden brukt som...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo