0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

FoU av energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi gjennom Pureclean prosjektet.

Kjemi AS har gjennom store deler av 2013 og 2014 forberedet seg til et hovedprosjekt inn mot de større støtteprogrammene til Forskningsrådet. Med svært positive preliminære tester og tilbakemeldinger fra mulige samarbeidspartnere som ConocoPhillips, Stato il, Norwegian Oilfield Supply osv - er Kj...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil spills in ice-covered waters: Risk and response evaluation based on X-ray micro-tomography of sea ice

The interest in Arctic oil deposits is presently increasing, as the ongoing climate change implies easier accessibility of the region. To evaluate the environmental risks of oil exploration in ice-covered waters, oil-ice interaction has to be properly und erstood. Of particular interest is the si...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forprosjekt for utvikling og dokumentasjon av sanntids miljøovervåkning med biosensorer

Sanntids miljøovervåkning med siste generasjon biosensorer knytter sammen miljørisikovurdering med miljøovervåkning på en ny måte, da de begge benytter samme metoder. Miljørisikovurderingene (ERA) for nye kjemikalier og potensielt miljøskadelige utslipp e r basert på fitness parametere (populasjo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heavy metals bioremediation - Brazil/Norway cooperation

Bioremediation is a waste management technique that involves the use of living organisms, mainly microorganisms, to detect, degrade or remove pollutants. Specifically, the wastewater produced from O&G installations and petrochemical plants is a key focus area due to strict regulation. Effluents...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled processes in gas hydrate disassociation

Gasshydrater er faste stoffer som på atomær skala består av et "bur" av vannmolekyler rundt et gassmolekyl, som for eksempel metan eller karbondioksyd. De finnes naturlig i artiske regioner og langs kontinentalsokkelen, og det er mer hydrokarboner låst i gasshydrater enn i alle andre kjente kilde...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oljedeteksjonssystemer (radar, satellitt, IR, pipeline etc ), hva er egentlig ytelsene ? En multidimensjonal objektiv tilnærming.

Dette foreliggende prosjekt går direkte på tre av hovedtemaene i Petromaks 2 programplanen for 203-2020 (Tema 1 Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi, Tema 2 Leting og utvinning og Tema 4 Fremtidens teknologi) ved å fokusere på nåværende status innen sikkerhetskritisk teknologi ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles

For å redusere global oppvarming, har Norge i likhet med EU satt seg som mål å redusere CO2 utslippet med 40 prosent innen 2030. Få klimatiltak gir større CO2 kutt per brukte krone enn energieffektivisering. Utstyrskostnad er ofte tjent inn innen et par år grunnet sparte driftskostnader fra mindr...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Rensing av olje i produsert vann ved bruk av GIAMAG sin magnetteknologi.

Rensing av olje i produsert vann Produsert vann er i volum det største avfallsproduktet fra produksjon av olje og gass. Bare på norsk sokkel ble det i 2012 sluppet ut 131 millioner m3 oljeholdig produsert vann, en økning på 1,5 % fra året før. Utslipp av produsert vann er den kilden som tilfører ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Møre og Romsdal

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Biota Guard - getting in position for a full scale leak detection pilot project

Biota Guard has gone through a structured 4-stage technology qualification process with Shell. The company came through successfully in the final stage ("Deploy") in September 2013 and secured a contract in early 2014 ("Draugen Field Adaptation Study") f or assessing leak detection solutions on ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nye, bærekraftige produkter mot biofilm og korrosjon i petroliumsindustrien

Biofilm i alle deler av petroliumsindustrien bidrar store utgifter gjennom korrosjon (microbiologically influenced corrosion, dvs MIC) og redusert gjennomstrømming. Biocider som i dag brukes mot biofilm er lite bærekraftig og reguleres stadig strengere D et er derfor et sterkt behov for nye, bær...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deteksjon av akutt forurensning uavhengig av sikt, lys og værforhold

Aktivitetsforskriften, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs, stiller krav til at en operatør skal etablere fjernmålingssystem for å sikre at akutt forurensning raskt blir oppdaget og kartlagt. I denne sammenheng skal "fjernmålingssystem" tolkes som et system som uavhengig av sikt, lys og...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

An advanced software tool for holistic environmental impact assessment that fulfills the needs of integrated management

Når nye områder skal åpnes for olje og gassutvinning er det viktig å kunne forutsi mulige samlede effekter og konsekvenser på marine økosystemer. Vi trenger derfor sofistikerte modeller for å simulere mulige utfall av eventuelle oljeutslipp. Det er spesie lt viktig å kunne si noe om effekter av o...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikle en ny generasjon passiv varmeveksler for oljeindubasert på naturlig konveksjon.

Subsea varmevekslere er viktige bestanddeler av subsea gasskompresjonsmoduler og andre prosessmoduler og produksjonssystemer subsea. Varmeveksler/kjøler brukes bl.a. for å kjøle olje, samt ifm. gasskompresjon for å kjøle ned utgående gass når designtemper atur overskrides. Det er stor etterspørse...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Application of metal-oxide nanoparticles for oil-spill remediation in cold and Arctic Environments.

1. The project PETROCLEAN evolves on developing an environmental remediating agent for petroleum pollution in environmental disasters, as these are a central part associated with risks in the petroleum sector. The nature of petroleum disasters is long-ter med critical. With current state of the a...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Industrial and commercial verification of novel method for blowout prevention and handling by improved wellbore positioning

Prosjektets mål: Teknisk og komersiell verifisering av ny metode for forbedret informasjon om borehodeposisjon under boring. Det er stor risiko forbundet med boreoperasjoner offshore, tildels på grunn av begrensninger dagens løsninger for borehodelokalis ering. De fleste metoder brukt i dag mang...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt system for deteksjon av maritim oljeforurensning

ISPAS AS har testet muligheten om en spesialutviklet radar kan detektere oljesøl på stille hav. Forsøkene ble gjennomført september 2013 med godt resultat og viser således at det er mulig å oppfylle § 57 Fjernmåling av akutt forurensning, i Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirks...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Bringing "OilShaver" to market II

OilShaver er et høyhastighets (>2 knop) oljespilloppsamlingssystem som opereres fra et enkelt fartøy uten bruk av paravaner eller andre spredingsinnretninger. Systemet har bevist sin funksjonalitet i Wendy Schmidt Oil Spill X Challenge konkurransen i USA der vi samlet opp 8,5 tonn olje på ett mi...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt: Gas/Liquid Separation of Gas for Re-Injection

Det skal forberedes en søknad til DEMO 2000 pilotprosjekt for å bygge og installere scrubber/separator til oljefelt. Oljefeltene benytter produsert gass til å øke trykket i feltet. Gassen pumpes tilbake ned i feltet på opptil flere plasser omkring der o ljen utvinnes. Rørene som frakter gassen ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanocellulose Production in a holistic Biorefinery approach

Målsettingen i NaProBio-prosjektet var å utvikle en ny og innovativ produksjonsprosess for cellulose nanofibriller (CNF) til bruke i petroleumsindustri. Produksjonsprosessen inkluderte alle trinn fra treflis til CNF. Videre skulle den utviklede prosessen gi grunnlag for bygging av et demonstrasjo...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seasonal variation in sensitivity of krill to oil

Økt olje- og gassaktivitet i Nordområdene vil føre til økte utslipp av produsert vann med olje. Krill er nøkkelorganismer i tempererte og arktiske økosystemer. Derfor er det viktig å undersøke hvordan krill påvirkes av oljekonsentrasjoner som er relevante for produsert vann utslipp fra oljeplattf...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE

Tynne oljefilmer som dannes ved utslipp av oljekondensater, lette råoljer og raffinerte oljeprodukter, er en økende utfordring i norsk oljevernberedskap. Denne utviklingen skyldes økt produksjon av kondensat og lette råolje samt risiko for undervannsutblåsninger på norsk sokkel. Videre er det en ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Cooperation and sharing: Environmental R&D network between Norway and Brazil

IRIS Biomiljø has completed the second and final year of the Petromaks2 ISP project "Cooperation and sharing: Environmental R&D network between Norway and Brazil". The original main objective was to develop an efficient, integrated and balanced Norwegian-Brazilian cooperation network in the areas...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessment of long-term effects of oil exposure on early life stages of Atlantic haddock using state-of-the-art genomics tools in combinatio

Formålet med dette prosjektet er å studere langtidseffekter av lavdose oljeeksponering på hyseegg og larver. Det skal undersøkes om det finnes utviklingsstadier som er spesielt følsomme for eksponering. Dette prosjektet designer eksponeringsforsøk ut fra realistisk blow-out eksponeringsscenario m...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Experiments on waves in oil and ice

I prosjektet "Experiments on waves in oil and ice", koplingen mellom bølger, olje og is vil bli undersøkt. Dette innbefatter evnen til å detektere forskjellige aspekter ved overflaten, slik som mengden av olje/is og visko-elastisitet, kun ved observasjon av overflatebølger. Dette fungerer også mo...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New technology and methods for mapping and monitoring of seabed habitats

Oljeindustrien ekspanderer nordover, og det er flere eksempler på leteboring i områder med sårbare havbunnshabitater (OSPAR-habitat), som kaldtvannskorallrev og svampesamfunn. På bakgrunn av dette har miljømyndigheter i Norge og EU satt krav til habitatskartlegging før og etter boreoperasjoner fo...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SIMCOFLOW - A FRAMEWORK FOR COMPLEX 3D MULTIPHASE AND MULTI PHYSICS FLOWS

Prosjektet SIMCOFLOW har utviklet en numerisk og fysikk-basert simuleringsmetode som gjør det mulig å simulere effektiviteten av oljelenser under opprensing av oljesøl etter ukontrollert utslipp til havet. Metodene vil kunne anvendes til å optimalisere selve utformingen av oljelensene, samt styre...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forskningssamarbeid Norge Brasil gjennom Instituto SINTEF do Brasil

Det har lenge vært en uttalt politikk fra både norsk og brasiliansk myndighetsside å etablere et bilaterlat FoU samarbeid mellom de to landene. Begge land har en lang kystlinje og betydelige olje og gass reserver og begge har en sterk ambisjon om å utvikl e en kunnskapsbasert industri knytte til ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A unit for automatic detection and reduction of produced water

Uønsket vannproduksjon er en av de største utfordringene oljeindustrien har i dag og kan i sin ytterste konsekvens bety tidlig stenging eller plugging av brønner. En reduksjon eller utsettelse av produsert vann som kan gi økt levetid for brønnen vil derfor være av stor verdi for operatørselskapen...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Vulnerable habitats and species in petroleum resource management: impact of sediment exposure on Arctic sponge grounds

Exploration for oil is moving further northward into areas previously covered in Arctic Sea ice. Ares in northern Norway are well known to science for their large aggregations of sponges (i.e. sponge grounds) and more recently have been classified as vulnerable habitats by UNEP. Increased petrole...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for Arctic Petroleum Exploration - ARCEx

Hovedvisjonen til ARCEx er å redusere risiko knyttet til arktiske petroleumsaktiviteter. For å utføre forskningen har det blitt dannet et konsortium som består av 9 akademiske partnere, 6 brukerpartnere, og en partner fra myndighetssiden. Omlag 230 fagfellevurderte publikasjoner har blitt publise...

Awarded: NOK 75.2 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku