0 projects

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Cruiseturisme langs norskekysten: økt verdiskaping for land- og sjøbaserte reiselivsvirksomheter

Norge har i de senere år opplevd en sterk økning av cruiseturisme langs norskekysten og Svalbard der både Hurtigruten, andre nasjonale og internasjonale cruiseaktører har utvidet sitt tilbud. Rapporten ?Gjesteundersøkelse for cruiseturisme? (Grontmij/ Car l Bro, 2010) viser for eksempel at en i p...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Ukjent Fylke

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Network Conference on Product Life Extension: Knowledge Transfer between Clothing and Consumer Electronics

The point of departure in this conference recognizes product obsolescence as one of the primary contributing factors for the current level of waste generation and material extraction. Despite the documented benefits associated with obsolescence, we emphas is product life extension as a deterrent ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Managing resource and area conflicts in the coastal zone, exemplified by cod on the Skagerrak coast

-

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Survival, behaviour and welfare of Atlantic salmon after catch and release

Reduserte laksebestander har ført til strengere reguleringer i mange elver, og gjenutsetting har blitt mer vanlig på grunn av innføring av døgn-, ukes- og sesongkvoter, pålagt gjenutsetting av hunnfisk og fisk over en viss størrelse, samt fordi fiskere frivillig ønsker å gjenutsette fisk. I 2014 ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Ukjent Fylke

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Critical Aspects of Adaptive Capacity to Climate Change in the Northern Regions

The CAVIAR II project build on one International Polar Year 2007-8 legacy, which illustrates the complex linkages between changing climatic, socio-economic and environmental conditions and the effects on local communities in the Arctic. Adaptive capacity is at the core and has been studied in nor...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Ukjent Fylke

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Extreme winter warming in the High North and its biological effects in the past, present and future

Endringer av vinterklimaet i nordområdene vil til en stor grad vise seg gjennom økt frekvens av relativt kortvarige mildværsperioder som fører til delvis eller full snøsmelting over store områder, og kun i mindre grad som en gradvis økning i daglige gjennomsnittstemperaturer. Endringene som mildv...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Ukjent Fylke

TRANSPORT-Transport 2025

Integrert planlegging i mediebransjen - Respons

Vår visjon er en fullintegrert og optimalisert planlegging og styring av logistikk-kjedene for papirbaserte medieprodukter. Årlig brukes ca. 500.000 tonn papir til trykksaker i Norge. Det transporteres store mengder papir i forbindelse med utkjøring av aviser og andre medieprodukter fra trykke...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Ukjent Fylke

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Et kunnskapsbasert reiseliv i Buskerud Forskningsprosjekt - VRI Buskerud 2011-2013

Som en forlengelse av VRI Buskeruds forskning på innovasjon i regionale verdikjeder ønsker VRI Buskerud i dette prosjektet å studere de interaksjonene og samhandlingene som foregår mellom aktørene i et regionalt reiselivsnettverk. Verdikjedefokuset fra fo rrige periode har gitt verdifull innsikt,...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Salmon Angling Tourism in a Changing World

SALMONCHANGE-prosjektet framskaffer ny kunnskap for bærekraftig utvikling og innovasjon i norsk lakseturisme i en periode preget av regionvis nedgang i laksebestandene og usikkerhet og endringer i laksefisket. I intervjuer og spørreundersøkelser til sportsfiskere, elveeiere og andre fisketurismea...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Ukjent Fylke

TRANSIKK-Transportsikkerhet - 2010

Improving the knowledge base for systematic management of fatigue and reduced vigilance in transport operators

We have looked at the ways fatigue is defined, studied thought about, and published an article proposing a new definition of fatigue. We have reviewed what has been published on fatigue in transport, in other countries and in Norway. We found that little has been published in Norway, so we talked...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Mountain areas in Norway as attractive rural scommunities or urban recreational playgrounds: the challenges to a mountain policy

Det er økt oppmerksomhet om bruk av fjellområder som ressurs for regional utvikling. Samtidig har det vært en stor økning i arealet som er vernet, og en styrking av miljøhensyn i alle utmarksområder gjennom Naturmangfoldloven fra 2009. Vår forskning viser at Norge ikke har en politikk og forvaltn...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Whale watching industry: a key platform to study the distribution, movements and social relationships of male sperm whales (P.macrocephalus)

-

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Cooperation to enhance coastal tourism development

Fellesnevneren i prosjektet er spørsmålet: hvilken betydning har samarbeid for utvikling av reiseliv knyttet til kysten og sjømatnæringene? Vi studerer fire case for å besvare dette. Case 1: Mat som attraksjon - Rica Nidelven Hotell og matspesialiteter Rica Nidelven Hotell har i mange år vært...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Ukjent Fylke

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Center for Service Innovation (CSI)

Ved begynnelsen av 2010, da CSI startet, var tjenesteinnovasjon et nytt felt. I dag er dette blitt hverdagslig og lederes oppmerksomhet har flyttet seg til andre arenaer som for eksempel kunstig intelligens og digitalisering. Våren 2019 offentliggjorde vi resultatene av Norsk Innovasjonsindeks(NI...

Awarded: NOK 74.5 mill.

Project Period: 2011-2019

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Second Generation Rural Tourism

Gardsturisme er ikkje som anna turisme Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere ope døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser ny studie. Dei innlosjerer deg i stabbur, tenner stearinlys og serverer familiehistorie i lag med mat frå garden. Gardsturismen ha...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

SPOR ETTER INNOVASJONER: ENERGI, KJØNN OG OPPLEVELSER

Kan VRI virkemidlene bidra til å etablere nye eller styrke eksisterende kunnskapsstrømmer mellom bedrifter og høyskoler/ universitet, institutt innenfor energi og opplevelse? Hvordan blir disse prosessene kjønnet og hvilken betydning har kjønn for innovas jon? SEIKO vil utvikle en dynamisk forstå...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

Markedsgrunnlaget: Det er gjennomført en nettbaserte undersøkelse blant besøkende i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2012 og blant utenlandske turister som har besøkt Norge i 2011 og 2009. Undersøkelsen måler turistenes interesse for å kjøpe et utvalg produkter i tilknytning til nasjonalp...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Ukjent Fylke

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Samhandlingsprosjekt VRI-Finnmark

VRI Finnmark skal bidra til FoU basert innovasjon i bedriftene med basis i regionale fortrinn. Det innebærer bruk av virkemidler innen satsingsområdene mat, energi, opplevelser og mineralutnyttelse. Forprosjektmidler vil anvendes på bedriftsprosjekter so m tar sikte på å løse utfordringer for å ...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Ukjent Fylke

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Innovasjon gjennom samhandling: Hvordan innoverer bedrifter i Troms?

Dette forskningsprosjektet er en eksplorativ studie av innovasjonsprosesser i to næringer i Troms; reiseliv og marin bioteknologi. Prosjektets skal utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan innovasjonsprosesser utfoldes i regionens næringsliv, og bid ra til å styrke og utvikle regional samha...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Ukjent Fylke

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Nordland 2011-2013 - Samhandlingsprosjekt

VRI Nordland er et konsortiesamarbeid mellom Nordland fk (prosjekteier), høgskolene i Narvik, Bodø og Nesna, Nordlandsforskning, Norut Narvik, Bioforsk Tjøtta, Fylkesmannen og Innovasjon Norge. Innsatsområdene er ny fornybar energi, leverandørindustri olj e/gass og opplevelsesbasert reiseliv. Val...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Better turfgrass survival in a changing winter climate

Prosjektet består av tre delprosjekt (DP) som alle ble gjennomført delvis i felt og delvis i veksthus /laboratorium. Det praktiske arbeidet i felt i alle DP ble fullført og vi er inn i publiseringsfasen. I DP1 ble det bestemt i hvor stor grad utsatt ulike gressarter på golfgreener for å miste ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Ukjent Fylke

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

VRI Troms 2011 - 13

VRI Troms 2011 - 2013 er et partnerskapsprosjekt der regionale FoU-institusjoner, regionens næringsliv og de regionale myndigheter går sammen om å utvikle kunnskap om, og evne til, samhandlings- og innovasjonsprosesser som fremmer forskningsbasert innovas jon og et utviklingsorientert, nyskapende...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Ukjent Fylke

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

Mot en bærekraftig fritid

Fritid er et moderne vestlig fenomen som har sitt utspring i lønnsarbeid. Like gammel som den allmenne fritiden, er kampen om hva slags innhold den skal fylles med. Men hittil har fritid i liten grad vært trukket inn i den miljøpolitiske debatten. Dette e r i ferd med å endre seg. Forbruk i friti...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Forprosjekt: Grønn distribusjon av gods i by

Distribusjon av gods er en viktig forutsetning for en levende by med høy grad av bosetting og et konkurransedyktig næringsliv. Godstransport i by har i dag store utfordringer knyttet til fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø. Eksempelvis vil køer i ru shperioden gi forsinkelser og økte utslip...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2010

Location: Ukjent Fylke

HAVKYST-Havet og kysten

Bilat - Marine value creation - methodology for the pricing of fishing tourism services

In the efforts from governments to secure an economically viable utilization of marine resources, it is important to secure the highest possible economic gain from different marine activities. As the development of marine tourism industry in Norway is not a very well planned for process, there i...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Challenges for succession in family farms and small family firms in rural areas (202138)

In rural areas with nature-based resources and few other work opportunities successful successions can be seen as sustainable value creation and industry policy. The project will examine the dynamics and challenges for family farm and family firm successi on. The study will provide novel insights...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Salmon Market Analysis Modules (SMAM)

SMAM will be an integrated empirical modeling framework to estimate and simulate the effects of policy, economic and resource factors on the supply, demand, price and global trade of salmon. Based on this, we will also be able to predict future profitabil ity levels of the salmon farming industry...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Ukjent Fylke

DIP-Design Pilot

Fremtidens ørret-produkt - DP153

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

LogiNord - sustainable logistics in Nordic fresh food supply chains

This pre-project application concerns the work to establish a Nordic Consortium of four research institutes in Denmark, Sweden, Finland and Norway that together form a strong Nordic research group within logistics and operations/supply chain management wi th focus on planning and control in fresh...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Ukjent Fylke

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Green Oslo: History, Trajectory and Prospects

It is our contention that Oslo has a long history of being a 'green city' in the sense both of having a strong self-awareness of the city in its wider geographic setting and a long tradition of conservation of natural resources and green spaces. We also b elieve that the specific character of pla...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Ukjent Fylke