0 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Under Pressure? Migration and Labor Market Integration in Norway

Innvandrere generelt og flyktninger spesielt har ofte vansker med å få innpass i arbeidslivet. Dette er problematisk både for innvandrernes velferd, levekår og integrering, og for samfunnets behov for høy sysselsetting. UPMIN-prosjektets generelle målsetting er å kaste lys over hvordan institusjo...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Educational assessments of the 21st century: Measuring and understanding students adaptability in complex problem solving situations

Hele livet handler om å løse problemer. Vi står ofte overfor situasjoner hvor informasjonen vi trenger for å løse et problem ikke er tilgjengelig der og da, og hvor ting endrer seg raskt. Tenk deg, for eksempel, at programvaren på smarttelefonen din blir oppdatert og at telefonen din har nye egen...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Tracing learning outcomes across policy and practice (LOaPP)

Da Kunnskapsløftet ble introdusert i 2006, varslet reformen en radikal endring i den norske skolen. Reformen innebar nye elementer som kompetansemål og vurdering. I forskningsprosjektet Læringsutbytte i politikk og praksis har vi studert hvordan denne politikken har fungert i politikk og i praksi...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Buskerud

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Silver lining - a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners

At Europa eldes, er en realitet som EU har tatt inn over seg, og er et tema som OECD har hatt fokus på. Mens politikerne er bekymret for pensjonsutgiftene, er andre opptatt av den fortsatt aktive deltakelsen til seniorarbeidstakere (55-67 år gamle). Dette prosjektet har forsøkt å finne ut hvordan...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Moving trades: Skill formation and the role of national vocational training in transnational European labour markets

Helt siden hansatiden har håndverkere og svenner som «vandret på faget» vært en viktig kilde til læring, utvikling, dannelse og innovasjon i Europa. De siste tiårene er det europeiske markedet for arbeidskraft og tjenester på ny blitt åpnet opp, og etter EUs østutvidelse har det vært en betydelig...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

YOIN : Bruk av IKT-løsninger for å skape stabile arbeidsforhold for unge utenfor

Dette forprosjektet har som mål å etablere en FoU-gruppe, YOIN, som skal produsere en hovedprosjektsøknad til HELSEVEL. YOINs forskningstema er unge utenfor arbeid, og utvikling og anvendelse av IKT løsninger for å løse dette samfunnsporblemet. Visjonen til YOIN er at unge mennesker som befinner ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Valuing the past, sustaining the future: Education, knowledge and identity across three generations in coastal communities

Kystsamfunnene langs de ytre kystlinjene i Norge, Irland, Kypros, Færøyene og Australia, har alle gjennomgått endringer fra et levebrød primært basert på fiske og andre maritime virksomheter, til en rekke nye private og offentlige næringer og arbeidsmuligheter. Lokalsamfunnene representerer små s...

Awarded: NOK 12.2 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Pedagogicizing the 21st Century: global research into learning beyond the school - An international symposium

Prosjektet består av et internasjonalt seminar avholdt i Oslo i september 2016 og en internasjonal bokutgivelse basert på det som ble presentert på seminaret. Det tematiske fokus retter seg mot læring utenfor skolen. I dagens samfunn er mye oppmerksomhet rettet mot den læring som skjer i skolen, ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Center for Digital Life Norway

Siden november 2020 har senteret vært i en spesiell fase av hovedsakelig to årsaker; på den ene siden har covid-situasjonen påvirket sentervirksomheten sterkt, og på den andre siden har vi vært i overgang til fase 2 DLN2.0. I løpet av 2021 har vi parallelt startet opp DLN 2.0 og avsluttet DLN 1.0...

Awarded: NOK 47.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bringing Teacher Education Forward: National and International Perspectives

PRAKUT programmet bevilget høsten 2011 midler til fire forskningsprosjekter (TasS; TPQ; ECTE, CATE) med fokus på lærerutdanning for perioden 2012-2016. Med dette tok norsk forskning på lærerutdanning et stort skritt framover. ProTed - Senter for Fremragende lærerutdanning - ble opprettet senhøst...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

eInfrastructure for Video Research

Bruken av videodata / kontekstsensitive data har eksplodert innen forskning i HUMSAM fagene. En av utfordringene med denne type data er at de inneholder gjenkjennbar og personsensitiv informasjon. Fragmentering og manglende rutiner for lagring, behandling og gjenbruk av denne type data er videre...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Faglig nettverk: Ungdom mellom utdanning og arbeid

Det er opparbeidet en stor mengde forskning på frafall i videregående opplæring i Norge. En stor del av denne forskningen har enten hatt et partikulært og regionalt fokus, eller den har forholdt seg til gjennomsnittstall på nasjonalt overordnet nivå. Formålet med nettverket er at forskere med uli...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

#Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work

Papirutgaven av Håndbok for medarbeiderdrevet innovasjon i omsorgsarbeid (Amble, Amundsen, Johansen, Rismark, Stiklestad & Waaler, 2018) ble lansert 13. desember. Håndboken er distribuert til partnere, deltakende kommuner og alle ansatte som var studenter i #Læringslivet i løpet av desember 2018....

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Education to work transitions: the role of work capacity, skills and health.

I alle OECD-land, gjør de som ikke har fullført videregående innen 21 år (dropouts) det dårligere på arbeidsmarkedet, med høyere NEET (Not in Education or Training) rater, flere periode med arbeidsledighet og lavere inntekt. Lønner det seg for ungdom som ikke har fullføre videregående innen 21 år...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway

I forskningsprosjektet Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway har vi undersøkt hvordan barna til de første arbeidsinnvandrerne gjør det i utdanning og i arbeidsliv. Vi har studert frafall fra videregående skole, aspirasjoner blant elever i yrkesfaglig utdan...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PALA 15, The 15th International Symposium on Processability Approaches to Language Acquistion, 18 - 19 September 2015

Det språklige og kulturelle mangfold som preger moderne samfunn, gir nye utfordringer til hele utdanningssystemet, fra barnehage til universitet. PALA-konferansene og PT gir viktige bidrag til at forskere, lærere og spesialpedagoger kan forstå og møte noen av disse utfordringene med større og fag...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Østfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

'A general didactic theory on school development' "En allmenndidaktisk teori om skoleutvikling"

This project explores how the local environment affects school culture and how this relationship defines the conditions for teaching and learning. The main assumption is that the school is not determined by its local environment, but that it is oriented towards values in the local community that ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

FORNY20-FORNY2020

Sounds Good - Digital trening av lytte- og uttaleferdigheter på et fremmedspråk

Språkbarrierer er en utfordring med enorme samfunnsmessige ringvirkninger og mangelfull uttale utgjør en stor del av problemet. For enkeltindivider kan det føre til mislykket integrering og opplevd isolering fra samfunnet, mens bedrifter ofte utsettes for en økonomisk og sikkerhetsmessig risiko p...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ERNAPE-ARCTIC

TERNAPE and University of Tromsø - Arctic University of Norway, invite all interested researchers to submit proposals for ERNAPE-ARCTIC - the European Research Network About Parents in Education Conference 2015. The bi-annual conference held by the European Research Network About Parents in Educa...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

To-dagers workshop "Barns oppvekst og levekår"

Forskergruppa "Barns oppvekst og levekår" planlegger å søke FINNUT 2015 om midler til et forskningsprosjekt om innovasjon i offentlige sektor, her barnehage og grunnskole, med fokus på organisatorisk læring. Temaområdet vil være Samhandlingskompetanse blant ansatte i barnehager og i grunnskolen. ...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rights, Inequalities and Diversity Research Network Seminar

The seminar will bring together researchers in Norway and internationally, interested in education policy and practice, who wish to explore questions of rights, inequalities and diversity from an interdisciplinary perspective, examining in particular questions of methodology and epistemology. The...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2015

Location: Vestfold

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The role of cognitive and social stimulation in the family and in ECEC for school achievement in 1st grade

I prosjektet "Betydningen av kognitiv og sosial stimulering i familien og i barnehagen for skoleprestasjoner i første klasse" har vi undersøkt betydningen av familiefaktorer, og faktorer i barnehagen, for språkutvikling, sosioemosjonell utvikling, og for skoleprestasjoner. Prosjektet baserer ...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Understanding the causes and consequences of dropping out of school: The need for a life-course approach

Vi har studert risikofaktorer og beskyttende faktorer for frafall fra videregående skole (vgs), samt konsekvenser av frafall for arbeidsdeltakelse og helse, basert på registerdata for alle personer født i Norge 1967-1976 (N=626 928). Bare 2,1% av disse var ikke i arbeid i perioden 1993-2011 (alde...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inside the Black Box of Skill Formation: Determinants and Outcomes of Field of Study Choices

Valg av fagområde er potensielt like viktig som beslutningen om å ta høyere utdanning eller ikke. Et eksempel på det er at inntektsforskjeller mellom personer med ulik utdanningsretning kan være like store som forskjeller mellom personer med/uten høyere utdanning (Altonji et al., 2012). Fagomr...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Contradictory institutional logics in interaction? The interface between the education system and field of health and welfare services

Prosjektet har studert grenseflatene mellom utdanningssystemet og arbeidsorganisasjonene i helse- og velferdsfeltet. Vi har spesielt vært opptatt av hvorvidt tjenestene, utdanningene og brukerne har ulike forståelser av hva det betyr å være en kvalifisert yrkesutøver, og hvorvidt og hvordan polit...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

'Art in Society: Education Changing Institutions' - a pre-conference seminar on the 29.-30. of April 2015.

The aesthetic experience has since Kant been rooted in the pleasure of exercising a free judgment. In 'The Aesthetical Education of Man', Schiller traces the field of aesthetics as a space where a free and independent mind is trained. Contemporary thinkers are reaching back to the foundational pa...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Effectiveness Study of a CBT based Adolescent Coping with Depression Course to Prevent Dropout in Upper Secondary School

Depresjonsmestring for ungdom (DU) er et kognitivt basert kurs for ungdom mellom 14 og 20 år med lette eller moderate depresjonssymptomer. Målene er å redusere og forebygge symptomer, samt forebygge tilbakefall av depresjon. Gjennom et kurs med ti sesjoner er det lagt vekt på ungdommers egne refl...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Geografi i skolen og skolen i geografien: Møte mellom geografiforsker og geografilærer.

Forskningsformidling ut over forskningsmiljøene er en prioritert satsing i norsk forskningspolitikk (jf. St.meld. nr. 18 (2012-2013) Lange linjer, kunnskap gir muligheter), noe også lærernes muligheter for faglig påfyll er (jf. Regjeringen Solbergs Sundvo lden-plattform). Den planlagte konferanse...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education

Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring? Det var den overordnede målsettingen med prosjektet. Prosjektet har undersøkt hvordan nasjonale målsettinger om å redusere frafallet i videregående opplæringen blir realisert på lokalt nivå. Det har vært lite kunnskap om hva fylkeskommunene gj...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Universitetsskoler som innovasjonskonsept for integrasjon i femårige lærerutdanninger

Forprosjektet har som formål å utvikle en hovedsøknad til FINNUT som undersøker konseptet og utviklingen av Universitetsskoler tilknyttet femårige lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø (UIT) og Universitetet i Oslo (UIO). Vi vil i hovedprosjektet ut forske innovative modeller for kommunikas...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Troms - Romsa - Tromssa