0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education

Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring? Det var den overordnede målsettingen med prosjektet. Prosjektet har undersøkt hvordan nasjonale målsettinger om å redusere frafallet i videregående opplæringen blir realisert på lokalt nivå. Det har vært lite kunnskap om hva fylkeskommunene gj...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative modeller for kunnskapsorganisering mellom praksis og utdanning i medisin-, helse-og sosialutdanninger.

Fragmenterte helse- og sosialtjenester er et omfattende problem og samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre bedre koordinering av tjenestetilbudene, både sett fra et pasientperspektiv og et sosialøkonomisk perspektiv. Koordinering forutsetter e ffektiv utveksling av kunnskap mellom pro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

How implementation of PRactice can IMprove relevance and quality in discipline and professional Educations

I PRIME har vi undersøkt hvordan økt fokus på praktiske ferdigheter påvirker læring i høyere disiplinutdanning. Vi har brukt biologi som en case, og undersøkt hvordan praktiske undervisningsformer påvirker motivasjon, læring og studieprogresjon. Vi har utviklet, implementer og evaluert flere nye...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative læringsrom - eleven som aktiv aktør i lærerutdanningen

Det overordnede formålet er å utvikle kunnskap om hvordan vi bedre kan forberede lærerstudenter på møte med den praktiske profesjonsutøvelsen, blant annet ved å ta i bruk nettbaserte læringsplattformer og etablere fadderordninger mellom studenter og eleve r. For å utvikle prosjektet ønsker vi å k...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Leveling the playing field: An intervention to promote school readiness and human potential

Barns utvikling innen språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse i barnehagealder har stor betydning for hvordan de tilpasser seg faglig og sosialt på skolen. Barnehagebarn med gode ferdigheter innen disse områdene vil klare seg bedre på skolen enn andre barn. Norsk forskning viser og...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrar Jærskulen til bedre læringsutbytte, definert som økt grad av gjennomføring i videregående opplæring?

Jærskulen er et omfattende og bredt samarbeid om skoleutvikling mellom kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time. Overordnede mål for prosjektet er beskrevet i Mål- og prinsippdokumentet for Jærskulen, vedtatt av kommunestyrene i de fire samarbeidskommunene. Arbeidet i Jærskulen er organisert med t...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Nye verktøy for gjennomgående dokumentasjon og læring i fag og yrkesopplæringen (VERDI)

I norsk fag- og yrkesopplæring har det de siste årene vokst fram et stort antall opplæringskontorer som i økende grad har overtatt oppgaver vis a vis lærlinger som tidligere lå hos fylkeskommunen eller lærebedrift. De har fått et særlig ansvar for å følge opp lærlingene i forhold til læreplan og...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Comparative Study of Gender Segregation in VET - institutional and individual perspectives

The main aim of the project will be to plan and arrange a workshop on comparative studies of gender segregation in VET with the aim to publish a refereed edited volume with 7-10 articles on the subject. The proposed publication project brings together res earchers from two projects with support f...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar

Som statlig virkemiddel i opplæringssektoren skal Statped gi likeverdige tjenester over hele landet, og Meld St 18 (2010-11) gir klare føringer for at alle tjenester skal gis innenfor rammen av avtalebasert samarbeid med kommunene og bidra til kompetanseu tvikling i PPT. Endring i tjeneste- og ko...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold og Telemark

KLIMAFORSK-Stort program klima

Crafting Climate Transitions from below

Å bygge klimaomstilling nedenfra: Håndverkeres rolle som rådgivere og formere av Klimaomstilling i byggenæring og energipolitikk Crafting Climate Transitions from Below har gitt et bidrag til kunnskapen om klimaomstillinger ved å sette fokus på håndverkernes rolle som aktører på to områder: So...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The cultural context and effects of selfregulation on early learning

In the SKOLEKLAR research project we have collected data on Norwegian children's self-regulation both in daycare and during first year of school. The project also has rich data on other relevant variables, such as characteristics of daycares and schools, parental education and income, child deve...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Getting on in life: Strategies of middle-class reproduction

Hvordan framstår og opprettholdes sosiale klasseforskjeller i et forholdsvis egalitært samfunn som det norske? Dette prosjektet har undersøkt hvordan klasseforholdene opprettholdes på flere måter. Et sentralt poeng i prosjektet er at ulikhet i det norske samfunnet ikke kan uttømmende beskrives eo...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity

Artikkelen "Are There Learning Agents in Innovative Firms? A Study of the Potential Role of Human Resource Managers in Learning and Innovation" av Dorothy Sutherland Olsen (Journal of the Knowledge Economy, 2015) undersøker forholdet mellom voksenlæring og innovasjon. Dette gjøres ved å vurdere l...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education, adult learning and skills Utdanning, voksnes læring og ferdigheter

Vi har undersøkt sammenhengen mellom antall år fullført utdanning og kognitive ferdigheter, og jobbmulighetene for unge når de er 16-18 år gamle basert på data fra den internasjonale PIAAC-databasen koblet med data for arbeidsledighet for OECD-landene. Resultatene er publisert i Haraldsvik og Str...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Adult Learning, Vocational Skills and Labour Market Outcomes

Voksnes muligheter for læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet og i utdanningssystemet er av stor betydning for den økonomiske og sosiale utviklingen i moderne samfunn. Tilgangen til læring og formelle kvalifikasjoner for voksne gir mulighet for oppgradering av kompetansen i arbeidsstyrken. ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skills development for realizing the workforce competence reserve Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft

The purpose of the SkillsREAL-project was to explore, how to best optimize the learning and competence potential of groups of adults at risk of marginalization from the labor market. The three target groups were young workers in school-work transition, migrants and older workers. The study was st...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Application for funding of a 20% position as senior researcher for Dr. Eric Dearing at the Norwegian Center for Child Behavioral Development

Etter instruks fra Cathrine Skjolden er ikke denne posten aktuell for sluttrapport av UTNAM-bevilgning. Vi leverer naturligvis en populærvitenskapelig fremstilling av resultatene hvis det skulle være behov.

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better health by harvesting biobanks

-

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Skill-based Intervention in Child-Welfare Services (CWS) in North of Norway: Enhancing Family and Community Involvement

Implementering av kunnskapsbasert praksis i barnevernet i region nord har til formål å styrke kvaliteten av tjenestetilbudet i både det statlige og kommunale barnevernet. Målet var å bedre den psykiske helsen og livskvaliteten hos barn, unge og deres familier og redusere forekomsten av institusjo...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, MultiLing

MultiLing åpnet offisielt som Senter for fremragende forskning 1. juni 2013, og i snart 10 år har MultiLings mål vært å fremskaffe fremragende forskningsbasert kunnskap om de språklige konsekvensene av vår tids globalisering. Senterets visjon er å bidra til hvordan samfunnet kan håndtere de mulig...

Awarded: NOK 145.0 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrag til Education for Tomorrow - NORDFORSK samarbeid - FINNUT

-

Awarded: NOK 25.7 mill.

Project Period: 2013-2022

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Innovation and Service Development through evolving Forms of Collaboration

Prosjektet "Innovation and Service Development through Evolving Forms of Collaboration" (INNOS) har vært finansiert av Norges forskningsråd over Praksisvel/HELSEVEL i perioden 2013 til 2017. INNOS har vært basert på et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Fafo, Agderforskning og Universite...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI -4. året Labor supply and the importance of human capital accumulation tilleggsstipend

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

International Study of City Youth (ISCY): Preparing urban youth for further study and careers. A comparative project in 12 cities

ISCY - International Study of City Youth. Preparing urban youth for further study and careers. ISCY - International Study of City Youth er et komparativt prosjekt i 11 byer verden over, gjennomført av et internasjonalt nettverk. Prosjektet er longitudinelt og følger i første omgang elever fra ...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Oslo

ESSURVEY-European Social Survey

Kontingent til ESS ERIC

...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2013-2023

Location: Ukjent Fylke

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway's children in ECEC: A study of children's wellbeing and development in ECEC, and new tool for Quality Evaluation

Gode Barnehager for Barn i Norge (GoBaN) har hatt som mål å undersøke kvaliteten i norske barnehager og forholdet mellom struktur og organisering, pedagogiske prosesser, barnas trivsel og deres utvikling og læring. Prosjektet har hatt fokus på tre områder: i)innhente kunnskap om kvaliteten i nors...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2012-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contextual Aspects of Text Organization

Mye arbeid har blitt investert i automatisk korrigering av skrivefeil, men mindre er investert i å undersøke arbeidsflyten innen skriveprosessen. CATO har undersøkt skriveprosessen i to ulike grupper: vanlige forfattere uten kjente lese- eller skrivevansker, kjente dyslektikere. Prosjektet h...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2012-2018

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Youth and Vocational Education in Post-industrial Norway. The integration & alienation of vocational learners in a youth culture perspective

Prosjektet er en etnografisk utforskning av samspillet mellom læringsbiografi, kollektive elevkulturer og strukturerte læringsomgivelser i utdanningsprogrammet Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) i videregående skole. Jeg har fulgt to Vg1-klasser og en Vg2-klasse over et skoleår, og studien o...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Utredning om forskning på voksnes læring

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sociology and Social Work: Theory and Practice

The second conference on Sociology and Social Work will be held in Oslo the 30 and 31 of May 2012. It will discuss theoretical and practical/empirical issues related to the different institutions of the welfare state like labor market, immigration, exclus ion and inclusion. Sociology and social w...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2012-2012

Location: Oslo