0 projects

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hjemmesykehus for voksne pasienter

PhD- prosjektet utforsker ulike forhold ved hjemmesykehus for voksne pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling, hvor samhandling mellom sykehus og kommune og bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging er sentrale elementer. I hjemmesykehus ytes spesialisthel...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Møre og Romsdal

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Medvirkningsmetoder for klimatilpasning

For å sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet bør klimaomstilling og klimatilpasning være godt integrert i regionale og lokale planprosesser. Samtidig er det behov for å mobilisere lokal kunnskap til dette arbeidet og å sikre god forståelse og engasjement for klimatilpassingstiltak hos innbygg...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner

Norske kommuner og fylkeskommuner med sin virkemiddelbruk og samfunnsansvar er en viktig aktør i det grønne skiftet. Den norske regjeringen har i de siste årene lagt fram en nasjonal strategi for grønn konkurransekraft og samlet veikart fra flere sektorer. Det savnes fortsatt en operasjonaliserba...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett

Oslo kommune står i spissen i prosjektet LeakNor sammen med en rekke kommuner, SINTEF, teknologileverandører, forskning og undervisning, Norsk Vann og Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås. Prosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet, vil bringe norske aktører innenfor drikkevannsbran...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Fysisk aktiv læring i musikkliteracy

En viktig del av opplæring i musikkfag, er å lære noter. Man trenger noter for å lese, tolke, forstå og kommunisere musikk. Kompetanse i å bruke noteskrift kalles musikkliteracy. Musikklærere opplever at noter i mange tilfeller kan være med på å ødelegge elevenes motivasjon i stedet for å styrke ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kunstproduksjon gjennom digitale medium og elevens oppleving (#ungkunst, dks og skole)

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal ordning som sørger for at alle skuleelevane i Noreg får oppleva profesjonell kunst og kultur kvart år. I 2019 førte denne ordninga til at 823 245 elevar på 3 212 skular var med på til saman 2,5 millionar unike kunstmøte som ein del av skulekvardage...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Møre og Romsdal

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læringsbrett i matematikkundervising på 3.trinn - innsikt i læringspotensiale utifrå eit elevperspektiv.

Digitale reiskap i klasseromma aukar i tilgjengelegheit og synlegheit. Etter at den grunnleggjande ferdigheita om å bruke digitale reiskap i 2006 vart vedteke å skulle integrerast i kompetansemåla, har satsinga kring digitale reiskap auka stort. Sidan 2006 har mange kommunar gjort innkjøp av digi...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Autonomous Shipping Solutions for Coastal Communities

En stor del av kostnadene forbundet med skipsfrakt over korte avstander kommer fra mannskap og arbeid i havnen. Autonome skip kan derfor gi nye muligheter innenfor transport og forsyningskjeder som ikke var økonomisk gjennomførbare før. Fosen er en halvhøy bestående av fire distriktskommuner med ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Machine learning and uncertainty quantification for surrogate models of IoT environments

Tanken bak Tingenes internett er at når mange «smarte» produkter kobles til Internettet og kan kommunisere sammen vil de i sum gi bedre utnyttelse av ressurser, bedre og mer tilpassede tjenester for brukerne. En slik integratsjon av smarte produkter vil også øke risiko for digitale angrep hvor et...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Musikkpedagogiske forståelser, praksiser og relasjoner i det tverrinstitusjonelle samarbeidsprosjektet Kulturdag.

Kulturdag er et utviklingsprosjekt hvor Trondheim kommune forsøker å imøtekomme regjeringens ønske om et økt fokus på de praktisk-estetiske fagene i grunnskolen samt samarbeid mellom kulturskole og grunnskole om de praktisk-etiske fagene. I Kulturdag bidrar kulturskolelærere sammen med grunnskole...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Innovative sustainable public procurement of food and catering services

"Kjøp bærekraftig" er et prosjekt hvor forskere fra OsloMet og UiO, sammen med DFØ og i samarbeid med KS, skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig Utgangspunktet for prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører sjelden får sjansen til å ko...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

We are sinking. What are you thinking about? Tilgangskompetanse og fagspråksdidaktikk

Å meistre og forstå eit fagspråk er ein så sjølvsagt del av yrkesutøvinga at ein gjerne ikkje tenker på det. Dagleg kommuniserer vi fagspesifikk informasjon ved hjelp av eit fagspråk, og det er også ein viktig og stor del av mange yrke. I delar av fagutdanninga er opplæring i fagspråk eit sikkerh...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samarbeid om sykefravær ved lettere psykiske lidelser mellom Fastleger og NAV; skaper kommunikasjonen begrensninger for brukerne?

Ph.d.-prosjektet skal framskaffe kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten/fastleger og NAV. Gjennom kvantitative og kvalitative innholdsanslyser av sakkyndige legeerklæringer (sykmeldinger), og intervjudata, undersøkes det om det er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntekt...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Nordland - Nordlánnda

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utmattingskapasiteten til lange hengebruer med brukasse enten i stål eller aluminium

Utmatting er definert som prosessen for initiering og vekst av sprekker gjennom en konstruksjonsdel som følge av gjentatte belastninger. Forekomsten av lokale utmattingsskader i stålbruer er en kjent problemstilling som i visse tilfeller har ført til konstruksjonssvikt. Derfor er det et stort be...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen

Sosial bærekraft som ny drivkraft i lokalsamfunnsutviklingen. Prosjektets hovedmål er å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling. FNs bærekraftmål har revitalisert oppmerksomheten i kommunene om bærekraftig utvikling som helhetlig samfunnsmål. Samt...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How Does a New Pedagogical Model at Glemmen Upper Secondary School Affect the Students´Competency in Citizenship and Civic Education?

I 2019 fikk Glemmen videregående skole et oppdrag fra Østfold fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) om å utvikle en ny pedagogisk modell for å fremme helhetlig, personliggjort, elevaktiv, virkelighetsnær og sosial dybdelæring. En flerfaglig pedagogisk modell har siden vært i utvikling ved skolen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Østfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Demokratisering av kultur for barn og unge

For tidlig

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring. Fremtidens skolebygg skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes motivasjon og lærelyst. I prosjektet 'Morgendagens skoler' foregår et tverrfaglig arbeid som utforsker samspillet mellom arkitekt...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Den samskapende kommune

Hvordan kan kommuner ta i bruk samskaping som metode for lokalsamfunnsutvikling? Innovasjonen i prosjektet handler om å ta i bruk alle ressursene i lokalsamfunnet og mobilisere disse til å delta i utviklingen av kommunen. Prosjektet er et samarbeid mellom Stad kommune (prosjekteier), Nordre Fol...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

"Nye transnasjonale fortellinger om nordisk fotografisk modernisme"

Dette prosjektet vil, på bakgrunn av den unike samlingen av fotografier i Nicolai Tangens kunstsamling, undersøke mulighetene for å etablere nye, transnasjonale perspektiver på nordisk fotomodernisme. Dette er perspektiver som så langt har vært fraværende i den nordiske fotohistorieskrivningen, s...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Displaying which Art History? - A Study of Narratives in Art Museums' Collection Displays

En samling utgjør en essensiell del av det å være et museum, i henhold til International Committee of Museums. Internasjonalt er samlingsvisninger og kunsthistoriske narrativer er for tiden et felt i bevegelse, og i de senere år har flere forårsaket debatt og kontroverser. Det skjedde bl.a. i Tat...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

Doktorgradsprosjektet er en studie av engelsk på yrkesfag før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020. Mål Prosjektets mål er å undersøke undervisningspraksiser i engelskfaget på yrkesfaglige studieprogrammer. Studien bygger på tidligere forskning blant ungdommer i norsk skole om betydni...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming.

Traumebevisst forståelse (TBF) som modell for miljøterapeutisk arbeid i møte med mennesker med utviklingshemming. Offentlige dokumenter peker på behov for økt kunnskap og kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Prosjektet utforsker traumebevisst forståelse (TBF) som miljøtera...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert, kontrollert studie

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en alvorlig og invalidiserende tilstand, med høy symptombelastning og lavt funksjonsnivå. Arbeidsuførhet er vanlig og sosialt liv er kan vær...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Digitalisation in rural business

Digitalisering fører med seg radikale endringar i økonomien både globalt og lokalt. For å tilpasse seg endringane og utvikle seg på ein berekraftig måte, er verksemder nøydde til å utnytte moglegheitene og takle utfordringane som digital teknologi representerer. Verksemder i rurale område har spe...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Telemark

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How to strengthen the NFCSs work with family violence? Examining the therapists needs and dilemmas in working with family violence.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terap...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Fylkeskommunen i et flernivåsystem

Offentlige administrasjoner er betydningsfulle både med hensyn til å formulere, initiere, iverksette og videreutvikle offentlig politikk. For å forstå hvordan offentlig politikk utvikles og praktiseres, er det dermed viktig å analysere hvordan beslutningsadferd påvirkes av både intern organisator...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Characterisation and quantification of sulphide minerals in concrete aggregates; deterioration potential of different sulphide variants.

Målet med denne doktorgraden er å finne mer pålitelige analyseteknikker for kvantifisering og karakterisering av svært skadelige sulfidmineraler i (lokale) steinmaterialer brukt i betongproduksjon. Steinmaterialer fra naturlige grusforekomster som tradisjonelt har blitt brukt som betongtilslag i...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Innlandet

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Skolehjemsguttene på Falstad – hvem var de? En mikrohistorisk undersøkelse av to årskull elever på Falstad skolehjem.

Institusjonen Falstad i Levanger ble etablert som skolehjem under navnet «Opdragelsesanstalt for vanartede gutter» i 1895. Den var en av flere lignende institusjoner som ble reist som alternativ til ordinær skole og fengsel i siste halvdel av 1800-tallet. Prosjektet ønsker å finne ut mer om barna...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How to strengthen the Family Counselling Services work with family violence? Examining the violence, service needs and dilemmas of clients.

Forebygging og bekjempelse av familievold er en samfunnsmessig og politisk prioritert oppgave, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- og oppvekstperspektiv. I 2018 møtte Familievernet 54.000 familier. Samme år ble det initiert en kartleggingsundersøkelse av Bufdir, hvor 400 terapeu...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestfold