0 projects

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for målrettet BRUkermedvirkning og SAMmhandling på tvers av tjenester og nivå innen psykisk helse og rus

...Formålet med prosjektinitiativet er å utvikle...for brukermedvirkning og samhandling innen psykisk helse og rus. Det skal gi...pasientens helsetjeneste, 2) helhetlige pasientforløp og 3) digital hjemmeoppfølging. Målet er...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Telemark

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Standardiserte veiledende planer og International Classification for Nursing Practice

...Introduksjon og bruk av elektronisk...i dokumentasjonspraksiser i helsetjenesten. Mye forskning på informasjonens betydning for å sikre...som har helt andre organisasjons- og informasjonsstrukturer, vet vi lite om hvordan...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Distance Education in Knowledge Training

...Kunnskapstrening IT tilrettelegger læreprosesser for ungdom...og jobber digitalt. I samarbeid med institusjonen for Data og Systemvitenskap ved Stockholm...kortere kurs i spillutvikling. Ungdommene rekrutteres ut fra deres spesielle ferdigheter...læringssystem, selvorganisert læring og ungdom...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Rettens refleksive rom. Velferdsrettigheter, rettsanvendelse og lokalitet.

...tar utgangspunkt i retten til individuelle planer innenfor sosial-...basert på en prosedural regulering av forholdet mellom velferdsstaten/ kommunen og...er hvordan disse rettslige virkemidlene utformes og fungerer i praksis og hvordan...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Vestland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Kompetansetiltak i helse-og sosialsektoren i distriktskommuner.

...distriktskommuner har erfart nødvendigheten av å...oppgavefordeling har gitt kommunene nye og store utfordringer, blant annet innenfor psykisk...etterutdanningsnettverk i Na mdalen som består av 16 kommuner, Helse Nord Trøndelag og HINT. I...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Barnehagen som danningsarena Studier av barns meningsskaping, undervisningspraksis og vilkår

...utgjør, hvordan konstitueres barnehagen som danningsarena og...forske på danningsprosesser? Dette er en studie om undervisningspraksis, vilkår for danning...formative erfaringer og som vil utforske hvordan man kan studere barnehagen som d...Barnehagen som danningsarena er finansiert av Norges...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Aakre-midler

...Gaveforsterkningsmildlene er forskuttert til to...følgende: 1. For munnhulekreft mangler vi pålitelige verktøy for å forutsi...den enkelte pasient tilstrekkelig, men ikke for mye behandling, vil vi søke etter markører i...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimadult Norge rundt: En workshopturné for kunnskapsdeling og samskaping av beste praksis innen grønn nudging

...I dette prosjektet vil vi arrangere en serie...i norske kommuner og fylkeskommuner, om hvordan nudging kan brukes for å redusere...Det vil holdes én workshop per fylke, hvorav fire er fysiske (tentativt i Nordland, Troms og...Nudging er et verktøy for å endre folks atferd, som...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

TU-Tungt utstyr

Laboratorium for grunnleggende studier av hydraulistiske- og rensetekniske prosesser i konstruerte og naturlige filtermedium

...For å videreutvikle og legge grunnlag for nye...og avløpsbehandling er det av avgjørende betydning at man har en forståelse av de...har utviklet seg til å bli et kompetansesenter innen utvikling av kostnadseffektive...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Å hele sår fra fortiden foran sin partner: En prosess- og utfallsstudie av effekt og endringsprosesser i emosjonsfokusert parterapi.

...Den positive effekten av psykoterapi er godt...spørsmålene som gjenstår er ikke om, men hvordan og hvorfor terapi virker. EFT-C er en...med det mangler godt nok empirisk grunnlag på tre områder, som dette prosjektet...Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom hva du...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2024-2028

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og utvikling i folkehelsearbeidet i kommunene (FolkeKommune)

...Formålet med prosjektet er at forskere og...fra kommunenes helse- og omsorgstjenester til forskning og til styring på en enklere og mer...oppnår vi gjennom å utvikle en innovativ modell for enkel tilgang til kvalitetssikrede rutinedata...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Læringsløyper. Skoleutvikling i kommuner med etablert 1:1 dekning.

...Innovasjonen omfatter Læringsløyper, en ny modell...utviklingsarbeid i kommuner der hver elev har egen digital enhet, såkalt 1:1 dekning. Modellen tar...digitale ferdigheter og digital undervisningsmetodikk allerede er etablert. Modellen er nyttig...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Personalised preventive diabetes care solution

...Diabetes er blitt en av de største...type 2 diabetes. Type 2 diabetestilstand kan forbedres og senskader kan forebygges ved å...aktivitet. Det er også svært viktig at pasienten får hjelp til å holde blodsukkeret stabilt...

Awarded: NOK 16,583

Project Period: 2018-2019

Location: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Personalised preventive diabetes care solution

...Diabetes er blitt en av de største...type 2 diabetes. Type 2 diabetestilstand kan forbedres og senskader kan forebygges ved å...aktivitet. Det er også svært viktig at pasienten får hjelp til å holde blodsukkeret stabilt...

Awarded: NOK 11,999

Project Period: 2018-2019

Location: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smarte byer i sør-øst norge

...Digitaliseringen i mange kommuner og...flere fagområder og bransjer. AGS IT-Partner fornyer seg kontinuerlig og tjenester innenfor...og smarte byer kan være høyaktuelle. Derfor vil AGS gjennomføre en lokalt forankret studie...

Awarded: NOK 42,594

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Helhetlig oppfølging av personer med kronisk sykdom i primærhelsetjenesten

...ønsker å bidra Stortingets og Helsedepartementets forslag...for å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med kronisk sykdom. I tildelingsbrevet...i oppdrag å utrede organisering og finansiering av primærhelseteam, på bakgrunn av...Internasjonal forskning antyder at en...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Søknad om arrangementstøtte til nasjonalt dialogseminar (workshop)

...én av flere strategier for å bidra til praksisnær...har de fem sentre for omsorgsforskning opprettet et panel av såkalte...tilfeldig utvalgte små (< 4000 innb.), mellomstore (7-12.00 0 innb.) og store (> 20.000 innb.)...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Det adaptive potensialet i epigenetisk regulering av vekstrytme hos gran

...fra frøplantasjer, foredlet plantemateriale, brukes til foryngelse av...skal det gi betydelig økt produksjonspotensiale i skogen. I Horizon-2020 prosjektet...blant annet etableres beslutningsstøtteverktøy for nettopp riktig bruk av foredlet materiale for...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Akershus

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

...Den overordnete ideen er å utvikle modeller for...i et langsiktig perspektiv. Myndighetene har rettet fokus mot sivilsamfunnets rolle i...det offentlige, og det har vært kunnskaps- og metodeutvikling relatert til samskaping mellom det...det mulig å legge bedre til rette for...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Agder

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Kulturelle endringsprosesser. Et krysskulturelt perspektiv på tilpasning til naturmiljøet og metallurgi

...skal øke forståelsen av de kulturelle endringsprosessene...ved introduksjon av metallurgi i sørlige Levanten og nordøst Afrika. Hovedmålet er å øke...introdusert, spesielt mht. symbolske uttrykksformer knyttet til produksjon og anvendelse av...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2000-2007

Location: Vestland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Spedgristap - miljø- og stellfaktor.

...I norske svinebesetninger dør 15% av alle levende...enn i nabolandene våre, og variasjonene er store mellom norske besetninger, noe som viser at...i tapet på 5%-poeng vil næringa ha en netto årlig gevinst på ca. 50 mill kr. Sett fra et...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Akershus

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Helhetlig samhandlingsmodell for digitale pasientforløp i helsefellesskap

...Formålet med forprosjektet er å etablere et...Demografiske utfordringer, økt forekomst av livsstilssykdommer og mangel på helsepersonell...i helsetjenestene i Norge, og i store deler av verden. Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Opptrappingsplanens effekter på kommunenes organisering av psykisk helsearbeid.

...Evalueringen legger opp til å gi et bredt bilde av...egne planer for arbeidet med styrking av det psykiske helsever net. To grupper av...1. Hvordan slår de statlige styringsvirkemidlene i Opptrappingsplanen inn overfor kommunene, og...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2001-2009

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Læring i algoritmenes tidsalder (LAT) – En innovasjon for didaktisk bruk av kunstig intelligens.

...kommune er en av Norges største kommuner der de fleste elever...Workspace for Education med Chromebook siden 2017. Kunstig intelligens er innebygd i flere...setningsnivå. I tillegg har elever i askerskolen fått tilgang til generativ kunstig intelligens...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Akershus

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

DigiFACT - Digitalisering av FACT

...er gode resultater for behandling av brukere innenfor rus og psykisk...Treatment) som et helhetlig tilbud på tvers av helse-, omsorg- og velferdstjenester. Bydel...i 2013 og har gode erfaringer, men det er behov for å tilpasse og utvikle FACT til norsk kontekst...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Et samarbeid om økt skoleinkludering med utgangspunkt i det intensive kunnskapsbaserte hjelpetiltaket Skolelos i kommunalt barnevern

...Bufdir Skolelos er et hjelpetiltak i kommunalt...12-18 år som bor hjemme og som har behov for støtte til å mestre skolehverdagen. For å få...og om tilhørende verktøy og opplæringsplattform er formålstjenlige, ble det i 2021...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Vestfold

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Naltrexon implantat - en vei ut av heroinavhengighet, del B og C

...økende problemene knyttet til opioid avhengighet...medfører livslang behandling med et morfinstoff. Skadereduksjon som innebærer hjelp i forhold...som sikter mot et liv uten bruk av heroin og andre rusmidler bør styrkes og...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Veier til innovasjon i offentlig sektor SMB Instrumentet Fase 1

...Vi vet at mange kommuner opplever det som...Selv om det fokuseres mye på innovasjon i offentlig sektor er det få kommuner som har klart å...med kommuner i ulike deler av Europa utvikle metodikk som skal gjøre innovasjonsarbeid håndterlig...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan digitale tvillinger bidra til smart og bærekraftig samfunnsutvikling? med BJØRK Innovation og AugmentCity i Ålesund.

...vil bidra til at flere nordiske små og mellomstore...som finns koblet til digitale tvillinger. Gjennom en hel dags program med studietur,...bruksområder samt å definere mulligheter i egen kommune. Gjennom arrangementet skal vi knytte...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Østfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Klimaarbeid i kommunen - utfordringer og muligheter knyttet til økt måloppnåelse

...for prosjektet Erfaringer viser at de praksiser...politiske og institusjonelle, som har vært førende i «klimaarbeidet» i norske kommuner, ikke har...man flere steder økt utslippene. Dette er en stor utfordring da en svak klimapolitikk i dag som...utvikle lavutslippssamfunnet og redusere...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Agder