0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates

Med Large Hadron Collider (LHC) på CERN har vi begynt en ny æra med forskning innen høyenergifysikk. I løpet de første årene har med operasjon har LHC hatt stor suksess, spesielt med oppdagelsen av Higgs bosonet. En serie med oppgraderinger er under planlegging for å utnytte fullt ut potensialet ...

Awarded: NOK 85.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced X-ray and neutron imaging of fractured and porous rocks

Underoverflaten kan sprekker i grunnen fungere som raske veier for væsketransport, hvor geometrien til sprekken (spesielt ruhet og størrelsen) bestemmer transportegenskapene. Prosjektet ARGUS har utviklet metoder for tidsoppløst røntgen- og nøytronavbilding for å studere geologiske prosesser rela...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Inter-organizational coordination of mass rescue operations in complex environments

Prosjektet «MAREC- Inter-organisatorisk koordinering av stor-skala redningsaksjoner i komplekse omgivelser» fokuserte på koordinering mellom beredskapsorganisasjoner og koordineringsutfordringer knyttet til masseredningsoperasjoner (MROs) til sjøs. Blant de største utfordringene i slike operasjon...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Cancer care in hospitals - how to align organizational model with the need for cross disciplinary care.

Kreftbehandling er inne i en fase med sterk utvikling. Dette drives av ny kunnskap innen tumorbiologi, cellebiologi, genetikk og informasjonsteknologi. Keftbehandling er dessuten svært kostnadskrevende og får stor offentlig og politsk oppmerksomhet - også fordi forekomst og overlevelse av kreft e...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål (Conversation Analytic innovation for Teacher Education) var å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetod...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Buskerud

KLIMAFORSK-Stort program klima

Functional palaeoecology: Trait gradients across ecological disturbance events

The EcoRe3 PAGES working group is developing methods to measure resistance, recovery and resilience to ecological disturbances in the palaeo-record, and to understand the biotic and abiotic controls that result in ecological resilience across biomes. One key biotic component which can mediate th...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Digital Audit

Forskningsprosjektet «Digital revisjon» fokuserer på digitale endringsprosesser i revisjonsbransjen. Bransjen er for tiden intenst opptatt av å digitalisere utførelsen av revisjon. Det er likevel et åpent spørsmål i hvilken grad og hvor fort bransjen vil være i stand til å utnytte fordelene som ø...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Optimising dietary fatty acids and lipids of Atlantic salmon to secure their health and welfare through varying environmental conditions

Denne post-docen har vært tilknyttet det FHF finansierte prosjektet Optihealth (prosjektnummer 901282) som fokuserer på en viktig utfordring for den norske akvakultursektoren; mangel på fiskeolje til bruk i laksefôr for en bærekraftig produksjonsvekst av laks med god helsestatus. Siden fett og sp...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Buskerud

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inhibition of clinically relevant carbapenemases (ICARBA)

Noen bakterier gir infeksjoner hos mennesker for bakteriene er human patogene, og oftere og oftere blir det vanskeligere å behandle disse. Bakteriene er rett og slett resistente mot de antibiotika klassene vi bruker i dag, og nye antibiotika ser ikke ut til å komme på markedet. Den mest vanlige ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

I prosjektet har me i ein femårsperiode undersøkt dei to obligatoriske matematikkursa i grunnskulelærarutdanninga for trinn 1–7. Målet har vore å få innsikt i kva som fremmar og hemmar lærarstudentar i å læra å undervisa om Argumentasjon og Kritisk Matematikk Didaktikk (AKMD) med elevar i fleirsp...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand-prosjektet undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og dei 585 elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år. Det er stor variasjon i korleis bokstavar og handskrift blir eksplisitt undervist i i skulane. Nokre skular har u...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Møre og Romsdal

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

DNA methylation in psychiatric disorders, and mediation of gene by environment effects, from birth to adulthood.

Psykiske lidelser er store bidragsytere til menneskelig lidelse og sykelighet. Deres prevalens øker, mens deres årsaker forblir langt fra forstått. En hovedgrunn til vår begrensede forståelse av disse forholdene er deres komplekse etiologi der genetiske, miljømessige og epigenetiske faktorer bidr...

Awarded: NOK 16.6 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaendringer i Arktis - internasjonal workshop

Hovedmålsettingen med CHASE-prosjektet er å rekonstruere klima og miljøendringene i Russisk Arktis gjennom siste istid og frem til i dag, en periode på 120 000 år. Dette innbefatter fremveksten og tilbakesmeltingen av store isbredekker som i perioder bygget seg opp over Barents- og Karahavet, men...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Incentives, access to capital, and innovation

Bedrifter er avhengige av ekstern kapital for å finansiere innovasjon og vekst. Dette forskningsprosjektet øker vår forståelse av nøkkel mekanismene for effektiv eierstyring, selskapenes gjeldsgrad og innhenting av kapital, og deres innovasjonsaktiviteter. Vi studerer først effektene av aksjon...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Støtte til EHiN 2018 - Norges nasjonale møteplass for e-helse

EHiN (EHelse i Norge) har utviklet seg til den nasjonale møteplassen for e-helse på tvers av organisasjoner, næringsov og offentlig sektor, med en politisk Organiseringen av EHiN med 7 parallelle spor, 1300 deltakere og 140 talere liger på IKT-Norge. I samarbeid med mange aktører blir programme...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Møreforsking Ålesund

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Møre og Romsdal

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk Regnesentral

...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Møre og Romsdal

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell)

CanCell har som fokus å undersøke kreftcellers svake punkter «Akilleshæler», og deretter benytte disse svakhetene til å behandle kreftsykdom med nye metoder. Senteret benytter avanserte metoder som lys- og elektronmikroskopi, gen- redigering og sekvensering, kloning, modellorganismer og cellelinj...

Awarded: NOK 167.0 mill.

Project Period: 2017-2028

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Elicitation of a Norwegian EuroQol EQ-5D value set for the economic evaluation of health care programs

Norge er et av flere europeiske land som mangler et nasjonalt verdisett og dermed skåringsalgoritme for EQ-5D, samt normdata fra den generelle befolkningen for å hjelpe tolkning av femnivåversjonen av EQ-5D (EQ-5D-5L)-skårene. De opprinnelige målene med prosjektet adresserte begge disse manglene,...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Opportunities and Challenges for Integrating Sámi Reindeer Herding Traditional Environmental Knowledge in Environmental Governance

Arktisk er i rask endring, både når det gjelder, klima, arealbruk og samfunnsøkonomi. De raske endringene medfører behov for forbedrede styrings- og forvaltningssystemer basert på den best tilgjengelige kunnskap. I de senere år har man sett økt anerkjennelse og behov for å integrere urfolks tradi...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Norwegian Funding of SNBL through SNX Foundation 2018-2020

This project is a continuation of more than 20 years of collaboration between Swiss and Norwegian research institutions leading to construction and development of one of the most successful beamlines at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). The continuation of SNBL will not only ens...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fase 1: Artificial Social Skills

Sosiale evner er viktige for å kunne bygge gode team, og forskning antyder at det også gjelder når roboter er en del av teamet. I dette prosjektet utforsker vi hvilken effekt det har på mennesket dersom roboten har forskjellige grunnleggende sosiale egenskaper. I begrepet sosiale egenskaper m...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Role of scavenger endothelial cells in elimination of virus

Vi utsettes kontinuerlig for kontakt med mange ulike typer virus, hvorav noen trenger gjennom de naturlige forsvarsverkene våre og kommer over i blodet. De fleste virustyper som vi får kontakt med gir ikke infeksjoner, men de må likevel fjernes raskt og effektivt fra blod. Mye av virusopptaket sk...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Phade - Photochromically Adept - Fremtidens solavskjerming

Solblending og oppvarming av inneklimaet er økende problemer som følger med den stadig tiltagende bruken av glass som bygningsmateriale. Dette resulterer i en sterk vekst i solavskjermingsmarkedet, som i dag domineres av persienner, markiser og vinduer eller solfilm med permanent redusert gjennom...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

FORNY20-FORNY2020

Leopard - Wearable particle detector enabling safer working environments

Partikler eller støv som asbest, aluminium og sement utgjør en stor trussel for vår helse når dette innåndes. Støvpartikler kan forårsake pusteproblemer, astma, KOLS eller kreft og i tilfelle en mulig tidligere død. NILU eller Norsk Institutt for Luft Forskning AS har forsket på partikler og st...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of new technology to reduce unwanted uptake of large molecule compounds and nano formulations in liver

De siste hundre år har det vært en rivende utvikling av medisiner, og antall sykdommer som kan kureres, er stadig økende. Til tross for dette er det fortsatt mange sykdommer som det ikke finns adekvate medisiner mot. Eksempler på slike sykdommer er flere typer kreft, mange virus-infeksjoner, og g...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Digital discovery of antimicrobial molecules from marine Arctic resources with reduced risk of triggering resistance

Antimikrobiell resistens forårsaker i dag rundt 700 000 dødsfall årlig, med en estimert økning på 10 millioner i løpet av de neste 30 årene. Kontinuerlig utvikling av antimikrobielle forbindelser med nye virkemåter er viktig for å redusere risikoen ved antimikrobiell resistens. For å bidra til å ...

Awarded: NOK 19.9 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa