0 projects

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Enhanced Subsea Hydrocarbon Leak Detection with Broadband Active Acoustic Sensor System (L-BAS)

Dette prosjektet har som mål å utvikle og demonstrere neste generasjon aktiv akustiske metodikk for deteksjon av lekkasjen av hydrokarboner ved hjelp av bredbåndsakustikk (L-BAS). CH4 gjennomgår ulike faser (gass, væske, fast) når temperatur og trykk endrer seg. Metan går over i fast form ved l...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Collaborative Earth System Model development and intercomparison on permafrost processes (CoMIP)

The ESM representation of permafrost processes has limited representation of permafrost thaw related processes, which hamper accurate projections of global carbon cycling and climate feedback cycles within the current and future climate system. The land surface model of the NorESM, CLM, has been...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning from each other, ReleQuant and Einstein-First: Workshop on developing learning resources in modern physics in Norway and Australia

ReleKvant Kompetanse er et forsknings- og utviklingsprosjekt hvor fysikklærere og lektorstudenter samarbeider med forskere og lektorutdannere. Vi utvikler nettbaserte undervisningsressurser i kvantefysikk og relativitetsteori for fysikkfaget i videregående skole. Prosjektet kombinerer forskning p...

Awarded: NOK 87,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural Justice

En rekke sentrale rettigheter er allmenne (eller nesten allmenne) individuelle rettigheter, for eksempel ytringsfriheten eller stemmerett for alle borgere over 18 år. Men de fleste liberale stater, inkludert Norge, anerkjenner i tillegg rettigheter som ikke har karakter av å være individuelle ret...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk

Boka bygger på forskingsprosjektene «Grunnloven som symbol» (del av Forskingsrådets program), og «Grunnlovsjubileet som minnepolitikk». Ved å sammenlikne med andre jubileer, fant vi at feiringen i 2014 var særlig forankret i steder og hendelser fra 1814-historien, med stor vekt på kunnskapsutvikl...

Awarded: NOK 91,000

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian-American Essays 2017

Utgi Norwegian-American Essays 2017

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk språkhistorie 3

"Ideologi" er det tredje bandet av Norsk språkhistorie (NSH), eit vitskapleg verk som ei rekkje forskarar, primært frå nordiskmiljøa ved norske universitet og høgskolar, har gått saman om å skrive. Band III dreier seg, som tittelen seier, om språkideologiar, med andre ord om språkpolitikk i vid f...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte til boka 'Inclusive autocracy: Political decentralization without democratization'

Samandrag av boka: In the wake of decentralization reforms, several democratizing states across the world have introduced legislation that provide for subnational elections. This does not mean, however, that subnational elections in these countries are all of a certain quality or are organized ac...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

A Narratology of Criminal Cases

Prosjektets viktigste målsetning er å bidra til en bedre forståelse av fortellingens rolle i norske straffesaker ved hjelp av narratologisk teori og analyse. Prosjektet er inndelt i fire oppgaver: 1. Å utvikle en teoretisk informert oversikt over alle fortellingstypene som inngår i en norsk straf...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital

Prosjektet har fokusert på Statens pensjonsfond utland - bedre kjent som Oljefondet – som regnes som verdens største statlige investeringsfond. Dette fondet forvaltes av Norges Bank på vegne av det norske folk på bakgrunn av en lov vedtatt at Stortinget og et mandat utstedt av Finansdepartementet...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration

Gjennom å undersøke tid og temporalitet, etnografisk og teoretisk, har WAIT-prosjektet produsert ny og kritisk kunnskap om de kulturelle forutsetningene for, og implikasjonene av, migrasjon i vår tid. Prosjektet har undersøkt hvordan lovverk, kulturelle normer og maktforhold strukturerer tid på b...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Health communication regimes: Contest, meaning and power

Prosjektet «Helsekommunikasjon i mediene: Historikk, mening og makt» studerer hvordan medienes dekning av helse og medisin blir til, endrer seg over tid og varierer mellom land. Vi er omgitt av en overveldende informasjonsmengde knyttet til helse og sykdom: Historier om revolusjonerende behandlin...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance (3ROceans)

Verdenshavenes er i en prekær økologisk situasjon. Forskningen på dette handler ofte om forsuring, overfiske, temperaturstigning og/eller forurensing. Det som ofte står mindre i fokus, ikke minst i den offentlige debatten, er situasjonens legale utfordringer. De juridiske og politiske redskapene ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

What should not be bought and sold?

De fleste av oss har ingen kvaler med at kjæledyr, bøker, og barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon). Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense ove...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Targeting low back pain and comorbidity in primary care - a plan for a prospective study aimed to increase treatment effects in back pain

In the proposed pre-project we want to establish a low back pain network connecting service-users, -providers and -researchers. This network will facilitate the inclusion of a broader range of input sources into low back pain research, in turn leading to better, more relevant low back pain resear...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The BI Conference on Corporate Governance

Konferansen skal samle eierstyringsforskere fra den internasjonale eliteserien. Temaet er forholdet mellom bedriftens eiere, styremedlemmer og toppledelse, og hva dette forholdet betyr for finansmarkedets virkemåte. Målgruppen er ikke bare forskere og PhD studenter, men også norske næringslivspra...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

FoU reise til USA for offshore system pilot prosjekt

Selskapet har utviklet en ny type elektrisk, robotisert boreutstyr. Kvalifiseringen av teknologien går igjennom verkstedstester, tester på land rigg og til slutt offshore testing. Selskapet har fått til piloter på land rigger og offshore for enkelt-roboter, men mangler å bevise hele det robotiser...

Awarded: NOK 27,000

Project Period: 2016-2017

Location: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave (del 2) fra K.G. Jebsen til Universitetet i Bergen, KG Jebsensenter for Multippel Sklerose

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Medikalisering i Norden (arbeidstittel)

Stadig flere av menneskers livsområder og problemer blir forstått gjennom biomedisinske forklaringsmodeller og behandles av helsevesenet. Dette kalles medikalisering, og flere fagfolk argumenterer for at dette fenomenet blant annet kan knyttes til en forvitring av samfunnets tradisjonelle strateg...

Awarded: NOK 57,000

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonomous Maritime Surveillance Hub

Prosjektet skal utarbeide ett eller flere konsepter for bruk av autonome farkoster til overvåkning eller annet kartlegging av havområder. Konseptene baserer seg på behov fra industri og forvaltning, og kobler dette til nåværende og fremtidige løsninger innen autonomi. Prosjektet mistet sin indus...

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv

Fortetting - eller som det ofte omtales: den kompakte by ? er blitt en primær strategi i mange byers ønske om å gjøre deres by mer bærekraftig, mer attraktiv å leve i og mer attraktiv å investere i. Samtidig er det en strategi med mange mulige konflikter og utfordringer. Det hevdes at kulturarven...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

DP057 Fremtidens servicebåter for oppdrettsnæringen

...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

DP106 DiaMon - Nytt diagnostisk utstyr for overvåkning av mellomgulvbevegelser

...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Self in Social Spaces: Conceptualizations and Representations in the Textual and Material Culture of Medieval Scandinavia

I 2021 har prosjektleder Stefka G. Eriksen arbeidet videre med hennes egen monografi "Minds and Mentalizing in Old Norse Literature and Culture", som diskuterer mentalisering i norrøn middelalder. Mentalisering er evnen å tenke om våre tanker, følelser og forestillinger. Dette er en kognitiv egen...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kommunen som arena for tverrfaglig tidlig innsats for barn og familier – et dialogisk og refleksivt aksjonsforskningsprosjekt

Denne avhandlingen har sitt utgangspunkt i en kommunal avdeling for barn og familier i Rana kommune, og undersøker hva som skjer når en dialogisk og refleksiv tilnærming benyttes i kommunal praksis for å forstå og utvikle en tverrfaglig tidlig innsats overfor gravide og spedbarnsfamilier. Forskni...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Nordland - Nordlánnda

FINANSMARK-Finansmarkedet

Skolemeny – nettverk og nettside for opplæring i personlig økonomi

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Aksjemarkedet på 60 minutter

...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GIS basert Barentshav & Svalbard atlas - Samarbeidsetablering, markedsundersøkelse og prosjektsforberedene arbeid.

Vi er en liten bedrift med to ansatte som driver konsulenttjeneste og rådgivning innenfor leting og økt utvinning i olje- og energi bransjen. Den siste tiden har vi jobbet en del med å utvikle et GIS basert atlas over geologien i Barentshavet, inkludert Svalbard, med tanke på å sammenstille all...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2017

Location: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

Personlig økonomi til bruk i undervisning for ungdomsskole og videregående skole

...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: SafeFood

Bakterievekst i mat er et stort risikosak, med store konsekvenser for helse, sikkerhet, miljø og økonomi hos matforbrukere og produsenter. Minimalt bearbeidet mat blir stadig mer populær i Europa, men den er utsatt for bakterievekst, inkludert det humane patogenet Listeria monocytogenes (LM). U...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage