0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and Verification of Large Floating Coastal Structures - Environmental description, structural loads, responses and mooring system

Flytende konstruksjoner er foreslått brukt for en rekke anvendelser i kystområder, ofte som alternativ til landvinning. I Norge er flytebroer og nedsenkede, flytende tunneler spesielt interessante på grunn av utvikling av fjordkryssinger for E39. Dette prosjektet har vært motivert av forsknin...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAMAN - Safety Enhancing Monitoring ApplicatioNs

I 2020 arbeidet prosjektkonsortiet med å fullføre rapporterte rapporter som var relatert til den generiske metodikken for dynamisk barrierehåndtering, samt for progressiv flom og brannfarer i maskinrommet. I løpet av prosessen møtte teamet utfordringer med hensyn til innsamling av data, noe som r...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av metoder og system for automatisk effektkontroll i bolig

Ved installasjon av automatisk måleravlesning i alle norske husstander innen 1.1.19 lå det en forventning om introduserte effekttariffer som ville stimulere til reduksjon av forbruket på tidspunktene for makseffekt i strømnettet. Utfordringen var å få folk til å forstå at de må endre adferd når e...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geosteering for improved oil recovery

Plassering av brønner i et underjordisk reservoar er en svært viktig faktor for utvinning av olje og gass. Prosessen med å justere retningen til brønnen under boring som et resultat av nylig oppnådde informasjon om geologien kalles geostyring. Beslutninger tatt når man geostyrer er generelt baser...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Radar for Improving Precipitation Estimates and Optimization of Hydropower Energy Production

RadPro har forbedret produksjonskjeden for numerisk værvarsel med et sterkt fokus på hva sluttbrukere trenger (f.eks. Vannkraftprodusenter, flomvarsler og Yr.no). Viktige resultat av prosjektet er høyoppløselige (1x1 km) times-analyser og -prognoser for viktige værvariabler som temperatur, nedbø...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Usay: Shaping students learning expectations

Forskning i psykologi og samfunnsøkonomi viser at sosiale og emosjonelle kompetanser kan utvikles og læres, men vi har begrenset kunnskap om hva skolene kan gjøre for å fremme disse kompetansene. Dette prosjektet benytter et felteksperiment for å undersøke om skolene kan gi elevene mer tro på der...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

Flerfasemodellering er en av flere, store suksess-historier fra norsk oljeutvinning. Teknologien medførte til dels enorme besparelser på feltutvikling, i tillegg til at den muliggjorde tilknytning av satellittfelt gjennom undervannsutbygginger med flerfasetransport til en plattform eller til land...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The BRIDGE trial: A multicenter RCT to improve continuity and quality in rehabilitation of people with rheumatic & musculoskeletal diseases

Rehabilitering er et viktig tiltak for å hjelpe mennesker med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager til å leve best mulig med disse tilstandene. I Norge foregår slik rehabilitering i hovedsak ved sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten. Vi vet fra tidlig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

MANULAB: Norwegian Manufacturing Research Laboratory

MANULAB vil være en nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon og målet er å skape en infrastruktur som er i stand til å utføre banebrytende forskning med topp moderne utstyr. Videre skal MANULAB støtte norsk vareproduserende industris muligehter til å øke sin globale konkur...

Awarded: NOK 78.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved modelling of near well multiphase flow for optimised planning of ICD/AICD valves in production wells

ICD/AICD (Inflow control device/Autonomous ICD) teknologi har vist sin gjennomførbarhet og stort IOR potensiale for oljeproduksjon fra tynne oljelag hvor gass og vanninntrengning til produserende brønner ofte oppstår. Når ICD/AICD er installert, for eksempel en ventil i hver rørlengde i perforert...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Simulator Training in Driver Education

Hovedmålet med prosjektet «Simulatortrening i trafikkopplæring» var å undersøke om kvaliteten på trafikkopplæringen kan bedres ved bruk av kjøresimulator, og dermed bidra til at vi kan oppnå regjeringens 0-visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Videre ble det forsket på hvordan trafik...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Digitalisering, globalisering, og deregulering har bidratt til at mediesystemer de siste 20 årene har gjennomgått dyptgripende endringer, som endrer produksjon, distribusjon og konsum av medieinnhold. Prosjektets mål har vært å tilby kunnskap om konsekvensene av slike disruptive endringer, sa...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kultur for læring - et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren

I prosjektet Kultur for læring er det oppnådd resultater på flere områder tilknyttet de innovasjoner som realiseres. Den nettbaserte portalen er i full drift. Lærere og skoleledere ved de 120 grunnskolene Hedmark har her tilgang til kartleggingsresultater for sin skole og klasse tilknyttet både u...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital service innovation through open innovation strategies

Nasjonalt og internasjonalt næringsliv er nå inne i et sterkt digitalt skifte, og flere teknologi- og industribarrierer er i ferd med å falle. Denne utviklingen medfører et stadig økende press på etablerte aktører til å akselerere innovasjonstakten og søke nye forretningsmodeller for fremtiden. M...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10688 Fusion of Bioinformatics and phosphoproteomics to design novel Glioma Treatment Strategies

Glioblastoma er en svært heterogen hjernesvulst med dårlig prognose for behandling på grunn av svulstens diffuse infiltrerende karakter. Prosjektet fokuserer på teknologi basert på fosfor-peptidprofilering og bioinformatikkanalyse for å karakterisere glioblastoma tumorvev med det formål å bedre f...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The ALM-field, Digitilization and The Public Sphere

Hovedresultatene i dette prosjektet kan oppsummeres i følgende punkt: 1. Vi har identifisert et tilsynelatende paradoks: Den omfattende digitaliseringen av samfunnet, genererer et behov for fysiske møteplasser. 2. Brukerne av bibliotek, arkiv og museer bruker disse institusjonene i betydelig gr...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene. FME ZEN er involv...

Awarded: NOK 176.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Norsk Regnesentral (2016-2019)

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. Uni Research AS) (Teknisk-industriell) (2016-2020)

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF AS (2016-2022) (Tidl. Stiftelsen SINTEF)

Rimmert van der Kooj: Ikke aktuelt - studium avbrutt. Benedicte Bårdsdatter Samsig (Hovd): Ikke aktuelt - studium avbrutt. Bjørnar Nørstebø: "Adding visual digital functionalities". This thesis aims to investigate the potential use of visual communication functions and properties in the tools ...

Awarded: NOK 28.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Geospatial data management in the future

Helt siden vi begynte å utforske verden har informasjon om hvor ting er og hvordan man kommer dit vært verdifullt og ettertraktet. Det håndtegnede og senere utskrevne kartet var effektiv mekanisme for lagring og formidling av stedsinformasjon. Den digitale revolusjonen gjorde ikke kart utdatert, ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology

INTROMAT INTROducing Mental health through Adaptive Technology -Introduserer adaptiv teknologi i psykologisk behandling Psykiske lidelser er en global helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter for å forebygge, kartlegge og behandle psykiske lidelser. Hovedmålet for IN...

Awarded: NOK 48.9 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Capture and Reuse of Engineering Knowledge in Digital Twins

I dag møter industrien utfordringer med å integrere data fra ulike programvareapplikasjoner og domener. Standardbaserte løsninger, som ISO 10303, er i økende grad anerkjent for å løse dette problemet. En sammenhengende og helhetlig digital tvilling kan tjene som kunnskapsbase for produktet men...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dynamic analysis in design and operation of large offshore wind turbine drivetrains

Prosjektet har resultert i en anvendelig simuleringsmodell med elementer som er nødvendige for å modellere rullingslagre som hovedlagre i store havvindturbiner. Videre har prosjektet resultert i ny kunnskap om dynamisk oppførsel av et hovedlager, basert på feltmålinger i en av verdens første flyt...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Interactive robot operation using multi-modal man-machine communication

Små- og mediumstore bedrifter (SMB) i Vest-Europa er i dag i en utfordrende situasjon. På den ene siden, er det små, fleksible og har lav overhead-kostnad sammenliknet med store bedrifter. På en annen side, er de ofte avhengig av manuell arbeidskraft noe som gjøre dem følsomme for de økende lønn...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan virker sanntidsdata inn på forbrukeratferd?

Doktorgradsarbeidet utforsker tre aspekter ved forbrukeratferd i kraftmarkedet: Bakgrunn: De neste ti årene vil vi se større variasjon i strømprisen. Elektrifisering av transportsektoren vil føre til større variasjoner i strømforbruk. Når alle elbilene blir ladet samtidig om ettermiddagen bli...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology - HydroCen Fremtidens fornybare energisystem og energibruk setter nye krav til regulering, lagring og kapasitet. Dette gir vannkraften er ny rolle som leverandør og tilrettelegger av fleksibilitet til nettet, markedet, forbrukerne og samfunne...

Awarded: NOK 192.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Embracing Heterogeneity in International Surveys: Optimal Test Design and Parameter Estimation

Historisk har Norge vært en aktiv deltaker i internasjonale vurderinger som Program for International Student Assessment (PISA). Og resultatene for Norge har variert avhengig av type vurdering og deltakelsesår; Imidlertid har mye oppmerksomhet i media, publikum og beslutningstakere fokusert på PI...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo