0 projects

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

BIG INSIGHT - Statistics for the knowledge economy

BigInsight er et senter for forskningsbasert innovasjon, startet i april 2015, i tredje generasjon SFI. Det er finansiert av Norges forskningsråd og av femten partnere og varer til 2023. BigInsight lager innovative løsninger for viktige metodiske utfordringer som vårt konsortium av private, offen...

Awarded: NOK 96.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Off-shore--On-shore Collective Analytics & Intelligence for condition-based monitoring in drilling & operations using heterogeneous networks

SMART-RIG prosjektet utfører forskning på intelligente datasystemer og trådløs sensornettverkteknologi, som gir nye muligheter for bedre overvåking og vedlikehold av både produksjonsprosesser og maskiner på offshore oljeplattformer. Virkningen av dette prosjektet vil bli demonstrert i form av bed...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Agder

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

NORBIS - Norwegian Research School in Bioinformatics and Biostatistics

Forskerskolen NORBIS støtter doktorgrads-utdanning i hele Norge innen områdene bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi. Skolen er et samarbeid mellom åtte norske universitet. Bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi spiller viktige roller i forskning innen livsvitenskap, og har også ...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Reliability and ruggedness of high power high voltage power electronics

Krafthalvlederne, idag for det meste "Insulated Gate Bipolar Transistors" (IGBTs) utgjør nøkkelkomponentene, og er samtidig de mest sårbare komponentene i mellom- og høyeffektomformere med anvendelsesområder innen eksempelvis fornybarsektoren og for HVDC transmisjon. En viktig årsak til krafthalv...

Awarded: NOK 14.2 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

CHARACTERIZATION OF WAVE IMPACT SPRAY GENERATION FOR BETTER PREDICTION OF MARINE ICING ON STRUCTURES

SPRAYICE-prosjektet er nå fullført. Isdannelse fra sjøsprut er en av de store utfordringene for offshore operasjoner grunnet økt sikkerhetsrisiko og operasjonelle utfordringer. For å redusere risiko trengs det bedre vitenskapelig kunnskap for å utvikle modeller som kan estimere effekten av økt is...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Role of Information Quality in Healthcare Quality Assurance

Kvalitet i gjenbruk av pasientdata I dagens spesialisthelsetjeneste er elektroniske pasientjournal-systemer (EPJ) sentrale i pasientbehandlingen, og består av store mengder kliniske og administrative data. EPJ-systemer støtter hovedsakelig primærbruk av data, hvor klinikere aktivt innhenter...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autonome robotiserte vaskeløsninger for fiskeri- og havbruksindustrien

Integrasjonen av vaskeutstyr med roboten har blitt gjennomført. Robotens rekkevidde og bevegelsesmønster er slik at ved vask av Baader 142 sløyemaskin er dette slik man ønsket.Det ble videre utviklet og implementert et preprogrammert bevegelsesmønster for grovspyling og skumlegging av vaskeobjek...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Integrated dynamic drilling hazard identification

Når et oljereservoir produseres vil poretrykket i reservoaret avta. Poretrykkendringenen vil føre til kompaksjon av reservoarbergartene og strekking av takbergarten. Ved hjelp av repetert havbunnsseismikk kan vi observer og måle bevegelsene i og rundt oljereservoaret. Trykkendringene kan også før...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

OpenLab Drilling

Historisk sett har NORCE fullskala testrigg, Ullrigg, på Ullandhaug utenfor Stavanger vært en viktig nasjonal forskningsinfrastruktur for å utvikle og klargjøre ny teknologi og nye metoder for boring og brønnoperasjoner både på norsk sokkel og internasjonalt. Nå har NORCE og Universitet i Stavang...

Awarded: NOK 48.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Day-Ahead Bidding with Multiple Short-Term Markets

Framtidens europeiske kraftsystem forventes å omfatte en økende andel uregulerbar fornybar kraft, slik som vind- og solkraft. Dette vil gi økt variabilitet i daglig produksjon. Samtidig forventes sterkere integrasjon, både fysisk ved utbygging av overføringskapasitet og markedsmessig ved harmonis...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

NORWEGIAN RESEARCH NETWORK IN MATHEMATICAL MODELS IN GEOPHYSICAL FLOWS, IMAGE AND SIGNAL PROCESSING, TOPOLOGY AND GEOMETRY

Etter anbefaling fra 2012 evalueringen i matematikk i Norge og oppfølgingsplan, foreslå vi et tverrfaglig prosjekt der Universitetet i Bergen (UiB) samarbeider med Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø (UiT), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU, Trondheim), Høgskolen...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. ...

Awarded: NOK 163.5 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Health Registries for Research

Prosjektet hadde som formål å øke forskeres bruk av nasjonale helseregstre ved å 1. Bedre og standardisere dokumentasjon av innholdet i registrene 2. Forenkle tilgang til data 3. Utvikle systemene for sikker databeandling 4. Bidra med statistisk metodestøtte og utvikling Prosjektet har o...

Awarded: NOK 36.4 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Ingen endringer

Awarded: NOK 53.9 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

LIA - Language Infrastructure made Accessible

LIA (Language Infrastructure made Accessible) var eit femårig nasjonalt samarbeidsprosjekt (2014 - 2019) mellom fire universitet (UiO, UiB, UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovudmålet for prosjektet var å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk, transkribere og...

Awarded: NOK 27.3 mill.

Project Period: 2014-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim. Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstras...

Awarded: NOK 28.6 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian barcode of life network (NorBOL)

NorBOL (Norwegian Barcode of Life) er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for DNA-strekkoding i Norge. Infrastrukturen koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim og har fire konsortiepartnere i tillegg til NTNU: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum i Oslo, Norges arktiske ...

Awarded: NOK 25.6 mill.

Project Period: 2014-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage