0 projects

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Development and validation of CXXC5/RINF (Retinoid Inducible Nuclear Factor) as a prognostic and therapeutic target in leukemia.

CXXC5/Retinoid-inducible nuclear factor (RINF) is a gene located at the 5q31.2 chromosomal region, its function is not known but it seems to be involved in regulation of apoptosis and high expression is associated with chemoresistance and adverse prognosi s in human malignancies, i.e. breast canc...

Awarded: NOK 53,856

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Basic studies of epithelial responses in the context of gill proliferative disease in Atlantic salmon.

Proliferative gjellesykdommer (PGS) er en stor utfordring i lakseoppdrett. Mange mikroorganismer påvises i syke gjeller. Den viktigste vertsrespons er en overvekst av cellene på gjelleoverflaten i en grad som hemmer respirasjonen. Et koppevirus er påvist i gjeller med PGS og spiller trolig en rol...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Development of a vaccine for enterotoxigenic E. coli based on the heat-stable toxin

Diaré er en av de vanligste årsakene til dårlig helse, feilernæring, og død blant små barn i lav- og mellom-inntektsland. En av de viktigste årsakene til diaré blant disse barna er infeksjoner med enterotoksigene E. coli (ETEC) bakterier som skiller ut det varmestabile toksinet, ST. Selv etter 40...

Awarded: NOK 24.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Treatment of Chronic Lung Disease in HIV-infected Children in Africa. A multisite controlled trial of weekly azithromycin treatment.

BREATHE er en Fase III klinisk studie som undersøker hvordan adjuvant azithromycin påvirker lungefunksjon og sykelighet hos barn og ungdom med HIV assosiert kronisk lungesykdom (HCLD) som får antiretroviral behandling (ART) i det sørlige Afrika. Den underliggende hypotese er at HCLD forekommer so...

Awarded: NOK 36.5 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Understanding Justice During Conflict

Civil war remains a global challenge. Justice processes are often offered as solutions to prevent conflict reoccurrence; yet, little work has been undertaken to understand the prevalence of practices while conflict is ongoing. New data and historical case s show that trials, truth commissions, re...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe

Prosjektet "The Printed and the Built. Architecture, Print Culture, and Public Debate in Modern Europe", drevet fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), har studert forholdet mellom arkitektur og publiseringskultur i 1800-tallets Europa. På denne tiden oppstod en rekke nye trykte medier s...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmospheric jet variability: linking STRucture, Evolution and Mechanisms

Jetstrømsystemene er sentrale komponenter i den globale sirkulasjonen som former jordens klima. De lavfrekvente variasjonene i jetstrømmene speiler skiftende værmønster og regimer. Forståelsen av disse variasjonene er derfor helt essensiell for å kunne forklare år til år variasjoner i regionalt k...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Researching Social Media and Collaborative Software Use in Emergency Situations (RESCUE)

RESCUE er et internasjonalt forskningsprosjekt som har utviklet ny, kunnskapsbasert forståelse av krise- og risikokommunikasjon ved å utforske bruken av sosiale medier i tre ulike tilfeller: 1. Terrorist-angrepene i Norge i 2011, og under nyere tids terrortrusler i Norge 2. En miljøkatastro...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Method for determining optimal drug dosage during in vitro fertilization (IVF)

Before in vitro fertilization (IVF), women typically receive hormone injections to stimulate the ovaries and promote development of many eggs. Hormone dosage, however, must be optimized for each woman, because inappropriately low or high doses imply the risk of side effects and reduced chances of...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Food-grade bacterial vectors as novel tuberculosis vaccines

Tuberkulose (TB) forårsakes av Mycobacterium tuberculosis og er en meget alvorlig sykdom med nesten 10 millioner nye tilfeller og 1,4 millioner dødsfall hvert år. Den nåværende BCG vaksinen har begrenset effekt mot infeksjon og overføring av smitte. Derfor er en av de høyeste prioriteter innen TB...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Zinc as an adjunct for the treatment of very severe disease in infants younger than 2 months

Populærvitenskapelig rapport for prosjektet «Zinc as an adjunct for the treatment of clinical severe infection in infants younger than 2 months» Nesten 2,7 millioner av de 5,9 millioner barna under fem år som dør årlig (nesten alle i utviklingsland) dør i første levemåned, dvs. som nyfødte. Om...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Encoding of non-spatial information in the hippocampus

Målet med vårt forskningsprosjekt er å undersøke hvordan hjernen lagrer emosjonelle minner. Hjernestrukturen hippocampus er kritisk involvert i dannelsen av nye minner, og er følsom for stresshormon. Vi vet allerede mye om hvordan den ene enden av hippocampus, den dorsale, har nerveceller som utt...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exposure and effects of emerging contaminants in marine and terrestrial birds of prey.

Prosjektets mål var å undersøke konsentrasjoner og effekter av nye miljøgifter i havørn- (Haliaeetus albicilla) og hønsehaukunger (Accipiter gentilis) fra Norge og Spania. De nye milljøgiftene som ble undersøkt var brom-, klor- og fosforflammehemmere og fluorinerte kjemikalier, etter at det ble f...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Multimodal in vivo study of nanoparticle decomposition and targeting dynamcis

Et viktig område innen nanomedisin er nanopartikler for bedre behandling av kreftsykdommer. Nanopartiklene er «multi-funksjonelle»: 1) målsøking til reseptorer i kreftsvulsten, 2) kontrastmiddelfunksjon for in-vivo avbildning med f. eks. MR, 3) transport av medikamenter som kan frisettes etter...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Laminar segregation of top down and bottom up processes in primary auditory cortex.

Hjernen er evolusjonsmessig tilrettelagt for å samle informasjon fra den ytre verden samt å finne mening i den. Noen typer informasjon fra sansene kommer oftere i forbindelse med visse hendelser eller utfall enn andre, som gjør dem nyttige for å generere forutsigelser. Forutsigelser kan brukes ti...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrogen bond strengths for large molecules by local magnetically induced currents

Dette prosjektets mål er å utvikle nye beregningsmetoder for å estimere hydrogenbindningsstyrker i store molekyler ved hjelp av lokale magnetisk induserte strømmer. Fra beregninger finner man magnetisk induserte strømmer i en to-stegsprosess med programmet GIMIC (gauge including magnetically ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subduction zone Water and Metamorphism: a Modelling and Imaging Study

Subduksjonssoner dannes der to tektoniske plater kolliderer og der den ene beveger seg under den andre og finner veien ned i dypet av jorden. Subduksjonssoner er således områder hvor vann fra overflaten føres ned i dypet av jorden som en del av den synken de platen. Når temperaturen og trykket øk...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Peoples Climate Research: The Contribution of Households to Climate Change Mitigation

Nordmenn uttrykte interesse i muligheter til å redusere husholdningers karbonfotspor i en spørreundersøkelse gjennomført for forskningsrådet. Dem ønsket også mer informasjon om hvor miljøvennlig bestemte alternativer som f.eks. el-bil og kollektivtranspor t er. Dette forskningsprosjektet er utvik...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Uncertainty communication and climate changes

Når eksperter uttaler seg om usikre hendelser, slik som konsekvensene av klimaendringer, benytter de seg ofte av intervallestimater eller som sannsynligheter uttrykt enten i ord eller med tall. Slike utsagn brukes også i den offentlige debatt av journalister, politikere og legfolk, med fare for a...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Spatial planning, vacation homes and climate change

Prosjektet belyser hvordan arealplanlegging sammen med andre virkemidler kan fremme en "klimavennlig" utvikling mht. bruk og bygging av fritidsboliger ved å redusere klimagassutslipp og øke fritidsboligområdenes robusthet overfor klimaendringer. Bygging og bruk av fritidsboliger medfører energibr...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Conserving the Genetic Biodiversity of Maize in Mexico: Understanding a complex problem and developing participatory solutions

BiodiverSEEDy-prosjektet (www.biodiverseedy.com) har vært en tverrfaglig satsning for å forstå og forbedre innsatsen for å bevare det biologiske mangfoldet i landbruket. Prosjektet har bragt sammen kunnskap fra forskning, filosofi, kunst og urfolks landbrukssamfunn for å finne frem til en bedre f...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aging, health and labour market participation

Siste arbeidsnotet er "Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen med hensyn til helsetilstand" (Arild Aakvik, Egil Kjerstad, Karin Monstad, Tor Helge Holmås), hvor vi analyserer hvordan pensjonsreformen i 2011 påvirket sysselsettingsutfall og uttak av pensjon. Studien tar opp spørsmålet om helse...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Health effects of different shift work arrangements in the petroleum- and health care sector

Flere og flere jobber utenfor det som har vært normal arbeidstid. I helsevesenet og petroleumssektoren er forskjellige arbeidstidsordninger svært utbredt, noe som har både positive og negative konsekvenser. Vi vet for eksempel at skift- og nattarbeid fører til høyere risiko for søvnmangel, dårlig...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP)

Forskningsprosjektet GOVCAP undersøkte offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet i fem land (Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland og Tyskland), og har sett på befolkningens oppfatninger av og holdninger til myndighetenes håndtering av samfunnssikkerhet. ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Exploring life transitions in old age through a Visual Matrix

The situation of elderly Nordic communities is challenging basic premises of Nordic welfare systems while the question of how elderly communities experience the transitions of old age remains under-researched. Yet these communities live within a highly vi sual culture which mediates psycho-social...

Awarded: NOK 80,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Sickness absence and working life conditions

Dette prosjektet tar for seg eit lite utforska felt innan sjukefråværsforskinga, nemleg effektane av tilhøve i arbeidslivet. For det første undersøkjer vi dei kausale effektane av eit seniorpolitisk tiltak - redusert arbeidsbyrde - på arbeidstilbod, sjukefråvær, bruk av primærlege og spesialisthe...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Performing ELSA.Governance of and governmentality in biotechnology and nanotechnology research

Vitenskapelig utvikling og nye teknologier er uttrykk for og medfører til tider store samfunnsendringer. Derfor har forskningspolitikk i de siste årtiene på forskjellige måter prøvd å ta høyde for og kreve fra forsknings- og utviklingsaktørene å være seg sitt samfunnsansvar bevisst. For eksempel ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Cultural Journalism in the Nordic Countries

The workshops address the following topics: 1) Demarcating cultural journalism - from Nordic perspectives: Defining cultural journalism as journalistic and research topic is a challenge. Literature, movies, celebrities, food, religion etc. compete on the Nordic media agendas and dissolve the tra...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS The Nordic Model of Consumer Culture: Exploring Contexts and Concepts

This project seeks to investigate the Nordic variation of consumer culture by bringing together expert researchers from across the Nordic countries in two exploratory workshops to discuss the Nordic model of consumer culture, a domain that is under invest igated in contemporary discussions of the...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Nordic countries in the Young Europe - Future Europe

Norden i en ung Europa - framtidens Europa. Huvudsyftet är att i en internationell, tvärvetenskaplig grupp av forskare utveckla ett forskningsprogram och förbereda en forskningsansökan till Horizon 2020. Den generation som kommer att stå i centrum för vår t framtida samhälle är dagens ungdomar, m...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke