0 projects

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

EMGS visiting researcher at Scripps Marine EM laboratory

The current measurement accuracy of marine electromagnetic data facilitates using the technology to study fainter targets and also smaller geological details. Resolving these data responses by imaging software can be challenging when the magnitude of data variations are dominated by variations i...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

STEM Student-Migrant Mobility Trajectories: A Comparative Study

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A new biomaterial available for wound healing

Agroplas AS/ Biovotec AS has successfully established a consortium of outstanding academic and industrial partners with expertise covering the whole value chain from eggshell raw material sourcing to wound healing (BIA project). The project has a goal of building a strong R&D basis for developme...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Professional competence, standardization and safety in aviation and the maritime industry

Profesjonskompetanse regnes gjerne som en viktig faktor for sikker praksis i både sjø- og luftfart. Det er allikevel usikkert hva en kompetanse som "sjømannskap" egentlig er, og dessuten hvordan sikkerhet påvirkes. PROCOM har undersøkt hvordan profesjon og kompetanse har endret seg fundamenta...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Staying competitive: Challenges for a small open economy

Prosjektet studerer hvordan en liten åpen økonomi som den norske tilpasser seg til økt globalisering. Det tar for seg endringer som økt handel, offshoring og innvandring, og ser på virkninger på produktivitet, lønn, fagforeningsoppslutning og på etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft. Hva ...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

On Track - Reducing the number of children with reading difficulties

Målet med På sporet-prosjektet har vært å vinne ny kunnskap om hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker gjennom å utvikle og undersøke effekten av motiverende og forskningsbaserte tidlige tiltak. Prosjektet er den første storskala leseintervensjonen som evalueres gjennom et gruppe-randomi...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

The welfare state and fairness in markets

Nesten alle utviklede økonomier kombinerer en markedsøkonomi med en velferdsstat. To viktige funksjoner for velferdsstaten er å håndtere de inntektsulikhetene som oppstår i markedene og å tilby forsikring for den risiko enkeltindivider eksponeres for i markedet. Velferdsstatens legitimitet avheng...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Exchange semester at NHH

I am applying for a personal mobility grant (IS-Ruhr) for my upcoming semester at Norges Handelshøyskole (NHH ) in Norway.

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Researches on Stochastic Control and Optimization. Kinesisk spesialist

...

Awarded: NOK 42,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publication grant for the monograph 'Violent Becomings. State Formation, Culture and Power in Mozambique'

The project is concerned with the publication of a monograph the manuscript of which was originally a PhD thesis presented in 2010. Heavily revised, the monograph explores the contentious and often violence dynamics between processes of state ordering and domains that remain external to the stat...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2014-2016

Location: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

2nd African Conference on Key Populations in the HIV Epidemic

The "1st African Conference on Key Populations in the HIV Epidemic" was conducted in Dar es Salaam in August 2013 with funding support from GLOBVAC. 150 persons from 22 different countries took part in the conference, which was jointly organised by the Un iversity of Oslo (UoO) and the Muhimbili ...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Understanding the dynamics of regional innovation networks in regional innovation systems

Prosjektet studerer nettverksnytte, innovasjon og verdiskaping i fem innovative nettverk/klynger på Østlandet. Disse fem er Electronic Coast (EC) med mikroteknologimiljøet i Hortenområdet, Oslo Medtech med helseteknologimiljøet og Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) med miljøtek...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

How implementation of PRactice can IMprove relevance and quality in discipline and professional Educations

I PRIME har vi undersøkt hvordan økt fokus på praktiske ferdigheter påvirker læring i høyere disiplinutdanning. Vi har brukt biologi som en case, og undersøkt hvordan praktiske undervisningsformer påvirker motivasjon, læring og studieprogresjon. Vi har utviklet, implementer og evaluert flere nye...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Semester abroad at the Norges Handelshøyskole (NHH)

The fifth semester of my bachelor studies in Economics will take place at the Norges Handelshøyskole (NHH) in Bergen. I have successfully applied for a place within the ERASMUS program of the Department of Economics at the University of Mannheim. By exper iencing how students study Economics at a...

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

FRICON-Fri prosj.st mobilitetsstipend

IS-TOPP for Training network on reactive geological systems from the mantle to the abyssal sub-seafloor

This IS-TOPP application is for top-up funding for the fellow Zeudia Pastore in the ABYSS ITN project (Training network on reactive geological systems from the mantle to the abyssal sub-seafloor.) FP7 Grant Agreement:608001 ABYSS is a training and career development platform for young scientist...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

The Norwegian minke whale genetic database/Tracing farmed escapees to cage of origin - kinesisk statsstipend

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovative læringsrom - eleven som aktiv aktør i lærerutdanningen

Det overordnede formålet er å utvikle kunnskap om hvordan vi bedre kan forberede lærerstudenter på møte med den praktiske profesjonsutøvelsen, blant annet ved å ta i bruk nettbaserte læringsplattformer og etablere fadderordninger mellom studenter og eleve r. For å utvikle prosjektet ønsker vi å k...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Leveling the playing field: An intervention to promote school readiness and human potential

Barns utvikling innen språk, matematikk, selvregulering og sosial kompetanse i barnehagealder har stor betydning for hvordan de tilpasser seg faglig og sosialt på skolen. Barnehagebarn med gode ferdigheter innen disse områdene vil klare seg bedre på skolen enn andre barn. Norsk forskning viser og...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Responsive literacy practices in digitalized classrooms

RESPONS er kortversjonstittelen på et kompetanse- og forskningsprosjekt innenfor det bredt forståtte fagfeltet «digital literacy». Det valgte begrepet er tett forbundet med dialogisk engasjement og deltakelse og med opplevelse av relevans. Samtidig peker det mot kommunikative handlinger ? i de...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - Implementing research based knowledge regarding teacher-student interaction

Eit mål med CIESL-prosjektet var å gi ny kunnskap om korleis lærarar vidareutviklar interaksjonen med elevane i klasseromet gjennom deltaking i ein intervensjon med fokus på klasseleiing. Klasseromsinteraksjon er forstått som den emosjonelle støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte lærarar...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Down Syndrome LanguagePlus-project

DSL+- prosjektet hadde som målsetting å utvikle en forskningsbasert og innovativ digital vokabularintervensjon for førsteklassinger med Down syndrom og evaluere effekten av intervensjonen i en randomisert kontrollert studie. Prosjektet har bidratt med/vil bidra med ny teoretisk kunnskap om barnas...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Semester abroad at the NHH Bergen

As I want to specialize in the field of Energy, Environmental and Resource Economics, I plan to study a semester abroad at the NHH in Bergen in order to visit some specialized courses in these fields.

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

NHH Double Degree

I am chosen by the Selection Committee of the University of Mannheim to study at the NHH during the academic year 2014/2015 as a double degree student. Further, I will major in "Energy, Natural Resources and the Environment" and, finally, earn the title "Master in Management (M.Sc.)" from the ...

Awarded: NOK 94,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Participation in a three-semester Master Programme at the University of Oslo

I am applying for a Participation in a three-semester Master Programme at the University of Oslo (Universitetet i Oslo) beginning with the autumn semester 2014. I intend to complete the LLM-Programme in 'Information and Communication Technology Law', offe red by the University, as well as studyin...

Awarded: NOK 94,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

BIONÆR-Bionæringsprogram

Decision support system on optimized waste collection by vacuum technology with simultaneous production of bioenergy from wastes

Prosjektet har vært koordinert av Fraunhofer Umsicht i Tyskland og har hatt partnere fra Norge (NTNU), Polen (Institute for Ecology of Industrial Areas) samt to industripartnere i Tyskland (Bilfinger Water Technologies ? nå Aqseptence group og Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Ressourcenmana...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

KINA-Kina-programmet

Cosmopolitanism National Landscape: Study on Ibsen’s Poems from the Perspective of Landscape Poetics - kinesisk statstipend

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Demonstration of a Subsea Typhoon Valve.

Gjennom utviklingen av Typhoon teknologien har målsettingen hele tiden vært å utvikle og kvalifisere Typhoon ventilen for industriell anvendelse. Typhoon ventilen representerer en ny teknologi for å redusere miksing av fluid faser, bedre separasjon av fluider (olje, gass og vann), og dermed redus...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

MudCam Demonstrator and Pilot Project

Teknologien til Vision Io As har blant annet blitt nominert til ONS Innovation Award for 2014, og selskapet planlegger videre profilering av prosjektet gjennom publiseringer i journaler og populærvitenskapelige tidsskrift.

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Pancreas disease; Effects on digestibility and interactions with Piscine orthoreovirus

Salmon Pancrease Disease Virus (SPDV) også kalt Salmonid Alphavirus (SAV), forårsaker pankreassykdom (PD) i atlantisk laks (Salmo salar). PD gir redusert fiskevelferd og økte produksjonskostnader for lakseoppdrett i Europa. SAV deles inn i seks subtyper basert på genetisk slektskap, hvorav to for...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage