0 projects

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 1

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 7

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 8

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Mot fotorealistiske ekkolodd gjennom adaptiv stråleforming og kalibrering

Havbunnskartleggende ekkolodd fra Kongsberg Maritime AS lager detaljerte dybdekart og bilder av vannkolonnen. Målet for dette prosjektet er å bruke ny signalbehandling for å lage enda bedre kart og bilder. Vi har utforsket to tilnærminger: Adaptiv stråleforming og kalibrering. Stråleformeren er ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Multi sensor, multi platform, oil-spill detection and management

The goal is to put together a consortium and write an application for H2020. Call id: H2020-BG-2015-2, -Response capacities to oil spills and marine pollutions-, Blue Growth: Unlocking the potential of Seas and Oceans, Research and innovation action. Dea dline: 2014-03-12 17:00:00 Together wi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Enhanced AtoNs for safe and efficient operation and navigation pre-project

Maintenance of aids to navigation (AtoN) is costly. Current cost for Norway is around NOK 150 million/year. Aids to Navigation Fund (ANF) in the Straits of Malacca and Singapore, has advised that a shortfall of USD 8 million is anticipated in 2015. In ar eas that have ice cover during the winter...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Analyse av trender innen kommersialisering og digitalisering av høgteknologisk maritim kompetanse

Det er særskilt to hovedutfordringer som stammer fra omgivelsene som er relevant for denne avhandlingen. Den første er det faktum at oljeprisen i andre halvår av 2014 falt dramatisk etter flere år med stabil pris over 100 USD per fat. Dette fallet i oljepris var et resultat av flere hendelser og ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Møre og Romsdal

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Detaljert konseptstudie Subsea 3D Modell

Det skal gjennomføres en detaljert studie av konsept for å generere 3D Modell av Subsea installasjoner. Studiet skal inkludere patentsøk og gjennomgang av eksisterende teknologi og systemer i utvikling. Det skal inkludere betraktninger fra nøkkelkunder/sa marbeidspartnere slik at disse kan introd...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2015

Location: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9044 Capturing and bookmarking of surgical and diagnostic videos. Integration in Operating Room (OR) workflows.

Posicom AS har ledet et konsortium der Oslo Universitetssykehus og finske Merivaara Corp har deltatt. Målet for prosjektet var å utvikle nye dokumentasjons- og opplæringsløsninger for kirurger. I prosjektet ble Posicoms unike multimediasystem, Seekuence Medical, videreutviklet og integrert med...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 2

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 3

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 10

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Integrering av Smart-grid teknologi i skip for å unngå tap av kraft.

Inntoget av diesel-elektriske kraft- og fremdriftssystemer på slutten av 90-tallet har ført med seg store fordeler som maritime fartøy nyter godt av. I stedet for å benytte seg av store dieselmotorer som er direkte koblet til fartøyets propeller gjennom akslinger, og på denne måten måtte ha egne ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

NAERINGSPH-Nærings-phd

Strategy in volatile markets: How top management capabilities can ensure growth and value creation through business model innovation

Selskaper står overfor en virkelighet hvor man ikke lenger er i stand til å forutsi fremtiden ved å se på fortiden. Flere disruptive trender er i ferd med å endre reglene for konkurranse, herunder bærekraft og digitalisering. Disse raske endringene i vårt miljø tvinger oss til å revurdere strateg...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effekten av smidig forretningsplanlegging og kundenær løsningsutvikling i hurtigvoksende selskaper.

I 2012 skrev Scott Shane en artikkel (Shane, 2012) som reflekterer over og oppsummerer den klassiske artikkelen «The promise of entrepreneurship as a field of research» (Shane og Venkataraman, 2000). I denne artikkelen behandlet han den store utfordringen ved å normativt forsøke å finne en «best ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Public-Private Partnerships - Value for Money?

Avhandlingen består av 3 journalartikler. Fokuset er på insentiver og felles mål i Offentlig-Privat Samarbeid (OPS). Definisjonen som er benyttet i avhandlingen gjelder flere former for OPS enn det som er vanlig i Norge, og spørsmålene som stilles vil ha relevans også for andre gjennomføringsmode...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Akt-isoform specific treatment approaches for lung cancer

In the Western world, 1 of 3 people die of cancer and lung cancer is the most prominent type. The vast majority (85%) of lung cancer patients are diagnosed with advanced disease where the tumor is more aggressive, resistant to available anti-cancer drugs and less sensitive to radiation. Consequen...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt offshore logistikk i nordområdene

Etter hvert som olje- og gassaktiviteten flytter seg nordover i Barentshavet, vil man møte nye utfordringer for den maritime logistikken: - Lange avstander fra havn - Fremmede farvann og sjøtilstander - Få skip i området; behov for stand-alone/multi-purpo se egenskaper - Mørke og kulde; vinterise...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 13

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Testing and development of the Automated Log Tong

Ambisjonen med ALT er å utvikle en ny teknologi som skal kunne være mer fleksibel og effektivt enn det som eksisterer på markedet i dag. ALT er en automatisert dreietang med logging-muligheter. Teknologien estimeres å effektivisere coil tubing opp til 4-5 ganger enn dagens løsninger. ALT vil fo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Samhandlingsmuligheter for sjøtransport i Norge

Hovedidéen med dette forslaget er å gjøre maritime tjenester mer tilgjengelige og mer effektive for kundene for å forbedre konkurranseevnen for bransjen. Dette gjøres ved å utnytte nye IKT-muligheter som bidrar til forenklet bestilling av sjøtransporttjen ester og å øke muligheten for samarbeid. ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

BERGEN SUMMER SCHOOL 2014: GDUT TEACHERS’ COURSE: 14

...

Awarded: NOK 38,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Impact of vitamin B12 on neurodevelopment and cognitive function from early life into school age.

Mangel på vitamin B12 og andre vitaminer og mineraler hos små barn kan svekke kognitiv utvikling og er vanligere enn mange tror. I dette prosjektet har forskere fra India, Tanzania, USA og Norge estimert den varige betydningen av dårlig vitamin B12 status i spedbarnsalderen på hjerneutvikling og...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development of novel drugs for prostate cancer therapy

Prostatakreft er den mest vanlige formen for kreft og den nest hyppigste årsak til kreftrelaterte dødsfall hos menn. Mens tidlig diagnostisering har redusert dødelighet av prostatakreft, er det ingen kur for avansert sykdom. Følgelig blir en av seks menn diagnostisert med prostatakreft, og en av ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evaluation of the implementation and long-term impact of performance based financing of health services in Tanzania

Resultatbasert finansiering brukes i større grad enn før for å øke bruken og heve kvaliteten på helsetjenester i lav- og mellominntektsland. Dette prosjektet har studert implementeringen og effektene av resultatbasert finansiering av helsetjenester i Tanzania. Resultatbasert finansiering...

Awarded: NOK 17.5 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

BioCamera: the biosensor for future Point-of-Care diagnostics

Prosjektet fokuserer på verifikasjon av en teknologi som tillater høysensitiv, rask og billig medisinsk diagnostikk.

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Pluralisation, the welfare state and civil associations

I en tid med økende mangfold møter den universalistiske norske velferdsstaten nye utfordringer. I denne situasjonen er det økende antallet frivillige organisasjoner viktig. På den ene siden artikulerer disse mer varierte interesser slik at de kan øke presset på velferdsstaten. På den andre siden ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language Use and Development in the Matematics Classroom.

LaUDiM er et intervensjonsprosjekt hvor hovedmålet er å få større kunnskap om læringsmiljøets betydning for utvikling av de yngste elevenes matematiske tenkning og forståelse, og evnen til å uttrykke seg muntlig og skriftlig, alene og i samspill med andre. Dette innebærer også å kunne diskutere m...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrar Jærskulen til bedre læringsutbytte, definert som økt grad av gjennomføring i videregående opplæring?

Jærskulen er et omfattende og bredt samarbeid om skoleutvikling mellom kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time. Overordnede mål for prosjektet er beskrevet i Mål- og prinsippdokumentet for Jærskulen, vedtatt av kommunestyrene i de fire samarbeidskommunene. Arbeidet i Jærskulen er organisert med t...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

n/a

n/a

Awarded: NOK 47,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke