0 projects

PROFORSK-Skole og samfunn

Gjør dette hjemme

Hvordan følte du det da du sist gang undersøkte noe selv, hjemme, og fant ut noe som var nytt for deg? Gjør dette hjemme er en formidlingskanal hvor du kan bygge videre på denne følelsen og fortelle den til andre - på en vitenskapelig måte. Historien din vil bli formatert som om den var en arti...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

CircumPolar Gender

Because of rapid changes in the circumpolar high Arctic and their dramatic ecological consequences, the polar region is moving from the margin to the centre of global consciousness. From a natural-science perspective the area is viewed as a laboratory for research on climate change, sustainabilit...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Research network in music, arts and technology

The objective of the application is to establish a platform for collaboration between the institutions doing research in arts and technology, and relevant partners within the fields of technology and arts - nationally and internationally. The primary objective is to develop a joint application f...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Understanding Cultural Conditions for Climate Change Adaptation

Over the coming decades, societies will face major changes in dealing with the various impacts of climate change. In order to enable timely anticipation and proactive adaptation, society needs to learn to utilize unavoidably imperfect knowledge from climate science on the deeply uncertain future ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Exploring tree-derived hemicelluloses as a source for prebiotics

Den globale tre- og papir industrien møter store utfordringer gjennom sterkt redusert etterspørsel og stadig flere fabrikker lukker dørene for godt. Industrien anser utvikling av sammensatte bioraffineriløsninger for produksjon av nye (høyverdi) varestrømmer fra trebiomasse som et alternativ som ...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Unmanned Offshore Data Acquisition

I offshoreindustrien fins det store besparelsesmuligheter ved å ta bruk automatiserte overflatefartøy som kan erstatte dyre skip og operasjoner for en brøkdel av prisen. To konkrete områder er bølgehøydemåling og overføring av data fra instrumenter på havbunnen til land via akustisk kommunikasjon...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Eldre arbeidstakere og virksomheters håndtering av pensjonsalder og aldersgrense

I tråd med målsettingen for dette forprosjektet er det utarbeidet søknad om et kompetanseprosjekt. Tema for prosjektet er hvordan norske virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til eldre arbeidstakere. Søknaden er sendt inn til Forskningsrådet

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Learning with Scottish partners: exploring models of co-production in development of welfare services across national contexts

The primary objective of this pre project is to build an international research collaboration between a multidisciplinary group consisting of users, providers and researchers of services for people with addictions and mental health problems in Fredrikstad,Norway, and the Scottish Programme What W...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Forprosjekt "Inkluderingskultur i arbeidslivet"

Arbeidsdeltakelse blant unge med mentale lidelser som angst, depresjon eller atferdsforstyrrelser er et aktuelt tema som har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men som forskningsfelt finnes det fremdeles mange ubesvarte spørsmål. Kunnskap om inkluderingskulturen i norsk arbeidsliv, og hvordan...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Establishment and the Operation of the Future Earth Norway Secretariate

Future Earth Norge sekretariatet er det nasjonale knutepunktet for det globale forskningsinitiativet Future Earth (www.futureearth.org). Future Earth er et 10-årig internasjonalt forskningsinitiativ for å frembringe kunnskap som kan gjøre samfunnet i bedre stand til å respondere på globale miljøu...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Kvinner & Finans

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Rotary furnace pre-project

Aluminium dross is a mixture of aluminium metal and various oxides,carbides, nitrides, and other non-metal compounds. The metal content in the dross can contain up to 90%. About 1% of all aluminium produced is in the dross. Therefore the total value of the metal is very high. The standard proced...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Water treatment technology for microbial stabilization in landbased aquaculture systems

En typisk utfordring i landbasert oppdrett er redusert helse og fiskedød på grunn av ugunstige forhold og sykdomsutbrudd knyttet til opportunistiske bakterier. En populær tilnærming for å hindre dette er å prøve å redusere bakteriebelastningen i systemet gjennom desinfeksjon. Dette er imidlertid ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Materials and manufacturing methods for large UHPC marine structures

Ultra High Performance Concrete (UHPC) er et samlebegrep for nye betongmaterialer med overlegen mekanisk styrke og holdbarhet. Dette gjør det til et interessant materiale for konstruksjonen av store marine strukturer. Globalt er bruken av UHPC økende. Men materialets høye kostnader, og dens of...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hva hemmer og hva fremmer yrkesdeltagelse blant eldre -tre steg mot suksessfull aldring i arbeidslivet.

Suksessfull aldring i arbeidslivet er en viktig forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn. Med suksessfull aldring i arbeidslivet mener vi et arbeidsliv hvor eldre kan utnytte og utvikle sine ressurser optimalt (eks. helse, kompetanse), føler at de mestrer ulike krav, trives og er engasjert...

Awarded: NOK 13,000

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYKOS tilleggsprosjekt – samarbeid mellom Norge og Chile

Prosjektet har hatt som aktivitet utveksling av kunnskap og forskningsaktiviteter innenfor deponering av avgangsmasser fra gruveindustri i Norge og Chile. Prosjektet har vært motivert med grunnlag i en forventning om et eget forskningsprogram finasiert fra Chilenske myndigheter med parallelle akt...

Awarded: NOK 0.23 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Strengthening the eHealth expertise and services for citizens - with a focus on eHealth literacy and communication

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse er et tverrfaglig nettverk som inkluderer forskere fra humaniora, samfunnsvitenskap, informatikk, design, medisin og helsefag. Nettverket har i dag omtrent 20 aktive deltakere. Nettverket har mottatt forskernettverksmidler på 250...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Joint research on human and natural adaptation to changing climates and environments in the High North by proxy data (Joint Proxies).

Ved å analysere Joint Proxies fra arkeologiske lokaliteter, hvor våre respektive kilder og data finnes i form av tidskapsler, er målet å gi et viktig og substantielt, interdisiplinært og internasjonalt bidrag til regional og global kunnskap om hvordan mennesker og naturlige populasjoner (dyr og p...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforst. til Universitetet i Stavanger (gave fra Universitetsfondet i Rogaland)

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Rogaland

JPIKLIMA-Connecting climate knowledge for Europe

JPI Climate workshop "Science communication and Integrated socio-economic policy and response analysis"

Within the intergovernmental initiative JPI Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate) launched in 2011, fourteen European countries have now committed to coordinate their activities in the field of climate research by implementing a jointly developed Strategic Research Agenda. JPI Cli...

Awarded: NOK 99,000

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Online Distributed Integrity Monitoring System (ODIMS) for Corrosion Under Insulation (CUI)

Aldrende offshore infrastruktur og ønsker om levetidsforlengelse representer en enorm utfordringer for Norsk olje og gass sektor. NORCE skal gjennom prosjektet utvikle Online Distribuert Integritets Monitorerings System (ODIMS). Teknologien skal tilrettelegge slik at operatøren kan gå over til må...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

"Bygge kompetanse for å beholde kompetanse: Fix the system and achieve unique institutional goals"

I 2015 ble Politihøgskolen (PHS) tildelt midler gjennom Balanseprogrammet, og «FIKS-prosjektet» ble etablert. Prosjektets formål var å øke andelen ansatte i faglige toppstillinger (professorer og dosenter) ved PHS generelt og kvinnelige ansatte spesielt innen en treårsperiode. I 2018 ble PHS til...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Generation, protection and health effects of nano-sized dust in the ferroalloy industry

Materialproduksjon er en av Norges største landbaserte industri og omfatter flere titalls verk med ulikt sluttprodukt. DeMaskUs-prosjektet har inkludert 14 ulike smelteverk som produserer ferrosilisium, silisium, ferromangan, silikomangan og silisiumkarbid. Felles for disse prosessene er at de da...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinnelige forskere, Læring, Organisasjon og Kjønnsbalanse (KLOK)

Arbeidet med kjønnsbalanse i toppstillinger ved Høgskolen i Sørøst-Norge startet våren 2013. Da ble Opprykksprosjekt for kvinnelige forskere satt i gang ved daværende Høgskolen i Vestfold (HiVe). Målet var å øke antall kvinnelige professorer og dosenter ved høgskolen, og ca. 20 kandidater deltok ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestfold og Telemark

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identification of genetic markers involved in development of metastases and second cancers in melanoma

Det finst tre hovudtypar av hudkreft. Ondarta føflekkreft - også kalla malignt melanom - er den alvorlegaste av desse. Kvart år får over 1700 nordmenn melanom, og sjølv om ein dei siste åra har fått ny og svært lovande behandling, døyr om lag 20% av dei som er ramma, av sjukdommen. I Europa er me...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Forprosjekt MonoAdd: Etablering av nettverk av samarbeidspartnere og undersøkelse av utvalgte vitenskapelige metoder

Forprosjektet vil fokusere på 3 områder og gi følgende resultater: 1. Å etablere et større nettverk av samarbeidspartnere som vil øke sannsynligheten for å lykkes med realiseringen av innovasjonen. Kartlegging og møter med mulige partnere vil være en viktig del av forprosjektet. Resultat: Å komm...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Forprosjekt BIA - Osteo Coach

Med aldrende befolkning er benskjørhet et voksende folkehelseproblem, og det er stort potensiale for gevinster gjennom god forebygging og behandling både av de i risikogruppene og de som har diagnosen; både i form av bedre livskvalitet og å kunne bo lengre hjemme, samt betydelig reduksjon av samf...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Innlandet

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen K.G. Jebsen til K.G. Jebsensenter for forskning på psykose

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (SKGJ) til K. G. Jebsensenter (UiO) for forskning på brystkreft

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen (SKGJ) til K. G. Jebsensenter (UiO) for immunterapi mot kreft

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo