0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

Greenhouse Gas Fluxes from Arctic Sea Ice

The proposed work targets at filling a key knowledge gap in our understanding of the role of Arctic sea ice in the climate system. This is done by conducting state of the art observations on Arctic sea ice in winter, when observations are basically non-ex istent. Further we target the new thinner...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Surveillance and Scandinavian Exceptionalism. An Odd Couple?

A series of three workshops, as follows: 1) preparing research proposals to fund the full project 2) literature review on prospective cases for the full project 3) mass media review on prospective cases for the full project Further analysis of steps 2 an d 3 will remain for later, but these init...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RURE-EONR-rettsvitenskap

Anti-competitive agreements and abuse of dominance - The relationship between Articles 101 and 102 TFEU

The core of the phd project is the simultaneous application of Articles 101 and 102 TFEU. Together the provisions constitute the control of the behaviour of undertakings on the common market under EU Competition Law. The main research question for the pro ject is how an assessment of abuse under ...

Awarded: NOK 58,000

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Robert - Implementation of a new User-Interface, EMG and FES on ROBERT, a rehabilitation robot.

The aim of the current project is to develop project concept and proposal for partnering in a H2020 call Eurostars 2014. The summary of the project is provided in the attacment.

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2014-2014

Location: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

ESPAnet konferanse - Etter den europeiske krisen. Nye muligheter for å forene bærekraft, utjevning og økonomisk holdbarhet?

Det overordnede temaet for ESPAnets konferanse i Oslo i 2014, er hvilke utfordringer som ligger i å skulle forene miljømessig bærekraft, sosial velferd og økonomisk holdbarhet (www.nova.no/espanet2014oslo) Så langt har velferdsforskere i stor grad fokuse rt på forholdet mellom økonomisk effektiv...

Awarded: NOK 86,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Arrangement- og nettverksstøtte i regi av Norsk nettverk for migrasjonsforskning

På vegne av Norsk nettverk for Migrasjonsforskning (NMF) søker Universitetet i Bergen med dette om midler til å videreføre og videreutvikle nettverks- og formidlingsaktiviteter. Det søkes om totalt 70, 000 kroner for aktiviteter høst 2014 og vår 2015. N MF har som formål å organisere følgende n...

Awarded: NOK 25,408

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Cultural Journalism in the Nordic Countries

The workshops address the following topics: 1) Demarcating cultural journalism - from Nordic perspectives: Defining cultural journalism as journalistic and research topic is a challenge. Literature, movies, celebrities, food, religion etc. compete on the Nordic media agendas and dissolve the tra...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS The Nordic Model of Consumer Culture: Exploring Contexts and Concepts

This project seeks to investigate the Nordic variation of consumer culture by bringing together expert researchers from across the Nordic countries in two exploratory workshops to discuss the Nordic model of consumer culture, a domain that is under invest igated in contemporary discussions of the...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Nordic countries in the Young Europe - Future Europe

Norden i en ung Europa - framtidens Europa. Huvudsyftet är att i en internationell, tvärvetenskaplig grupp av forskare utveckla ett forskningsprogram och förbereda en forskningsansökan till Horizon 2020. Den generation som kommer att stå i centrum för vår t framtida samhälle är dagens ungdomar, m...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Spices and stockings: Studies of early modern consumption. A Nordic/Southern European comparative approach

The series of Workshops are part of the development of a research project for an ERC Starting Grant within the Horizon 2020 Work Programme. The project involves an international group of early career female academics working in the field of Consumer Histo ry and it explores the appropriation /ass...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Nordic network on alcohols harms to others

Selv om alkoholrelaterte skader til andre enn den som drikker er ikke en ny tilnærming, effekten av drikking på tilskuere har den siste tiden blitt gjeninnsatt som en vesentlig del av det generelle begrepet alkoholrelaterte skader. Et bredt spekter av neg ative konsekvenser av drikking er inklude...

Awarded: NOK 76,999

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS YOUTH ORGANISATIONS AND THE TRANSMISSION OF EUROPEAN CULTURAL HERITAGE AND EUROPEANISATION IN NORTHERN AND WESTERN EUROPE 1918-2018

By the early twentieth century, youth organisations had become a common feature in many European societies. Some of them were local or national; some developed international networks and others were national branches of international or transnational orga nisations. We propose to investigate thro...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Residential segregation in five European countries: A comparative study using individualized scalable neighbourhoods

Segregering langs sosiale, etniske og økonomiske skillelinjer er et tilbakevendende tema i samfunnsvitenskapelig forskning. Segregering kan ha ymse negative konsekvenser for innbyggerne i storbyer, og kan forme i hvilken grad mennesker interagerer med personer som er ulike dem selv. Som regel und...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI WAter StARE - Stopping Antibiotic Resistance Evolution

JPI WAter StARE hadde oppstartsmøte i Girona, Spania 28. og 29. januar 2015. Partnerne fra de ulike europeiske land møttes for å forberede koordinerte prøveuttak fra kloakkrenseanlegg i de deltagende land på samme dag. Analysene for forekomst av antibiotikaresistente bakterier, resistensgener og ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Akershus

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Food-grade bacterial vectors as novel tuberculosis vaccines

Tuberkulose (TB) forårsakes av Mycobacterium tuberculosis og er en meget alvorlig sykdom med nesten 10 millioner nye tilfeller og 1,4 millioner dødsfall hvert år. Den nåværende BCG vaksinen har begrenset effekt mot infeksjon og overføring av smitte. Derfor er en av de høyeste prioriteter innen TB...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aging, health and labour market participation

Siste arbeidsnotet er "Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen med hensyn til helsetilstand" (Arild Aakvik, Egil Kjerstad, Karin Monstad, Tor Helge Holmås), hvor vi analyserer hvordan pensjonsreformen i 2011 påvirket sysselsettingsutfall og uttak av pensjon. Studien tar opp spørsmålet om helse...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Against all odds? Exploring and explaining positive outcomes for young adults formerly in public care - a three country comparison

Prosjektet sprang ut av et ønske om å skape kunnskap om positive erfaringer og forløp i løpet av og etter offentlig omsorg. Når man bare fokuserer på kjente sannsynligheter for dårlige resultater, risikerer man å forsterke stigmatiseringen de med barnevernserfaring møter. Man risikerer også å opp...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Income inequality in professional and vocational occupations

Prosjektet "Income Inequality in Professional and Vocational Occupations" (IIPVO) har undersøkt betydningen av yrkesregulering for lønnsulikhet i Norge, både mellom yrker, innad i yrker og på tvers av sosiale grupper. Mange yrker er underlagt en form for regulering av adgangen til yrket, for ekse...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Peoples Climate Research: The Contribution of Households to Climate Change Mitigation

Nordmenn uttrykte interesse i muligheter til å redusere husholdningers karbonfotspor i en spørreundersøkelse gjennomført for forskningsrådet. Dem ønsket også mer informasjon om hvor miljøvennlig bestemte alternativer som f.eks. el-bil og kollektivtranspor t er. Dette forskningsprosjektet er utvik...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Virtual Zones of Peace & Conflict; three international workshops exploring new areas of Nordic Peace & Conflict Research

"Virtual Zones of Peace & Conflict" utforsker digitalisering av fred og konflikt. På den ene siden, økte IT-tilkobling og virtuelle cyberspace gir en ny plass for deponering av opplevelser av krig, samtidig krigføring er å bli løsrevet fra fysisk kontakt på tradisjonelle frontlinjen og med fremv...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS The global financial crisis and the public sector in the Nordic countries

Acute financial crises, as the one being experienced since 2008, tend to exercise a negative effect on the provision of public services - largely as a result of resource stringencies and efficiency-enhancing measures.Despite the fact that the Nordic count ries as a whole have been less affected b...

Awarded: NOK 56,999

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Human Practising - in Physical Education, Sport and Rehabilitation

Human practising is part of the body-cultural heritage of Denmark, Norway and Sweden, which is most specifically revealed in the terms legemsøvelser, kroppsøving and kroppsövning respectively. However, in contemporary research and pedagogical approaches i n the fields of physical education (PE), ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Population Whole Genome Sequencing: Implications for the Nordic Solidaristic Health Care

The time frame of the PopGen exploratory workshops is from 1 September 2014 to 31 December 2015. The activities during this period will involve three two-day workshops in Reykjavik, Helsinki and Linköping, respectively. The primary focus of the workshops is on the ethical, social and political i...

Awarded: NOK 82,999

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS On the Conceptual History of the Good: Working towards a New Understanding of Ethics (CHG)

The projected workshops take as their starting point the fact that, since antiquity, the general framework of ethical thinking has changed considerably. One such change that forms the theme of our first workshop is that at some point happiness becomes dis connected from the moral good. Starting f...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Ukjent Fylke

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Regional Innovation through Situated Knowledge Conversion (RISKC)

Prosjektet tar utgangspunkt i debatten om kunnskapsgrunnlaget for strategier for smart spesia-lisering (S3 i EU-terminologi). Det legger særlig vekt på å forstå samspillet mellom prosesser på mikronivå (personer, bedrifter o.a.) og sporer og føringer på makronivå (næringsstruktur, institusjonelle...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Workshop on hepatitis diagnostics in resource-poor countries, The Ethiopia-Norway hepatitis network

Viral hepatitis affects hundreds of millions worldwide, causing illness and death from acute infection, liver cancer and liver cirrhosis. There are available measures to control the spread of viral hepatitis infections, but the awareness of these diseases is low. The diagnostic and management of...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

EWS Exploring life transitions in old age through a Visual Matrix

The situation of elderly Nordic communities is challenging basic premises of Nordic welfare systems while the question of how elderly communities experience the transitions of old age remains under-researched. Yet these communities live within a highly vi sual culture which mediates psycho-social...

Awarded: NOK 80,999

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Double degree NHH Mannheim University (Business School)

Hereby I would like to apply for the E. ON programme for economics and business administration for master students for two semesters. I am a master student at Norges HandelHøyskole (NHH) in economics and business administration with a focus on Energy, Nat ural Resources and Environment, and I hav...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

KINA-Kina-programmet

Models of Foreign Language Teacher Education (FLTE) in Norway and China: A Comparative Study - kinesisk statsstipend

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke