0 projects

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Homocystein-undersøkelsen i Hordaland - 10 års oppfølgning

Midlene går til driftsstøtte til vedlikehold, kvalitetskontroll, og dokumentasjon av databasen som stadig bygges ut rundt Homocystein-I og Homocystein-II-undersøkelsene i Hordaland som ble gjennomført i henholdsvis 1992-93 og 1998-99 på i utgangspunkt 18. 044 kvinner og menn i alderen 40-67 år. ...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

TROL-en populasjonsbasert undersøkelse av risikofaktorer for venøs tromboembolisme i Nord-Trøndelag

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Leiden, som er verdens ledende forskningsmiljø på tromboseepidemiologi og genetiske riskofaktorer for blodpropp og HUNT og NTNU. HUNT disponerer et unikt materiale i form av blodprøver fra normalbefolkning en innsamlet i 1995 og databaser med medi...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJO-Miljøstøtte

Group for registry based genetic epidemiological research on perinatal risk factors, medical birth registry of Norway

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Helseundersøkelsen i Hordaland `97; HUSK prosjektsenter og biobank

Den primære datainnsamlingen i HUSK ble avsluttet sommeren 1999. Den koblede datafilen ble distribuert til deltakende forskere ved årsskiftet 2000-2001. Ca. 26.000 personer deltok i HUSK (deltakerprosent ca. 67). Prosjektsenterets oppgaver inkluderer kont inuerlig vedlikehold og oppdatering av HU...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Landbrukstilknyttede forhold som fremmer eller hemmer helsen til mor og barn.

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Sigarettrøyk og helseplager hos ungdom; en prospektiv studie. Ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, UNG-HUNT

Til tross for mange studier omkring røykevaner og helseproblemer, røykeforebyggende- og røykestoppkampanjer har sigarettrøyking hos ungdom økt. Jenter røyker mer enn gutter. Dette er et samfunnsproblem og vil gi økt sykelighet på sikt. Det er fremdeles vi ktige, uavklarte spørsmål, både for røyke...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

GENPROS-Generelt andre prosjekter

Bistilling for Allen J. Wilcox, USA

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Fødselsvariabler som risikofaktorer for urininkontinens

Hovedmålet for prosjektet er å undersøke hvilke statistiske sammenhenger som finnes mellom fødsler og senere utvikling av urininkontinens hos kvinner. Tidligere studier tyder på at det å bære fram barn gir økt risiko for inkontinens. Resultatene fra studi er av ulike faktorer som kan tenkes å for...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

MENTAL-Mental helse

Unge leger: Arbeidsstress, mestring og psykisk helse - en longitudinell undersøkelse

Flere studier har vist økt risiko for depresjon og selvmord blant leger i forhold til befolkningen ellers. Rusmiddelproblemer er og vanlig hos leger innlagt til psykiatrisk behandling. Det er fortsatt uklart om psykisk lidelse blant legene skyldes tidlige re psykiatrisk lidelse og/eller sårbar pe...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

MENTAL-Mental helse

Årsaker, forekomst og forløp av psykiske helseproblemer. En 10-års oppfølging

Psykiske lidelser medfører økende belastning på helsevesenet og trygdebudsjettet. En vet ikke om det er antall nye tilfeller som øker eller krav til behandling og ytelser. Kjønnsforskjeller i psykiske lidelser oppgis i de fleste nyere studier, men metodis ke problemer gjør det vanskelig å avgjøre...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

The "Norwegian Women and Cancer Study" - a representative population based prospective study

"The Norwegian Women and Cancer Study" was started in 1991/92 when random samples of Norwegian women from the Central Person register in Statistics Norway were invited to participate in a prospective study based on linkage to the Norwegian Cancer Registry and the death register. At the end of 19...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Hodepine og migrene i Nord Trøndelag, forekomst, komorbiditet og betydningen av arvelige og miljømessige faktorer

Prosjektet er en del av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-1997 (HUNT-2), der en vil analysere hodepinedata fra ung-HUNT, dvs. blant ungdom i alderen 13-19 år (ca. 10. 000 individer). Dataene gir grunnlag for å kartlegge forekomst, grad av plager, h yppighet, utvikling og kjennetegn ved mig...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Svangerskap, arv og miljø, en familiebasert pasient-kontrollstudie av leppe- og ganespalte

Siden prosjektstart i 1996 har prosjektet rekruttert 563 pasienter og 791 kontrollbarn (pr. aug. 2001). Pasienter som behandles for leppe- og gansepalte inviteres til å delta gjennom de to behandlende avdelingene i Norge, de plastikkirurgske avdelinger ve d Rikshospitalet og Haukeland sykehus. So...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Perinatal and Adolescent Risk Factors for Breast Cancer

Three separate studies are outlined with the common objective of examining potential risk factors for breast cancer that may operate during very early life (in utero and perinatal). Study A: In a population based case-control study, using birth records f rom two large birthing clinics (Trondheim...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Depressive symptomer hos en årspopulasjon ungdommer henvist til BUP i Nordland: forekomst og korrelater

I Norge har det i 1990-årene skjedd en sterk økning av henvisninger til BUP av ungdom for depressive problemer (0,5% i 1992 til 15,6% i 1998). Selvmord og selvmordsforsøk i denne aldersgruppen er også knyttet til depresjon. Depressive problemer hos ungdom utgjør således en stor andel (ca. 20%) a...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Nordland - Nordlánnda