0 projects

NAERINGSPH-Nærings-phd

Collaboration models in offshore helicopter personnel transportation and emergency response planning

Mål: Planleggingsproblemer innenfor offshore logistikk er svært komplekse, mens forskningsfeltet er forholdsvis lite utforsket med stort potensiale for forbedring. Målet for dette prosjektet er å gi kunnskap og løsninger som kan muliggjøre samarbeid om felles planlegging mellom offshore energise...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Blink i Norge

«Blink i Norge» handler om å forsterke virkningene av Lyses deltakelse i Horizon 2020-prosjektet Triangulum og hvordan disse kan gi økt effekt i Norge. Målet er å introdusere den innovative videoplattformen Blink i en norsk kontekst, samtidig som det bygges videre på Lyses erfaringer etter å ha p...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Investigation of the effectiveness of mitigating actions for integration of Unmanned Aerial Vehicles in G (Uncontrolled) Air Space

Siden begynnelsen av det 21. århundre har bruken av ubemannede flysystemer (UAS) vært i en økende trend. EASA utstedte en policyerklæring om luftdyktighetskravene til UAS i 2009 for å håndtere det økende antall UAS i sivile applikasjoner. I 2015 introduserte European Union Aviation Safety Agency ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A reliable, innovative UHF ID Tag & Logistics System securing efficient supply of concrete elements

The global construction industry experience large costs due to material handling problems. More than 90% of all large construction projects overspend budgets; mainly due to logistic failures. Our project concerns logistics issues with prefabricated concrete elements and include manufacture, stor...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Samarbeid for å akselerere overgangen til utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekter - gjennom prosjektets livsløp.

På bygge- og anleggsprosjekter er det begrenset tilgjengelig effekt. Dette skaper utfordringer i forbindelse med lading av utslippsfrie anleggsmaskiner, som trenger mye effekt i korte perioder. Flere aktører vi har diskutert problemstillingen med, har tilsvarende ladeangst for anleggsmaskinene so...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

ODIMS CUI - Technology qualification and commercial development project

Sluttkunden for ODIMS løsningen vil være eiere av produksjon- og prosessanlegg. En gruppe med industrielle aktører som vil kunne være leverandører til disse eierne er identifisert, og disse vil også kunne være kunder og/eller investorer til teknologien. Hovedmålet med prosjektet er å klargjør...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Fjerning av sandsedimenter fra biogassreaktorer i drift

Produksjon av biogass gir store miljøgevinster gjennom reduserte utslipp og ved gjenbruk av energi i organisk avfall. Norske kommunale- og interkommunale biogassanlegg behandler i dag en økende mengde organisk avfall, både fra husholdninger og industrien. De vanligste kildene til organisk avfall ...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

TRANSPORT-Transport 2025

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (SIITS)

Transport og mobilitet gjennomgår rask utvikling med stadig ny teknologi og økende digitalisering. Vi ser kjøretøy som er selvkjørende og selvlærende, og digitale systemer som flettes sammen og snakker med hverandre på egen hånd. Mobiliteten blir grønnere, og mer sømløs. Med raske endringer og s...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

System architecture of Subsea Energy Storage for offshore renewables

Det foreslås å starte et doktorgradsprosjekt for å se hvordan vi kan løse noen av utfordringene med å introdusere fornybare energikilder i stor skala. I den forbindelse vil man utnytte erfaringene fra olje-og gassindustrien. Målet er å studere kravene til energilagring når man bytter fra ikke-for...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

UIS PES 2021-2022

UiS har ambisiøse mål når det gjelder tildelinger i Horisont Europa (HE). Både i UiS’ utviklingsavtale med Kunnskapsdepartmentet, og i ny strategi (2030) med tilhørende institusjonell handlingsplan er antall tildelinger i HE et sentral måleparameter. Det fremgår her at UiS skal prioritere forskni...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Finding and capturing trading opportunities in commodities markets. Artificial Intelligence generated trade signals and strategy testing.

The project is to provide Machine Learning generated lead price indicators for traders of global commodity markets These will be in the sectors of Energy (gas, power, coal, oil products etc), Metals (Iron, steel, precious metals) , agriculture (coffee, cotton, sugar, soya etc) and even currencie...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PrasiNOSE: Safe and effective novel therapeutic for the treatment of respiratory disorders.

Mikroalger er mikroskopiske alger som finnes i ferskvann og marine miljø. Til tross for deres liten størrelse, spiller mikroalgene en stor rolle som en næringskilde for større organismer og for å fange og omsette store mengder CO2. MicroA utvikler innovative mikroalgebaserte produkter for flere u...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Utslippsfrie Hurtigbåter i Oslofjorden Et helhetlig transportsystem

Mye av veinettet rundt Oslo er overbelastet. Dette gjelder spesielt for E18, Slemmestadveien og Røykenveien. Mange pendlere kjører inn og ut av Oslo, noe som fører til køer, utslipp av klimagasser, dårlig fremkommelighet for buss- og yrkestrafikk og i noen tilfeller også ulykker. Norled, Slemmest...

Awarded: NOK 17.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Grovpellets – Bedre produksjonsresultater og lavere energiforbruk ved forbedringer i prosesseringsmetoden for fjørfefôr

Fjørfeet er fra naturens side en frøspiser, som søker og plukker opp maten med nebbet og maler fôrpartiklene i muskelmagen kalt kråsen. Kråsen utvikles og stimuleres av harde partikler av en viss størrelse, og aktiviteten i denne delen av fordøyelsesystemet påvirkes dermed av maten som tas inn. Ø...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

VRI Rogaland 2021 - Klimasmart verdiskaping

2021 kan regnes som siste år i prosjektperioden 2017?2021. Vi visste imidlertid ikke i 2017 at det ville bli slik, og avtalene som den gang ble inngått med kompetansemeglerne, gikk ut i desember 2020. Vi måtte derfor i starten av året gjennom en ny anbudsprosess for å få kompetansemeglere på plas...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Geopolymer Concrete Based on Mining Residues

Betong er det viktigste byggematerialet på jorden. Portland sement (OPC) reprensenterer et marked på om lag € 620 mrd/år, og fungerer som bindemiddelet som holder bestanddelene i sement sammen. Industrien er imidlertid under press som følge av at den bidrar til 6-8% av alle menneskeskapte utslipp...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Nabla Flow - Revolutionizing the Engineering Consultancy Industry through Smart Wind Analysis Tools

Nabla Flow sikter mot å forenkle og fremme måten arkitekter, produktdesignere, byplanleggere og rådgivende ingeniører vurderer vindforhold og justerer for uønskede effekter når de designer og bygger nye produkter, bygninger og strukturer. Behovet for kostbar og manuell rådgivning kan erstattes av...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Active Airkeel stabiliser control for increased comfort and safety, fuel efficiency and enlarged operation flexibility of crew-/workboats

The overall aim of the AMCOSTAR project is to build the first ever integrated Airkeel and ACS to install in light, highspeed crew- and workboats (<30m). We will design and manufacture our cutting-edge integrated Airkeel and ACS to make crew transfer and off-shore work both safer and more comforta...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte for 2021 og 2022 til Helse Stavanger HF

Deltakelse i EU prosjekter er en strategisk prioritet for Helse Stavanger (SUS), da god medisin forutsetter aktiv forskning på høyt internasjonalt nivå. Etter flere år med laber innsats mot (og uttelling i) H2020 for SUS, ble det i 2017 besluttet å jobbe mer målrettet og aktivt mot relevante EU u...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Disruptive Service Robot for agile manufacturing

We’re entering the early stages of the golden age of robotics. Robotics is already a huge multibillion-dollar market that is dominated by industrial robotics (IR) found, e.g., on automotive assembly lines around the world. These robots perform basic tasks repeatedly and are usually separated by c...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Green Deal WinDCollect - WP6

Under EUs "Green Deal" har Sintef identifisert følgende utlysning som de planlegger å søke på «Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system» (LC-GD-2-1-2020) Marine Energi Testsenter blir arbeidspakkeleder for WP6 i EU søknaden Win...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CleanCut - full-scale demonstration of a new approach to treatment of offshore drill cuttings and evaluation of its environmental aspects

Norwegian Technology (NT) vil gjennom et joint-industry-project sammen med to operatørselskap ferdigstille utvikling og demonstrere selskapets nyskapende og patenterte tilnærming til offshore behandling av oljebasert borekaks. Teknologien har potensial for å gi betydelige kostnadsbesparelser for ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Energiforbruk, inneklima, energifleksibilitet

Scope - develop and demonstrate cost-effective low-carbon technological solutions to manage energy within existing buildings and interact with the grid based on user preferences and requests - upgrade existing buildings, either residential or tertiary - demonstrate how the smart systems, smart co...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries

Skjelett fortel historiar. Kor snakkesalige dei daude er avheng av kor godt bevart dei er. Men, kva påverkar bevaring av arkeologisk biologisk materiale? For å undersøkje dette spørsmålet, vil vi utføre ei arkeologisk utgraving av ein mellomaldersk gravplass i Stavanger, samt analysar av skjelet...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

The role of Universities in building Innovation and Entrepreneurship Ecosystems

Prosjektet ?Universitetenes rolle i å bygge innovasjons- og entreprenørskapsøkosystemer? (UNEEC) ser på universiteter som spiller en stor rolle i sine regioner. Målet vårt er å styrke forståelsen av universitetene i styringsrelasjoner til regionale og nasjonale interessenter, i samsvar med univer...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Key research challenges in the development of a Lowerable Offshore Floating Turbine

BlueWind: Innovative løsninger for neste generasjonen av offshore flytende vindparker Offshore vindkraft øker i popularitet på grunn av sitt potensial å utnytte de større vindenergiressurser på åpent hav samt å unngå utfordringene knyttet til visuel og akustisk forstyrrelse ved landbasert vind...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Request for funding for project establishment and proposal writing for the Eurostars programme.

LiC are not yet available to the market at large scale, which Beyonder is planning to accomplish. In order to improve the properties of Beyonder’s LiC cells and upscale the production, it is necessary to perform research and assure the quality of the final cells. The collaboration with Intom and ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimization of Tripping IN/OUT in Drilling Operations using Machine Learning

Prosjektet sendte en offisiell forespørsel om selve utløsnings-, ut- og boreoperasjonsdataene til Equinor i mars 2021. Equinor gikk med på å forenkle forskningen med sanntidsdata fra de nye kildedataene mens utløsningsverktøyet (NOV DWT) og kablet drill pipe telemetri system (NOV Wired Drill Pipe...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer

Hovedmålet for INTPART-prosjektet "Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer" (BN-REC) er å etablere langsiktig og internasjonalt ledende samarbeid innen Økt Olje Utvinning (IOR) utdannings- og forskningsgrupper i Norge (NORCE Norwegian Research Center (NORCE), Universitetet Stava...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

An "updated-while-drilling" Advisory system.

Energiselskaper har i flere tiår utnyttet eDrillings verdensledende programvare for AI, maskinlæring og prediktiv analyse for å optimalisere brønnkonstruksjon og boreoperasjoner. Prosjektresultater viser at disse teknologiene nå kan brukes og tilføre verdi til eksisterende infrastruktur både ved ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland