0 projects

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Bajan; S. Ungarn STP 03/04

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Ukjent Fylke

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Internett si historie i Noreg

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Indian Ocean in Antiquity: Trade and the emerging state

Prosjektets tema er sammenhenger mellom fjernhandel og organisering av samfunnet som stat rundt Det indiske hav i antikken. I århundrene rundt Kristi fødsel vokste en omfattende fjernhandel basert på monsunvindene fram fra Sri-Lanka i sørøst til Zanzibar i sørvest. Samtidig oppstod statsdannelse...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

From Nation-Building to the Building of Civil Society in the Southern Balkans - Local Particularities and International Idelas

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A good man beaten to books, a troublesome saint. The life and veneration of Gudmundur Arason "the Good"

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Medieval Studies, CMS/Senter for middelalderstudier

...

Awarded: NOK 60.0 mill.

Project Period: 2003-2013

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Seksuelle lovbrudd i Norge ca. 1250 - 1600

Med utgangspunkt i kjønnsperspektiv skal ulike problemstillinger knyttet til ulovlig seksualitet i Norge i tidsrommet cirka 1250-1600 drøftes. Prosjektet tar sikte på å dekke et kronologisk tomrom, og vil være et viktig bindeledd mellom sammenlignbar fors kning på norrønt kildemateriale (cirka 90...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Heros of the Sagas: the Europeanization of the Human Ideal in Thirteenth Century Scandinavia

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sentraladministrasjonens historie etter 1945

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Integrasjon eller kosmopolitisering? Familiehistorie og identitet i Øst-Afrika og Sør-Arabia ca 1850 - 1945

To store, trans-oceaniske familier av sør-arabisk opprinnelse, som gjennom generasjoner har satt sitt preg på sør-arabiskeog øst-afrikanske samfunn, vil bli studert ved hjelp av familenes egne kilder. Familienes historie, både i Sør-Arabia og i Øst-Afrika vil bli analysert med henblikk på to mul...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sverre Steen - sosialdemokatiets historieforteller

Prosjektets primære målsetting er å analysere Sverre Steens historiske forfatterskap, som er et av de mest sentrale i norsk historisk forskning på 1900-tallet. For å gi en fyllestgjørende analyse vil det imidlertid være nødvendig å sette forfatterskapet i en bredere intellektuell, kulturell og s...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Islam i den offentlige debatten i Tyskland og Frankrike: En komparativ studie

Prosjektets formål er å analysere den offentlige debatten om islam og integrasjon av muslimske minoriteter i Tyskland og Frankrike. Perspektiver og tilnærminger vil kunne avvike en del de to landene imellom, selv om også felles-europeiske verdier og forto lkningsmønstre trolig vil tre frem. Det e...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The medieval public sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the investiture contest.

Prosjektet inneheld fire hovudbolkar. Del I handlar om teori og metode og inneheld fire kapitel, der dei tre fyrste presenterer teoretiske modellar for handsaminga av den offentlege debatten under investiturstriden, medan det siste kapitelet dreier seg om kjeldeproblematikken knytt til denne deb...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trygve Lie (1896-1968) - en biografi. Tidsbilder, mentalitet og lederskap

Prosjektet vil utarbeide en forskningsbasert historisk biografi, skrevet i en form som er tilgjengelig også for den allment interesserte leser. Prosjektet vil være den første dyptpløyende analyse av en allsidig norsk politiker, Trygve Halvdan Lie (1896-1 968), som var utenriksminister i kritiske...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trade, migration and cultural change in the Indian Ocean

Prosjektet er ein del av ei større satsning på Det indiske havets historie ved Universitetet i Bergen. Felles for denne satsninga er eit ikkje-europeisk perspektiv på historia, betydninga av feltarbeid og lokale kjelder, kontaktar med lokale forskarar, og til slutt tverrfaglighet. Prosjektet te...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2001-2004

Location: Vestland

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Discourses of Global Ambititions and Global Failures: Transnational and Transsystemic Tendencies in Post-1945 Russia and East Central Europe

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 1996-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Arbeiderhistorie.

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 1990-2005

Location: Oslo