0 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

The udder microbiota in dairy cows: importance for animal health and welfare, mastitis and milk quality

Kyr med friske jur produserer melk av høy kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåta...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Elucidation of underlying factors influencing fertility in modern, efficient livestock production through novel epigenomics and metabolomics

Systematisk dyre-avl på viktige egenskaper som melke- og kjøttproduksjon, og også helse og fruktbarhet har blitt benyttet i Norge over lang tid. Vektlegging av fruktbarhet i avlsarbeidet er svært viktig for effektivitet og lønnsomhet i næringen. Kunstig sædoverføring basert på utvalgte dyr med go...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate genetic gains in Norwegian plant breeding (virtual phenomics; vPheno)

Dette prosjektet har utviklet og testet ny teknologi innen både bildeanalyser og genomseleksjon som kan øke presisjonen i utvelgelsen av nye plantesorter og gi planteforedlerne tilgang på mer presise data om plantenes vekst og utvikling. Feltforsøk med 300 vårhvetelinjer er blitt gjennomført hv...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Carbon storage in long-and short-term grasslands

Grasarealer inneholder mye karbon i jord, som er viktig for klima og karbonsyklus. Vår sentrale hypotese er at mye karbon også bindes og lagres i dypere jordlag ved eng- og beitedyrking, og at karbonbindingen er avhengig av driftsmetoder. Det er generelt lite kunnskap om hvordan ulike driftsforme...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Digital dermatitis in Norwegian dairy cattle - a contagious foot disease threatening the animal welfare

Digital dermatitt (DD) er en smittsom klauvsjukdom hos storfe karakterisert ved infeksjon av huden i kronrand, balle og klauvspalte med sår og kroniske forandringer. Sjukdommen gir ofte halthet med negative konsekvenser for dyrevelferden og produksjonen av melk og kjøtt. Målet for prosjektet var ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MeatCrafter - automatisk klassifisering av sau/lam

I slakteriene blir alle slakt av sau, storfe og gris klassifisert. Klassifiseringen er en kvalitetsvurdering av slaktet innenfor et standardisert rammeverk. I Norge benyttes EU sitt klassifiseringssystem, EUROP. Klassifiseringen av sau er en visuell bedømmelse av slaktene som utføres av trente og...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Land fragmentation in agriculture - causes, consequences and measures (LANDFRAG)

Forskningsprosjektet Landfrag har gått ut på å få oversikt over arealfragmenteringen i jordbruket, hvordan bønder og eiere opplever denne og hva som kan være aktuelle tiltak. Spredt fordeling av areal er et fenomen som stadig flere bønder opplever etter hvert som driftsenhetene blir større. Det e...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimal matproduksjon basert på Big Data

De fleste næringsmiddelbedrifter logger og lagrer svært mye data gjennom produksjonen, men disse blir i liten grad brukt til å optimalisere og styre. I OPTIMAT har vi brukt avansert dataanalyse til å avdekke sammenhenger mellom råvarekvalitet, prosessering og kvalitet på sluttproduktet. Det gir ø...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Grazing resources, carnivores and local communities

Mål: Utvikle forskningsbasert kunnskap om det doble presset som de politiske målene om bærekraftige beitenæringer og økte rovdyrtall representerer. Delmål: 1. Forstå effektene av geografisk differensiert forvaltning av rovdyr. 2. Analysere sammenhengen mellom rovdyr, endringer i beitenæringene, ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genetic Improvement of Feed Utilisation in Cattle and Pigs

Et storskala eksperiment for å måle fôrfordøyelighet hos griser og kalibrere NIR-prediksjonsligninger, er utformet og vil bli utført i 2018. En storskala avføring prøvetaking eksperiment for storfe er planlagt. I en pilotstudie ble lignin testet som en naturlig i fôr-forekommende markør for å mål...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Controlling Echinochloa crus-galli in cereals, potatoes and vegetables

Ugrasarten hønsehirse (Echinochloa crus-galli) er et økende problem i Norge som kan gi store avlingstap og er vanskelig å bekjempe. Hovedmålet med prosjektet var å finne effektive direkte og forebyggende tiltak mot hønsehirse i korn, poteter og grønnsaker basert på ny kunnskap om biologien til ar...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Positive emotions and environmental enrichment in pigs

Vi studerte atferdsmessige uttrykk for positive emosjoner når sosiale grupper av griser får tilgang til en begrenset mengde med spesifikke rotematerialer to ganger om dagen i hele avvenningsperioden. Del 1 gikk ut på å teste atferdsresponser på tilskudd av halm, surfôr, torv, kombinasjon av de tr...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Peat inversion for reducing GHG emissions from farmed organic soils (PEATINVERT)

Grovfôrproduksjon på tradisjonelt røyrgrøfta myrjord er utfordrande når det gjeld klimagassutslepp og drift av jorda. Omgraving er ein alternativ måte for dyrking og drenering av grunn og middels djup myr med drenerande mineraljord under. Mineraljord vert lagt som topplag på myra og i skråstilte ...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

GRISEFINE LUNGER- a cooperation to decrease respiratory disease in pigs in Norway

Luftveissykdommer er vanlig i moderne svineproduksjon, noe som fører til dårligere dyrevelferd og helse, samt økonomisk tap. Den norske svinepopulasjonen er fri for mange viktige infeksjonssykdommer som er vanlige i andre land. Flere slike sykdomsutbrudd har vært forårsaket av bakterien Actinobac...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Auka volum av smakfulle norske plommer

Føremålet med dette prosjektet var å stimulera til auka produksjon av norske plommer med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv måte. Prosjekteigar Ullensvang Fruktlager og dei andre fruktpakkeria i Noreg ville forbetra dyrkingsteknikken og dermed betra økonomien til dyrkarane. Hovudvekta vart l...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

QualityCalf - Improved health, welfare and profitability in a sustainable calf production

Drøvtyggere utnytter norskprodusert fôr og beiteområder i inn- og utmark som ikke er egnet for alternativ matproduksjon. De spiller derfor en viktig rolle i vår nasjonale selvforsyning. Mesteparten av norsk storfekjøttproduksjon skjer på dyr fra mjølkeproduksjonsbruk. Selv om dyrehelsen generelt ...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Precision feeding of sows. Feed for need.

Precision feeding of sows (PFOS) prosjektet har hatt som hovedformål å bruke tilgjengelig og ny teknologi til storskala datafangst av blant annet fôropptak, vekt, spekkmål og andre produksjonsegenskaper hos purker. I prosjektet har vi jobbet med å automatisere og digitalisere innsamlingen av fôrd...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MANAGING FREE-LIVING PLANT-PARASITIC NEMATODES IN POTATO, VEGETABLES, STRAWBERRY AND CEREALS USING PATCH DYNAMICS IN NORWAY

Nematoder (rundormer) er mikroskopisk små marker som lever i vannfilmene rundt jordpartiklene. Nematodene er de vanligste flercellete dyrene i naturen. Frittlevende planteparasittære nematoder beveger seg fritt i jorden og angriper ytre og indre deler av røtter. Dette kan gi flekkvis misvekst i f...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mobile poultry slaughterhouse - an integrated bio-economic utilization of poultry

Hvert år klekkes 4 millioner høner til eggproduksjon i Norge, men kun 5 % av hønene blir slaktet og solgt til human konsum. Mye av dette skyldes at det er vanskelig å oppnå god dyrevelferd under transport av høns. Ved å ta i bruk mobile slakterier som kjøres ut til fjøsene, kan en større del av d...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ysting av kaseinkonsentrert melk

Konsentrering og standardisering av kasein i melk, fører til bedre råstoffutnyttelse, bedre prosessøkonomi og mindre svinn. Dette er vist gjennom studier på løpefelte oster og syrefelte oster av standardisert melk. Melkas sammensetning varierer gjennom året. Det er derfor vanlig å standardis...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat

Salt har en viktig funksjon ved produksjon av spekevarer ettersom det påvirker tørke- og modningsprosessen. Reduksjon av saltinnholdet uten kompenserende tiltak kan føre til endret produktkvalitet, fare for redusert forbrukeraksept og økonomiske tap. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en ener...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reproductive sustainability in Norwegian Red cows

God fruktbarhet er en nøkkelfaktor for effektivitet og økonomi i mjølkeproduksjon. Kuas fruktbarhet er et resultat av kompliserte samspill mellom en rekke faktorer som alle påvirkes av både arv og miljø. Kua skal komme i syklus etter kalving, vise tydelig brunst, bli drektig ved inseminering, emb...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian oats- SafeOats

Kornbransjen har gjennom flere år hatt store praktiske og økonomiske utfordringer knyttet til forekomst av Fusarium og mykotoksiner i korn. Fra 2011 ble det innført pristrekk i havre ved høyt innhold av deoksynivalenol (DON). Imidlertid er toksinene HT-2 og T-2 (HT2+T2) som produseres av Fusarium...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitamin K2 i meieriprodukter

Vitamin K2 har mange gode effekter på helsa. Meieriprodukter som ost og surmelk er våre viktigste kilder til vitamin K2, men dette er dårlig kjent. Myndighetene har tillatt at innholdet kan deklareres med helsepåstand om at vitamin K2 er viktig for sterke bein. For å deklarere innholdet av vitami...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Targeted feed processing - a tool for improving energy and protein efficiency in dairy cows

Høytytende melkekyr setter store krav til innhold av næringsstoffer i rasjonen. For å tilfredsstille kravene blir kyrne gitt økende mengder fôr med høyt innhold av protein og stivelse. I Europa, og spesielt Norge, er selvforsyningen av proteinfôr begrenset, og importen høy. For stivelse er selvfo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable cattle production on roughage

Kartlegging av utmarksbeiter med en stor bredde av ulike naturtyper i ammekubesetninger ble publisert (rapport) i 2018. Resultatene ble benyttet videre i Delmål 2. Rapporten «Kjøtfe på utmarksbeite» (ISBN 978-82-17-02559-7) beskriver ressursgrunnlag og ledig kapasitet for husdyrbeiting i hver AK...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker

I OPTIROT prosjektet samarbeider 26 produsenter, 2 kjøle-teknologi selskaper, 1 sensor utvikler, 1 biopesticid utvikler, 2 emballasje produsenter, 4 regioner under NLR, Gartnerhallen og fem forskningsinstitutter (Nofima, Sintef, NMBU, Århus universitet og NIBIO) i gjennomføring av undersøkelser f...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart renewal of long-term grassland: towards higher productivity and profitability

Store engarealer i Norge er eldre enn 10 år med lavere avlingsnivå enn ønskelig. Forenklet jordarbeiding ved fornying av langvarig eng kan øke engavlinga og fôrkvaliteten over tid. Langvarige engforsøk med rundt 50 års drift (NIBIO-stasjonene Særheim, Rogaland og Fureneset, Vestland) dannet grunn...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker

NORFRYG: Økt sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker. Prosjektet med et budsjett på 10,8 millioner NOK over tre år har vært delfinansiert av Norges forskningsråd, Findus og to av deres produsenter. Prosjektet skulle utvide sortimentet av norske grønnsaker for bearbeiding, innfrys...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

From whole genome sequence to precision breeding

Genomisk seleksjon har idag blitt implementert, i større eller mindre grad, i alle avlsprogrammene til industripartnerne i dette prosjektet. Selv om genomisk seleksjon (GS) nå vanligvis er kjernen i moderne husdyravl, er GS imidlertid en relativt ny tilnærming i husdyravlen, og teknologien og met...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Akershus