0 projects

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Usay: Shaping students learning expectations

Forskning i psykologi og samfunnsøkonomi viser at sosiale og emosjonelle kompetanser kan utvikles og læres, men vi har begrenset kunnskap om hva skolene kan gjøre for å fremme disse kompetansene. Dette prosjektet benytter et felteksperiment for å undersøke om skolene kan gi elevene mer tro på der...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skole og konsert - fra formidling til dialog

DiSko har vært et innovasjonsprosjekt for å fornye skolekonsertpraksiser. Tidligere forskning peker på at kunstbesøk i skolen sjelden er forankret i skolehverdagen, og at lærere og elever mangler eierskap til kunstbesøkene. Gjennom DiSko ønsket forskerne å finne ut om og hvordan konserter og anne...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kultur for læring - et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren

I prosjektet Kultur for læring er det oppnådd resultater på flere områder tilknyttet de innovasjoner som realiseres. Den nettbaserte portalen er i full drift. Lærere og skoleledere ved de 120 grunnskolene Hedmark har her tilgang til kartleggingsresultater for sin skole og klasse tilknyttet både u...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Simulator Training in Driver Education

Hovedmålet med prosjektet «Simulatortrening i trafikkopplæring» var å undersøke om kvaliteten på trafikkopplæringen kan bedres ved bruk av kjøresimulator, og dermed bidra til at vi kan oppnå regjeringens 0-visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Videre ble det forsket på hvordan trafik...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Kunnskap for utvikling av fremtidens effektive og miljøvennlige bytransportsystemer - Case Oslo

BYTRANS ble initiert for å skape kunnskap om hvordan vi kan utvikle fremtidens mer effektive og miljøvennlige bytransportsystemer. Prosjektet utnyttet en unik mulighet til å utvikle kunnskap da det skulle gjennomføres en rekke større endringer i bytransportsystemene i Osloområdet i perioden 2015-...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Safety Assessment Framework for Efficient Transport

For at et samfunn skal fungere godt må personer og gods kunne transporteres effektivt, pålitelig, trygt og miljøvennlig. Norsk jernbane står overfor et teknologisk generasjonsskifte der eksisterende systemer for styring og kontroll av togframføringen skal skiftes ut. Innenfor luftfarten står man ...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Open Transport Data

EU-direktivene PSI og Inspire sier at offentlige data skal være åpne, og ITS direktivet krever åpne transportdata. Intensjonen er at åpne data skal fremme innovasjon og gi nye tjenester og applikasjoner som samfunnet har bruk for. Så langt har dette skjedd i mindre grad enn forventet. Litterat...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TELMA - Felles telemedisinsk løsning Agder (Videreføring av prosjektnr. 227131)

Prosjektet Felles Telemedisinsk løsning Agder (TELMA) bygger på erfaringene gjort i EU-studien United4Health (U4H) og NFR Verdikt prosjektet Collaborative Point-of-Care Services Agder. TELMA var et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Kristiansand, Farsund og Arendal, Sørlandet Sykehus, Universite...

Awarded: NOK 15.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Utdanningsbarnehager: Utvikling av barnehagen som læringsarena gjennom innovative samarbeidsformer mellom utdanning og praksisfelt

Det siste året ble innovasjonen implementert i form av Universitetsbarnehageordningen. I denne deltar fem av innovasjonsprosjektets barnehager og fem nye barnehager. I tillegg hadde prosjektet dette året særskilt fokus på utvikling av felles FoU-prosjekter. Ulike prosjekter er nå i gang i mange a...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Representasjon og deltakelse i naturfag

REDE: Tema og fokus Det å beherske visuelle uttrykksformer som bilder, simuleringer, diagrammer og grafer utgjør en viktig naturfaglig kompetanse. REDEs overordnede mål er å styrke bruk av ulike representasjonsformer som verktøy for læring. Det overordnede temaet i REDE er knyttet til forskjelli...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Pasientsentrert IKT plattform for genomisk medisin

Persontilpasset medisin generelt, og moderne genanalyseteknologi spesielt (High throughput sequencing, - "HTS") er i rivende utvikling. Utvikling av kompetanse for å anvende teknologi hentet utenfra er derfor like viktig som egenutviklede løsninger, samtidig som det å utvikle løsninger er en opti...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Novel health services using implantable sensors connected to wireless applications

Hensikten SUPRE-prosjektet var å utvikle nye helsetjenester for pasienter med vannlatingsproblemer ved bruk av implanterbare mikrosensorer. Et slikt sensorsystem vil kunne gi langtids trykkmålinger med trådløs overføring av verdier til smarttelefon eller nettbrett. Ved å plassere sensoren direkte...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Betingelser for Endring av Praksis ved innføring av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO)

Pleie- og omsorgsmeldinger er implementert mellom Ahus og samtlige 21 tilhørende kommuner. Dette ble oppnådd i løpet av november 2013, og inkluderte blant annet: utvikling og tilpasning av tekniske løsninger i journalsystemer, opplæring av lokalt nøkkelpersonell for opplæring av kolleger lokalt, ...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

Nye GodsData

Arbeidet med nasjonalt rammeverk for innhenting av godsdata er videreført og nye aspekter er inkludert, bl.a. hvordan billeverandørenes sporingsdata og Jernbaneverkets planlagt Terminal Operasjonssystem (TOS) kan benyttes. Billeverandørene logger lastebilenes bevegelser, og disse dataene kan bl.a...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

PRESIS

PRESIS-prosjektet skal bidra til å øke presisjon i norsk jernbanetransport. Økt presisjon gjør det mulig å kjøre flere tog på dagens infrastruktur og gjør at folk og gods kommer frem når de skal. Prosjektet har tatt viktige sprang mot dette målet og skapt ny innsikt, kunnskap og IT-baserte verktø...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MObile musculoSKeletal User Self-management

The MOSKUS project developed an architecture, including a set of tools, for self-management of Spondyloarthritis (SpA). Patients that have undergone diagnosis and early clinical treatment use MOSKUS for self-management by performing assessments, answering questionnaires, and using the patient dia...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collaborative Point-of-Care Services Agder: Follow-up of COPD patients as part of the United 4 Health EU Project

U4H er en del av et større EU-finansiert studie: UNIversal solutions in TElemedicine Deplyment FOR European HEALTH care = United4Health, med 33 partnere fra 15 land. Den europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, kliniske områder ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Developing innovative models for health care services for safety and autonomy of people with dementia

The growing ageing population combined with lack of qualified health care staff is a major challenge for our health care system. Dementia is the diagnosis that currently requires the most extensive resources for care from the public health care sector. De mentia also has a significant impact on t...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Buskerud

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Prioritization of trains

Det foretas nesten 60 millioner reiser med tog per år i Norge. Disse reisende har det til felles at fremføringen av togene de reiste med ble ledet av togledere ved ulike togledersentraler. Bedre togledelse gir økt punktlighet og regularitet. Bedre pun ktlighet og regularitet er til umiddelbar g...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A new health service for integrated care at home

Trondheim kommune har siden 2012 arbeidet med HelsaMi, tjenestedesignprosjektet "A new health service for integrated care at home". Trondheim kommune er prosjekteier og prosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital HF og SINTEF. Hovedmålsettingen med HelsaMi har vært å utvikle en helhetli...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

NonStop

Tunge kjøretøy skal veies i fart - prosjekt NonStop Tungtransport på norske veier skal nå bli kontrollert og veid automatisk - i fart. Innledning Avanserte sensorer i veibanen, kombinert med nummerskiltgjenkjenning, skal avsløre flere feillastede tunge kjøretøy enn i dag. Dette er kjernen i ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), institutt for informatikk (UiO) og institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). Prosjektet skal bidra til VERDIKTs mål om innovasjon gjennom å styrke implementeringen av Interve nsjonssenterets (OUS) TAVI-prosjekt, en n...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2011-2016

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian clinical genetic analysis platform

Genetikk er sannsynligvis det fagfeltet innen medisin som har gjennomgått den raskeste teknologiske og faglige utviklingen i løpet av de siste par tiår. Den raske kunnskapsøkningen innen fagfeltet er nå på full fart inn i medisinsk diagnostikk til glede f or pasienter. Vi står foran en massiv økn...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Effort-dependent technologies for multi-domain risk-based security testing

The aim of the DIAMONDS project was to strengthen the ability of Norwegian companies to face the new security challenges posed by the future internet by transferring state-of-the-art security assessment techniques to the industry. In particular, we developed industrial guidelines and a supporting...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Samhandling i offentlig sektor

Semicolon II vil gi et bidrag til å skape en effektiv og verdiøkende offentlig sektor ved bedret elektronisk samhandling på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Prosjektet fokuserer på nye organisasjons- og styringsmodeller, slik som forpliktende samarb eid og nettverk mellom ulike aktører, som...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EVICARE - Evidence-based care processes: Integrating knowledge in clinical information systems

I løpet av 2014 har prosjektet nådd mange innovasjons- og utbredelsesmål. Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse som kom i 2014 er gjort tilgjengelig i MAGIC (WP2/3) et system for forvaltning og presentasjon av kliniske retningslinjer integrert med DIPS EPJ. Det e...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

eGovernment Monitor

A massive digitalisation of public services is under way. The main challenge in this development is to ensure that the new online services effectively address the real needs of the citizens, businesses and governmental agencies. The Norwegian Ministry of Government Administration and Reform publi...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantisk interoperabilitet i kommuniserende og samhandlende organisasjoner

Sammendrag Dette er en søknad hvor offentlig virksomhet er bridragsyter. Den overordnede idéen er å bidra til økt samhandling i offentlig sektor og, som et resultat av det, mellom offentlig og privat sektor. Vi finner svar på både organisatoriske og sema ntiske interoperabilititetsutfordringer g...

Awarded: NOK 17.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Akershus