0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

MANULAB: Norwegian Manufacturing Research Laboratory

MANULAB er nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon og målet er å skape en infrastruktur som er i stand til å utføre banebrytende forskning med topp moderne utstyr. Intensjonen til MANULAB er å støtte norsk vareproduserende industris muligehter til å øke sin globale konkur...

Awarded: NOK 78.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Innlandet

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

Norsk bioraffineringslaboratorium (NorBioLab) er en nasjonal forskningsinfrastruktur for bioraffinering som inkluderer de viktigste norske forskningsgruppene innen bioraffinering i Norge; RISE PFI, SINTEF Energi, SINTEF Industri, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk instit...

Awarded: NOK 31.3 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Tiller Multiphase Flow Laboratory

Den eksisterende infrastrukturen på SINTEF Flerfaselaboratoriet har vært en aktiv og viktig aktør for utviklingen av norsk olje- og gassindustri. Forskning og utvikling av flerfaseteknologien har muliggjort subsea løsninger som tillater transport og behandling av samtidig olje-, vann- og gass-str...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Tilskudd til aksjekapital for SIOS AS

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2016-2017

Location: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aquafeed Technology Centre

Etablering av Akvafôr-teknologisenteret (ATC) vil bidra til å løse fremtidige utfordringer relatert til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Senteret vil tilby forskningsinfrastruktur rettet mot ny og forbedret utnyttelse av fôringredienser basert på tilgjengelige marine, vegetabilske, ...

Awarded: NOK 32.8 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Center for Plankton Technology

Verden har et økende behov for mat når jordens befolkning skal øke til over 9 milliarder innen 2050. Det er begrensende muligheter for å øke matproduksjonen både på landjorden og med tradisjonelle fiskerier. En bærekraftig vekst innen marin akvakultur betinger en endring fra dagens avhengighet av...

Awarded: NOK 19.3 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Arctic ABC Development

Arctic ABC Development har utviklet autonome observasjons-plattformer som kan fryses inn i både drivis og fastis i Arktis. Instrumenteringen på plattformene inkluderer akustikk og optiske instrumenter, i tillegg til standard oseanografiske sensorer. De forskjellige sensorene er fordelt på adskilt...

Awarded: NOK 20.5 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NORWEGIAN GEOTEST SITES

Forskningsprosjektet GEOTESTING - NASJONALE FORSØKSFELT, med midler fra Norsk Forskningsråd, har etablert fem nasjonale forsøksfelt. Forsøksfeltene er blitt etablert nær Oslo og Trondheim og på Svalbard. Forskningskonsortiet ledes av NGI og består i tillegg av NTNU, SINTEF/UNIS og Statens vegvese...

Awarded: NOK 40.5 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

European Plate Observing System - Norway

European Plate Observing System (EPOS) er en langsiktig plan for integrasjon av forskningsinfrastrukturer innen faste jords fysikk i Europa. EPOS bringer sammen eksisterende (og fremtidige) avanserte Europeiske forskningsfasiliteter i en unik og bærekraftig infrastruktur som er basert på ulike ob...

Awarded: NOK 51.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2014 - a national e-Infrastrucure for science

UNINETT Sigma2 (Sigma2) har ansvaret for innkjøp og drift av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning (HPC-maskiner, Notur) og datalagring (NorStore). Sigma2 tilbyr tjenestene til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ...

Awarded: NOK 75.7 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NOR-OPENSCREEN - the Norwegian EU-OPENSCREEN node

NOR-OPENSCREEN (www.openscreen.no) har etablert en distribuert, nasjonal infrastruktur med noder i Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, og SINTEF i Trondheim av screeningplattformer som skal gjøres tilgjengelig for forskere fra både akademia og industri. Kjemisk biologi er et raskt voksende ...

Awarded: NOK 33.3 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN)

Avansert lysmikroskopi er en hjørnestensteknologi innen de fleste livsvitenskaper, og hurtige fremskritt innen denne teknologien - aktualisert ved Nobelprisen i kjemi til tre pionerer innen lysmikroskopi - byr på nye muligheter. NALMINs mål er å tilby den mest avanserte lysmikroskopi til norske f...

Awarded: NOK 55.7 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 2- a national research infrastructure for clinical and population based biobanks

Biobank Norge (BN) ble etablert i 2010 som en infrastruktur for optimal bruk av norske biobanker med likeverdige partnere fra NTNU (koordinator), Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, Folkehelseinstituttet, alle de fire regionale helseforetakene samt Kreftregisteret med Janus serumbank. BN rep...

Awarded: NOK 85.7 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Open Research Data Infrastructure

I NORDi-prosjektet moderniserer Sikt (tidligere NSD) våre dataarkivtjenester samtidig som vi utvikler nye verktøy for å gjøre det enklere å håndtere og dele forskningsdata. Målet med prosjektet er øke verdien av data, blant annet ved å gjøre dataene i Sikts arkiv enklere å finne og bruke. Verkt...

Awarded: NOK 26.0 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Climate-Ecological Observatory for Arctic Tundra (COAT)

Dette infrastrukturprosjektet gir et logistisk fundament for Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT) . COAT er et langsiktig forskningsprogram for rask dokumentasjon og robust forståelse av klimaendringenes effekter på land-økosystemene in den norske delen av Arktisk slik at d...

Awarded: NOK 35.5 mill.

Project Period: 2016-2028

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

eInfrastructure for Video Research

Bruken av videodata / kontekstsensitive data har eksplodert innen forskning i HUMSAM fagene. En av utfordringene med denne type data er at de inneholder gjenkjennbar og personsensitiv informasjon. Fragmentering og manglende rutiner for lagring, behandling og gjenbruk av denne type data er videre...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase II)

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), SINTEF Ocean (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations...

Awarded: NOK 69.0 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Engangsbevilgning til BIBSYS - infrastruktur for DOI-nr. i Norge

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre

I overgangen fra en fossilbasert til en fornybar energiøkonomi står vi overfor flere utfordringer knyttet til energilagring. Elektrisitetsproduksjon fra fornybare kilder varierer med tid, og produksjon er ikke koordinert med etterspørselen. For å kunne utnytte den genererte elektrisiteten er det ...

Awarded: NOK 28.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Digital corpus and dictionary of Norwegian Medieval Latin

Latin var Europas felles skriftspråk i tusen år etter at det hadde opphørt å være noens morsmål. Latin ble talt og skrevet i norsk middelalder. Prosjektet etablerer en digital tekstbank av norske latintekster inntil reformasjonen. Tekstbanken gir grunnlag for en konkordans som er et nyttig verktø...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ECCSEL Norway CCS RI - Phase 2 - The Norwegian node of ECCSEL

Global oppvarming forårsaket av menneskeskapte klimagassutslipp er en av de største miljøutfordringene verden står overfor i dag. Fangst, transport og lagring av karbondioksid (CCS) er et av flere tiltak for å redusere menneskeskapte CO2 utslipp og dermed bremse den globale oppvarmingen på kort t...

Awarded: NOK 153.9 mill.

Project Period: 2016-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium

Nasjonalt krystallografikonsortium, Norge (NORCRYST) tilbyr instrumentering og ekspertise innen krystallisering, strukturbestemmelse og analyser av biologiske relevante makromolekyler (proteiner, DNA og RNA) til brukergrupper innen både akademia og industri i Norge. Bestemmelse av 3-dimensjonale ...

Awarded: NOK 33.8 mill.

Project Period: 2016-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)

ICOS (Integrert Karbon Observasjonssystem) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som ble etablert for å koordinere og samle inn kvalitetsmålinger av drivhusgasser og gjøre dem tilgjengelig for ulike forskningsmiljøer. ICOS koordinerer et målenettverk av drivhusgasser fra ulike steder på land, ...

Awarded: NOK 96.2 mill.

Project Period: 2016-2026

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Center for Neutron Research - NcNeutron

NcNeutron er et nasjonalt senter for nøytron-basert forskning og teknologi. Senteret er viktig for å utvikle og videreføre norsk kompetanse innen nøytron-baserte metoder og for framtid norsk bruk av European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige når anlegget forventes å komme i drift i 2026-202...

Awarded: NOK 31.1 mill.

Project Period: 2016-2029

Location: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National consortium for sequencing and personalized medicine

Norsk konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin (NorSeq) er en nasjonal forskningsinfrastruktur med partnere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Norges Teknologisk-Naturvitenskaplige Universitet og St Olavs Hospit...

Awarded: NOK 77.1 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Motion Laboratory

Motion Laboratory Når vi skal utvikle styringssystemer for offshore operasjoner og kalibrere flytende sensorsystemer, må vi kompensere for komplekse bølgebevegelser. I ulike marine operasjoner skal kraner som er montert på et fartøy, lande tunge laster mykt på en fast eller flytende installasj...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Agder

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - In-kind Contribution

...

Awarded: NOK 191.6 mill.

Project Period: 2015-2027

Location: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Scientific Data Network

Norsk vitenskaplig dataforvaltningsnettverk (NorDataNet) er et virtuelt dataforvaltningsystem der eksisterende geofaglige dataforvaltningssystemer knyttes sammen vha standardiserte søksmetadata som utveksles gjennom maskinelle grensesnitt. Formålet er å forenkle prosessen med å finne, laste ned o...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Lofoten-Vesterålen cabled observatory

Tidsserier og sanntidsobservasjoner frå havet sitt indre liv gir fundamental ny innsikt i marine prosessar slik som åtferdsdynamikk til marine organismar og variasjon og trend i fysiske og kjemiske eigenskapar. Slik informasjon skaper forståing av tilhøve mellom fysiske drivarar og biologisk resp...

Awarded: NOK 82.0 mill.

Project Period: 2015-2025

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegain Brain Initative (NORBRAIN) Stage 2

De to hovedmålene for NORBRAIN (the Norwegian Brain Initative) er: - bedre å forstå de integrerte funksjonelle systemer i hjernen og bruke denne kunnskapen til å utvikle nye diagnostiske verktøy og nye behandlinger mot nevrologiske og nevropsykiatriske lidelser. - å lage en storskala nasjonal inf...

Awarded: NOK 76.2 mill.

Project Period: 2015-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage