0 projects

RISIT-Transportsikkerhet

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle egnede risikostyringsverktøy til bruk på de forskjellige nivåene innenfor farlig gods (FG) transportsystemet. Med målsettingen om å utvikle egnede risikostyringsverktøy som kan brukes av de ulike aktørene med ansvar f or transport av farlig gods planlegges fo...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Tilstandsovervåking av offshore driftsanlegg gjennom eDrift og nye arbeidsprosesser

Dette forslaget til et forprosjekt fokuserer på utvikling av kommersielle internasjonale tjenester basert på tilstandsovervåkning av avanserte produksjonsprosesser basert på utvikling i IKT og eDrift. Forprosjektet fokuserer i første omgang på utvikling a v tekniske drifts-, vedlikeholds-, modifi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Integrated sand/erosion management system

...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

NEST - Theoretical Description of the Dielectric Properties of Water for Tomographic Use

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt- Partner search "Regions of Knowledge 2"

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT- Novel Tomography for Multiphase Measurements in the Gas Industry

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Drilling optimization in Real Time

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Ultra Dense Marine Seismic Acquistion System - UDSAS

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

"Mange bekker små gjør en stor å?" Om risikoutfordinger knyttet til samtidige endringsprosesser i norsk transportsektor

Nasjonal og internasjonal transportsektor endres grunnet endrede kommersielle rammebetingelser, nye trender i samfunnet generelt og bransjespesifikke utviklingstrekk. Det finnes lite kunnskap om hvilken innvirkning endringer som skjer samtidig på ulike ni våer i transportsektoren har på det samle...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LOWACC Offshore Pilot Development

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Factors for Improved Integration of Strategic Environmental Assessment in Public Decision Making

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

MPECS to detect high risk colorectal adenomas

Colorectal cancer (CRSC) is one of the leading cancers and the mortality is high and hardly has changed over the past decades. It is believed that most CRCs are preceded by a pre-invasive phase, called colorectal adenoma (CRA). About 2-5% of all CRAs pro gress to cancer. It is therefore importan...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Støtte til konferansen ENERGY21

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av fler-nivå turbin til bølgekraftverk.

Wave Energy AS (WE) kommersialiserer det patenterte bølgekraft-konseptet SSG, som har den egenskap at bølgene blir oppsamlet i flere basseng etasjer med ulik høyde. Resultatet blir da at praktisk talt alle bølger, uansett størrelse og hastighet blir utnyt tet til energi produksjon med derav følge...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Power Suction Tool

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Felles FoU-selskap mellom UiS og RF

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Lavenergiprodukter med utgangspunkt i forbrukerpreferanser

Trender i det norske markedet tilsier at en stadig større andel av befolkningen vil etterspørre lavenergiprodukter. Å utnytte melkeråstoffet til produkter som forbrukerne etterspør er et overordnet mål for TINE. TINE ønsker derfor å sette større fokus på produkter med lavt fettinnhold og lavt suk...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med FORskningbasert NYskaping ved Universitetet i Stavanger

Det nye Universitetet i Stavanger ønsker å engasjere seg aktivt i kommersialisering av forskningsresultater, og arbeider med å utvikle et støtteapparat som skal bistå og hjelpe den enkelte forsker til å vurdere næringsmessig potensiale i egen forskning sa mt å legge opp strategier for å utnytte s...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler RF- Rogalandsforskning 2005

RF mener å ha kommet langt i sitt kommersialiseringsarbeid, likevel kreves det innsats for å holde trykket oppe. Det vil kommende år bli satt større fokus på bearbeiding av ideer/prosjekter før det eventuelt bir bestemt å gå videre med Forny-søknad. Koord ineringen med Universitetet i Stavanger v...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater i Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus.

Stavanger Universitetssjukehus har en strategisk forankring av sin satsing på kommersialisering - både i forhold til eierskap i Prekubator, samarbeid i FORNY Rogaland og i forhold til tilrettelegging internt i organisasjonen. Prosjektet tar sikte på å vi dereføre samarbeidet med Prekubator. Fok...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Markedsnært prosjekt - Demonstrasjon av hydrogenverdikjeder

Statkraft, Statoil og DNV har planer om å gjennomføre et omfattende hydrogen demonstrasjonsprosjekt (HYTREC). Demonstrasjonsaktivitene i prosjektet kan deles inn i 3 hovedområder: 1. Etablere et anlegg bestående av hydrogenproduksjon, -lagring, fyllesta sjon/dispenser og sluttbruk i kjøretøy og...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Stimulering av internasjonalt FoU-samarbeid

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland 2005 Samlet søknad om FORNY prosjektmidler for region Sørvestlandet

Prosjektet omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2005 - region sørvestlandet - og representerer en samlet søknad om FORNY prosjektmidler. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det pågår i tillegg et samarbeid...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med Fou kommersialisering i Norconserv as 2005

Forny-satsningen ved Norconserv as omfatter fortsatt skolering av forskere og andre ansatte slik at det skapes et miljø og en forståelse for kommersialisering innen bedriften. Dette skal resultere i konkrete prosjekter. Fokusområder vil være: - Jevnlig k ontakt og ideutveksling med Prekubator - ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Comparative oral and water based exposures of cod to produced water components.

There are presently three on-going PROOF projects at RF-Akvamiljø and Institute of Marine Research (IMR) concerning effects of produced water components in cod. The projects have different objectives, and they focus on different aspects of effects in fish . Consequently, the studies vary in the w...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Long term effects on Arctic ecosystem from accidental discharges

Off-shore oil exploration and production is moving towards Arctic regions. A strict regulation according to a precautionary principle has been invoked for the oil and gas industry. There is a strong official requirement to avoid long term environmental impacts or effects that may be in conflict w...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Proteome Expression Signatures (PES) in fish as a diagnostic tool to evaluate the environmental impacts of offshore oil and gas exploration

Project summary Recent studies on fish examining the impact of produced water released offshore have revealed an extremely complex response to oil micro droplets and oil spiked with relevant doses of poly-aromatic hydrocarbons (PAHs) and alkylated phenols (AP). Protein expression signatures (PES...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Rogaland

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

Integrated Innovation

The principal objective is to examine barriers and possibilities for increased innovation in industry. The focus is on integrated innovation, and based on the following postulate as a main point of departure: A better integration of actors with different expertise, skills, interests and geographi...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Pressure-Based Hybrid Flux Splitting Schemes for Compressible Flows

Multiphase flow simulations is a field of practical interest both to the petroleum industry (transport of oil and gas) and the nuclear industry (cooling of reactors). The main goal of this project is to develop improved numerical methods for the mathemati cal models describing such flows. To en...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nyskaping pelagiske tråldører

...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland