0 projects

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

ReelWell - Drilling Concept - Reducing cost and improving safety/performance for offshore drilling.

...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Vindressurskartlegging i komplekst terreng

En viktig forutsetning for å lykkes med en satsning på vindenergi vil være en god og sikker vindressurskartlegging i forkant av utbyggingsprosjekter. I enkelte sammenhenger er det observert mer enn 1 m/s forskjell mellom modellert og målt vindskjær fra 10 til 50 m i samme mast. Tilsvarende horis...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Helse Stavanger

Stavanger Universitetssjukehus - Helse Stavanger HF har en strategisk forankring av sin satsing på kommersialisering - både i forhold til eierskap i Prekubator, samarbeid i FORNY Rogaland og i forhold til tilrettelegging internt i organisasjonen. Prosjek tet tar sikte på å videreføre samarbeidet...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Multiscale-Streamline Simulation of Highly Heterogeneous and Fractured Reservoirs

...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Rogaland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Misjonshøgskolen i Stavanger

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Konsulentoppdrag - Polytec

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Professorat i risikostyring

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Rogaland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

SWACOM - Secure and reliable Wireless and Ad-hoc COMmunications

Research areas: - secure wireless communication - using eliptic curves cryptography - using identy-based cryptography - secure routing in ad-hoc networks - user mobility and service continuity across heterogeneous wireless networks - user authentication ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

PUBL-Publisering/prosjektinform

From Identity to Difference

...

Awarded: NOK 52,500

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Mellom nærvær og fravær - bruken av permitteringer i norsk arbeidsliv

Permitteringsinstituttet et politisk omstridt virkemiddel som har vært under press i flere år. Dette prosjektet tar sikte på å belyse to problemområder som er i samsvar med det kunnskapsbehov om bruken av permitteringsordningen som er uttrykt fra Arbeids - og sosialdepartementet og Aetat. 1. Hv...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Trykktank for testing av effekter som en følge av eventuelle lekkasjer til havbunnen i forbindelse med geologisk lagring av CO2

Eventuell utlekking av CO2 til havbunnen fra geologiske lagre kan ha effekter på det marine miljøet. Siden en eventuell frigjøring av CO2 ville skje på flere hundre meters dyp, vil alle prosesser skje under det trykk som foreligger på dette dypet. CO2 i vann gir økt surhet (lavere pH) og selv om...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Universitetet i Stavanger

...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsmidler 2006 - FORNY Rogaland

Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland. Dette er en felles prosjektbeskrivelse og samlet søknad om kommersialiseringsmidler for 2006. Søknad: 3,5 mill NOK til en samlet kommersialiseringsaktivitet på 7 mill NOK i FORNY Rogaland. Relaterte søknader : Søknad om Infrastrukturmidler på til s...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Time and space for management? The implications of extensive system requirements for the role of management and HSE practice offshore

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Model centric e-field control processes

...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

BioGuard - a real-time environmental monitoring system for offshore drilling and production operations

...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Rogaland

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

International developments, dissemination and implementation of CSR in the Norwegian clothing sector

By a trial research design this project aims to follow the Norwegian branch organisations engagement in the national and international development of Corporate Social Responsibility (CSR) and to study how these processes disseminates and influences the cl othing branch in Norway at the chain and ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger skal være en sentral aktør i regional nyskaping og vil bidra aktivt i arbeidet med kommersialisering av forskningsresultater fra institusjonen. Universitetet har i lengre tid arbeidet med å utvikle et støtteapparat som skal bistå og hjelpe den enkelte forsker til å vurd...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Rogalandforskning

RF mener å ha kommet langt i sitt kommersialiseringsarbeid, likevel kreves det innsats for å holde trykket oppe. Det vil kommende år bli satt større fokus på bearbeiding av ideer/prosjekter før det eventuelt bir bestemt å gå videre med Forny-søknad. Koord ineringen med Universitetet i Stavanger v...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Norconserv

Forny-satsningen ved Norconserv as omfatter fortsatt skolering av forskere og andre ansatte slik at det skapes et miljø og en forståelse for kommersialisering innen bedriften. Dette skal resultere i konkrete prosjekter. Fokusområder vil være: - Jevnlig k ontakt og ideutveksling med Prekubator - ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland - 2006 - videreføring av 168586

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene er derfor å bistå bedrif...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Rogaland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Sharma, Vijay K. indisk spes 2005

...

Awarded: NOK 16,130

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Feasibility Study regarding a Subsea Drilling Module

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Søknad om forprosjektstøtte - EU-søknad Concerto II / FP6-2005-TREN-4 - Urban Sjøfront, Stavanger

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

OPUS - OPen Urban Spaces a project to increase knowledge of how open urban spaces accommodate new urban life and modern cultural events

The purpose of the project is the development of a collaboration research project on the role of public open space in community development and town revitalization. This research will involve developing comparative field methods including behavior mappin g, interviews, case studies and historic ...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Workshop i Russland 17.11.2005 og 19.8.2006

...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PETPOL-PETROPOL

Oppsummering av gassforskning

...

Awarded: NOK 88,238

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of efficient light manipulation technology for the fish farming industry

Prosjektetableringsstøtte for utvikling av CRAFT-søknad.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Norway - USA - Russland FoU samarbeid

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

3DMulticam

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland