0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjektsøknader til Horizon 2020

Simula Research Laboratory har en omfattende strategisk satsing for deltagelse i Horizon 2020, noe som blant annet, med smått og stort, førte til 20 prosjekter i programperioden 2014-2016. Satsingen går videre med full styrke og vil gi et betydelig antall søknader for frister i 2017 på tvers av d...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Ramme 2017

NILU har i over 20 år deltatt i EUs rammeprogram for forskning, (Framework programmes, FP) med betydelig suksess. Dette er bygget på deltagelse i internasjonalt forskningssamarbeid som går mye lenger tilbake i tid. Instituttet har ambisjon om å opprettholde et høyt antall EU-prosjekter og annen i...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2017

Nansensenteret (ledergruppe, forsknings koordinatorer, gruppeledere og enkelt forskere) vurderer løpende utlysninger som er eller vil bli åpnet i H2020. Senteret posisjonerer seg aktivt i relevante søker konsortium som enten koordinator eller WP-leder (partner). Relevante utlysninger inkluderer 8...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 søknad om rammebevilgning for 2017

PES2020 støtte til egen aktiviteter ved Universitetet i Bergen som søknadsarbeid, mobilisering- og posisjoneringsarbeid rettet mot H2020.

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 Rammebevilgning for 2017: Høgskulen på Vestlandet

Fra 1 januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane og dannet Høgskulen på Vestlandet (HVL). HVL følger opp sentrale signaler gjennom «Langtidsplan for forskning og høyrere utdanning 2015-2024» og «Strategi for forsknings- og innovasjonsarbe...

Awarded: NOK 0.68 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-bevilgning 2017 - Stiftelsen Handelshøyskolen BI

Søknaden sier noe om planlagte aktiviteter for 2017, både i form av H2020-søknader fra institusjonens forskere, men også aktiviteter for å styrke kompetanse blant faglige og administrative innen EU-prosjekter. Vi har definert Digitalisering, Grønn økonomi, Energimarkeder, Havindustri og Vitenska...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning PES2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus 2017

Antall søknader på HiOA økte fra 19 til 25 fra 2015 til 2016. I tillegg var kvaliteten på søknadene fra 2016 bedre, med en tilslagsprosent på 20% og fem nye prosjekter (kontrakter signeres i 2017). I tillegg kom to søknader på reserveliste og mange fikk score over threshold. Vi ser at det fortsat...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte H2020- UiS

UiS har så langt i H2020 hatt en fin økning i antall søknader og vil øke enda mer i 2017. Vi har også i større grad en tidligere vært koordinator i søknader, noe som også har ført til at tilslagsprosenten har gått ned. Særlig i prosjekter hvor vi er koordinator (2 innvilget i 2016) er det i størr...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2017 for SINTEF-konsernet

SINTEF er Norges største forskningsinstitutt og har en stor og bred fagportefølje. Hovedsatsingen mot H2020 vil være mot pilarene "Industrial Leadership", "Social Challenges" samt infrastruktur-programmet. Vi forventer at det blir deltakelser i 180-200 søknader og i 60-80 av disse vil SINTEF ta k...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning for prosjektetablering (PES2020)-2017-TØI

Formål med prosjektet er å etablere, lede og delta i konsortier med formål å utarbeide og sende søknader til utlysninger i EUs rammeprogram Horizon 2020 med leveringsfrist i perioden januar til og med desember 2017. Prosjekt-etableringene vil primært gjelde utlysninger under delprogram 11. "Smart...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Ramme 2017

NUPI koordinerer for tiden ett H2020-prosjekt som har oppstart april 2016, i tillegg til at vi deltar i et H2020-prosjekt som startet opp i 2015. Vårt mål er at NUPI innen 2018 - er en viktig partner eller koordinator til minst 4 EU-prosjekter - lykkes med å vinne minst ett ERC-stipend Planen ...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjekt- og posisjoneringsstøtte ved NIBIO i 2017

Det er ikke mulig å ha full oversikt over alle utlysninger som kan være relevante for NIBIO. Vi vet at 14 søknader allerede er på gang, med levering første kvartal 2017. En gjennomgang av utlysningstekstene for 2017 viser at det neppe vil bli store endringer i den faglige profilen på søknadene me...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av prosjektsøknader til Horizon 2020

Forskningssenteret for informasjons- og kommunikasjonssikkerhet AS (Simula@UiB) er et non-profit selskap hvor det forskes på datasikkerhet, kryptografi og informasjonsteori. Selskapet eies 51% av Simula Research Laboratory, og 49% av Universitetet i Bergen. Simula@UiB er således å anse som et dat...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte for 2017 til Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF (SUS) har vedtatt en målsetning om å delta i minimum tre EU-prosjekter (H2020 og ERA) årlig i perioden 2017-2020. For å oppnå målsetningen, må både antall søknader økes, samt tilstrekkelig god kvalitet på søknadene sikres. Sykehuset hadde god uttelling i FP7, bare slått av 2 an...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Posisjonerings- og prosjektetableringsstøtte for EU søknader ved helseforetak i Helse Sør-Øst RHF.

Henviser til det vedlagte søknadsdokumentet.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY

Meteorologisk institutt har planer om å være med i 18 søknader i 2017. Fordelingen er: 1 stk som koordinator 10 stk som arbeidspakkeledere for minimum 1 wp i hver søknad. Kan være opptil 3 wp i en søknad 7 stk om vanlig deltaker De 6 første er som følger: 1) Jørn Kristiansen, LIKE ? ?LIdar Knowl...

Awarded: NOK 0.69 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte 2017

PES midlene fra Forskningsrådet er viktig for å stimulere faggrupper til å ta en aktiv rolle i EU forskningen. Vi ønsker at PES midlene fra Forskningsrådet for 2017 i tillegg til å dekke deler av utgiftene til søknadsskriving til Horisont 2020 prosjektforslag også kan dekke søknadsarbeid til fell...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2017

Prosjektet skal bidra til at NMBU øker sin deltakelse i H2020 ved at forskerne får nødvendig administrativ og økonomisk støtte for å utvikle gode søknader. NMBU skal jobbe målrettet mot spesifikke fagmiljøer som har et stort potensial for å lykkes. Vi skal bruke kommunikasjon aktivt og planmessig...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om rammebevilgning for PES2020 for 2017

UiT har et ønske og en ambisjon om å være en internasjonal sentral aktør innen forskning. Dette gjelder innen alle fagfelt representert ved UiT, og i særdeleshet innen arktiske problemstillinger hvor UiT med sin beliggenhet og posisjon har en særlig rolle. EU og H2020 er en helt sentral aktør inn...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral 2017

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2017, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse, sikkerhet, universell utforming, jordobservasjon osv.

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om rammebevilgning av PES-midler for UiA 2017, for mobilisering, posisjonering og støtte til EU/H2020-prosjekter

Se vedlegg

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020, Rammesøknad for NGI 2017

NGI har økt deltakelse i forskningsprogammet Horizon 2020 som ett av sine strategiske mål. Instituttet ønsker å delta i minst 5-10 H2020 søknader I 2017. Vi tar sikte på å ha koordinator ansvar i minst en stor søknad, og å ha rolle som arbeidspakkeleder i de fleste andre. I noen søknader vil det ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammebevilgning - PES2020

Etablere en pott som har følgende formål: 1. Sette av midler som skal gå til å bistå forskere til å utvikle søknader til Horisont 2020. Midlene vil i første omgang gå til å støtte søknader uavhengig av hvor på høgskolen de kommer fra. I tillegg ønsker vi å jobbe aktivt opp mot miljøer ved høgsk...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringstøtte IRIS_2017

IRIS har et nært samarbeid med ulike industriaktører og stiller derfor sterkt i forholdet til den økende industri involvering i Horisont 2020. IRIS vil i 2017 ha økt fokus på å skaffe flere prosjekter fra H2020. Det er Biomiljø og Energi gruppen som har vært mest aktiv så langt i H2020. - IRIS B...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2017

Dette prosjektet skal dekke Folkehelseinstituttets arbeid med prosjektforslag og søknader rettet mot utlysninger fra H2020 og programmer som mottar finansiering fra H2020. Prosjektet har to delmål; 1. Dekke kostnader direkte knyttet til arbeid med søknader. Instituttet har sendt inn eller planle...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning 2017 Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge har de siste årene hatt økt fokus på EUs forskningsprogrammer - en satsing som har medført en klar økning i interesse og antall innsendte og bevilgede prosjekter til høgskolens forskere. I en ny og større fusjonert høgskole HSN med universitets ambisjoner vil EU-finansier...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IFE-Rammebevilgning for PES-2017 in Horizon 2020

The objective of the project is an application for rammebevilgning for PES funding in the year 2017 within EU Horizon 2020 programme. The details of the application are described in the attached document.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Tel-Tek (Prosjektetableringsstøtte - PES2020)

Tel-Tek har som strategi å øke kompetansen med hensyn på å utvikle langsiktige EU-prosjekter. Dette for å utvikle oss videre faglig og posisjonere oss for prosjekter. Tel-Tek deltok i 2016-2017 i utviklingen av 1 prosjektsøknad som koordinator (High 5P, H2020-SPIRE-2017). Tel-Tek har også delta...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

CMR PES-midler H2020 rammebevilgning 2017

CMR har deltatt eller planlegger å delta i minst 6 søknader mot EUs programmer i 2017: 3 i H2020, 3 i ERA-NET Cofund. I tillegg planlegges ulike posisjoneringsaktiviteter (bl.a. gjennom EERA Geothermal og EERA Wind Energy) inkludert reiseaktiviteter.

Awarded: NOK 9,999

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Østlandsforskning: PES 2020 prosjektetablering, rammesøknad 2017.

Instituttet har medio 2016 lagt en strategi for de neste årene hvor forskergrupper og fagområder instituttet ønsker spesielt å profilere og posisjonere er pekt ut. Det er særlig lagt vekt på regionale og nasjonale kunnskaps- og kompetansebehov på områder i samfunns- og næringsliv der instituttet ...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Innlandet