0 projects

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Industrial services and innovation strategies in the knowledge intensive economy: mapping of players, roles, con... (samfinansiering 168195)

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Tilstandsovervåking av offshore driftsanlegg gjennom eDrift og nye arbeidsprosesser

Dette forslaget til et forprosjekt fokuserer på utvikling av kommersielle internasjonale tjenester basert på tilstandsovervåkning av avanserte produksjonsprosesser basert på utvikling i IKT og eDrift. Forprosjektet fokuserer i første omgang på utvikling a v tekniske drifts-, vedlikeholds-, modifi...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Integrated sand/erosion management system

...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

E-Well-Construction-Management

It is a strong focus on use of real time data in the petroleum industry. Several vendors can offer real time databases for drilling data. It is however a lack of tools for utilizing all the data to create information, decision support and closing decision /control loops. The project will develop...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle egnede risikostyringsverktøy til bruk på de forskjellige nivåene innenfor farlig gods (FG) transportsystemet. Med målsettingen om å utvikle egnede risikostyringsverktøy som kan brukes av de ulike aktørene med ansvar f or transport av farlig gods planlegges fo...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

SWIT - Subsea water injection and treatment

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

VisuWell® - Opaque Environment Imaging - development program phase 4

...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

NEST - Theoretical Description of the Dielectric Properties of Water for Tomographic Use

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt- Partner search "Regions of Knowledge 2"

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT- Novel Tomography for Multiphase Measurements in the Gas Industry

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Ultra Dense Marine Seismic Acquistion System - UDSAS

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Drilling optimization in Real Time

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LOWACC Offshore Pilot Development

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

RISIT-Transportsikkerhet

"Mange bekker små gjør en stor å?" Om risikoutfordinger knyttet til samtidige endringsprosesser i norsk transportsektor

Nasjonal og internasjonal transportsektor endres grunnet endrede kommersielle rammebetingelser, nye trender i samfunnet generelt og bransjespesifikke utviklingstrekk. Det finnes lite kunnskap om hvilken innvirkning endringer som skjer samtidig på ulike ni våer i transportsektoren har på det samle...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Factors for Improved Integration of Strategic Environmental Assessment in Public Decision Making

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

MPECS to detect high risk colorectal adenomas

Colorectal cancer (CRSC) is one of the leading cancers and the mortality is high and hardly has changed over the past decades. It is believed that most CRCs are preceded by a pre-invasive phase, called colorectal adenoma (CRA). About 2-5% of all CRAs pro gress to cancer. It is therefore importan...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Støtte til konferansen ENERGY21

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av fler-nivå turbin til bølgekraftverk.

Wave Energy AS (WE) kommersialiserer det patenterte bølgekraft-konseptet SSG, som har den egenskap at bølgene blir oppsamlet i flere basseng etasjer med ulik høyde. Resultatet blir da at praktisk talt alle bølger, uansett størrelse og hastighet blir utnyt tet til energi produksjon med derav følge...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Lavenergiprodukter med utgangspunkt i forbrukerpreferanser

Trender i det norske markedet tilsier at en stadig større andel av befolkningen vil etterspørre lavenergiprodukter. Å utnytte melkeråstoffet til produkter som forbrukerne etterspør er et overordnet mål for TINE. TINE ønsker derfor å sette større fokus på produkter med lavt fettinnhold og lavt suk...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Improved macroscopic sweep efficiency in CO2-flooding of North Sea reservoirs

The present research project is divided into four main activities: •Qualification of chemicals systems (foam or polymer) for sweep improving methods, including determination of system properties, interaction between chemical system and reservoir fluids, injectivity, retention of chemicals and ch...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Fjerning av pinnebein i pre-rigor oppdrettsfisk

Dette prosjektet skal etableres som del av TELOP, teknologiutvikling for mer lønnsom foredling av oppdrettsfisk. Prosjektets ansvarlig er Trio og ønsker med dette prosjektet å videreføre resultatene i prosjektene "Beinplukking prerigor" og "Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av filetene...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Feltverifikasjon av kombinasjonen av nye kjemikalier og membrankontaktorer for separasjon av co2 fra røykgass.

Siden 1990 har Statoil og AkerKværner (AK) jobbet med utvikling av teknologi for rensing av CO2 fra eksosgass, både i felles prosjekter og på egenhånd. Som et resultat av dette har selskapene opparbeidet en vesentlig kunnskap om total prosessen, fra CO2 b lir dannet i gassturbinen til den er depo...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Nyskaping pelagiske tråldører

...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Power Suction Tool

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Markedsnært prosjekt - Demonstrasjon av hydrogenverdikjeder

Statkraft, Statoil og DNV har planer om å gjennomføre et omfattende hydrogen demonstrasjonsprosjekt (HYTREC). Demonstrasjonsaktivitene i prosjektet kan deles inn i 3 hovedområder: 1. Etablere et anlegg bestående av hydrogenproduksjon, -lagring, fyllesta sjon/dispenser og sluttbruk i kjøretøy og...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Long term effects on Arctic ecosystem from accidental discharges

Off-shore oil exploration and production is moving towards Arctic regions. A strict regulation according to a precautionary principle has been invoked for the oil and gas industry. There is a strong official requirement to avoid long term environmental impacts or effects that may be in conflict w...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

Proteome Expression Signatures (PES) in fish as a diagnostic tool to evaluate the environmental impacts of offshore oil and gas exploration

Project summary Recent studies on fish examining the impact of produced water released offshore have revealed an extremely complex response to oil micro droplets and oil spiked with relevant doses of poly-aromatic hydrocarbons (PAHs) and alkylated phenols (AP). Protein expression signatures (PES...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Increased gas transport capacity

...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

CO2 value chain from Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun

...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med FORskningbasert NYskaping ved Universitetet i Stavanger

Det nye Universitetet i Stavanger ønsker å engasjere seg aktivt i kommersialisering av forskningsresultater, og arbeider med å utvikle et støtteapparat som skal bistå og hjelpe den enkelte forsker til å vurdere næringsmessig potensiale i egen forskning sa mt å legge opp strategier for å utnytte s...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland