0 projects

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Genetic predictors of mammographic density

Mammographic density represents a strong and independent breast cancer risk factor, and possibly a useful surrogate endpoint for breast cancer risk. Mammographic density decreases when women undergo menopause or start tamoxifen therapy, but increases in w omen starting postmenopausal hormone ther...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Knockout zebrafish (KO-ZFISH) model

The genome projects – from microorganisms to vertebrates and mammals – create huge amounts of undeciphered genetic information. This cumulated DNA sequence bank needs intelligent, but as simple as possible, model systems to turn the currency of genomics into functional genomics. Only in one ver...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i matvarer - betydning for reproduksjon

Det er nylig avdekket at akrylamid dannes ved varmebehandling av matvarer med høyt stivelsesinnhold. I dyrestudier er det vist at akrylamid gir svulster, binder seg til og skader arvestoffet, og gir reproduksjonsskader. Vi har foreløpig liten kunnskap om i hvilket omfang befolkningen eksponeres f...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Gene repair by oxidative demethylation

We have recently discovered a novel mechanism for repair of alkylation damage in DNA, performed by the E.coli AlkB protein, and also by human AlkB homologues. This repair function involves the demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine lesions discoveries have opened up many interest...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Anorexia nervosa: Pasientens opplevelse

Formål: Med basis i pasienters subjektive erfaring, beskrive variasjon og utvikle teoretiske modeller ("begrepskart") for å forstå psykologiske kvaliteter av sentral betydning for sekundær og tertiær forebygging og klinisk behandling av spiseforsty rrelsen anorexia nervosa (AN). Unders...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Pilotprosjekt - markører av sjeldne jordmetaller

I et begrenset pilotprosjekt ønsker vi å teste ut grad av absorpsjon og innleiring i bein og skjell hos smolt av to av de mest aktuelle jordmetallene (dysprosioum og yttrium) tilsatt fôr i to nivåer. Forsøket er tenkt gjennomført i kar på land i Ewos' anl egg i Dirdal, fôringstid 4 uker. Etter 2 ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

Stortinget har vedtatt å forby kastrering av hanngris i Norge fra 2009. Hovedproblemet med kjøtt fra ukastrerte hanngriser (råner) er smak og lukt som av de fleste forbrukere oppfattes som svært negativt. Derfor har kastreringsforbudet enorme konsekvenser for næringen, og medfører mange nye og s...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Not in my nature? The controversies and politics of environmentalism and public planning in localising wind farms

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2004-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Characterization of Brain Morphology in Schizoprenia Spectrum Disorder using Magnetic Resonance Imaging and Computer Image Analysis

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Barn som har vært eksponert for rusmidler i fosterlivet: reguleringsforstyrrelser og samspillvansker i første leveår

Prosjektet innebærer en prospektiv, longitudinell undersøkelse av barn eksponert for rusmidler i fosterlivet, med spesielt fokus på reguleringsvansker og samspillsproblemer i første leveår. For å undersøke spesifisiteten av samspillsvansker hos barn ekspo nert for rusmidler i fosterlivet, blir de...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

VANN: Population dynamics and parasitic constraints upon host behaviour of Gyrodacylus salaris in a recently infected Atlantic salmon popu.

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Ukjent Fylke

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) for synthesis of complex oxides

The versatile equipment will serve several research activities. With respect to materials chemistry, MOCVD will be a crucial method for extending synthesis capabilities beyond the present deposition methods, in particular bridging the gap in film thicknes s that is provided by the ALCVD and sol-g...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Anglo-American Contract Models and Norwegian or Other Civil Law Governing Law

The project aims at developing knowledge on the function and effect of Anglo-American contractual clauses and their interaction with Norwegian law. Anglo-American models are increasingly applied in contractual practice even if the contract is governed by Norwegian law. This affects most sectors ...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NILU

...

Awarded: NOK 401.4 mill.

Project Period: 2004-2022

Location: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - Bioforsk

...

Awarded: NOK 17.6 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Viken

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Awarded: NOK 131.5 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Nordområdenes territorielle dimensjoner. Videref. etter søknad 177655/V10 og 184690/V10.

Gjennom langsiktig forskarutvikling (til og med 2008), gjennomføring av spesifikke empiriske studiar og nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, skal instituttet planmessig og systematisk arbeida for å bli dyktigare innan feltet "verkemiddel i region al utviking". Det generelle utgangspunkte...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SKATT-Skatteøkonomi

Analyse av optimale indirekte skatter for Norge

Hovedmål: Analysere ulike problemstillinger om optimale indirekte skatter for Norge. Delmål 1: Doktorgradsutdanning av Odd Erik Nygård, med doktoravhandling på dette felt. Delmål 2: Produksjon av Essay 1-4 eller liknende essays, og publisering i serien Discussion paper fra SSB og deretter som ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Naturlige karotenoider fra mikroalger

Promar har utviklet en fotosyntes bioreaktor som i gjennomført forskning har demonstrert kommersielt svært interessante resultater. Via samarbeid med Dr Geir Johnsen ved NTNU Institutt for Biologi har Promar fått tilgang på en patenterbar oppfinnelse; Kar otenoidet diadinoxanthin er et fettløslig...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 39.6 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Vestland

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Oslo

FLINSTUD-Forskerlinjen/Studentstipend

Rammebevilgning til studentforskning

Prosjektets mål er å rekruttere profesjonsstudenter (medisin, odontologi, psykologi) til en forskningskarriere, det vil si å styrke studentenes motivasjon og muligheter for å gå videre med et doktorgradsstudium. Rammebevilgningen skal benyttes til helt eller halvt studentstipend. Ved de medisin...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2004-2016

Location: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Teacher Education as a Part of Multicultural Nation Building: An Interdisciplinary Approach

...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som br...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Bakterielle utfordringer i oppdrett av marine arter

Norsk akvakultur opplever for tiden en fase med spesialisering og ekspansjon samtidig som infrastruktur og kompetanse innen bakteriologisk ekspertise i akvatisk bakteriologi i Norge er minimal for tiden. Det er grunn til å tro at bakterieinfeksjoner vil h indre utviklingen av en blomstrende marin...

Awarded: NOK 15.1 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i etniske grenseområder.

Prosjektet skal gjennom fire delprosjekter undersøke konkrete flerkulturelle møteplasser som er viktige i nordnorsk hverdagsliv. Det tas utgangspunkt i tradisjonelle og historiske forhold, men undersøkelsen vil i hovedsak rettes inn mot nåtidige forhold n år det gjelder slektsformer som problemlø...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Musikk og helse i det seinmoderne samfunnet: ressursorientert og samfunnsintegrert musikkterapi.

Internasjonalt er musikkterapi som oftast etablert i kliniske settingar med eit problem- og individfokus, men sosiokulturelle endringar i seinmoderne samfunn har skapt ei aukande interesse for ressursorienterte og samfunnsintegrerte tilnærmingar. Fagmiljø et ved Høgskolen i Sogn og Fjordane har h...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

A taxonomic revision and phylogenetic analyses of the amphipod genus metopa (stenothoidae).

The project is focusing on the taxonomy of the stenothoid genus Metopa, a genus that is particularly species-rich in the NE Atlantic and the Arctic. The first part of the project will be a traditional taxonomical revision of the genus, first of all entailing redescriptions of the many poorly know...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-LMD-SIP finansiert av Landbruksog matdepartementet

Effekter av klimaendring på overvintringen av flerårige fôrvekster og høsthvete, og på plantesjukdommer og ugrasvekst og kontroll av disse,

Klimaendringsscenariene for Norge varsler et mer variabelt vinterklima med hyppige variasjoner mellom frost og mildvær, mer nedbør som regn, mer isdekke, mer vass-sjuk jord og mindre snødekke. Spørsmålet hvordan disse endringene vil påvirke overvintringen av fôrgras og høsthvete, plantesjukdomme...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Viken

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Nuclear program in health and disease - transcriptome approach to mechanisms

A central theme in the post-genomic era is to understand the fine-tuned symphony of gene expression. Transcription is the first and critical step of molecular events that turns the genome into a functional genome and weaves together target genes in coreg ulated cellular programs. In fact, many ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo