0 projects

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Etablering og drift av International Project Office (IPO) for IHDP core project "The Global Environmental Change and Human Security" (GECHS)

...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

The influence of areas through the life course. A multilevel analysis of the longitudinal area effect on mortality

Health inequality is a major public health issue even in Nordic countries with comprehensive welfare systems. Researchers have in recent years looked at determinants above the individual level that may explain such inequalities. Whatever their individual socio-economic position, people living in ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

The causes and implementation of resilience

R.BUP's tasks are research and education to promote mental health in children and adolescents, with catchment area Eastern and Southern Norway. Activities focusing on resiliemce and coping have run for years. Examples are studies as: exploration of stress and resilience processess; longitudinal ...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Effects of environmental and nutritional stress on gene regulation in the Atlantic cod Gadus morhua.

The main goal of this project is to develop a microarray platform for gene regulation studies in the Atlantic cod. Stress genes in cod exposed to waterborne pollutants and dietary undesirables and supplements, will be sequenced as expressed sequence tags (ESTs), and a cDNA microarray will be cons...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

KREFT-Offentlig kreftprogram

EURAMOS- KREFT

...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2005-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Velferdsstatens yrker: motivasjon, kvalifisering og yrkeskarrierer.

Prosjektet er en komparativ studie av de som rekrutteres til og arbeider i velferdsstatens yrker. Målsettingen er å belyse i hvilken grad velferdsstatens yrker rekrutterer personer med de kvalifikasjoner og den motivasjon som trengs, i hvilken grad utdann ingen sikrer at studentene får nødvendig ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Characterization of early trauma/dysmorphogenesis and adult neurodysfunction in schizophrenia – relation to adult brain morphology

Schizophrenia is considered to be a neurodevelopmental disease. Genetic factors as well as early-life environmental influences are implicated in its etiology. The aim of the doctoral project is to characterize patients with schizophrenia spectrum disorder with regard to history of obstetric comp...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Punctuated disintegration of the NW European Ice Sheet and rapid climate change

...

Awarded: NOK 0.82 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Impact of changing freshwater flows on the thermohaline circulation and European climate analysis and modelling of the last deglaciation

...

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

RISIT-Transportsikkerhet

Risikonivå og aktørroller i forbindelse med transport av farlig gods

Hovedfokus i prosjektet er å utvikle egnede risikostyringsverktøy til bruk på de forskjellige nivåene innenfor farlig gods (FG) transportsystemet. Med målsettingen om å utvikle egnede risikostyringsverktøy som kan brukes av de ulike aktørene med ansvar f or transport av farlig gods planlegges fo...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Rogaland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Biogeochemistry in Northern Watersheds, a Reactor in Global Change

Land and freshwater ecosystems are important reactors in Global Change; pollution and climate change affect biogeochemical functions, which feeds back on climate forcing and eutrophication through emissions to water and atmosphere. An interdisciplinary wa tershed project is proposed, focusing the...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

NATURNAER-Natur og næring

Næringsutvikling basert på utmarksarealer, med vekt på fisketurisme.

Myndighetene har formulert klare politiske målsettinger om å opprettholde bosetting og å øke verdiskaping i distriktene. Dette krever oppmerksomhet om utnyttelse av distriktenes fortrinn. Opplevelsesturisme og naturbasert reiseliv er eksempler på aktivite ter og produksjonsformer som nyttiggjør d...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten.

Prosjektets overordnede tema er betydningen av FNs barnekonvensjon for barns levekår og velferd. Stortinget vedtok i 2003 å inkorporere FNs barnekonvensjon i norsk lov. Konvensjonen gir barn individuelle menneskerettigheter, som medbestemmelse, tanke-, tr os- og ytringsfrihet, noe som vil ha kons...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2005-2012

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Diet, vitamin A and K, genetics and orofacial clefts

Several factors have been shown to promote orofacial clefting eg genetic factors, teratogenes, maternal alcohol and cigarette use, herbicides and nutrient intake like folate and other B-vitamins. Our primary aim is to study the association between materna l dietary intakes of the first three mont...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Public involvement in the provision of complex services

I present four closely related projects. All concern the role of the government in the provision of complex services. The services are complex in the literal sense, of having many dimensions, and in the meaning of being complicated. Quality is often diffi cult to observe for outsiders, and if obs...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Interactions between foreign DNA and SECs (scavenger endothelial cells) in vitro and in vivo

Nucleic acid (NA) molecules (DNA and RNA) in food/feed are taken up from the intestines and circulate in the bloodstream of mammals. Isogenic NA shed from apoptotic and necrotic cells are also released into the blood circulation. DNA is usually very rapid ly cleared from the bloodstream, and degr...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Viable Welfare State

En levedyktig velferdsstat Utgangspunktet for dette programmet er at den norske velferdsstaten bygger på en balanse mellom generøse velferdsordninger og mekanismer som begrenser utgiftene og derved opprettholder politisk støtte. Prosjektene studerer meka nismer som kan forrykke denne balansen. E...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Policy Discourses, International Actors and National Welfare Policy. Norway in a Comparative Perspective

Tittel: Policy diskurser, Internasjonale aktører og Nasjonal velferdspolitikk. Norge i et komparativt perspektiv. Prosjektet spør om hvordan velferdspolitikk utformes i interaksjonen mellom det internasjonale og nasjonale nivå. Det utforsker hvilke konse kvenser diskurser som internasjonale orga...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Retten som velferdspolitisk styringsmiddel

Felles for prosjektene er fokus på rettsliggjøring. De kritiserer og utdyper Makt- og demokratiutredningens (MDU) analyser av rettsliggjøring. Det er særlig to av MDU's påstander som etterprøves: MDU peker 1. ut et nytt mønster ved fordeling av velferdsgo der som følge av lovgivers økte bruk av r...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Family, work and welfare: Economic perspectives Familie, arbeid og velferd: Samfunnsøkonomiske perspektiver

...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Research Program for the Study of Welfare Policies

Analyse av fordelings- og effektivitetsvirkningene av skatte- og stønadspolitikken En fruktbar analyse av effektivitets- og fordelingsvirkninger av sosial- og skattepolitikken krever strukturelle atferdsmodeller; dvs. modeller som gjør det mulig å skille politikkvariable og restriksjoner i indi...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

COMPAS

Based on relocation of the Principal Investigator from the USA to Norway, a group for interdisciplimary studies of climate dynamics will be established. COMPAS will fill the gap in the current understanding, and assess the impact, of the Atlantic Ocean o n the climate of Northern Europe and Nor...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Vestland

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Micro-featured polymer components

This proposal addresses challenges regarding the use of thermoplastic polymers in micro-featured mass-produced components. Three fabrication methods are covered: Injection moulding, hot embossing and, to a lesser degree, laser ablation. The innovative c ontributions of the project will be 1) A ...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

Adipose Stem Cells: Molecular Basis of Pluripotency

Stem cells reside in many adult tissues and are responsible for maintaining tissue homeostasis. Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ASCs) display sufficient plasticity to differentiate into cell types outside their predicted developmental linea ge. This might create opportunities for a...

Awarded: NOK 18.5 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

STORFORSK-Store forskerinitierte prosjekter

In the wake of colonialism. Norwegian commercial interests in colonial Africa and Oceania

Our knowledge about Norwegian commercial interests in colonial Africa and Oceania in the period ca. 1880-1950, has many lacunas. Very little is known about the extent of Norwegian trade, investments and activities in these regions, and the result has been a distorted perception of the Norwegian ...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Vestland

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Incentive contracts in labour market equilibrium

The project examines the relationship between wage contracts in individual firms and the equilibrium in the labour market. We will analyse the interdependence between wage contracts and unemployment, human capital investment, turnover, and entrepreneurshi p. Much of the theoretical analysis will ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2012

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Legal Regulation of Biometric Identification and Authentication Processes

The project investigates the legal implications of biometric identification/authentication schemes in terms of the effect of such schemes (and attendant regulation) on personal identity, autonomy, privacy and integrity. It investigates these issues by exa mining regulatory instruments, both at na...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

The moral status of human embryos with special regard to stem cell research and therapy

This is a multidisciplinary project with contributions from biology, medicine, philosophy and theology. The background for the project are the developments going on within the fields of basic and clinical research on and clinical use of human stem cells. These new biotechnological possibilities h...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Karakterisering av virus assosiert med Hjertesprekk (CMS) og Hjerte- skjelettmuskel betennelse (HSMB)

Norsk lakseoppdrett er i betydelig grad påvirket av sykdommer med uklare årsaksforhold, noe som presser næringens små fortjenestemarginer i negativ retning. I denne gruppen sykdokmmer finner en blant annet hjertesprekk (Cardiac Myopathy syndrome, CMS), he morrhagisk diatese (Haemorrhagic smolt sy...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Process modelling of forest ecosystems and integrated analysis of climate change impacts in Norway

Forest covers 38% of Norway’s land area, is basis for forestry and forest industries as one of the country’s most important land-based economic sectors, and provide important environmental services, like recreation, conservation of biological diversity, and sequestration of climate gases. Futu...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2005-2014

Location: Viken